Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 116.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111033. TẦN XUÂN BẢO
    Đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý: Kinh nghiệm từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh/ Tần Xuân Bảo.- Tái bản có sửa chữa và bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 190tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 182-184
    ISBN: 9786045714805
    Tóm tắt: Trình bày lí luận chung về công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lí. Thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quản lí của thành phố Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí và một số đề xuất, kiến nghị đối với thành phố Hồ Chí Minh
(Cán bộ lãnh đạo; Đào tạo; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ]
DDC: 352.390959779 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433704. KUZNETXOV, O.A.
    Các hệ thống thông tin cho cán bộ lãnh đạo/ O.A. Kuznetxov, A.N. Liax ; Phương Nam dịch.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1977.- 119tr : minh hoạ; 19cm.
    Tóm tắt: Vai trò thông tin trong công tác của người lãnh đạo, nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin, nhu cầu, hình thức cung cấp thông tin, phương pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin
{hệ thống; thông tin; lãnh đạo; Khoa học; } |hệ thống; thông tin; lãnh đạo; Khoa học; | [Vai trò: Liax, A.N.; Phương Nam; ]
DDC: 001 /Price: 0,35đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học695356. Một số quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và tuyển dụng công chức.- H.: Chính trị quốc gia, 2004.- 684tr.; 20cm.
(Luật hành chính; )
DDC: 340.597 /Price: 75.000đ., 1.040b. /Nguồn thư mục: [DLAKBO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học535970. NGUYỄN THỊ THANH DUNG
    Phong cách tư duy Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay/ Nguyễn Thị Thanh Dung.- H.: Chính trị quốc gia, 2010.- 167tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 162-166
    Tóm tắt: Nghiên cứu về bản chất, đặc trưng phong cách tư duy Hồ Chí Minh. Xây dựng phong cách tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh; (Phong cách; Cán bộ lãnh đạo; Quản lý; Tư duy; )
DDC: 335.4346 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33330. Nâng cao chất lượng xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay/ Dương Trung Ý (ch.b.), Mai Hoài Anh, Nguyễn Thị Hồng Mai....- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 222tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 177-208. - Thư mục: tr. 209-220
    ISBN: 9786049624339
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về sách lý luận chính trị và chất lượng xuất bản sách lý luận chính trị, thực trạng và nguyên nhân nhu cầu sách lý luận chính trị trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và chất lượng xuất bản sách lý luận chính trị, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay
(Xuất bản; Sách; Lí luận chính trị; Cán bộ lãnh đạo; Bồi dưỡng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Tiến Hùng; Nguyễn Thị Hồng Mai; Mai Hoài Anh; Dương Trung Ý; Nguyễn Thị Hương Giang; ]
DDC: 070.509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học533087. ĐỖ MINH CƯƠNG
    Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý/ Đỗ Minh Cương.- H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 286tr; 21cm.
    Thư mục: tr.181-184
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phân tích thực trạng công tác này ở nước ta, tìm ra nguyên nhân đồng thời đưa ra những đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ mới
(Lãnh đạo; Quản lí; Công tác cán bộ; )
DDC: 324.2597071 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học229240. NGUYỄN DUY HÙNG
    Luận cứ khoa học và một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo phường hiện nay/ Nguyễn Duy Hùng ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 160tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 154-157
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo phường, cơ sở thực tiễn và một số giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo phường
(Cán bộ chính trị; Phường; Đào tạo; Giải pháp; Cán bộ lãnh đạo; )
DDC: 321 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433065. APHANAXÉP, V.G.
    Lao động của người lãnh đạo: Giáo trình dành cho các cán bộ lãnh đạo, bản dịch có rút ngắn/ V.G. Aphanaxép, Đ.M. Gvisiani, V.N. Lixisưn ; Vũ Trung Hương dịch.- H.: Lao động, 1980.- 425tr; 19cm.
    Dịch theo bản tiếng Nga
    Tóm tắt: Tính chất và nội dung lao động, các chức năng sản xuất kinh tế và xã hội của người lãnh đạo, người tổ chức bộ máy quản lý. Người lãnh đạo đề ra quyết định. Những phương pháp lãnh đạo. Những vấn đề xã hội, tâm lý của công tác lãnh đạo, Tác phong lãnh đạo. Người lãnh đạo tổ chức lao động của mình
{lao động; giáo trình; người lãnh đạo; } |lao động; giáo trình; người lãnh đạo; | [Vai trò: Lixisưn, V.N.; Vũ Trung Hương; Gvisiani, Đ.M.; ]
DDC: 331 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học638622. NGUYỄN, THẾ THẮNG
    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay/ Nguyễn Thế Thắng chủ biên.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 218tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Gồm 2 chương: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay
(Đạo đức Cộng Sản; ) [Việt Nam; ]
DDC: 335.4346 /Price: 32000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685286. MAI ĐỨC NGỌC
    Vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay/ Mai Đức Ngọc.- H.: Chính trị - Hành chính, 2008.- 262tr.; 21cm.
    tr.256-260
(An ninh quốc gia; Ổn định chính trị; Phát triển nông thôn; Việt Nam; Việt Nam; )
DDC: 320 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học588156. CAO KHOA BẢNG
    Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị cấp tỉnh, thành phố: Qua kinh nghiệm của Hà Nội/ Cao Khoa Bảng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 187tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị thuộc diện ban thường vụ Thành uỷ Hà nội quản lý _ một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực trạng, kinh nghiệm và những yêu cầu đặt ra, phương hướng và giải pháp chủ yếu hiện nay
(Chính quyền địa phương; Cán bộ lãnh đạo; Công tác cán bộ; Việt Nam; )
DDC: 321.597 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học563161. NGUYỄN MINH PHƯƠNG
    Mẫu soạn thảo văn bản: Dùng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức văn phòng/ Nguyễn Minh Phương, Trần Hoàng.- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 380tr.; 22cm..
