Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1174.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học155947. MAI PHƯƠNG BẰNG
    Kỹ năng của cán bộ cấp xã trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn/ Mai Phương Bằng b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 238tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề
    Thư mục: tr. 236-238
    Tóm tắt: Tổng quan về công tác đào tạo nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kỹ năng của cán bộ cấp xã trong triển khai thực hiện Đề án 1956: "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
(Đào tạo nghề; Nông thôn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.25 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141798. Những điều cần biết cho lao động nông thôn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 199tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Thư mục: tr. 195
    ISBN: 9786046516507
    Tóm tắt: Một số quy định về đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Một số câu hỏi - đáp về đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
(Pháp luật; Lao động nông thôn; Xuất khẩu lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121238. Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới/ B.s.: Mai Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Dương, Bùi Thị Thu Hương....- H.: Chính trị Quốc gia ; Thống kê, 2015.- 159tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721513
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung, nội dung cơ bản, các quy định về thi đua, khen thưởng, một số mẫu và văn bản hướng dẫn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới
(Đổi mới; Xây dựng; Nông thôn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Mai Ngọc Bích--b.s.; Nguyễn Ngọc Hiên--b.s.; Nguyễn Thanh Dương--b.s.; Bùi Thị Thu Hương--b.s.; Nguyễn Xuân Tùng--b.s.; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học190465. CHU CHÍ HOÀ
    Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn: Sách tham khảo/ Chu Chí Hoà ch.b. ; Quản Ngọc Loan dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 591tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề, phương diện trong công tác Đảng ở nông thôn Trung Quốc cần phải đổi mới như cơ cấu tổ chức, công tác giáo dục, quản lý, giám sát Đảng viên, công tác lựa chọn, bổ nhiệm bí thư tổ chức đảng thôn, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng...
(Xây dựng Đảng; Nông thôn; Đổi mới; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Quản Ngọc Loan--dịch; ]
DDC: 324.251 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120742. PHẠM THỊ THẢO
    Hỏi - Đáp về vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ người sản xuất và cộng đồng/ Phạm Thị Thảo, Nguyễn Hoàng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 183tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721681
    Tóm tắt: Gồm 145 câu hỏi đáp giới thiệu kiến thức cơ bản về môi trường, vệ sinh lao động, nguyên nhân, tình trạng ô nhiễm môi trường, cách xử lý rác thải, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn... ở nông thôn Việt Nam
(Bảo vệ môi trường; Vệ sinh lao động; Môi trường nông thôn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hoàng; ]
DDC: 363.709597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121008. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.- H.: Chính trị Quốc gia ; Xây dựng, 2015.- 39tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721803
    Tóm tắt: Giới thiệu quy chuẩn kĩ thuật quốc gia (QCVN 14:2009/BXD) về quy hoạch xây dựng nông thôn bao gồm những quy định chung, quy hoạch không gian, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật, quy hoạch giao thông, quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang...
(Qui chuẩn nhà nước; Tiêu chuẩn kĩ thuật; Nông thôn; Qui hoạch; Xây dựng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.12120218597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học292802. PHẠM NGỌC QUẾ
    Vệ sinh môi trường và phòng bệnh ở nông thôn/ Phạm Ngọc Quế.- H.: Nông nghiệp, 2003.- 128tr.: hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản trong vệ sinh môi trường ở nông thôn: nước, xử lí phân và rác thải, tiêu diệt côn trùng, vệ sinh thân thể, nhà ở, thực phẩm, lao động.... Những biện pháp vệ sinh phòng bệnh để bảo vệ sức khoẻ
(Vệ sinh môi trường; Chăm sóc sức khoẻ; Nông thôn; Phòng bệnh; )
DDC: 363.2 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học193507. QUẢNG VĂN
    Hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn nông thôn/ Quảng Văn.- H.: Thời đại, 2010.- 283tr.: bảng; 19cm.
