Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 25.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121550. ĐỖ XUÂN LÂN
    Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Đỗ Xuân Lân.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 155tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720127
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật cùng những kỹ năng cơ bản nhất giúp cán bộ, công chức cấp xã có điều kiện tham gia tích cực và chủ động hơn trong nâng cao kiến thức pháp luật
(Cán bộ cơ sở; Giáo dục; Phổ biến; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150800. NGUYỄN NGỌC CHÍ
    Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Nguyễn Ngọc Chí.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 274tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
    ISBN: 8935211123458
    Tóm tắt: Gồm 136 câu hỏi - đáp tình huống pháp luật liên quan đến cơ cấu, tổ chức, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền và cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở
(Pháp luật; Cán bộ cơ sở; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học313949. Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX của Đảng: Dùng cho đảng viên và cán bộ cơ sở.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 125tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương
    Tóm tắt: Những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội 9 phù hợp với trình độ của cán bộ, đảng viên cơ sở về các vấn đề: Bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước hiện nay; Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 ..
{Đảng cộng sản Việt Nam; Tài liệu; Công tác tư tưởng; Công tác Đảng; } |Đảng cộng sản Việt Nam; Tài liệu; Công tác tư tưởng; Công tác Đảng; |
DDC: 324.2597075 /Price: 3600đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433727. Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết đại hội lần thứ IV của Đảng: Dùng cho cán bộ cơ sở và Đảng viên.- H.: Sách giáo khoa Mác-Lênin, 1977.- 154tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban tuyên huấn TW. Vụ biên soạn
    Tóm tắt: Tài liệu dùng cho Đảng bộ cơ sở và đảng viên về đường lối cách mạng XHCN ở VN kế hoạch 5 năm 1976-1980, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng...
{Đảng cộng sản Việt Nam; đại hội 4; tài liệu học tập; nghị quyết; } |Đảng cộng sản Việt Nam; đại hội 4; tài liệu học tập; nghị quyết; |
DDC: 324.2597071 /Price: đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học349742. BAN TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG
    Tài liệu học tập văn kiện đại hội VIII của Đảng: Dành cho Đảng viên và cán bộ cơ sở/ Ban Tư tưởng văn hoá trung ương.- H.: Chính trị quốc gia, 1996.- 99tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những nội dung chính của văn kiện Đại hội 8 Đảng cộng sản Việt Nam. Tình hình Việt Nam sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 7 và 10 đổi mới.
{đại hội 8; văn kiện; đảng cộng sản việt nam; } |đại hội 8; văn kiện; đảng cộng sản việt nam; |
DDC: 324.2597071 /Price: 3200d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686338. Những văn bản pháp luật hiện hành mới nhất đối với cấp cơ sở: I.Tài chính ngân sách: II. Chế độ ưu đãi đối với cán bộ cơ sở: III. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: IV. Văn hoá giáo dục y tế thể thao: V. xử phạt vi phạm hành chính.- H.: Lao động xã hội, 2002.- 988tr; 27cm.
    Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các văn bản pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam đối với cấp cơ sở về các lĩnh vực: Tài chính ngân sách, chế độ ưu đãi đối với cán bộ cơ sở, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, văn hoá giáo dục y tế thể thao, xử phạt vi phạm hành chính
(Việt Nam; Văn bản pháp luật; Tài chính địa phương; Văn hoá; Trật tự trị an; )
DDC: 343.597 /Price: 280.000đ. /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học69048. NGUYỄN THỊ QUYẾT
    Cẩm nang pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Nguyễn Thị Quyết b.s., giới thiệu.- H.: Lao động Xã hội, 2017.- 159tr.; 19cm.
