Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2436.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482615. Việt Nam đổi mới và phát triển.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 515tr.: minh họa; 27cm.
    ISBN: 8935211105843
    Tóm tắt: Những thành tựu kinh tế xã hội sau 25 năm đổi mới của Việt Nam
(Sách song ngữ; Phát triển; Kinh tế; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 330.9597 /Price: 51500 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91666. TRƯƠNG TẤN SANG
    Tận dụng cơ hội vượt qua thách thức tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước tiến lên/ Trương Tấn Sang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 635tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045726037
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước xây về dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ chủ quyền quốc gia là bất khá xâm phạm, tăng cường hợp tác, nâng cao trách nhiệm, cùng hướng tới một thế giới hoà bình, ổn định và phát triển
(Lịch sử; Xã hội; Văn hoá; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87035. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Thực tiễn; Lí luận; Thời kì đổi mới; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty--ch.b.; Nguyễn Viết Thông--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92678. Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế/ Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình (ch.b.), Đào Hữu Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 323tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 313-318
    ISBN: 9786045725214
    Tóm tắt: Trình bày các luận cứ khoa học cho việc đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2014; quy chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực sản xuất trong tăng trưởng kinh tế; cách thức phân bổ sản lượng tạo ra tổng cầu trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1986-2014...
(1986-2014; Đổi mới; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đào Hữu Hoà; Bùi Quang Bình--ch.b.; Nguyễn Thanh Trúc; Trương Bá Thanh--ch.b.; Nguyễn Hiệp; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86814. Phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế/ B.s.: Hoàng Văn Long (ch.b.), Nguyễn Minh, Lê Thị Thu Mai....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 280tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
    Phụ lục: tr. 177-273
    ISBN: 9786045714096
    Tóm tắt: Trình bày tình hình phát triển kinh tế tập thể qua các thời kỳ. Một số kết quả nổi bật cũng như tồn tại và nguyên nhân. Những kinh nghiệm quốc tế, từ đó định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta
(Đổi mới; Kinh tế tập thể; Hội nhập quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Văn Long--ch.b.; Trần Thị Thu Hà--b.s.; Nguyễn Minh--b.s.; Lê Thị Thu Mai--b.s.; Đỗ Phương Mai--b.s.; ]
DDC: 334.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75703. JANEWAY, WILLIAM H.
    Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới: Thị trường, đầu cơ và vai trò của nhà nước: Sách tham khảo/ William H. Janeway ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- XVIII, 489tr.; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: Doing capitalism in the innovation economy: Markets, speculation and the state
    Thư mục: tr. 467-489
    ISBN: 9786045734803
    Tóm tắt: Mô tả những thay đổi mà tác giả đã chứng kiến trong suốt 40 năm làm nghề đầu tư mạo hiểm, đó là sự thay đổi trên thị trường chứng khoán phố Wall. Tìm hiểu vai trò của bong bóng kinh tế và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế đổi mới
(Chủ nghĩa tư bản; ) {Vốn mạo hiểm; } |Vốn mạo hiểm; | [Vai trò: Đỗ Đức Thọ--biên dịch, h.đ.; Nguyễn Thị Lan Anh--biên dịch, h.đ.; Dương Văn Đoan--biên dịch, h.đ.; ]
DDC: 332.04154 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học42433. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Quang Thuấn (ch.b.), Nguyễn Cao Đức, Nguyễn An Hà, Nguyễn Xuân Trung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 338tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 325-333
    ISBN: 9786045736463
    Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp nhà nước và bài học cho Việt Nam. Phân tích thực trạng cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986-2015. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025
(Doanh nghiệp nhà nước; Thực trạng; Giải pháp; Cải cách; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Quang Thuấn--ch.b.; Nguyễn Xuân Trung--b.s.; Nguyễn An Hà--b.s.; Nguyễn Cao Đức--b.s.; ]
DDC: 338.74909597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87959. Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo trong tình hình mới/ Phạm Văn Linh (ch.b.), Ngô Đình Xây, Phạm Ngọc Linh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 219tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 208-215
    ISBN: 9786045724798
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực trạng việc thực hiện nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Tìm hiểu mục tiêu, định hướng cũng như giải pháp chủ yếu để đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới
(Công tác tuyên giáo; Công tác Đảng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Viết Lưu; Ngô Đình Xây; Phạm Ngọc Linh; Phạm Văn Linh--ch.b.; Vũ Đình Thường; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108094. Vai trò của Đảng trong cập nhật hoá mô hình kinh tế - Xã hội tại Cuba và đổi mới tại Việt Nam: Lý luận và thực tiễn/ Trần Quốc Vượng, Hoàng Chí Bảo, Lê Minh Nghĩa....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 219tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hồi đồng Lý luận trung ương
    ISBN: 9786045712818
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận về vai trò khởi xướng và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hoá và thực hiện an sinh xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...; quá trình cập nhật hoá mô hình kinh tế - xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng ở Cuba
(Đổi mới; Đảng Cộng sản; Xã hội; Kinh tế; ) [Cuba; Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Lê Hữu Nghĩa; Aise Sotolongo, Jesus; Lê Minh Nghĩa; Trần Quốc Vượng; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113632. ĐÀO DUY TÙNG
    Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới/ Đào Duy Tùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 399tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 267-395
    ISBN: 9786045711255
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của đồng chí Đào Duy Tùng trong công tác tư tưởng - lí luận chính trị, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam...