    Tóm tắt: Các loại văn bản quy phạm pháp luật cơ bản liên quan đến soạn thảo văn bản. Các mẫu văn bản về quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, các loại đơn và giấy từ nhân sự, các văn bản làm thủ tục hành nghề tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
{Văn bản; soạn thảo; mẫu mã; } |Văn bản; soạn thảo; mẫu mã; | [Vai trò: Nguyễn Minh Phương--Tác giả; Trần Hoàng--Tác giả; ]
/Price: 39.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học375418. NGUYỄN VĂN THÂM
    Soạn thảo và xử lý văn bản trong công tác của cán bộ lãnh đạo và quản lý/ Nguyễn Văn Thâm.- H.: Sự thật, 1992.- 186tr; 19cm.
{Văn bản; Xử lý; Quản lý; } |Văn bản; Xử lý; Quản lý; |
DDC: 651.3 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học247490. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước/ B.s.: Vũ Văn Hiền (ch.b.), Trần Quang Nhiếp, Lê Đức Bình...- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 266tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 251-263
    Tóm tắt: Phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí hiện nay qua đó đưa ra các giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
(Cán bộ lãnh đạo; Đào tạo; Chính sách nhà nước; ) [Vai trò: Lê Đức Bình--b.s.; Trần Quang Nhiếp--b.s.; Vũ Văn Hiền--ch.b.; ]
DDC: 352.3 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học578931. Một số quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, từ chức, miễm nhiệm cán bộ lãnh đạo và tuyển dụng công chức.- H.: Chính trị Quốc gia, 2004.- 684tr.; 21cm.
(Pháp luật; Công chức; Cán bộ lãnh đạo; Tuyển dụng; Đào tạo; )
DDC: 340 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học354876. NGUYỄN MINH PHƯƠNG
    Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức văn phòng/ Nguyễn Minh Phương, Trần Hoàng.- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 382tr; 21cm.
    Tóm tắt: Quy cách soạn thảo và mẫu các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, hợp đồng, đơn và giấy tờ nhân sự, thủ tục kinh doanh
{Soạn thảo văn bản; mẫu văn bản; công tác văn phòng; } |Soạn thảo văn bản; mẫu văn bản; công tác văn phòng; | [Vai trò: Trần Hoàng; ]
DDC: 651.3 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học635518. Tài liệu nghiên cứu nghị quyết và các văn bản, kết luận của hội nghị trung ương 9, khóa X: Dành cho cán bộ lãnh đạo các cấp và báo cáo viên.- H.: Chính trị gia, 2009.- 158tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Nghị quyết và văn bản, kết luận của hội nghị trung ương 9, khóa X giới thiệu về nghị quyết hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương khóa X; Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung uơng 3, khóa VIII,....
(Nghị quyết; Pháp luật; Văn bản pháp vi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 10.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học222583. Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước/ Trần Đình Hoan (ch.b.), Lê Minh Thông, Đỗ Ngọc Thịnh....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 574tr.: bảng; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận, quá trình thực hiện và quan điểm, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lí thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
(Thời kì công nghiệp hoá; Qui hoạch; Quản lí; Luân chuyển; Cán bộ lãnh đạo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Đình Hoan--ch.b.; Lê Quang Hoan; Lê Minh Thông; Đỗ Ngọc Thịnh; Nguyễn Thị Phương Hồng; ]
DDC: 352.209597 /Price: 74000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học582119. Đào tạo, luân chuyển qui hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác tổ chức, kiểm tra Đảng viên.- H.: Lao động xã hội, 2005.- 557tr.; 28cm.
    Tóm tắt: Các bài viết, các văn bản và những quy định pháp luật về đào tạo, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lí, công tác kiểm tra đảng viên
(Cán bộ lãnh đạo; Kiểm tra Đảng; Đảng Cộng Sản Việt Nam; Đào Tạo; Tổ chức; )
/Price: 290000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học311703. LÊ HỮU NGHĨA
    Một số vấn đề về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện người các dân tộc ở Tây Nguyên: Sách tham khảo/ B.s: Lê Hữu Nghĩa (Ch.b), Nguyễn Văn Chỉnh, Trương Minh Dục...- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 329tr : biểu đồ; 19cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 308-325. - Thư mục: tr. 326-327
    Tóm tắt: Thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện người các dân tộc ở Tây Nguyên. Tầm quan trọng của đội ngũ này đối với công việc đổi mới. Một số bài học kinh nghiệm, các giải pháp quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng... đội ngũ cán bộ người dân tộc
{Công tác cán bộ; Việt Nam; Tây Nguyên; Huyện; Người dân tộc; Cán bộ lãnh đạo; } |Công tác cán bộ; Việt Nam; Tây Nguyên; Huyện; Người dân tộc; Cán bộ lãnh đạo; | [Vai trò: Nguyễn Thượng Hiền; Phạm Hảo; Trương Minh Dục; Nguyễn Văn Chỉnh; ]
/Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.