    ISBN: 9786046529897
    Tóm tắt: Gồm 216 câu hỏi đáp tình huống pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương cấp cơ sở, hoà giải ở cơ sở, luật khiếu nại, luật tố cáo, luật hộ tịch, luật hôn nhân và gia đình
(Pháp luật; Cán bộ cơ sở; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970902638 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học582382. Tài liệu truyền thông phòng chống mại dâm: Dùng cho tuyên truyền viên và cán bộ cơ sở/ Hoàng Xuân Quỳnh, Hà Thị Hồng, Trần Khôi: b.s..- H., 2006.- 239tr.; 18m.
    ĐTTS ghi: Bộ văn hóa - thông tin ban chỉ đạo dân số, Aids và các vấn đề xã hội
    Tóm tắt: Góp phần cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng trong lĩnh vực tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm
(Mại dâm; Pháp luật; Phòng chống; Truyền thông; Tài liệu; )
/Price: 11000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học644114. TRẦN SỸ DƯƠNG
    Tâm lý sản xuất nhỏ ở đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay và phương hướng khắc phục: Qua thực tế tỉnh Thái Bình: Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử: Lận án thạc sĩ khoa học Triết học: 5.01.02/ Trần Sỹ Dương.- H.: [k.n.x.b.], 1997.- 93tr.; 27cm.
    Thư mục cuối chính văn
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận của tâm lí sản xuất nhỏ, những biểu hiện tiêu cực của nó trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở hiện nay và phương hướng, giải pháp để khắc phục những mặt tiêu cực của tâm lí sản xuất nhỏ ỏ đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở ở Thái Bình.
(Cán bộ lãnh đạo; Tâm lí học ứng dụng; Địa chí; ) [Thái Bình; ] {Tâm lí sản xuất nhỏ; } |Tâm lí sản xuất nhỏ; |
DDC: 158 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112406. ĐỖ XUÂN LÂN
    Kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Đỗ Xuân Lân b.s..- H.: Văn hoá dân tộc, 2015.- 131tr.; 20cm.
    ISBN: 9786047007714
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã; về phổ biến, giáo dục pháp luật cùng những kỹ năng cơ bản nhất giúp cán bộ, công chức cấp xã có điều kiện tham gia tích cực và chủ động hơn trong nâng cao kiến thức pháp luật
(Pháp luật; Cán bộ cơ sở; Giáo dục; Phổ biến; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học155924. VŨ DƯƠNG THUÝ NGÀ
    Sổ tay nghiệp vụ thư viện dành cho cán bộ cơ sở/ Vũ Dương Thuý Ngà.- H.: Văn hoá dân tộc, 2013.- 59tr.: hình vẽ, bảng; 20cm.
    Phụ lục: tr. 49-58
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thư viện: khái niệm, các yếu tố cấu thành thư viện, chức năng, nhiệm vụ thư viện; một số điều cần biết về nghiệp vụ thư viện như bổ sung tài liệu, xử lý tài liệu, công tác phục vụ người đọc, sắp xếp kho và bảo quản tài liệu
(Cán bộ cơ sở; Nghiệp vụ; Thư viện; )
DDC: 027 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học218015. Quy định mới về nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn).- Tái bản, có bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 230tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - phường - thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Tóm tắt: Gồm các quyết định của thủ tướng chính phủ về phê duyệt các đề án phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã phường, thị trấn... giai đoạn từ 2005 đến 2010
(; Cán bộ; Pháp luật; Thị trấn; Giáo dục; ) {Phường; } |Phường; |
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học247043. Tài liệu bồi dưỡng về công tác dân tộc: Dùng cho cán bộ cơ sở/ Nguyễn Hữu Ngà, Bế Trường Thành, Trần Văn Thuật...- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 241tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Dân tộc. Trường Đào tạo Nghiệp vụ Công tác dân tộc
    Tóm tắt: Trình bày các chính sách và công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Công tác tổ chức, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, tuyên truyền vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Kĩ thuật soạn thảo văn bản quản lí nhà nước
