Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 121.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1546765. NGUYỄN QUANG LÊ
    Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc qua lễ hội truyền thống người Việt/ Nguyễn Quang Lê.- H.: Nxb.Mỹ thuật, 2017.- 694tr; 20cm.
    Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047867677
    Tóm tắt: Nghiên cứu bản sắc văn hóa dân tộc qua các lễ hội truyền thống của người Việt. Đồng thời, tìm hiểu việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa qua lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội Việt Nam từ năm 1945 đến nay
{Lễ hội; Phong tục tập quán; Việt Nam; } |Lễ hội; Phong tục tập quán; Việt Nam; |
DDC: 394.209597 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973888. NGUYỄN QUANG LÊ
    Tìm hiểu các bản sắc văn hoá dân tộc qua lễ hội truyền thống người Việt/ Nguyễn Quang Lê.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 694tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 669-674. - Thư mục: tr. 675-686
    ISBN: 9786047867677
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về bản sắc văn hoá người Việt và nghiên cứu lớp văn hoá bản địa, lớp giao lưu văn hoá với Phật giáo, với đạo giáo, với Nho giáo, với tín ngưỡng Chăm trong bản sắc văn hoá người Việt thông qua lễ hội truyền thống, lễ hội chùa, lễ hội thờ các vị thánh bất tử và Đức thánh Trần...
(Bản sắc văn hoá; Lễ hội truyền thống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921711. BÙI BẠCH ĐẰNG
    Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018)/ Bùi Bạch Đằng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 263tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 243-254. - Thư mục: tr. 255-260
    ISBN: 9786045750988
    Tóm tắt: Trình bày yêu cầu khách quan và chủ trương của Đảng về phát huy bản sắc văn hoá dân tộc (1998-2018); Đảng chỉ đạo phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018); một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hoá dân tộc (1998-2018)
(1998-2018; Bản sắc văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học952548. HUỲNH CÔNG BÁ
    Cội nguồn & bản sắc văn hoá Việt Nam/ Huỳnh Công Bá.- Tái bản lần thứ 1.- Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2018.- 422 tr.; 24 cm.
    Thư mục: tr. 407-415
    ISBN: 9786049591297
    Tóm tắt: Trình bày khái luận về "văn hoá" và "bản sắc văn hoá"; định vị văn hoá Việt Nam; tích hợp văn hoá theo không gian; tích hợp văn hoá theo thời gian; bản sắc dân tộc của văn hoá Việt Nam
(Bản sắc văn hoá; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Price: 210000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1746052. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo - Tìm hiểu về lễ hội tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, truyền thống thờ cúng và bản sắc văn hóa dân tộc/ Phương Hoa sưu tầm và hệ thống.- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 382 tr.; 27 cm.
    ISBN: 9786049511554
    Tóm tắt: Giới thiệu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 khóa XIV có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam; công tác thanh tra và xử lý vi phạm hành chính về tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo; tìm hiểu tín ngưỡng của Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo ở Việt Nam; phong tục tập quán và nghi thức được người Việt sử dụng...
