Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 60.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113864. Luật việc làm năm 2013 và nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành về bảo hiểm thất nghiệp.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 87tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045717219
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Việc làm với những quy định chung và các quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, một số điều khoản thi hành. Nội dung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành về bảo hiểm thất nghiệp
(Bảo hiểm thất nghiệp; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật việc làm; } |Luật việc làm; |
DDC: 344.5970102632 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học110786. Luật bảo hiểm xã hội (áp dụng từ ngày 01-01-2016) và hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm/ S.t., hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng.- H.: Lao động, 2015.- 439tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045934319
    Tóm tắt: Giới thiệu bộ luật lao động - luật việc làm, luật bảo hiểm xã hội, luật y tế (đã được sửa đổi, bổ sung) và các hướng dẫn thi hành. Hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết chi trả hưởng chế độ bảo hiểm; công tác quản lí thu, chi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; chính sách tiền lương và chế độ nâng bậc lương đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp và các tổ chức khác; hành vi vi phạm và mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội
(Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo hiểm xã hội; Bộ luật lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quí Lâm--s.t., hệ thống; Kim Phượng--s.t., hệ thống; ]
DDC: 344.597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học53887. Luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế: Quy định mới bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp/ Diệu Tuệ hệ thống.- H.: Lao động, 2018.- 382tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045956311
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định chi tiết thi hành; hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế...
(Luật bảo hiểm y tế; Pháp luật; Luật bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Diệu Tuệ--hệ thống; ]
DDC: 344.59702 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451981. So sánh và cập nhật những quy định mới về luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp/ Vũ Duy Khang tuyển chọn và hệ thống.- H.: Lao động, 2017.- 406 tr; 28 cm.
    ISBN: 9786045978252
    Tóm tắt: So sánh luật bảo hiểm xã hội năm 2006 - 2014, luật bảo hiểm y tế năm 2008 - 2014, so sánh bảo hiểm thất nghiệp (trong luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và luật việc làm năm 2013) ; những điểm mới sửa đổi, bổ sung của luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế & bảo hiểm thất nghiệp ; những quy định mới về luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế & bảo hiểm thất nghiệp
(Luật bảo hiểm thất nghiệp; Luật bảo hiểm xã hội; Luật bảo hiểm y tế; Pháp luật; So sánh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Duy Khang--tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 344.59702 /Price: 170000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450926. Hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội - luật bảo hiểm y tế và quy định mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp/ Hệ thống : Tiến Đạt, Tiến Phát.- H.: Lao động, 2016.- 414 tr; 28 cm.
    ISBN: 9786045956304
    Tóm tắt: Trình bày luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội...
(Bảo hiểm thất nghiệp; Pháp luật; Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo hiểm xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tiến Đạt--hệ thống; Tiến Phát--hệ thống; ]
DDC: 344.5970202632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học20417. Bộ luật lao động - Chính sách tiền lương - Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và an toàn vệ sinh lao động mới nhất.- H.: Lao động Xã hội, 2019.- 418tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786046537984
    Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đề cập đến các vấn đề mới nhất của Bộ luật Lao động, chính sách tiền lương, hướng dẫn chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và an toàn vệ sinh lao động mới nhất
(Bảo hiểm; Tiền lương; Chính sách; Bộ luật lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970102632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học47346. Hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.- H.: Lao động, 2018.- 382tr.: bảng; 28cm.
    Phụ lục: tr. 366-379
    ISBN: 9786049711565
    Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục hành chính, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, thanh toán chi phí khám chữa bệnh...
(Luật bảo hiểm xã hội; Pháp luật; Luật bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970202638 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học73051. Luật Bảo hiểm xã hội - Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và văn bản hướng dẫn mới nhất.- H.: Lao động, 2017.- 414tr.; 28cm.
    ISBN: 9786045980224
    Tóm tắt: Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành. Văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quản lý tài chính, quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội
(Bảo hiểm thất nghiệp; Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo hiểm xã hội; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Bộ TK TVQG; } |Bộ TK TVQG; |
DDC: 344.5970202632 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học138597. Luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp (sửa đổi, bổ sung) năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất: Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 13-6-2014 tại kỳ họp thứ 7 (có hiệu lực từ ngày 01-01-2015)/ S.t., hệ thống hoá: Thuỳ Linh, Việt Trinh.- H.: Lao động, 2014.- 431tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045918166
    Tóm tắt: Giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế; Bộ luật lao động và các hướng dẫn chi tiết thi hành; luật bảo hiểm và văn bản hướng dẫn thi hành - quy định mới nhất về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chế độ làm việc đối với cán bộ, công chức, người lao động; chế độ tiền lương và trợ cấp mới nhất năm 2013
(Bảo hiểm thất nghiệp; Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo hiểm xã hội; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Việt Trinh--s.t., hệ thống hoá; Thuỳ Linh--s.t., hệ thống hoá; ]
DDC: 349.597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học534721. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH
    Tìm hiểu các quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.- H.: Lao động, 2010.- 101tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm: Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008; Thông tư của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội số 04/2009/TT-BLDTBXH ngày 22 tháng 1 năm 2009 và các văn bản ban hành kèm theo Thông tư này
(Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm xã hội; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702 /Price: 15500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học485174. Hướng dẫn công dân thực hiện quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp/ Minh Thúy biên soạn.- Hà Nội: Dân trí, 2010.- 121tr.; 19cm.