(Công tác tư tưởng; Lí luận chính trị; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98030. Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở trung ương/ Nguyễn Văn Quynh (ch.b.), Nguyễn Dương Nam, Phạm Hồng Vĩnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 395tr.: biểu đồ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 339-382. - Thư mục: tr. 383-390
    ISBN: 9786045726778
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở trung ương; thực trạng, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, và một số giải pháp đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở trung ương trong tình hình hiện nay
(Tổ chức Đảng; Tham mưu; Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác cán bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Dương Nam; Phạm Văn Thuần; Đào Văn Hiếu; Phạm Hồng Vĩnh; Nguyễn Văn Quynh--ch.b.; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học495429. Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế/ Chủ biên: Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2012.- 531tr.: biểu đồ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 517-529
    ISBN: 8935211122857
    Tóm tắt: Giới thiệu một số quan điểm chung về quản lý văn hoá. Kinh nghiệm quản lý văn hoá của một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng quản lý văn hoá ở Việt Nam từ khi bắt đầu tiến trình đổi mới đến nay. Những định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý văn hoá trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế
(Quản lí; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Hoài Sơn; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441795. Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở trung ương/ Nguyễn Văn Quynh (chủ biên),....- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017.- 395tr.: biểu đồ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 339-382. - Thư mục: tr. 383-390
    ISBN: 9786045726778
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở trung ương; thực trạng, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, và một số giải pháp đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở trung ương trong tình hình hiện nay
(Tham mưu; Công tác cán bộ; Tổ chức Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Quynh; Phạm Hồng Vĩnh; Nguyễn Dương Nam; Phạm Văn Thuần; Đào Văn Hiếu; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84218. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới/ Mai Thế Dương (ch.b.), Mai Trực, Tô Quang Thu....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 423tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 415-418
    ISBN: 9786045717035
    Tóm tắt: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng qua 30 năm đổi mới, rút ra bài học kinh nghiệm, nâng tầm và bổ sung lý luận, chỉ ra bất cập, đề xuất cách giải quyết, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động hội nhập quốc tế
(Giám sát; Kiểm tra Đảng; Công tác Đảng; Kỉ luật Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Mai Thế Dương--ch.b.; Cao Văn Thống; Mai Trực; Tô Quang Thu; Trần Trọng Dực; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491526. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam: Thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra/ Biên soạn: Phạm Văn Linh (ch.b.),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2014.- 611tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045711576
    Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về thời cơ, thách thức đặt ra đối với nền giáo dục - đào tạo Việt Nam, trên cơ sở đó các tác giả cũng đề xuất một số phương án nhằm đổi mới quan điểm, nhận thức về giáo dục - đào tạo nói chung cũng như đổi mới giáo dục đại học, đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới công tác dạy nghề,...nói riêng.