(Dân tộc thiểu số; Dân tộc; Chính trị; Tôn giáo; Chính sách nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Văn Hùng; Hoả Văn Ngọc; Trần Văn Thuật; Bế Trường Thành; Nguyễn Hữu Ngà; ]
DDC: 320.6 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học266450. Hỏi đáp pháp luật dành cho nhân dân và cán bộ cơ sở. Q.1: Pháp luật về đất đai / Thy Anh.- H.: Tư pháp, 2004.- 162tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày những quy định về người sử dụng đất và quyền sử dụng đất, thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước
(Pháp luật; Luật đất đai; ) [Vai trò: Thy Anh--b.s.; ]
DDC: 346.59704 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học266451. Hỏi đáp pháp luật dành cho nhân dân và cán bộ cơ sở. Q.2: Pháp luật về tố tụng hình sự / Quách Dương.- H.: Tư pháp, 2004.- 155tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Dưới dạng hỏi đáp, sách trả lời một số vấn đề cơ bản về tố tụng hình sự, quy trình tố tụng hình sự, khởi tố, điều tra án hình sự, khám xét, khiếu nại... Bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra
(Luật tố tụng hình sự; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quách Dương--b.s.; ]
DDC: 345.597 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học274027. Hỏi, đáp về đăng ký hộ tịch: Tài liệu dùng cho cán bộ cơ sở và phổ biến cho nhân dân.- Hà Tĩnh: Sở Tư pháp Hà Tĩnh, 2004.- 35tr.; 14cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng PHCT PBGDPL tỉnh Hà Tĩnh
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và lời giải đáp những quy định pháp luật về đăng kí khai sinh, kết hôn, khai tử...
(Hộ khẩu; Đăng kí; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học268809. Sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc: Dùng cho cán bộ cơ sở/ B.s.: Lê Ngọc Thắng, Lê Hải Đường, Trương Mạnh Tiến, Phạm Văn Hùng.- H.: Văn hoá dân tộc, 2004.- 111tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ủy ban Dân tộc, viện Dân tộc
    Tóm tắt: Hướng dẫn hoạt động bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc miền núi. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh, trong các ngành, lĩnh vực liên quan đến các vùng dân tộc miền núi, khen thưởng và xử lí vi phạm
(Dân tộc miền núi; Bảo vệ môi trường; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trương Mạnh Tuấn--b.s.; Phạm Văn Hùng--b.s.; Lê Hải Đường--b.s.; Lê Ngọc Thắng--b.s.; ]
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học351808. Tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương hai (Khoá 8) của Đảng: Dành cho Đảng viên và cán bộ cơ sở.- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 66tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá Trung ương
    Tóm tắt: Nội dung cơ bản của Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000
{Đảng cộng sản Việt Nam; nghị quyết; } |Đảng cộng sản Việt Nam; nghị quyết; |
/Price: 2000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học349984. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH HẢI HƯNG
    Tài liệu học tập văn kiện Đại hội VIII của Đảng: Dành cho Đảng viên và cán bộ cơ sở/ Ban tuyên giáo tỉnh Hải Hưng.- Hải Hưng: Ban tuyên giáo tỉnh uỷ hải Hưng, 1996.- 116tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu văn kiện Đại hội 8 của Đảng cộng sản Việt Nam, trên cơ sở đó liên hệ với các chương trình, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng đề ra
{Đảng cộng sản Việt Nam; văn kiện; đại hội 8; tài liệu học tập; } |Đảng cộng sản Việt Nam; văn kiện; đại hội 8; tài liệu học tập; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học350512. Tài liệu tập huấn về công tác Hội cho cán bộ cơ sở.- H.: Quân đội nhân dân, 1996.- 70tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ban tuyên giáo trung ương hội
    Tóm tắt: Hướng dẫn kế hoạch tập huấn bồi dưỡng cán bộ cơ sở hội cựu chiến binh Việt Nam (1996-1997). Đề cương các bài giảng về Hội cựu chiến binh Việt Nam
{quan ssự; cựu chiến binh; việt nam; } |quan ssự; cựu chiến binh; việt nam; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.