Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2796.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924487. LÊ THỊ THU HỒNG
    Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh/ Lê Thị Thu Hồng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 642tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049687310
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các tác phẩm lý luận đặc sắc. Nêu những luận điểm, tác phẩm, bài viết về đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh
(Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; )
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927983. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá/ Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Khương (ch.b.), Vũ Thị Thuỷ, Phạm Thị Huyền.- Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2019.- 199tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 196-199
    ISBN: 9786049158988
    Tóm tắt: Gồm những vấn đề chung về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá. Trình bày nội dung, nguyên tắc và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá
(Giáo dục; Thanh niên; Đạo đức cách mạng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Toàn; Nguyễn Thị Khương; Phạm Thị Huyền; Vũ Thị Thuỷ; ]
DDC: 172.1071 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013823. Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Hồng Vinh, Đinh Xuân Dũng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 887tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045718803
    Tóm tắt: Giới thiệu gần 80 bài tham luận của các nhà nghiên cứu phân tích, đánh giá về thực trạng các sáng tác về vấn đề đạo đức xã hội trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật hiện nay, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới và hội nhập sâu rộng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Đạo đức xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Đăng; Lê Khả Phiêu; Nguyễn Hồng Vinh; Võ Văn Thưởng; Đinh Xuân Dũng; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1027321. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 295tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045703663
    Tóm tắt: Tập hợp một số chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Giới thiệu các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh
(Cá nhân; Tập thể; Điển hình tiên tiến; ) [Việt Nam; ]
DDC: 302.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1038660. Điển hình của thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 199tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046516484
    Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương thương binh - bệnh binh tiêu biểu cùng những phương pháp sản xuất, chăn nuôi của họ giúp chúng ta tự tìm ra cho mình con đường đi phù hợp để phát triển kinh tế
(Bệnh binh; Làm giàu; Thương binh; Điển hình tiên tiến; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.092 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016355. NGUYỄN NGHĨA DÂN
    999 lời tục ngữ - ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức: Sưu tầm - Tuyển chọn - Giải thích - Bình luận/ Nguyễn Nghĩa Dân.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 233tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 229-230
    ISBN: 9786049027437
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. Sưu tầm, tuyển chọn, giải thích, bình luận tục ngữ, ca dao Việt Nam về đạo đức. Bảng tra cứu theo hệ thống các hành vi đạo đức
(Văn học dân gian; Đạo đức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học920326. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay/ Lê Khả Phiêu (ch.b.), Nguyễn Văn Thành, Vũ Trọng Lâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 367tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 358-363
    ISBN: 9786045750285
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; nhiệm vụ và giải pháp vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Đạo đức; ) [Vai trò: Lê Khả Phiêu; Lê Văn Thắng; Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Văn Tuân; Vũ Trọng Lâm; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1027314. Giá trị của đạo đức Nho giáo trong thời đại ngày nay/ Tần Tại Đông (ch.b.), Trần Hoa Châu, Tiêu Hồng Quân... ; Lê Tịnh dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 412tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban biên tập sách Kinh điển Thánh hiền Trung Hoa
    ISBN: 9786045703533
    Tóm tắt: Đề cập tới những vấn đề cốt lõi trong tư tưởng Nho giáo, cụ thể được thể hiện qua các lĩnh vực: lập thân, tu thân, xử thế, kết bạn, chức vụ, quản lí... và những ảnh hưởng của nó trong cuộc sống hiện tại
(Đạo Khổng; Đạo đức; ) [Vai trò: Hạng Cửu Vũ; Lê Tịnh; Nghê Diệc Trinh; Tiêu Hồng Quân; Trần Hoa Châu; Tần Tại Đông; ]
DDC: 181.112 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019509. DƯƠNG TỰ ĐAM
    Giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay/ Dương Tự Đam.- H.: Thanh niên, 2015.- 98tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 95-96
    ISBN: 9786046433439
    Tóm tắt: Trình bày một số cơ sở lý luận nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; truyền thụ lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; tuổi trẻ Việt Nam sống và học tập theo lý tưởng, đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh
(Giáo dục; Lí tưởng cách mạng; Thanh niên; Đạo đức cách mạng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.560835 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016373. LÊ ĐINH MÙI
    Pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay/ Lê Đinh Mùi.- H.: Tư pháp, 2015.- 222tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 209-220
    ISBN: 9786048107178
    Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận của pháp luật về đạo đức công chức. Quá trình hình thành, phát triển, thực trạng cùng với quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay
(Công chức; Pháp luật; Đạo đức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597068 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1059896. ĐỖ SÂM
    Những tấm gương tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh: Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"/ Đỗ Sâm.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2013.- 250tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786048001735
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu thế hệ Hồ Chí Minh như: Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Phạm Kiệt, Nguyễn Minh Vỹ, Tạ Quang Bửu...
