Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 33.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150663. NGUYỄN DŨNG SINH
    Đảng uỷ cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tài liệu dành cho cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Dũng Sinh (ch.b.), Lâm Quốc Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 291tr.: sơ đồ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 285-288
    ISBN: 8935211124080
    Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng uỷ viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn: các kỹ năng cơ bản, xử lý thông tin, yêu cầu tự học, quan hệ với các cấp và tổ chức, quy trình ra quyết định và xây dựng kế hoạch hoạt động lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội
(Phát triển; Kinh tế; Xã hội; Đảng uỷ; Cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Quốc Tuấn; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học46353. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng - Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc dành cho Đảng uỷ/ Nguyễn Phương tuyển chọn, hệ thống.- H.: Thế giới, 2018.- 367tr.; 27cm.
    ISBN: 9786047747542
    Tóm tắt: Giới thiệu thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Các bài diễn văn, phát biểu các cấp uỷ Đảng thường dùng. Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII). Quy định về đánh giá, xếp loại, giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên
(Công tác Đảng; Soạn thảo văn bản; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Phương--tuyển chọn, hệ thống; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546453. Cẩm nang tra cứu nhanh những tình huống thường gặp trong công tác Đảng dành cho bí thư Đảng ủy các cấp/ Tuyển chọn và hệ thống : Tài Thành, Vũ Thanh.- H.: Hồng Đức, 2015.- 399 tr: bảng; 27 cm.
    ISBN: 9786048663407
    Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ năng cần thiết dành cho bí thư Đảng ủy các cấp, nghiệp vụ và các tình huống trong việc thực hiện lãnh đạo quy chế dân chủ cơ sở, nghiệp vụ và các tình huống trong công tác dân vận, quy trình tiếp nhận xử lý đơn thư và tiến hành kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo trong Đảng, các mẫu văn bản thường dùng trong công tác tổ chức Đảng...
(Bí thư Đảng; Công tác Đảng; Đảng Cộng Sản Việt Nam; ) [Vai trò: Tài Thành--tuyển chọn và hệ thống; Vũ Thanh--tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488414. Tuyển tập các mẫu diễn văn và các bài phát biểu dành cho Đảng uỷ và các Bí thư Chi bộ, Chủ tich mặt trận tổ quốc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh/ Tuyển chọn và hệ thống hoá: Nhóm trí thức Việt.- Hà Nội: Lao động, 2012.- 398tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
(Công tác Đảng; Bài phát biểu; Diễn văn; Đảng Cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Tuyển chọn và hệ thống hoá; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 298000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học512033. Tìm hiểu phong cách lãnh đạo dành cho Bí thư Đảng ủy/ Phạm Hùng biên soạn.- H.: Lao động, 2011.- 474tr: bảng; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày kĩ năng lãnh đạo dành cho Bí thư Đảng ủy; giới thiệu các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, diễn thuyết dành cho Bí thư; những quy định mới nhất dành cho Bí thư về quản lí cán bộ, công chức và Đảng viên; hỏi đáp về xử lí, kỉ luật đối với Đảng viên vi phạm và cán bộ công chức...
(Lãnh đạo; Phong cách lãnh đạo; ) {Bí thư Đảng; } |Bí thư Đảng; | [Vai trò: Phạm Hùng--biên soạn; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 325000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413743. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Quy chế làm việc của các Đảng uỷ, chi uỷ ở các xí nghiệp và đơn vị cơ sở kinh tế thuộc khu vực nhà nước/ Đảng cộng sản Việt Nam.- H.: Sự thật, 1985.- 76tr; 19cm.
    Tóm tắt: Quyết định của Bản chấp hành Trung ương Đảng CSVN về quy chế làm việc của các Đảng uỷ, chi uỷ ở các xí nghiệp và đơn vị cơ sở kinh tế thuộc khu vực Nhà nước
{quyết định; qui chế làm việc; Đảng Cộng sản Việt Nam; khu vực nhà nước; Chỉ thị; xí nghiệp; } |quyết định; qui chế làm việc; Đảng Cộng sản Việt Nam; khu vực nhà nước; Chỉ thị; xí nghiệp; |
/Price: 4đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học455184. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng: Tài liệu hướng dẫn tự phê bình và phê bình cho chi bộ và Đảng ủy cơ sở.- In lần 2.- Hà Nội: Sự thật, 1975.- 47tr.; 13cm.
