Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 42.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923945. Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016)/ Lê Quốc Lý (ch.b.), Tạ Văn Nam, Lê Quốc....- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 326tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 319-322
    ISBN: 9786049623431
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về kinh tế tư nhân, thực trạng phát triển kinh tế tư nhân qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới
(1986-2016; Kinh tế tư nhân; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quốc; Lê Quốc Lý; Phan Thị Huê; Trịnh Đăng Cường; Tạ Văn Nam; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học965897. LÊ VIẾT DUYÊN
    Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016: Sách chuyên khảo/ Lê Viết Duyên.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 228tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 213-223
    ISBN: 9786045733615
    Tóm tắt: Phân tích chính sách đối ngoại của Việt Nam, quá trình điều chỉnh, phát triển cả về tư duy, hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của nước ta với ASEAN trong 30 năm đổi mới; đánh giá triển vọng và kiến nghị về chính sách của Việt Nam trong 10 năm tới
(1986-2016; Chính sách đối ngoại; ) [ASEAN; Việt Nam; ]
DDC: 327.597059 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học983195. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (1986-2016)/ B.s.: Nguyễn Bá Thanh, Phan Đình Trạc, Vũ Thị Mai....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 217tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Nội chính Trung ương
    Phụ lục: tr. 145-191. - Thư mục: tr. 192-212
    ISBN: 9786045717110
    Tóm tắt: Giới thiệu, đánh giá nhiệm vụ của ban Nội chính Trung ương về một số vấn đề lý luận, thực tiễn sau 30 năm đổi mới; cụ thể về hoàn thiện hệ thống tư pháp về phòng - chống tham nhũng, lãng phí cùng những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra
(1986-2016; Lãng phí; Phòng chống; Tham nhũng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Thanh; Nguyễn Văn Thanh; Phan Đình Trạc; Tạ Văn Giang; Vũ Thị Mai; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1433228. Tuyển truyện ngắn đoạt giải cao: 30 năm đổi mới 1986-2016/ Dạ Ngân, Doãn Dũng, Dương Tử Giang....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016.- 473tr: hình vẽ; 24cm.- (60 năm văn nghệ Quân đội)
    ISBN: 9786041092372
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Doãn Dũng; Dương Tử Giang; Dạ Ngân; ]
DDC: 895.92230108 /Price: 145000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1010022. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 258tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chỉ đạo tổng kết. - Lưu hành nội bộ
    ISBN: 9786045712337
    Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học 30 năm đổi mới về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị, xây dựng Đảng.... Tiếp tục phát triển lý luận về đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới từ nay đến năm 2030
(An ninh quốc phòng; Chính trị; Kinh tế; Văn hoá; Xây dựng Đảng; )
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học983776. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới về công tác nội chính (1986-2016)/ B.s.: Nguyễn Bá Thanh, Phan Đình Trạc, Nguyễn Doãn Khánh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 110tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Nội chính Trung ương
    Thư mục: tr. 100-107
    ISBN: 9786045717097
    Tóm tắt: Trình bày về quá trình phát triển nhận thức của Đảng về công tác nội chính. Thực tiễn công tác nội chính của Đảng qua 30 năm đổi mới. Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Quan điểm, phương hướng, giải pháp và kiến nghị
(1986-2016; Nội chính; Đổi mới; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Thanh; Nguyễn Doãn Khánh; Nguyễn Thanh Hải; Phan Văn Tâm; Phan Đình Trạc; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học987848. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp (1986-2016)/ B.s.: Nguyễn Doãn Khánh (ch.b.), Nguyễn Bá Thanh, Phan Đình Trạc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 156tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Nội chính Trung ương