(Lịch sử hiện đại; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.704 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432580. QUỲNH HƯƠNG
    Văn hóa đạo đức/ Quỳnh Hương b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 190 tr; 21 cm.
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786049443619
    Tóm tắt: Khái quát về văn hóa, đạo đức và văn hóa đạo đức, một số bài nghiên cứu liên quan đến văn hóa đạo đức ở Việt Nam
(Văn hóa; Đạo đức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 170.9597 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học928163. TÒNG VĂN HÂN
    Học tập theo đạo đức Bác Hồ/ Tòng Văn Hân s,t., giới thiệu, biên dịch.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 563tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Chính văn bằng hai thứ tiếng Thái - Việt
    ISBN: 9786049775956
    Tóm tắt: Giới thiệu các lời hát dân gian và các câu nói vần (tục ngữ, thành ngữ ) với ý nghĩa giáo dục học tập theo tấm gương của Bác Hồ
(Bài hát; Dân tộc Thái; Thành ngữ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tục ngữ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học993287. DAISAKU IKEDA
    Đối thoại về sức khoẻ và cuộc sống, đạo đức và giáo dục: Sách tham khảo/ Daisaku Ikeda, René Simard, Guy Bourgeault ; Trần Quang Tuệ dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 331tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045724446
    Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề lớn mà nhân loại đã và đang đối mặt qua các cuộc đối thoại như sức khoẻ và bệnh tật, giáo dục nhân sinh quan cũng như triết lý riêng của họ về ý nghĩa cuộc sống, khám phá những vấn đề về đạo đức và tác động của nó đối với con người; từ đó mong muốn hướng tới một tương lai văn minh, lành mạnh cho nhân loại; nơi mà khoa học, tâm linh và tinh thần nhân văn được kết hợp hài hoà
(Con người; Cuộc sống; Giáo dục; Sức khoẻ; Xã hội học; ) [Vai trò: Bourgeault, Guy; Simard, René; Trần Quang Tuệ; ]
DDC: 301 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học892694. Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Hùng Oanh (ch.b.), Lê Trọng Tuyến, Phạm Đình Nhịn....- H.: Quân đội nhân dân, 2020.- 215tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 208-213
    ISBN: 9786045163146
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn, yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới
(Xây dựng Đảng; Đạo đức; ) [Vai trò: Lê Trọng Tuyến; Nguyễn Hoàng Lan; Nguyễn Hùng Oanh; Phạm Đình Nhịn; Vũ Quang Tạo; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1004545. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 252tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045710807
    Tóm tắt: Giới thiệu các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
(Cá nhân; Tập thể; Điển hình tiên tiến; ) [Việt Nam; ]
DDC: 302.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1053702. Về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân/ Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Quang, Chu Ngọc Lan....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 183tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045700594
    Tóm tắt: Đề cập đến đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên và chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót đồng thời thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, đưa ra những biện pháp cụ thể, toàn diện, nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu, nâng cao đạo đức cách mạng
(Chủ nghĩa cá nhân; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; ) [Vai trò: Hồ Chí Minh; ]
DDC: 172 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435450. Học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu niên qua các câu chuyện/ Đoàn Huyền Trang sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2018.- 139 tr.; 19 cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    Tên sách ngoài bìa: Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu niên qua các câu chuyện
    ISBN: 9786048921316
(Bác Hồ; Thanh thiếu niên; Thiếu nhi; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; ) [Vai trò: Đoàn Huyền Trang; ]
DDC: 335.4346 /Price: 50000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1445651. Gương sáng phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- H.: Phụ nữ, 2013.- 215tr; 21cm.
    ISBN: 9786045620703
    Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương phụ nữ Việt Nam điển hình trong giai đoạn đất nước đổi mới, bằng ý chí quyết tâm, tinh thần dám nghĩ, dám làm vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn,... tiêu biểu cho chi vẻ đẹp của tấm lòng vị tha, nhân ái và chung tay đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội.
(Điển hình tiến tiến; Đạo đức; Phụ nữ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 174.93054 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học937044. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 288tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045737675
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 trên các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh...
(Cá nhân; Tập thể; Điển hình tiên tiến; ) [Việt Nam; ]
DDC: 302.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.