    Đảng lao động Việt Nam. Ban tổ chức Trung ương
    Tóm tắt: Sự cần thiết phải năng cao chất lượng phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng. Mục đích, yêu cầu, phương pháp và thái độ tự phê bình và phê bình của Đảng viên. Nhiệm vụ của các Đảng ủy, chi ủy trong việc lãnh đạo công tác phê bình và tự phê bình của Đảng viên trong chi bộ
[Việt Nam; ] {Tổ chức Đảng; Xây dựng Đảng; Sinh hoạt Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam; } |Tổ chức Đảng; Xây dựng Đảng; Sinh hoạt Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam; |
DDC: 324.2597071 /Price: 0,10đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học542216. PHẠM HÙNG
    Sổ tay quản lý và lãnh đạo dành cho bí thư đảng ủy các cấp/ Phạm Hùng.- H.: Lao động, 2013.- 397tr; 27cm.
    Tóm tắt: Trình bày các kỹ năng quản lý và lãnh đạo cần thiết đối với Bí thư Đảng ủy các cấp, gồm: bí thư với kỹ năng quản lý và lãnh đạo, cách giải quyết vấn đề và xử lý các tình huống, kỹ năng thuyết trình và hệ thống các mẫu diễn văn. Hướng dẫn chi tiết những điều Đảng viên không được làm và những vấn đề hỏi đáp dành cho Bí thư.
(Bí thư; Quản lí; Lãnh đạo; Công tác Đảng; )
DDC: 324.597071 /Price: 315000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học595978. PHẠM HÙNG
    Tuyển Tập 379 câu hỏi đáp dành cho bí thư Đảng ủy các cấp & hệ thống mẫu văn bản, diễn văn, tham luận dành cho cấp ủy Đảng/ Phạm Hùng.- H.: Lao động, 2012.- 460tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi dành cho bí thư Đảng, và những mẫu diễn văn, tham luận dành cho bí thư Đảng. Và hệ thống những mẫu văn bản dành cho công tác Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
(Mẫu văn bản; Sách hỏi đáp; ) {Bí thư Đảng ủy; } |Bí thư Đảng ủy; |
DDC: 324.2597071 /Price: 330000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học659553. Tập tài liệu xây dựng cơ quan văn hóa - Cơ quan văn phòng Đảng ủy cơ quan cấp tỉnh.- Thanh Hóa: K.Nxb., 2004.- 4tr.; 30cm..
(Thanh Hóa; Xây dựng cơ quan văn hóa; Đảng ủy cơ quan cấp tỉnh; )
DDC: 959.741 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học644111. NGUYỄN VĂN TÝ
    Việc nâng cao phẩm chất và năng lực của bí thư đảng uỷ xã: Qua thực tiễn ở tỉnh Thái Bình: Chuyên ngành: Xây dựng Đảng: Luận văn thạc sỹ khoa học Lịch sử: 5.03.14/ Nguyễn Văn Tý.- H.: [k.n.x.b.], 1993.- 100tr.; 27cm.
    Thư mục tr. 98 - 100
    Tóm tắt: Nêu yêu cầu khách quan của việc nâng cao phẩm chất, năng lực của bí thư đảng uỷ xã; Nội dung cơ bản và các giải pháp nhằm nâng cao phẩm chất năng lực của bí thư đảng uỷ xã hiện nay ở Thái Bình.
(Bí thư; Địa chí; Đảng uỷ; Phẩm chất; Năng lực; ) [Thái Bình; ] {Đảng uỷ xã; } |Đảng uỷ xã; |
DDC: 324.2597071 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học664170. Quyết định về qui chế làm việc của Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan.- H.: Sự thật, 1984.- 39tr; 13cm.
    Đầu trang tên sách ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương
{Chi uỷ cơ quan; Đảng uỷ; Quy chế làm việc; Pháp luật; } |Chi uỷ cơ quan; Đảng uỷ; Quy chế làm việc; Pháp luật; |
/Price: 2,00d /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học412546. ĐẢNG CỘNG SẢN SẢN VIỆT NAM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
    Quyết định về quy chế làm việc của Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan/ Đảng cộng sản sản Việt Nam. Ban chấp hành trung ương.- H.: Sự thật, 1984.- 39tr; 13cm.
