Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 272.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98467. LÊ VĂN QUÝ
    Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá/ Lê Văn Quý.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 180tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045702567
    Tóm tắt: Gồm 98 câu hỏi - đáp pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá: khái niệm di sản văn hoá, đối tượng điều chỉnh của Luật di sản văn hoá hiện hành, qui định về những đối tượng có quyền quản lý, sở hữu di sản văn hoá, chính sách của nhà nước, mục đích của việc bảo tồn, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá...
(Pháp luật; Bảo tồn; Di sản văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970902638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491850. Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế/ Biên soạn: Lê Thị Diên (ch.b.),...[ và những người khác ].- Hà Nội: Nông nghiệp, 2014.- 152tr.: ảnh; 21cm.
    Thư mục: tr. 147-148
    ISBN: 9786046011446
    Tóm tắt: Trình bày mục tiêu, các nguyên tắc và biện pháp bảo tồn phát triển cây dược liệu. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc nam. Một số mô hình trồng cây thuốc nam theo phương thức nông lâm kết hợp...
(Cây thuốc nam; Bảo tồn; Kĩ thuật trồng trọt; ) [Vai trò: Lê Thái Hùng; Lê Thị Diên; Nguyễn Hợi; Trần Minh Đức; Võ Thị Minh Phương; ]
DDC: 633.88 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697399. LÊ VĂN QUÝ
    Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa/ Lê Văn Quý.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017.- 179tr.; 20.5 cm.
    ISBN: 9786045702567
(Bảo tồn; Di sản văn hóa; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Di sản văn hóa; Bảo tồn; Pháp luật; } |Di sản văn hóa; Bảo tồn; Pháp luật; |
DDC: 344.59709 /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498389. HOÀNG THỊ NHUẬN
    Hát ru văn hóa truyền thống giáo dục cần được bảo tồn/ Hoàng Thị Nhuận.- H.: Sân khấu, 2019.- 147tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp cácHội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049071973
    Tóm tắt: Khái quát về lịch sử, môi trường tự nhiên và con người ở Cao Bằng. Hát ru của người Tày, Nùng ở Cao Bằng...
{Dân tộc Nùng; Dân tộc Tày; Hát ru; Việt Nam; Văn hóa dân gian; } |Dân tộc Nùng; Dân tộc Tày; Hát ru; Việt Nam; Văn hóa dân gian; |
DDC: 398.80959712 /Price: 50000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học28369. HOÀNG THỊ NHUẬN
    Hát ru - Văn hoá truyền thống giáo dục cần được bảo tồn/ Hoàng Thị Nhuận.- H.: Sân khấu, 2019.- 147tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 139-141
    ISBN: 9786049071973
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lịch sử, môi trường tự nhiên và con người ở Cao Bằng. Nghiên cứu khái quát chung và thực trạng về hát ru của người Tày, Nùng ở tỉnh Cao Bằng. Công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá độc đáo đặc sắc trong nghệ thuật hát ru của dân tộc Tày - Nùng và một số bài hát ru tiêu biểu của dân tộc Tày - Nùng ở tỉnh Cao Bằng
(Hát ru; Dân tộc Nùng; Dân tộc Tày; Văn học dân gian; ) [Cao Bằng; ]
DDC: 398.80959712 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129294. LÊ VĂN QUÝ
    Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá/ Lê Văn Quý.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 163tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045702567
    Tóm tắt: Gồm 98 câu hỏi - đáp pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá: khái niệm di sản văn hoá, đối tượng điều chỉnh của Luật di sản văn hoá hiện hành, qui định về những đối tượng có quyền quản lý, sở hữu di sản văn hoá, chính sách của nhà nước, mục đích của việc bảo tồn, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá...