    ISBN: 20.000đ
    Tóm tắt: hướng dẫn các quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
(Pháp luật; bảo hiểm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Minh Thúy; ]
DDC: 344.02 /Price: 20000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học544951. MINH THÚY
    Hướng dẫn công dân thực hiện quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp/ Minh Thúy biên soạn.- H.: Dân trí, 2014.- 121tr; 19cm.
    Phụ lục: tr. 45-90
    Tóm tắt: Hướng dẫn các quy định về bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Trình bày rõ đối tượng tham gia, các chế độ bảo hiểm, thủ tục bảo hiểm, mức hưởng bảo hiểm,... và các điều khoản thi hành cho hai quy định trên.
(Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp; Pháp luật; Qui định; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107340. Luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm mới nhất.- H.: Lao động, 2015.- 428tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045923634
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm y tế năm 2014 quy định về quản lý thu chi, quản lý tài chính của bảo hiểm xã hội; quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục chi trả bảo hiểm xã hội, danh mục bệnh nghề nghiệp...
(Pháp luật; Bảo hiểm thất nghiệp; Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo hiểm xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970202632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học536180. LÊ THANH
    Tìm hiểu về bảo hiểm thất nghiệp/ Lê Thanh ch.b.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 174tr; 21cm.
    Tóm tắt: Gồm 243 câu hỏi và trả lời về Ban hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp và hiệu lực thi hành; đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp; hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; đóng bảo hiểm thất nghiệp; qũy bảo hiểm thất nghiệp; điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm khi thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm về bảo hiểm thất nghiệp...
(Bảo hiểm xã hội; Pháp luật; Thất nghiệp; ) [Việt Nam; ] {Bảo hiểm thất nghiệp; } |Bảo hiểm thất nghiệp; |
DDC: 344.59702 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học533014. Văn bản pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.- H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 163tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu luật bảo hiểm xã hội năm 2006. Nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm thất nghiệp
(Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm xã hội; Pháp luật; Văn bản pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702 /Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học503857. Luật bảo hiểm xã hội và hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết chi trả, hưởng, chế độ bảo hiểm: Luật bảo hiểm y tế, luật việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và công tác hướng dẫn thực hiện/ Quí Lâm, Kim Phượng tuyển chọn và hệ thống.- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 419tr.; 28cm.
    Tóm tắt: Gồm 8 phần: Luật bảo hiểm xã hội và hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện; Luật bảo hiểm y tế và hướng dẫn mới nhất về thực hiện bảo hiểm y tế; Hướng dẫn luật việc làm về chính sách bảo hiểm thất nghiệp...
(Bảo hiểm xã hội; Luật bảo hiểm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kim Phượng--Tuyển chọn và hệ thống; Quí Lâm--Tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 344.5970202632 /Price: 350.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học210493. LÊ THANH
    Hỏi - đáp về bảo hiểm thất nghiệp/ Lê Thanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 143tr; 19cm.- (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
    Tóm tắt: Gồm 77 câu hỏi đáp về những quy định chung về luật Bảo hiểm xã hội, về đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; Quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan lao động, bảo hiểm xã hội Việt Nam
(Thất nghiệp; Bảo hiểm xã hội; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Bảo hiểm thất nghiệp; } |Bảo hiểm thất nghiệp; |
DDC: 344.59702 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học702317. MINH THÚY
    Hướng dẫn công dân thực hiện quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp/ Minh Thúy (biên soạn).- Hà Nội: Dân Trí, c2010.- 121tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục hành chính, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, thanh toán chi phí khám chữa bệnh...
(Văn bản pháp luật; Bảo hiểm y tế; Quy định; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702 /Price: 20000đ., 2000b. /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học504970. VŨ, THỊ TƯƠI
    Hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp/ Vũ Thị Tươi hệ thống.- Hà Nội: Lao động, 2018.- 382tr.; 28cm.
    Tóm tắt: Gồm luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản quy định về bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục hành chính, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cải cách chính sách bảo xã hội, mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đống bảo hiểm xã hội, thanh toán chi phí khám chữa bệnh.
(Bảo hiểm thất nghiệp; Luật bảo hiểm xã hội; Luật bảo hiểm y tế; Văn bản pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970202632 /Price: 395000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học505435. DIỆU TUỆ
    Luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế: Quy định mới bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp/ Diệu Tuệ hệ thống.- Hà Nội: Lao động, 2018.- 28cm; 382tr..
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định chi tiết thi hành; hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế...
(Bảo hiểm thất nghiệp; Luật bảo hiểm xã hội; Luật bảo hiểm y tế; Pháp luật; Văn bản pháp luật; )
DDC: 344.59702 /Price: 395000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.