    Tóm tắt: Về trách nhiệm, nhiệm vụ của Đảng, chi uỷ cơ quan, phân biệt ranh giới trách nhiệm và các mối quan hệ công tác giữa Đảng uỷ, chi uỷ với thủ trưởng và các đoà thể trong cơ quan. Chế độ công tác của Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan, điều khoản thi hành
{Quy chế làm việc; Đảng cộng sản Việt Nam; Chi uỷ; } |Quy chế làm việc; Đảng cộng sản Việt Nam; Chi uỷ; |
/Price: 1đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học648818. Người Bí thư đảng ủy mẫu mực/ Lê Hữu Thuấn, Xuân Thanh, Đức Hiển,....- Thanh Hóa: K.Nxb., 1978.- 63tr.; 19cm..
(Gương điển hình; Sản xuất; Lao động; Hợp tác xã; )
DDC: 334 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học429493. ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM. BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
    Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng: Tài liệu hướng dẫn tự phê bình và phê bình cho chi bệ và Đảng uỷ cơ sở.- In lần 2.- H.: Sự thật, 1975.- 47tr; 13cm.
    Tóm tắt: Sự cần thiết phải năng cao chất lượng phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng. Mục đích, yêu cầu, phương pháp và thái độ tự phê bình và phê bình của Đảng viên. Nhiệm vụ của các Đảng uỷ, chi uỷ trong việc lãnh đạo công tác phê bình và tự phê bình của Đảng viên trong chi bộ
{xây dựng Đảng; sinh hoạt Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam; tổ chức Đảng; } |xây dựng Đảng; sinh hoạt Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam; tổ chức Đảng; |
/Price: 0,10đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học12848. Kỷ yếu Đảng bộ cơ quan Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 115tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đảng bộ cơ quan Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương
    ISBN: 9786045758052
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, hình ảnh khái quát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể trong cơ quan Đảng uỷ Khối giai đoạn 2015-2020
(Đảng bộ; Cơ quan trung ương; 2015-2020; )
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học7285. CẤN XUÂN HÙNG
    Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng uỷ trung đoàn, lữ đoàn phòng không hiện nay: Sách chuyên khảo/ Cấn Xuân Hùng.- H.: Quân đội nhân dân, 2020.- 228tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 221 - 225
    ISBN: 9786045161241
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư Đảng uỷ trung đoàn, lữ đoàn phòng không. Thực trạng và một số kinh nghiệm nâng cao năng lực công tác xây dựng đảng của đội ngũ bí thư Đảng uỷ trung đoàn, lữ đoàn phòng không. Yêu cầu và những giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư Đảng uỷ trung đoàn, lữ đoàn phòng không hiện nay
(Lữ đoàn; Phòng không; Trung đoàn; Bí thư Đảng uỷ; Xây dựng Đảng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33308. TRẦN XUÂN ĐÁN
    Nâng cao năng lực tham mưu của Đảng uỷ quân sự tỉnh, thành phố về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới: Sách chuyên khảo/ Trần Xuân Đán.- H.: Quân đội nhân dân, 2019.- 166tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 163-165
    ISBN: 9786045155905
    Tóm tắt: Luận giải một số vấn đề lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực tham mưu của Đảng uỷ quân sự tỉnh, thành phố về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới
(Phòng thủ chiến lược; Tham mưu; Chiến lược; Quốc phòng; ) [Việt Nam; ] {Đảng uỷ quân sự; } |Đảng uỷ quân sự; |
DDC: 355.0330597 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52895. TRẦN THỊ BÍCH NHUẦN
    Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ xã đối với chính quyền ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay/ Trần Thị Bích Nhuần.- H.: Lý luận Chính trị, 2018.- 222tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 190-201. - Phụ lục: tr. 202-220
    ISBN: 9786049621260
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng uỷ xã đối với chính quyền ở đồng bằng sông Hồng; khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời gian tới
(Lãnh đạo; Đổi mới; ; Đảng uỷ; ) [Việt Nam; Đồng bằng sông Hồng; ]
DDC: 324.257075095973 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68662. NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
    Nâng cao năng lực bí thư đảng uỷ cấp xã ở Việt Nam hiện nay: Qua thực tế ở Bình Phước : Sách chuyên khảo/ Ch.b.: Nguyễn Thị Lan Hương, Vũ Công Thương.- H.: Lý luận Chính trị, 2017.- 191tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 181-189
    ISBN: 9786049018459
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung và năng lực của bí thư đảng uỷ cấp xã. Thực trạng năng lực và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực bí thư đảng uỷ cấp xã ở tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay
(Đảng uỷ; Bí thư; Xây dựng Đảng; ; ) [Bình Phước; ] [Vai trò: Vũ Công Thương--ch.b.; ]
DDC: 324.25970750959771 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.