(Pháp luật; Di sản văn hoá; Bảo tồn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970902638 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học73092. NGUYỄN THỊ HẬU
    Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Khảo cổ học và bảo tồn di sản/ Nguyễn Thị Hậu.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 250tr.: ảnh, bản đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
    Thư mục: tr. 239-244
    ISBN: 9786045868942
    Tóm tắt: Khái quát về khảo cổ học vùng đất và sự hình thành, phát triển đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh; hệ thống di tích khảo cổ học đô thị điển hình ở Thành phố. Phân tích những giá trị của di sản, thực trạng, quan điểm, công cụ và định hướng bảo tồn di sản văn hoá đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh
(Đô thị; Di sản văn hoá; Bảo tồn; Lịch sử; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ]
DDC: 959.779 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95454. Văn hoá biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá/ Hà Đình Thành (ch.b.), Trương Minh Dục, Nguyễn Minh Đức....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 451tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
    Phụ lục: tr. 297-440. - Thư mục: tr. 441-451
    ISBN: 9786049447327
    Tóm tắt: Khái quát về cư dân ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Giới thiệu một số vấn đề lý luận về văn hoá biển và giá trị văn hoá biển; nhận diện giá trị và biến đổi văn hoá biển trong đời sống văn hoá vật chất, xã hội và tinh thần của cư dân ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ; quan điểm, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá biển của cư dân ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
(Ven biển; Cư dân; Văn hoá dân tộc; ) [Nam Trung Bộ; ] [Vai trò: Hà Đình Thành--ch.b.; Đinh Như Hoài; Trương Minh Dục; Nguyễn Minh Đức; Ngô Thị Thu Hương; ]
DDC: 306.0959775 /Price: 112000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học23202. NGUYỄN THỊ HẬU
    Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Khảo cổ học và bảo tồn di sản/ Nguyễn Thị Hậu.- Tái bản có chỉnh sửa và bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 263tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
    Thư mục: tr. 255-260
    ISBN: 9786045890271
    Tóm tắt: Khái quát về khảo cổ học vùng đất và sự hình thành, phát triển đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh; hệ thống di tích khảo cổ học đô thị điển hình ở Thành phố. Phân tích những giá trị của di sản, thực trạng, quan điểm, công cụ và định hướng bảo tồn di sản văn hoá đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh
(Di sản văn hoá; Đô thị; Bảo tồn; Lịch sử; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ]
DDC: 959.779 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487800. LƯƠNG THANH SƠN
    Góp phần bảo tồn văn hoá người Bih Tây Nguyên/ Lương Thanh Sơn.- Hà Nội: Thời đại, 2011.- 342tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr.325-340
    ISBN: 9786049164170
    Tóm tắt: Đặc điểm vùng cư trú và tộc người, văn hoá truyền thống của người Bih, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá người Bih,...
(Bảo tồn văn hoá; Văn hoá dân gian; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ] {Văn hoá người Bih; } |Văn hoá người Bih; |
DDC: 390.095976 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học356647. HOÀNG VINH
    Một số vấn đề về bảo tồn và phát triển di sản văn hoá dân tộc/ Hoàng Vinh.- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 145tr; 19cm+1 sơ đồ.
    Thư mục: tr.142-143
    Tóm tắt: Những tiền đề lí luận về di sản văn hoá dân tộc. Thực trạng và một số kiến nghị về chính sách bảo tồn, phát triển di sản văn hoá dân tộc ở Việt Nam.
{bảo tồn; di sản văn hoá; phát triển; việt nam; } |bảo tồn; di sản văn hoá; phát triển; việt nam; |
DDC: 306.4 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học171126. NGUYỄN KHỞI
    Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến trúc/ Nguyễn Khởi.- H.: Xây dựng, 2011.- 180tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
    Thư mục: tr. 175-178
    Tóm tắt: Trình bày lý luận về công tác bảo tồn và trùng tu di sản văn hoá. Giới thiệu một vài kinh nghiệm bảo tồn di sản kiến trúc nước ngoài và các đề xuất bảo tồn di sản kiến trúc đô thị ở Việt Nam
(Di tích; Kiến trúc; Di sản văn hoá; Bảo tồn; ) {Trùng tu; } |Trùng tu; |
DDC: 720.28 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học495462. MA NGỌC DUNG
    Trang phục truyền thống các tộc người nhóm ngôn ngữ nam đảo và việc bảo tồn giá trị văn hóa trang phục/ Ma Ngọc Dung.- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014.- 409tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045014745
(Trang phục; Văn hóa dân gian; Bảo tồn; ) [Việt Nam; ] {Trang phục truyền thống; } |Trang phục truyền thống; |
DDC: 391.009597 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487184. Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn/ Biên soạn: Nguyễn Ngọc Sinh (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2011.- 327tr.: biểu đồ; 24cm.- (Tủ sách Tài nguyên và Môi trường)
    Thư mục: tr.319-327
(Bảo tồn sinh học; Tài nguyên sinh học; ) [Dãy núi Trường Sơn; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Đình Hòe; Nguyễn Ngọc Sinh; Lê Thanh Bình; Phạm Anh Cường; Vũ Văn Dũng; ]
DDC: 333.95 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492088. Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Việt Nam/ Biên soạn: Nguyễn Kim Loan (ch.b.), Nguyễn Trường Tân.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2014.- 347tr.: hình ảnh; 21cm.- (Tủ sách Tìm hiểu văn hoá)
    Thư mục: tr. 338-342
    ISBN: 8935075933064
    Tóm tắt: Khái quát chung những vấn đề lí luận về di sản văn hoá. Phân tích, đánh giá vai trò của di sản văn hoá trong sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Khảo sát và mô tả khái quát, đánh giá hệ thống di sản văn hoá dân tộc Việt Nam để thấy rõ những giá trị nổi bật của nó. Phân tích những quan điểm và chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam về di sản văn hoá ; và những kỹ năng nghiệp vụ cụ thể trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá
(Bảo tồn; Di sản văn hoá; Quản lí; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Kim Loan; Nguyễn Trường Tân; ]
DDC: 306.09597 /Price: 87000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học219860. ĐẶNG NGỌC THANH
    Bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam/ Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Huy Yết.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2009.- 256tr.: ảnh màu, bảng; 27cm.
