Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 8787.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57653. ĐỖ HỒNG KỲ
    Văn hoá cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 559tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047023622
    Tóm tắt: Tổng quan về tộc người Mơ Nông và việc nghiên cứu văn hoá cổ truyền Mơ Nông như: Vũ trụ quan, tín ngưỡng, nghi lễ, lễ hội, lời nói vần, sử thi, truyện cổ, luật tục cùng một số đặc điểm của văn hoá cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại
(Văn hoá cổ truyền; Dân tộc Mnông; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ]
DDC: 390.095976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65729. Văn kiện Đại hội XII và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- H.: Hồng Đức, 2017.- 263tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049511820
    Tóm tắt: Khái quát lịch sử hình thành nhà nước. Phân tích tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phương hướng, giải pháp hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111806. NGUYỄN VĂN PHÚC
    Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Văn Phúc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 399tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786045710678
    Tóm tắt: Cơ sở lí luận xác định các đột phá cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Sự cần thiết phải thực hiện các đột phá chiến lược cùng những thách thức và giải pháp đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược ở Việt Nam từ nay tới năm 2020
(Giải pháp; Thực trạng; Phát triển; Chiến lược; Xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100063. Sổ tay bồi dưỡng nghiệp vụ nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội của tổ chức công đoàn Việt Nam.- H.: Lao động, 2016.- 199tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Tuyên giáo
    Thư mục: tr. 198
    ISBN: 9786045971437
    Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; kỹ năng nắm bắt dư luận và xử lý tình huống, điểm nóng ở cơ sở và một số văn bản của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội
(Công đoàn; Bồi dưỡng nghiệp vụ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.8709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121102. VŨ TRỌNG LỢI
    Quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội và dịch vụ thể dục thể thao/ Vũ Trọng Lợi.- H.: Thể dục Thể thao, 2015.- 180tr.; 19cm.
    ISBN: 9786048504533
    Tóm tắt: Nêu một số vấn đề quản lí nhà nước đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ về thể dục thể thao
(Dịch vụ; Tổ chức xã hội; Thể dục thể thao; Quản lí nhà nước; )
DDC: 353.7809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545536. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Tổ chức bộ máy nhà nước theo hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013/ Nguyễn Minh Đoan.- H.: Hồng Đức, 2015.- 571tr; 21cm.
    Phụ lục : tr. 437 - 568
    ISBN: 9786048678074
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và bộ máy nhà nước của Việt Nam, quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước ở nước ta
(Hiến pháp; Tổ chức; Bộ máy nhà nước; ) [Việt Nam; ]
DDC: 321.009597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học3738. Văn hoá với sự phát triển của xã hội Việt Nam/ Lê Quang Thiêm (ch.b.), Nguyễn Kim Đính, Trần Đình Hựu, Thành Duy.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.- 158tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049805042
    Tóm tắt: Trình bày các khái niệm về văn hoá; mối quan hệ giữa văn hoá và sự phát triển của xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng ta về phát triển văn hoá gắn với sự phát triển của xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa
(Văn hoá; Phát triển; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thành Duy; Nguyễn Kim Đính; Lê Quang Thiêm; Trần Đình Hựu; ]
DDC: 306.09597 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học24179. PHAN ĐĂNG
    Ở trong đầu trí thức: Bình luận xã hội/ Phan Đăng.- H.: Phụ nữ, 2019.- 335tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045654583
    Tóm tắt: Tập hợp các bài phỏng vấn của tác giả - một nhà báo - với các nhân vật nổi tiếng, chính khác, nhà văn, dịch giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... để nghe họ trải lòng về những suy nghĩ, những tâm sự về nghề và rộng hơn là những biến động của thời cuộc
(Người trí thức; )
DDC: 305.55209597 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64862. Bí quyết viết đoạn nghị luận xã hội theo định hướng đề thi mới/ Phan Danh Hiếu, Nguyễn Phước Bảo Khôi (ch.b.), Đặng Hoàng Ngọc Thy, Trần Ngọc Thuận.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 174tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049477812
(Văn nghị luận; Đề thi; Đoạn văn; Tập làm văn; ) [Vai trò: Nguyễn Phước Bảo Khôi--ch.b.; Đặng Hoàng Ngọc Thy; Phan Danh Hiếu--ch.b.; Trần Ngọc Thuận; ]
DDC: 807.12 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441262. LÊ NGUYỄN
    Xã hội Việt Nam qua bút ký của người nước ngoài/ Lê Nguyễn.- Tái bản lần 1.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 272tr.: ảnh; 23cm.
