Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 11.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học468309. Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Sách tham khảo/ Đồng chủ biên : Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Quốc Tế, Lương Minh Cừ.- Tp. Hồ Chí Minh: Tông hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2003.- 541tr.; 21cm.
{Kinh tế; Kinh tế thị trường; } |Kinh tế; Kinh tế thị trường; | [Vai trò: Lương Minh Cừ; Nguyễn Quốc Tế; Nguyễn Thanh Tuyền; ]
DDC: 330.1209597 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674376. NGUYỄN PHÚ TRỌNG
    Về định hướng XHCN và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Phú Trọng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 419 tr.; 22 cm.
{Định hướng; Xã hội chủ nghĩa; Con đường; Việt Nam; } |Định hướng; Xã hội chủ nghĩa; Con đường; Việt Nam; |
DDC: 330.9597 /Price: 35500đ.- 1000b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học634461. NGUYỄN THỊ THU HÀ
    Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Thu Hà.- H.: Thông tấn, 2009.- 202tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Những thay đổi cơ bản trong vai trò của chính quyền cấp tỉnh khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
(Kinh tế XHCN; Tỉnh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.9597 /Price: 38.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học291975. Mối quan hệ giữa ngành xuất bản và ngành thư viện trong cơ chế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Ngọc Thuần, Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Danh Ngà....- H.: Knxb, 2003.- 241tr.; 22cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa - Thông tin. Vụ Thư viện - Cục xuất bản
    Tóm tắt: Gồm những tham luận trình bày về mối quan hệ giữa ngành xuất bản và ngành thư viện trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: chính sách kinh tế tài chính đối với từng lĩnh vực xuất bản, phát hành - thư viện, mối quan hệ giữa ngành phát hành sách và thư viện trong cơ chế thị trường, vấn đề quyền tác giả trong hoạt động xuất bản và thư viện...
(Xuất bản; Cơ chế thị trường; Thư viện; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Mạnh Chu; Ngô Quang Hương; Nguyễn Danh Ngà; Trịnh Thúc Quỳnh; Đinh Xuân Dũng; ]
DDC: 021 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học518066. LÊ XUÂN LỰU
    Một số vấn đề về định hướng XHCN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc/ Lê Xuân Lựu.- H.: Quân đội nhân dân, 2003.- 251tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những bài nghiên cứu về vấn đề an ninh quốc gia, về nghệ thuật quân sự, về sự lãnh đạo của Đảng, về xây dựng quân đội, về xây dựng phẩm chất người chiến sĩ quân đội nhân dân,... và về cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh
(Quân sự; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng CNXH; ) [Việt Nam; ]
/Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học619950. NGUYÊN NGUYÊN
    Việt Nam định hướng XHCN trong thế giới toàn cầu hóa/ Nguyên Nguyên.- Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2001.- 465tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Tìm hiểu thế giới và tổng kết kinh nghiệm tiến trình phát triển cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề kinh tế và đối ngoại. Trình bày những suy tư, bức xúc trong sự nghiệp phát triển đất nước...
(Chính trị Việt Nam; Xã hội Việt Nam; Toàn cầu hóa; )
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học273526. Kỷ yếu hội thảo vấn đề phân phối và phân hoá giàu nghèo trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta/ Nguyễn Thị Hằng, Lê Hữu Tầng, Nguyễn Đình Kháng....- H.: Lao động Xã hội, 2004.- 307tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh Xã hội
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận nghiên cứu những tác động của sự hình thành và phát triển kinh tế thị trường đến quan hệ phân phối, phân tầng xã hội, phân hoá giàu nghèo và cách giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội
(Kinh tế thị trường; Phân hoá giàu-nghèo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Đình Kháng; Nguyễn Thị Hằng; Lê Hữu Tầng; ]
DDC: 335.412 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học295058. Mối quan hệ giữa ngành xuất bản và ngành thư viện trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam: Hội thảo khoa học.- Tp.HCM: S.n, 2003.- 135tr.; 29cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá - Thông tin. Vụ Thư viện, Cục xuất bản
    Tóm tắt: Thực trạng và các giải pháp cần thiết để cung cấp sách cho hệ thống thư viện và xây dựng mối quan hệ giữa thư viện và cơ quan phát hành sách. Công tác nhận sách lưu chiểu và bổ sung sách cho các thư viện công cộng
(Thư viện; Xuất bản; )
DDC: 025.2 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học317115. DƯƠNG THỊ LIỄU
    Tác động của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan đối với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Sách tham khảo/ Dương Thị Liễu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 214tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lí luận chung về điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, tác động của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong những năm qua và một số phương hướng giải pháp nâng cao vai trò nhân tố chủ quan nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
{Điều kiện khách quan; Nhân tố chủ quan; Việt Nam; Kinh tế thị trường; } |Điều kiện khách quan; Nhân tố chủ quan; Việt Nam; Kinh tế thị trường; |
/Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học384424. NGUYỄN CÚC
    Kinh tế thị trường định hướng XHCN/ Nguyễn Cúc.- H.: Thống kê, 1995.- 86tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những vấn đề đổi mới trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở Việt Nam: xu hướng phát triển và dự báo, các nhân tố định hướng, các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, sắp xếp lại các doanh nghiệp, phát huy tiềm năng con người
{doanh nghiệp nhà nước; Việt Nam; kinh tế thị trường; kinh tế học; cơ chế kinh tế; } |doanh nghiệp nhà nước; Việt Nam; kinh tế thị trường; kinh tế học; cơ chế kinh tế; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học379541. Một số quan điểm và giải pháp chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.- H.: Chính trị quốc gia, 1994.- 333tr; 19cm.
    Đầu bìa và trang tên sách ghi: Ban Tư tưởng-văn hoá Trung ựơng
    Tóm tắt: Lý luận về kinh tế thị trường. Quá trình chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN: chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại hoá, phát triển các thành phần kinh tế, xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường... Thị trường nông thôn và chính sách phát triển kinh tế nông thôn. Chính sách văn hoá xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường. Sự lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường
{chính sách kinh tế; Việt Nam; kinh tế; kinh tế thị trường; } |chính sách kinh tế; Việt Nam; kinh tế; kinh tế thị trường; |
/Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.