    Đầu bìa sách ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 251-256
    Tóm tắt: Tổng quan về bảo tồn đa dạng sinh học biển. Trình bày các vấn đề trong bảo tồn đa dạng sinh học biển ở Việt Nam. Giới thiệu kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học biển ở nước ta
(Đa dạng sinh học; Biển; Bảo tồn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Huy Yết; ]
DDC: 333.9509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học32145. Bảo tồn và phát huy giá trị ca kịch Huế trong xã hội đương đại/ Phan Tiến Dũng, Phan Thuận An, Nguyễn Ngọc Bình....- H.: Sân khấu, 2019.- 553tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049072406
    Tóm tắt: Tập hợp các ý kiến tham luận của các tác giả, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, nghệ sĩ... về việc khẳng định giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật của ca kịch Huế và đề xuất các giải pháp định hướng bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật này
(Nhạc cổ truyền; Bảo tồn; Giá trị; ) {Ca Huế; } |Ca Huế; | [Vai trò: Dương Bích Hà; Trần Văn Dũng; Nguyễn Ngọc Bình; Phan Thuận An; Phan Tiến Dũng; ]
DDC: 781.6200959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học197192. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội/ B.s.: Võ Quang Trọng (ch.b.), Đinh Hồng Hải, Kiều Thu Hoạch....- H.: Nxb. Hà Nội, 2010.- 296tr.; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    ĐTTS ghi: Chương trình Khoa học cấp Nhà nước KX.09
    Thư mục: tr. 266-293
    ISBN: 9786045500286
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể. Giới thiệu các loại hình di sản, giá trị của di sản cùng các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội
(Văn hoá phi vật thể; Di sản văn hoá; Bảo tồn; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Võ Quang Trọng--ch.b.; Nguyễn Xuân Kính--b.s.; Ngô Đức Thịnh--b.s.; Đinh Hồng Hải--b.s.; Kiều Thu Hoạch--b.s.; ]
DDC: 306.0959731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học197356. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể Thăng Long - Hà Nội/ B.s.: Nguyễn Chí Bền (ch.b.), Đặng Văn Bài, Trần Lâm Biền....- H.: Nxb. Hà Nội, 2010.- 401tr.: bảng; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    ĐTTS ghi: Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09
    Phụ lục: tr. 353-385. - Thư mục: tr. 386-399
    ISBN: 9786045500279
    Tóm tắt: Nghiên cứu giá trị của di sản văn hoá vật thể của Thăng Long - Hà Nội. Trình bày thực trạng bảo tồn di sản văn hoá vật thể và những biện pháp để phát huy giá trị của chúng trong giai đoạn hiện nay
(Bảo tồn; Di sản văn hoá; ) [Hà Nội; ] {Văn hoá vật thể; } |Văn hoá vật thể; | [Vai trò: Đặng Văn Bài--b.s.; Trần Lâm Biền--b.s.; Trịnh Thị Minh Đức--b.s.; Đỗ Thị Hảo; Nguyễn Chí Bền--ch.b.; ]
DDC: 959.731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học278022. HOÀNG LƯƠNG
    Luật tục với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá truyền thống một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam/ Hoàng Lương.- H.: Văn hoá dân tộc, 2004.- 179tr, 4tr. ảnh.; 19cm.
    Thư mục: tr. 175-1777
    Tóm tắt: Khái niệm chung về luật tục. Luật tục với việc bảo tồn các quan hệ xã hội và phát huy các giá trị văn hoá, văn hoá tinh thần đảm bảo đời sống một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam
(Văn hoá; Bảo tồn; Luật lệ; Tục lệ; Dân tộc thiểu số; ) [Việt Nam; Tây Bắc; ]
DDC: 305.8959 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.