(Pháp luật; Tôn giáo; ) |Văn bản pháp luật; Luật Tín ngưởng, tôn giáo; Tín ngưỡng; Phong tục; Văn hóa; Tập quán; Nghi thức; Lễ hội; Việt Nam; Việt Nam; | [Vai trò: Phương Hoa; ]
DDC: 344.597 /Price: 365000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950383. PHAN NGỌC
    Bản sắc văn hoá Việt Nam/ Phan Ngọc.- H.: Văn học, 2018.- 553tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049631597
    Tóm tắt: Cung cấp những khái niệm cơ bản của văn hoá học; khảo sát một số vấn đề cụ thể trong văn hoá Việt Nam như: bản sắc văn hoá Việt Nam trong giao lưu văn hoá, đạo Nho Việt Nam - một sự khúc xạ, trí thức Việt Nam xưa với văn hoá...; đưa ra giải pháp đề xuất bảo vệ văn hoá Việt Nam trong quá trình giao lưu hội nhập
(Bản sắc văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Price: 134000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1258270. PHAN NGỌC
    Bản sắc văn hoá Việt Nam/ Phan Ngọc.- H.: Văn hoá Thông tin, 2004.- 523tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Những khái niệm mở đầu về bản sắc văn hoá và văn hoá Việt Nam trong giao lưu văn hoá, nền tảng của giao lưu quốc tế; sơ lược về Khổng học, Đạo nho, Đạo giáo và văn hoá truyền thống Việt Nam; bảo vệ và phát huy văn hoá Việt Nam
(Bản sắc văn hóa; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1039505. ĐÀO THUỶ NGUYÊN
    Bản sắc văn hoá dân tộc trong văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam/ Đào Thuỷ Nguyên (ch.b.), Dương Thu Hằng.- Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2014.- 552tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 321-339. - Phụ lục: tr. 340-549
    ISBN: 9786049151279
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý thuyết, những mạch nguồn cảm hứng, phong cách nghệ thuật thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc trong sáng tác văn học, đặc biệt là văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam và giới thiệu bút pháp của một số nhà văn dân tộc thiểu số tiêu biểu
(Bản sắc văn hoá; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Văn xuôi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Thu Hằng; ]
DDC: 895.922808 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1464208. NGỌC HẢI
    Bản sắc văn hóa dân tộc Mảng/ Ngọc Hải.- H.: Văn hóa dân tộc, 2003.- 216tr. : ảnh; 19cm..
(Bản sắc dân tộc; Văn hóa dân tộc; ) [Việt Nam; ] {Mảng-dân tộc; } |Mảng-dân tộc; |
DDC: 305.89593 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1554570. PHAN NGỌC
    Bản sắc văn hoá Việt Nam/ Phan Ngọc.- H.: Văn hoá Thông tin, 2002.- 523tr; 20cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam. Quá trình bảo vệ, giao lưu và phát huy văn hoá trong cuộc tiếp xúc văn hoá hiện nay
{Văn hoá; bản sắc văn hoá; văn hoá Việt Nam; văn hoá học; } |Văn hoá; bản sắc văn hoá; văn hoá Việt Nam; văn hoá học; | [Vai trò: Phan Ngọc; ]
DDC: 305.895922 /Price: 52,000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1516380. HỒ BÁ THÂM
    Bản sắc văn hóa dân tộc/ Hồ Bá Thâm.- H.: Văn hóa thông tin, 2003.- 222tr.; 21cm.

DDC: 306.089597 /Price: 22500 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1517990. Về bản sắc văn hóa Hà Nội trong văn học nghệ thuật thế kỷ XX.- H.: Nxb Tri thức, 2010.- 276tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Sách tập hợp những tham luận, những ý kiến có giá trị được chọn lọc từ hội thảo "Về bản sắc văn hóa Hà Nội trong văn học nghệ thuật thế kỷ XX"
{Nghệ thuật; Văn hóa; } |Nghệ thuật; Văn hóa; |
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1555471. VY TRỌNG TOÁN
    Bản sắc văn hoá hành trang của mỗi dân tộc/ Vy Trọng Toán.- H.: Văn hoá dân tộc, 2005.- 235tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về tổ chức xây dựng văn hoá ở các địa phương để phát huy bản sắc dân tộc
{Văn hoá; Việt Nam; Văn hoá thông tin; Bản sắc văn hoá; Xây dựng văn hoá; } |Văn hoá; Việt Nam; Văn hoá thông tin; Bản sắc văn hoá; Xây dựng văn hoá; |
DDC: 306.597 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1248091. PHAN NGỌC
    Bản sắc văn hoá Việt Nam/ Phan Ngọc.- H.: Văn hoá thông tin, 1998.- 580tr; 21cm.
    Tóm tắt: Những khái niệm về văn hoá và bản sắc văn hoá. Giao lưu văn hoá. Bảo vệ và phát huy văn hoá
{Bản sắc văn hoá; Việt Nam; Văn hoá; } |Bản sắc văn hoá; Việt Nam; Văn hoá; |
DDC: 398.8305895978 /Price: 87000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1035642. NGUYỄN QUANG LÊ
    Bản sắc văn hoá qua lễ hội truyền thống người Việt/ Nguyễn Quang Lê.- H.: Khoa học xã hội, 2014.- 385tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 379-385
    ISBN: 9786049022722
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận cơ bản về bản sắc văn hoá người Việt. Nghiên cứu lớp văn hoá bản địa, lớp giao lưu văn hoá với Phật giáo, với đạo giáo, với Nho giáo, với tín ngưỡng Chăm trong bản sắc văn hoá người Việt thông qua lễ hội truyền thống, lễ hội chùa, lễ hội thờ các vị thánh bất tử và Đức thánh Trần...