    Nguyên tác: Watercolor for the absolute beginner
    ISBN: 9786049495595
    Tóm tắt: Bên cạnh những nhận định chủ quan chịu ảnh hường của quan điểm thực dân, tác phẩm của họ nêu lên được nhiều khía cạnh của đời sống dân cư Việt thời đó mà các bộ chính sử và ngoại sử Việt Nam còn thiếu sót
(Lịch sử; ) [Việt Nam; ] {Xã hội Việt Nam; } |Xã hội Việt Nam; |
DDC: 959.703 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84667. Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII/ Alexandre de Rhodes, Cristoforo Borri, Baldinotti... ; Nguyễn Trọng Phấn biên dịch ; S.t., giới thiệu: Kiều Mai Sơn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 188tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 169-188
    ISBN: 9786045848210
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết mô tả về: Chính trị, đời sống, xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII qua sự quan sát, ghi chép của những người phương Tây đến Việt Nam thời gian này
(Lịch sử; Thế kỉ 17; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Mạnh Sơn--s.t., giới thiệu; Kiều Mai Sơn--s.t., giới thiệu; Nguyễn Trọng Phấn--biên dịch; Tavernier, Jean Baptiste; Marini, Giovanni Filippo de; Baldinotti; Borri, Cristoforo; Rhodes, Alexandre de; Nguyễn Trung Thành--s.t., giới thiệu; ]
DDC: 959.7027 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116116. NGUYỄN THANH HIỀN
    Biến động chính trị - xã hội tại Bắc Phi - Trung Đông và những tác động tới Việt Nam: Sách tham khảo/ B.s.: Nguyễn Thanh Hiền (ch.b.), Trần Thị Lan Hương, Bùi Nhật Quang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 467tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 441-466
    ISBN: 9786045713051
    Tóm tắt: Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến biến động chính trị - xã hội khu vực Bắc Phi - Trung Đông. Phản ứng và điều chỉnh chính sách của các nước lớn do tác động của biến động mùa xuân Arập. Đánh giá tác động của biến động chính trị - xã hội tại Bắc Phi - Trung Đông và bài học cho sự phát triển bền vững, ổn định của Việt Nam
(Chính trị; Xã hội; Biến động; ) [Trung Đông; Bắc Phi; ] [Vai trò: Bùi Nhật Quang--b.s.; Trần Thị Lan Hương--b.s.; ]
DDC: 320.956 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37656. LÊ THỊ QUỲNH HẢO
    Vị thế và vai trò của phụ nữ Ê-Đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục): Giới thiệu văn hoá dân gian/ Lê Thị Quỳnh Hảo.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 443tr.: bảng, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 328-357. - Phụ lục: tr. 358-398
    ISBN: 9786049779930
    Tóm tắt: Nghiên cứu về vị thế và vai trò của người phụ nữ Ê-Đê và Mnông qua khảo sát sử thi và luật tục; vị thế, vai trò của người phụ nữ Ê-Đê, Mnông từ góc nhìn so sánh và phát huy vị thế, vai trò của họ trong bối cảnh hiện nay
(Dân tộc Ê Đê; Vị thế; Vai trò; Dân tộc Mnông; Phụ nữ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.48895930597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95417. Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - kế thừa, đổi mới và phát triển/ B.s.: Uông Chu Lưu (ch.b.), Nguyễn Đình Quyền, Nguyễn Hạnh Phúc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 576tr., 9tr. ảnh màu: bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Viện Nghiên cứu Lập pháp
    Phụ lục: tr. 513-570
    ISBN: 9786045727409
    Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương, khái lược những kết quả quan trọng của 13 nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam và những hoạt động đang được tiếp tục kế thừa ở Quốc hội khoá XIV. Những bài học kinh nghiệm, những vấn đề Quốc hội cần nghiên cứu và tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển
(Phát triển; Đổi mới; Kế thừa; Quốc hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Uông Chu Lưu--ch.b.; Đinh Xuân Thảo--b.s.; Nguyễn Đình Quyền--b.s.; Nguyễn Hạnh Phúc--b.s.; Phan Trung Lý--b.s.; ]