    Phụ lục: tr. 227-281. - Thư mục: tr. 282-283
    Tóm tắt: Trình bày một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế cho bộ đội xuất ngũ. Hướng dẫn quy trình thành lập một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn nông thôn. Giới thiệu một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của bộ đội xuất ngũ và trong thanh niên nông thôn những năm gần đây
(Nông thôn; Việc làm; Hướng nghiệp; Nghề nghiệp; ) {Bộ đội xuất ngũ; } |Bộ đội xuất ngũ; |
DDC: 331.702 /Price: 51500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học149740. Xây dựng đội ngũ đảng viên nông thôn vững mạnh/ Đức Lượng (ch.b.), Trần Quang Nhiếp, Nguyễn Tuấn Phong....- Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung, điều chỉnh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 223tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - phường - thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 217-218
    ISBN: 8935211122079
    Tóm tắt: Giới thiệu về đội ngũ đảng viên và vai trò đội ngũ đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; thực trạng đội ngũ đảng viên nông thôn nước ta hiện nay; các giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên nông thôn
(Đảng Cộng sản Việt Nam; Nông thôn; Đảng viên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Quang Nhiếp; Nguyễn Tuấn Phong; Đức Lượng--ch.b.; Tạ Đình Thính; Nhị Lê; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học277674. NGUYỄN MẠNH DŨNG
    Phát triển ngành nghề ở nông thôn/ Nguyễn Mạnh Dũng.- H.: Nông nghiệp, 2004.- 148tr.: ảnh; 21cm.
    Thư mục: tr. 139
    Tóm tắt: Khái quát vai trò của ngành nghề nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và nêu thực trạng ngành nghề nông thôn Việt Nam hiện nay. Một số định hướng, giải pháp chủ yếu phát triển ngành nghề và giới thiệu những kinh nghiệm phát triển nghề thủ công ở một vài nước trên thế giới
(Phát triển; Nghề nghiệp; Thủ công nghiệp; Nông thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học511714. NGUYỄN VĂN THƯỞNG
    Những nghề thủ công phổ biến ở nông thôn/ Nguyễn Văn Thưởng biên soạn.- H.: Thanh niên, 2011.- 139tr; 19cm.
    ISBN: 8937266040278
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề thủ công phổ biến trong đời sống ở nông thôn như: nghề tráng bánh phở, làm bánh mì, làm chả giò, chanh muối, nghề đan tre, nghề gốm, nghề kim hoàn, thêu ren, nuôi ếch, ủ giá đỗ,...; và giới thiệu kỹ thuật, phương pháp làm và sản xuất
(Nghề thủ công truyền thống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 680.09597 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học171269. Sổ tay công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn/ B.s.: Phạm Xuân Thu, Nguyễn Quang Việt (ch.b.), Vũ Xuân Hùng....- H.: Lao động Xã hội, 2011.- 198tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề
    Phụ lục: tr. 179-192. - Thư mục: tr. 193
    Tóm tắt: Những nội dung cơ bản trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Xác định nhu cầu cầu học nghề và tổ chức đào tạo cho lao động nông thôn. Việc làm cho lao động nông thôn. Những điển hình trong sản xuất, kinh doanh
(Nông thôn; ) [Việt Nam; ] {Đào tạo nghề; } |Đào tạo nghề; | [Vai trò: Đoàn Duy Đông--b.s.; Bùi Thị Thanh Nhàn--b.s.; Nguyễn Thị Minh Nguyệt--b.s.; Phạm Xuân Thu--ch.b.; Nguyễn Quang Việt--ch.b.; ]
DDC: 331.25 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học467137. TRẦN TRÁC
    Kinh tế trang trại với nông nghiệp nông thôn Nam Bộ/ Trần Trác, Bùi Minh Vũ.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2001.- 80tr.; 19cm.
