Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 10.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1060463. LÊ TRUNG HOA
    Địa danh học Việt Nam/ Lê Trung Hoa.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 319tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 239-281. - Thư mục: tr. 283-305
    ISBN: 9786045003718
    Tóm tắt: Phân loại và định nghĩa địa danh. Lược sử địa danh học trên thế giới và ở Việt Nam. Tư liệu nghiên cứu địa danh. Quan hệ giữa địa danh và nhân danh. Các phương thức đặt địa danh Việt Nam. Cấu tạo của địa danh Việt Nam. Qui cách viết hoa địa danh Việt Nam...
(Địa danh học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học972897. CAO CHƯ
    Câu chuyện địa danh học và địa danh dân gian Việt Nam: Tìm hiểu, giới thiệu/ Cao Chư.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 526tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 503-513
    ISBN: 9786045395769
    Tóm tắt: Tổng quan về địa danh học. Trình bày kiến thức về địa danh, địa danh học và các khái niệm liên quan; tiếp cận địa danh; địa danh tạo thành, địa danh và tách nhập đơn vị hành chính, địa danh và ý nghĩa; địa danh với triết học và lịch sử chính trị; nguồn gốc, sự phát triển, biến đổi và biến mất của địa danh; phân loại và phân vùng địa danh; tìm hiểu địa danh dân gian của Việt Nam...
(Địa danh học; ) [Việt Nam; ] {Địa danh dân gian; } |Địa danh dân gian; |
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học952259. LÊ TRUNG HOA
    Địa danh học Việt Nam/ Lê Trung Hoa.- Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 293tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 238-277. - Thư mục: tr. 278-293
    ISBN: 9786049562563
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về địa danh học: Phân loại và định nghĩa địa danh, vị trí của địa danh học trong ngôn ngữ học, lược sử địa danh học trên thế giới và Việt Nam, tư liệu nghiên cứu địa danh, quan hệ giữa địa danh và nhân danh, các phương thức đặt địa danh Việt Nam, cấu tạo của địa danh Việt Nam, qui cách viết hoa địa danh Việt Nam...
(Địa danh học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1546874. Câu chuyện địa danh học và địa danh dân gian Việt Nam/ Cao Chư tìm hiểu và giới thiệu.- H.: Hội nhà văn, 2017.- 528tr; 20cm.
    Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395769
    Tóm tắt: Tìm hiểu ý nghĩa tên gọi, nguồn gốc, quá trình biến đổi và phân loại những địa danh ở Việt Nam
{Việt Nam; Địa danh; Địa lý; } |Việt Nam; Địa danh; Địa lý; | [Vai trò: Cao Chư; ]
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1523301. CAO THƯ
    Câu chuyện địa danh học và địa danh dân gian Việt Nam: Tìm hiểu và giới thiệu/ Cao Thư.- H.: Hội nhà văn, 2017.- 526tr.; 21cm.- (Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam)
    ISBN: 9786045395769
    Tóm tắt: Tìm hiểu và định nghĩa địa danh. Lược sử địa danh học trên thế giới và ở Việt Nam. Tư liệu nghiên cứu địa danh dân gian, nguồn gốc và sự phát triển biến đổi và biến mất của địa danh, phân loại địa danh theo vùng, địa danh đô thị, địa danh cao nguyên, miền núi
{Việt nam; Địa danh học; } |Việt nam; Địa danh học; |
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1517584. LÊ TRUNG HOA
    Địa danh học Việt Nam/ Lê Trung Hoa.- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 267tr.; 21cm.

DDC: 915.97 /Price: 0 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1307845. NGUYỄN VĂN ÂU
    Một số vấn đề về địa danh học Việt Nam/ Nguyễn Văn Âu.- In lần thứ 2.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.- 155tr : bản đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 152-154
    Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm địa danh, phân loại và phân vùng địa danh Việt Nam. Khái lược về địa danh sông ngòi, hồ đầm, đồi núi, hải đảo, làng xã, quận-huyện, tỉnh-thành phố và địa danh Quốc gia Việt Nam
{Huyện; Làng; Sông ngòi; Tỉnh; Việt Nam; ; Địa danh; Địa danh học; } |Huyện; Làng; Sông ngòi; Tỉnh; Việt Nam; ; Địa danh; Địa danh học; |
DDC: 915.97 /Price: 12800đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1214193. NGUYỄN VĂN ÂN
    Một số vấn đề về địa danh học Việt Nam/ Nguyễn Văn Ân.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.- 155tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 152 - 154
    Tóm tắt: Khái niệm về địa danh, địa danh học. Đặc điểm địa danh Việt Nam. Phân loại và phân vùng địa danh Việt Nam. Phần địa danh cụ thể: địa danh sông ngòi, địa danh hồ đầm, địa danh đồi núi, địa danh hải đảo, địa danh làng xã, quận huyện, tỉnh, thành phố
{Huyện; Làng; Sông ngòi; Tỉnh; Việt Nam; ; Địa danh; Địa danh học; } |Huyện; Làng; Sông ngòi; Tỉnh; Việt Nam; ; Địa danh; Địa danh học; |
DDC: 915.97 /Price: 12800đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1147815. NGUYỄN VĂN ÂU
    Một số vấn đề về địa danh học Việt Nam/ Nguyễn Văn Âu.- In lần thứ 3.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.- 155tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 152
    Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm, phân loại, phân vùng địa danh Việt Nam và giới thiệu các phần địa danh cụ thể như: địa danh sông ngòi, hồ đầm, đồi núi, hải đảo, làng xã, huyện-quận, tỉnh-thành phố, địa danh quốc gia
(Phân loại; Phân vùng; Đặc điểm; Địa danh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97001 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1187876. LÊ TRUNG HOA
    Địa danh học Việt Nam/ Lê Trung Hoa.- H.: Khoa học xã hội, 2006.- 310tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 243-285. - Thư mục: tr. 287-307
    Tóm tắt: Phân loại và định nghĩa địa danh. Lược sử địa danh học trên thế giới và ở Việt Nam. Tư liệu nghiên cứu địa danh. Quan hệ giữa địa danh và nhân danh. Các phương thức đặt địa danh Việt Nam. Cấu tạo của địa danh Việt Nam. Qui cách viết hoa địa danh Việt Nam...
(Lịch sử; Nghiên cứu; Địa danh học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 915.97 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.