    Phụ lục: tr. 103-148. - Thư mục: tr. 149-152
    ISBN: 9786045717103
    Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển nhận thức của Đảng về đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp trong 30 qua (1986 - 2016) và những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cùng những quan điểm, phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác tư pháp trong thời gian tới
(1986-2016; Lí luận; Thực tiễn; Tư pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Thanh; Nguyễn Doãn Khánh; Nguyễn Thanh Hải; Phan Văn Tâm; Phan Đình Trạc; ]
DDC: 347.597 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học963496. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp (1986-2016)/ B.s.: Nguyễn Doãn Khánh (ch.b.), Nguyễn Bá Thanh, Phan Đình Trạc....- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 152tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Nội chính Trung ương
    Phụ lục: tr. 103-148. - Thư mục: tr. 149-152
    ISBN: 9786045717103
    Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển nhận thức, lý luận của Đảng, nhà nước về đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp ở Việt Nam từ 1986 đến nay; quá trình thực hiện công tác tư pháp 30 năm đổi mới; thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; quan điểm, phương pháp và giải pháp tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác tư pháp
(1986-2016; Lí luận; Thực tiễn; Tư pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Thanh; Nguyễn Doãn Khánh; Nguyễn Thanh Hải; Phan Văn Tâm; Phan Đình Trạc; ]
DDC: 347.597 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học958514. Tuyển tập truyện ngắn đoạt giải cao: 30 năm đổi mới 1986-2016/ Dạ Ngân, Doãn Dũng, Dương Tử Giang....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017.- 473tr.: hình vẽ; 23cm.- (60 năm Văn nghệ quân đội)
    ISBN: 9786041092372
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dạ Ngân; Doãn Dũng; Dương Tử Giang; Đinh Phương; Đỗ Bích Thuý; ]
DDC: 895.92230108 /Price: 145000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học983972. NGUYỄN ĐÔNG THỨC
    Ngọc trong đá: Ấn bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản lần đầu tiên 1986-2016/ Nguyễn Đông Thức.- Tái bản lần thứ 8.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ ; Công ty Sách Phương Nam, 2016.- 356tr.; 19cm.
    ISBN: 9786041085534
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Price: 185000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1546364. Việt Nam 30 năm đổi mới: 1986-2016.- H.: Nxb.Thông tấn, 2016.- 247tr: Ảnh màu minh họa; 25cm.
    Thông tấn xã Việt Nam
    Tóm tắt: Khái quát những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới đất nước trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng... từ năm 1986 - 2016
{1986 - 2016; Lịch sử Việt Nam; Thời kỳ đổi mới; } |1986 - 2016; Lịch sử Việt Nam; Thời kỳ đổi mới; |
DDC: 959.70442 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1521958. Hà Nội - 30 năm đổi mới, phát triển (1986-2016)/ Phạm Quang Nghị, Phùng Hữu Phú (ch.b.), Hoàng Trung Hải....- H.: Nxb Hà Nội, 2017.- 687tr.: ảnh; 24cm.- (Thành ủy Hà Nội)
    ISBN: 9786045519684
    Tóm tắt: Tổng kết, đánh giá các thành tựu to lớn của thủ đô trong suốt 30 năm qua, cụ thể nêu bật các nội dung về xây dựng Đảng bộ Hà Nội, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch...
{Hà Nội; Lịch sử; Phát triển; Đổi mới; } |Hà Nội; Lịch sử; Phát triển; Đổi mới; |
DDC: 959.731 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1546218. Hà Nội 30 năm đổi mới, phát triển: 1986-2016/ Phạm Quang Nghị, Phùng Hữu Phú đồng chủ biên.- H.: Nxb.Hà Nội, 2017.- 687tr; 24cm.
    Thành ủy Hà Nội
    Tóm tắt: Tổng kết những thành tựu nổi bật của thủ đô Hà Nội trong suốt 30 năm đổi mới (1986 - 2016) như: xây dựng Đảng, kinh tế xã hội, hợp tác quốc tế...