(Bản sắc văn hoá; Lễ hội truyền thống; Lịch sử; Người Việt; )
DDC: 959.700495922 /Price: 136000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1454656. THUẬN HẢI
    Bản sắc văn hóa lễ hội/ Thuận Hải biên soạn.- H.: Giao thông vận tải, 2007.- 335tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 335
    Tóm tắt: Giới thiệu các ngày lễ hội cổ truyền của Việt Nam theo trình tự thời gian (âm lịch), lịch sử hình thành, bối cảnh, địa điểm, nội dung các nghi lễ, hoạt động văn hoá, vui chơi trong lễ hội...
(Dân tộc học; Lễ hội cổ truyền; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 394.269597 /Price: 38000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học872066. NGÔ ĐỨC THỊNH
    Bản sắc văn hoá vùng ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh.- H. ; Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Tri thức Văn hoá Sách Việt, 2021.- 334tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 320-334
    ISBN: 9786043243079
    Tóm tắt: Phác thảo phân vùng văn hoá ở Việt Nam gồm: vùng văn hoá đồng bằng Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung và Nam Trung Bộ... Phân tích đa dạng bản sắc văn hoá vùng và tổng thể phát triển văn hoá các dân tộc ở Việt Nam
(Bản sắc văn hoá; Vùng văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Price: 168000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học873543. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản sắc văn hoá dân tộc/ Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Đàm Quang Trung... ; Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s..- H.: Nxb. Hà Nội, 2021.- 211tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
    Phụ lục: tr. 158-204. - Thư mục: tr. 205-207
    ISBN: 9786045592632
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về tình yêu nước, thương dân, tư tưởng đại nhân, đại nghĩa, tinh thần cộng đồng, lối sống giản dị, lòng nhân ái, độ lượng, khoan dung... của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh; (Bản sắc dân tộc; ) [Vai trò: Nguyễn Tường Phương; Võ Nguyên Giáp; Văn Tiến Dũng; Vũ Anh; Vũ Thị Kim Yến; Đàm Quang Trung; ]
DDC: 959.704092 /Price: 84000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1120281. Về bản sắc văn hoá Hà Nội trong văn học nghệ thuật thế kỷ XX: Kỷ yếu hội thảo/ Đào Hùng, Trịnh Lữ, Nguyễn Quân....- H.: Tri thức, 2010.- 276tr.: ảnh, tranh vẽ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam. Viện Mỹ thuật
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết xuất phát từ nhiều góc nhìn khác nhau như nghiên cứu sử học, nghiên cứu văn bản học, mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc, văn học nghệ thuật Hà Nội thế kỷ 20...; các nghiên cứu xã hội học về cách hưởng thụ văn hoá của người Hà Nội và những sáng tạo trong nghệ thuật tạo hình của các nghệ sĩ Hà Nội trong thế kỷ 20
(Bản sắc văn hoá; Nghệ thuật; Thế kỉ 20; Văn học; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Hoàn Đạo Kính; Nguyễn Quân; Trịnh Lữ; Tôn Đại; Đào Hùng; ]
DDC: 306.40959731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1309357. MAI THỊ DUNG
    Giá trị bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam/ B.s: Mai Thị Dung, Lê Thị Thuý Nga, Đinh Đăng Định ch.b...- H.: Lao động, 2002.- 148tr; 19cm.
    Thư mục: tr. 142-145
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về văn hoá và đường lối phát triển văn hoá của Đảng CSVN.Bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam.Công đoàn với việc phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
{Bản sắc văn hoá; Giai cấp công nhân; Văn hoá; } |Bản sắc văn hoá; Giai cấp công nhân; Văn hoá; | [Vai trò: Hoàng Văn Cảnh; Lê Thanh Hà; Lê Thị Thuý Nga; Đinh Đăng Định; ]
/Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.