Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 41.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62445. Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020: Dùng để tuyên truyền trong nhân dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 110tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045727621
    Tóm tắt: Trình bày kết quả, nguyên nhân, hạn chế, yếu kém và một số kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015). Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020
(Đại hội 11; Nghị quyết; )
DDC: 324.2597075 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55020. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020/ B.s.: Phạm Huy Giang, Nguyễn Thị Phương Lan, Trịnh Thị Dung....- H.: Dân trí, 2018.- 251tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
    ISBN: 9786048861742
    Tóm tắt: Trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Tập hợp các bài viết tuyên truyền, phổ biến nhân rộng những mô hình cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện Phong trào thi đua
(Nông thôn; Xây dựng; Phong trào thi đua; 2016-2020; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Thanh Hải--b.s.; Trịnh Thị Dung--b.s.; Nguyễn Thị Phương Lan--b.s.; Phạm Huy Giang--b.s.; Nguyễn Thế Huân--b.s.; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77914. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.- H.: Hồng Đức, 2017.- 399tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048920234
    Tóm tắt: Trình bày các kết quả về kinh tế - xã hội Việt Nam trong công cuộc thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2011-2015) và những hạn chế còn tồn tại. Đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp (2016-2020) và tổ chức hiện thực hoá các kế hoạch, chính sách, đường lối phát triển
(Phát triển; 2016-2020; Kinh tế; Xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44970. Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.- H.: Tài chính, 2018.- 683tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
    ISBN: 9786047917488
    Tóm tắt: Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chủ trương, định hướng về thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia...
(Chương trình quốc gia; Chính sách tài chính; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59703402638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học506316. Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.- Hà Nội: Dân trí, 2018.- 251tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
    Tóm tắt: Trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Tập hợp các bài viết tuyên truyền, phổ biến nhân rộng những mô hình cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện Phong trào thi đua
(Nông thôn; Phong trào thi đua; Xây dựng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.7209597 /Price: 75000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học508619. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.- H.: Hồng Đức, 2018.- 399tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Trình bày các kết quả về kinh tế - xã hội Việt Nam trong công cuộc thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2011-2015) và những hạn chế còn tồn tại. Đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp (2016-2020) và tổ chức hiện thực hoá các kế hoạch, chính sách, đường lối phát triển
(2016 - 2020; Kinh tế; Phát triển; Xã hội; )
DDC: 338.9597 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19436. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế: Chương trình Tây Nguyên 2016-2020/ Nguyễn Vũ Việt, Vũ Thị Minh Nguyệt, Phạm Gia Khánh....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019.- 59tr.: ảnh; 27cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    ISBN: 9786049138003
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát 32 đề tài nghiên cứu nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn
(Khoa học tự nhiên; Khoa học công nghệ; Nghiên cứu khoa học; Khoa học xã hội; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Nguyễn Mạnh Hà; Phạm Gia Khánh; Vũ Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Vũ Việt; Vũ Anh Tài; ]
DDC: 001.095976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34691. Hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động trong sử dụng thiết bị áp lực: Dành cho người lao động : Thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019.- 96tr.: minh hoạ; 15cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động
    Phụ lục: tr. 62-94
    ISBN: 9786045546758
    Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản và những quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với thiết bị áp lực. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng thiết bị chịu áp lực. Những vụ tai nạn lao động điển hình liên quan đến thiết bị áp lực
(Thiết bị áp lực; Vệ sinh lao động; An toàn lao động; )
DDC: 621.0289 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34200. Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm: Quyển 3 : Thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.- H.: Xây dựng, 2019.- 76tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động
    Phụ lục: tr. 32-74
    ISBN: 9786048229962
    Tóm tắt: Trình bày qui trình áp dụng hệ thống quản lí an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, cơ sở. Xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại và biện pháp phòng ngừa
(Sản xuất; Vệ sinh lao động; Thực phẩm; Lương thực; An toàn lao động; )
DDC: 363.119664 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34162. Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề thủ công mỹ nghệ: Quyển 5 : Thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.- H.: Xây dựng, 2019.- 78tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động
    Phụ lục: tr. 36-68
    ISBN: 9786048229986
    Tóm tắt: Trình bày quy trình áp dụng hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, cơ sở và xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại cũng như biện pháp phòng ngừa trong khu vực sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, khu vực sản xuất sản phẩm sơn mài, khu vực chảm khảm bạc
(Vệ sinh lao động; An toàn lao động; Làng nghề; Thủ công mĩ nghệ; )
DDC: 363.119745 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34163. Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề ươm tơ, dệt nhuộm, may mặc: Quyển 4 : Thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.- H.: Xây dựng, 2019.- 84tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động
    Phụ lục: tr. 38-82
    ISBN: 9786048229979
    Tóm tắt: Trình bày qui trình áp dụng hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, cơ sở và xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại cũng như biện pháp phòng ngừa trong khu vực dệt nhuộm và sản xuất thuộc da
(May mặc; Ươm tơ; Làng nghề; Dệt may; An toàn lao động; )
DDC: 363.119677 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34201. Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề tái chế phế liệu: Quyển 2 : Thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.- H.: Xây dựng, 2019.- 91tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động
    Phụ lục: tr. 47-90
    ISBN: 9786048229955
    Tóm tắt: Trình bày qui trình áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động trọng doanh nghiệp, cơ sở; xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại và biện pháp phòng ngừa trong khu vực tái chế kim loại, tái chế giấy, tái chế nhựa và các sản phẩm
(Vệ sinh lao động; An toàn lao động; Phế liệu; Làng nghề; Tái chế; )
DDC: 363.7288 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34484. Sổ tay hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị gia công gỗ và cơ khí: Dành cho người lao động : Thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019.- 88tr.: minh hoạ; 15cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động
    ISBN: 9786045546796
    Tóm tắt: Trình bày khái quát nội qui an toàn lao động chung khi sử dụng máy, thiết bị gia công gỗ và cơ khí. Giới thiệu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động khi sử dụng máy cưa đĩa, máy mài hai đá, máy khoan, máy tiện, máy phay, máy doa...