{An ninh quốc phòng; Hà Nội; Kinh tế; Lịch sử Việt Nam; Thời kỳ đổi mới; Thủ đô; Văn hóa; } |An ninh quốc phòng; Hà Nội; Kinh tế; Lịch sử Việt Nam; Thời kỳ đổi mới; Thủ đô; Văn hóa; | [Vai trò: Phùng Hữu Phú; Phạm Quang Nghị; ]
DDC: 959.731 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1521094. Việt Nam 30 năm đổi mới 1986-2016.- H.: Thông tấn, 2016.- 243tr.: ảnh; 25cm.
    Tóm tắt: Gồm khoảng 400 bức ảnh tư liệu tổng quan về những thành tựu của Việt Nam trong 30 năm đổi mới từ trước thềm đổi mới đến giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng...
{lịch sử Việt Nam; sách ảnh; } |lịch sử Việt Nam; sách ảnh; |
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994626. Hà Nội - 30 năm đổi mới, phát triển (1986-2016)/ Phạm Quang Nghị, Phùng Hữu Phú (ch.b.), Hoàng Trung Hải....- H.: Nxb. Hà Nội, 2016.- 687tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Thành uỷ Hà Nội
    Phụ lục ảnh: tr. 647-678. - Thư mục: tr. 679-684
    ISBN: 9786045519684
    Tóm tắt: Tổng kết, đánh giá các thành tựu to lớn của thủ đô trong suốt 30 năm qua, cụ thể nêu bật các nội dung về xây dựng Đảng bộ Hà Nội, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch...
(1986-2016; Lịch sử; Phát triển; Đổi mới; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Hoàng Trung Hải; Nguyễn Chí Mỳ; Nguyễn Đức Chung; Ngô Thị Thanh Hằng; Phùng Hữu Phú; Phạm Quang Nghị; ]
DDC: 959.7310442 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1676193. Hà Nội 30 năm đổi mới, phát triển (1986-2016)/ Hoàng Trung Hải, Ngô Thị Thăng Hằng, Nguyễn Đức Chung ; Ch.b.: Phạm Quang Nghị, Phùng Hữu Phú.- H.: Nxb. Hà Nội, 2017.- 688tr.: ảnh; 24cm.
    Tóm tắt: Tổng kết, đánh giá về các thành tựu to lớn của Thủ đô trong suốt 30 năm qua, tập trung nêu bật các nội dung về xây dựng Đảng bộ Hà Nội, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đảm bảo an ninh - quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch...
|Hà Nội; Lịch sử; Thời kì đổi mới; Thủ đô; Việt Nam; |
/Price: 500000 /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1675013. Tuyển truyện ngắn đoạt giải cao : 30 năm đổi mới (1986-2016)/ Dạ Ngân, Doãn Dũng, Dương Tử Giang....- Tp. hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017.- 473tr.; 23cm.- (60 năm văn nghệ quân đội)
|Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
/Price: 145000đ /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1521636. Tác phẩm trong sư tập của bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1986-2016.- H.: Nxb Hà Nội, 2016.- 31tr.; 22cm.
{Bảo tàng; Mỹ thuật; Việt Nam; } |Bảo tàng; Mỹ thuật; Việt Nam; |
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1574405. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp (1986-2016).- Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016.- 156 tr.; 19 cm..
    ĐTTS ghi: Ban Nội chính Trung ương
{Lí luận; Thực tiễn; Việt Nam; Tư pháp; } |Lí luận; Thực tiễn; Việt Nam; Tư pháp; |
DDC: 347.009597 /Price: 34000 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1594642. Việt Nam - 30 năm đổi mới 1986-2016/ Bùi Hoàng Chung, Nguyễn Văn Huê, Lê Trần biên soạn.- Hà Nội:: Thông tấn,, 2016.- 243tr.:: Ảnh;; 25cm.
    ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
    Tóm tắt: Gồm khoảng 400 bức ảnh tư liệu tổng quan về những thành tựu của Việt Nam trong 30 năm đổi mới từ trước thềm đổi mới đến giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng...
(1986-2016; Lịch sử; Sách song ngữ; Việt Nam; Đổi mới; )
DDC: 959.7044200222 /Price: 46000vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.