(Giáo dục; Đổi mới; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nghiêm Đình Vỳ; Pham Đỗ Nhật Tiến; Phạm Văn Linh; Trần Quốc Toản; Đặng Ứng Vận; ]
DDC: 370.9597 /Price: 61000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84066. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới/ B.s.: Giàng Seo Phử (ch.b.), Đỗ Văn Chiến, Phan Văn Hùng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 263tr.: minh họa; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ủy ban Dân tộc
    Phụ lục: tr. 244-260
    ISBN: 9786045722800
    Tóm tắt: Trình bày lý luận về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc; tổng kết những thành tựu và hạn chế trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc (1986 - 2016), từ đó nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong thời gian tới
(Chính sách dân tộc; Quản lí nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Ngô Quang Sơn--b.s.; Trịnh Quang Cảnh--b.s.; Phan Văn Hùng--b.s.; Đỗ Văn Chiến--b.s.; Giàng Seo Phử--ch.b.; ]
DDC: 353.533909597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91596. LÊ VĂN NGHỊ
    Phát triển kinh tế tập thể trong 30 năm đổi mới ở Việt Nam/ B.s.: Lê Văn Nghị, Phan Vĩnh Điển, Đỗ Bích Hường.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 330tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
    Phụ lục: tr. 315-322. - Thư mục: tr. 323-326
    ISBN: 9786045725917
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, liên minh hợp tác xã Việt Nam và kinh nghiệm một số nước về phát triển hợp tác xã. Thực trạng phát triển kinh tế tập thể và liên minh hợp tác xã Việt Nam trong tiến trình đổi mới. Quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và liên minh hợp tác xã Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Đổi mới; Kinh tế tập thể; Phát triển; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Vĩnh Điển--b.s.; Đỗ Bích Hường--b.s.; ]
DDC: 334.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học137613. Hệ giá trị văn hoá Việt Nam trong đổi mới, hội nhập: Nghiên cứu, tiểu luận/ Ngô Đức Thịnh, Đỗ Thị Minh Thuý, Phạm Vũ Dũng....- H.: Văn hoá dân tộc, 2014.- 383tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật
    Thư mục: tr. 380
    ISBN: 9786047003389
    Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, thảo luận của các nhà quản lí văn hoá, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về hệ giá trị văn hoá truyền thống và hiện đại của Việt Nam kèm theo các giải pháp bảo tồn, phát huy hệ giá trị văn hoá trong thời kì đổi mới, hội nhập
(Giá trị văn hoá; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Quang Minh; Mai Hải Oanh; Ngô Đức Thịnh; Đỗ Thị Minh Thuý; Phạm Vũ Dũng; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63981. ATKISON, ROBERT D.
    Kinh tế học đổi mới - Cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu/ Robert D. Atkison, Stephen J. Ezell ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 639tr.: minh hoạ; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: Innovation economics : The race for global advantage
    Thư mục: tr. 550-637
    ISBN: 9786045728222
    Tóm tắt: Đề cập tới những vấn đề quan trọng của cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu. Phân tích về sự suy giảm của nền kinh tế Hoa Kỳ và Anh. Quan điểm về đổi mới, chính sách đổi mới cùng những thách thức, rào cản và đưa ra lộ trình để kiến tạo một hệ thống đổi mới trên toàn thế giới, thúc đẩy kinh tế phát triển
(Kinh tế học; Đổi mới công nghệ; ) [Anh; Mỹ; ] [Vai trò: Ezell, Stephen J.; Đỗ Đức Thọ--biên dịch, h.đ; Nguyễn Thị Lan Anh--biên dịch, h.đ; Phan Thị Thanh Hiền--biên dịch, h.đ; ]
DDC: 338.0640973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95417. Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - kế thừa, đổi mới và phát triển/ B.s.: Uông Chu Lưu (ch.b.), Nguyễn Đình Quyền, Nguyễn Hạnh Phúc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 576tr., 9tr. ảnh màu: bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Viện Nghiên cứu Lập pháp
    Phụ lục: tr. 513-570
    ISBN: 9786045727409
    Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương, khái lược những kết quả quan trọng của 13 nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam và những hoạt động đang được tiếp tục kế thừa ở Quốc hội khoá XIV. Những bài học kinh nghiệm, những vấn đề Quốc hội cần nghiên cứu và tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển
(Phát triển; Đổi mới; Kế thừa; Quốc hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Uông Chu Lưu--ch.b.; Đinh Xuân Thảo--b.s.; Nguyễn Đình Quyền--b.s.; Nguyễn Hạnh Phúc--b.s.; Phan Trung Lý--b.s.; ]
DDC: 328.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.