{Kinh tế; Nam Bộ; Trang trại; Nông thôn; Nông nghiệp; } |Kinh tế; Nam Bộ; Trang trại; Nông thôn; Nông nghiệp; | [Vai trò: Bùi Minh Vũ; ]
DDC: 338.1095977 /Price: 12.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học485421. LƯU HOÀNG HÀ
    Quy định về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn/ Lưu Hoàng Hà.- Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2006.- 244tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Những quy định pháp luật về những quan điểm chỉ đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ giảm nghèo; tín dụng đối với người nghèo; chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản
(Chính sách; Pháp luật; Nông thôn; Nông nghiệp; Hỗ trợ phát triển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.597 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491264. Kiến thức xây dựng cuộc sống ở nông thôn mới/ Dương Minh Hào, Lam Thiên Lập chủ biên ; Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Minh Trí biên soạn.- Hà Nội: Hồng Đức, 2013.- 235tr.; 19cm.- (Kiến thức khoa học - Xây dựng nông thôn mới)
    ISBN: 8935075930889
    Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về trồng - chăm sóc cây trồng, chăn nuôi gia súc, đánh bắt thủy sản, chế biến và bảo quản thực phẩm...
(Cuộc sống; Nông nghiệp; Phòng trị bệnh; Nông thôn; ) [Vai trò: Dương Minh Hào; Lam Thiên Lập; Lê Minh Trí; Nguyễn Thị Vân Anh; ]
DDC: 630 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142058. LÊ VĂN KHOA
    Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn/ Lê Văn Khoa, Nguyễn Đình Đáp.- H.: Chính trị Quốc gia ; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Na, 2014.- 124tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 121-122
    ISBN: 9786045706862
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức khoa học thường thức, cơ bản về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và các biện pháp xử lí kĩ thuật để khắc phục, xử lý các vấn đề môi trường
(Xử lí môi trường; Kĩ thuật; Nông thôn; ) [Vai trò: Nguyễn Đình Đáp; ]
DDC: 628.091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142328. ĐỖ ĐỨC VIÊM
    Quy hoạch xây dựng nông thôn mới/ Đỗ Đức Viêm.- H.: Chính trị Quốc gia ; Xây dựng, 2014.- 247tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 234-239
    ISBN: 978604570432
    Tóm tắt: Khái quát vai trò, vị trí, hiện trạng và xu thế phát triển của nông thôn Việt Nam; đưa ra phương pháp quy hoạch xây dựng xã, cụm xã, thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn, phát triển cơ cấu hạ tầng, vệ sinh, môi trường và quản lí điểm dân cư
(Nông thôn; Qui hoạch; Xây dựng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.121209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142046. Sổ tay hướng dẫn tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới/ B.s.: Nguyễn Anh Tuấn (ch.b.), Phương Đình Anh, Nguyễn Thanh Hương....- H.: Chính trị Quốc gia ; Thanh niên, 2014.- 100tr.: ảnh; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
    ISBN: 9786045704288
(Nông thôn; Thanh niên; Đổi mới; ) [Vai trò: Nguyễn Thanh Hương--b.s.; Nguyễn Anh Tuấn--ch.b.; Phương Đình Anh--b.s.; Đặng Đức Chiến--b.s.; Vũ Thị Minh Nguyệt--b.s.; ]
DDC: 307.720835 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học171324. NGUYỄN DUY THIỆN
    Công trình kết hợp giao thông - thuỷ lợi nông thôn/ Nguyễn Duy Thiện.- H.: Xây dựng, 2011.- 186tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 182
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về một số công trình trên đường và trên hệ thống kênh. Hướng dẫn về phạm vi sử dụng, thiết kế, thi công các công trình trên đường và kênh như: cống vòm, cống bản chìm, cống tròn, cống luồn, cầu treo, cầu bản bê tông cốt thép, đường tràn, tường chắn đất và tường đá xếp khan
(Nông thôn; Thuỷ lợi; Giao thông; Cống; Xây dựng; )
DDC: 624 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120693. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
    Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi/ Trương Thành Trung.- H.: Chính trị Quốc gia ; Giao thông Vận tải, 2015.- 231tr.: minh hoạ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721889
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tình hình trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn - miền núi; nhận biết một số hành vi vi phạm đặc trưng dẫn tới tai nạn thường diễn ra trên địa bạn nông thôn - miền núi; trích dẫn một số nội dung của pháp luật an toàn giao thông có liên quan trong lĩnh vực giao thông vận tải
(An toàn giao thông; Nông thôn; Miền núi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 363.1207 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang Đầu |Trang trước |Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.