DDC: 328.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86292. TUTTLE, WILL
    Thức ăn vì thế giới hoà bình: Ăn uống vì sức khoẻ tâm linh và xã hội hoà hợp/ Will Tuttle ; Tâm Thuận dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 282tr.; 23cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The world peace diet : Eating for spiritual health and social harmony
    ISBN: 9786045848814
    Tóm tắt: Cuốn sách vạch ra một hiểu biết vững chắc hơn về thế giới, dựa trên việc lĩnh hội những hậu quả sâu rộng từ các sự lựa chọn thực phẩm. Đưa ra những triết lí về một hệ nguyên lý phổ biến và tiến hoá ý thức cho mọi người có lương tri trong các sự lựa chọn thực phẩm
(Triết lí; Thực phẩm; ) [Vai trò: Tâm Thuận--dịch; ]
DDC: 613.2 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679506. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 248tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 239-244
    ISBN: 9786045729069
    Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 30 năm đổi mới. Quan điểm của Đảng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội XII. Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
(Hoàn thiện; Xây dựng; Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Dương; Tạ Việt Hùng; Nguyễn Văn Dũng; Đỗ Mạnh Hoà; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66923. PHẠM TẤT DONG
    Đổi mới tư duy giáo dục xây dựng xã hội học tập: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Phạm Tất Dong.- H.: Dân trí, 2017.- 171tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 168
    ISBN: 9786048834739
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới tư duy giáo dục; chuyển mô hình giáo dục truyền thống sang mô hình xã hội học tập; nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam và xu hướng xây dựng xã hội học tập trên thế giới
(Giáo dục; Thực tiễn; Lí luận; Đổi mới tư duy; ) {Xã hội học tập; } |Xã hội học tập; |
DDC: 370.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84561. Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016/ Minh Ngọc s.t., giới thiệu.- H.: Lao động, 2016.- 467tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045953426
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Hình sự bao gồm: Điều khoản cơ bản, hiệu lực của Bộ luật Hình sự, tội phạm, trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự...
(Pháp luật; Bộ luật hình sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Minh Ngọc--s.t., giới thiệu; ]
DDC: 345.597002632 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85858. Bộ luật lao động - Luật bảo hiểm xã hội và chính sách tiền lương mới 2016.- H.: Thế giới, 2016.- 259tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047722020
    Tóm tắt: Trình bày nội dung bộ luật lao động, luật bảo hiểm xã hội với những qui định chung và qui định cụ thể liên quan tới việc làm, hợp đồng lao động, học nghề, đào tạo, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỉ luật lao động, an toàn lao động... Bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện, quản lí nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng điều khoản thi hành
(Pháp luật; Tiền lương; Luật bảo hiểm xã hội; Bộ luật lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970102632 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450689. BRUCE, STEVE
    Dẫn luận về xã hội học/ Steve Bruce ; Thái An dịch.- H.: Hồng Đức, 2016.- 182 tr: hình ảnh; 20 cm.- (Tủ sách : Văn hóa xã hội)
    Tên sách tiếng Anh : Sociology - A very short introduction
    Thư mục : tr.179 - 182
    ISBN: 9786048684044
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về xã hội học : vị thế của xã hội học, những tạo lập xã hội, nguyên nhân và kết quả, thế giới hiện đại, những kẻ mạo danh
(Xã hội học; ) [Vai trò: Thái An--dịch; ]
DDC: 301 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang Đầu |Trang trước |Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.