(Vệ sinh lao động; An toàn lao động; Thiết bị gia công; Máy cơ khí; )
DDC: 621.900289 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34690. Sổ tay hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động trong sử dụng thiết bị nâng: Dành cho người lao động : Thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019.- 88tr.: minh hoạ; 15cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động
    Phụ lục: tr. 51-85
    ISBN: 9786045546765
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về kĩ thuật an toàn thiết bị nâng, một số tai nạn điển hình và biện pháp phòng ngừa
(Vệ sinh lao động; An toàn lao động; Thiết bị nâng; )
DDC: 621.8770289 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34483. Sổ tay hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động trong sử dụng điện: Dành cho người lao động : Thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020.- H.: Nxb. Hà Nội, 2019.- 88tr.: minh hoạ; 15cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động
    Phụ lục: tr. 53-84. - Thư mục: tr. 84-85
    ISBN: 9786045546772
    Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về an toàn điện; các loại tai nạn điện và biện pháp phòng ngừa; các qui định an toàn cho người sử dụng điện và các bài học kinh nghiệm rút ra từ một số vụ tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng về điện
(Điện; Vệ sinh lao động; An toàn lao động; )
DDC: 621.30289 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34166. Sổ tay hướng dẫn đối thoại chính sách giảm nghèo: Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững 2016-2020.- H.: Lao động Xã hội, 2019.- 67tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc...
    Phụ lục: tr. 41-67
    ISBN: 9786046545170
    Tóm tắt: Giới thiệu về nội dung, phạm vi, hình thức, nguyên tắc và quy trình đối thoại chính sách giảm nghèo. Hướng dẫn các bước thực hiện đối thoại: Chuẩn bị, hội nghị triển khai cấp huyện, cấp xã/cụm, họp thôn chuẩn bị cho đối thoại, đối thoại cấp xã/cụm xã, tổng hợp và thông báo kết quả, báo cáo về đối thoại chính sách giảm nghèo
(Đối thoại; Chính sách; Xoá đói giảm nghèo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 362.509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34161. Tài liệu hướng dẫn Triển khai hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tại làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng khai thác đá: Quyển 6 : Thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.- H.: Xây dựng, 2019.- 91tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động
    Phụ lục: tr. 46-90
    ISBN: 9786048229993
    Tóm tắt: Trình bày qui trình áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, cơ sở; xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại và biện pháp phòng ngừa trong khu vực sản xuất vật liệu xây dựng và trong khu vực khai thác đá
(An toàn lao động; Khai thác đá; Vật liệu xây dựng; Vệ sinh lao động; Đơn vị sản xuất; )
DDC: 363.11962235 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34807. Tài liệu hướng dẫn Triển khai mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động trong làng nghề: Quyển 1 - Hướng dẫn chung : Thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.- H.: Xây dựng, 2019.- 73tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động
    Phụ lục: tr. 65-72
    ISBN: 9786048229948
    Tóm tắt: Tổng quan về việc xây dựng mục tiêu và phương án triển khai mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động tại làng nghề. Vấn đề triển khai mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động tại làng nghề và hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp
(An toàn lao động; Vệ sinh lao động; Làng nghề; )
DDC: 363.119680 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19198. Tuyển tập báo cáo hội thảo và hội nghị sơ kết giữa kỳ chương trình Tây Nguyên 2016-2020: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế/ Châu Văn Minh, Bùi Nhật Quang, Trần Tuấn Anh....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019.- 403tr.: minh hoạ; 30cm.
    ĐTTS: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786049138010
    Tóm tắt: Tập hợp 51 đề tài nghiên cứu nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và khoa học xã hội
(Khoa học công nghệ; Khoa học xã hội; Xã hội; Phát triển; Kinh tế; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Trần Trọng Hoà; Trần Tuấn Anh; Bùi Nhật Quang; Châu Văn Minh; Nguyễn Mạnh Hà; ]
DDC: 001.095976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40185. Hướng dẫn triển khai mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động trong làng nghề: Thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020. Q.1: Hướng dẫn chung.- H.: Xây dựng, 2018.- 70tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục An toàn Lao động
    Phụ lục: tr. 60-67
    ISBN: 9786048225421
    Tóm tắt: Tổng quan về việc xây dựng mục tiêu và phương án triển khai mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động tại làng nghề. Vấn đề triển khai mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động tại làng nghề và hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp
(Làng nghề; An toàn lao động; Vệ sinh lao động; )
DDC: 363.119680 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.