Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 253.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học495151. Hỏi - đáp về công tác đảng ở cơ sở có đông đồng bào theo đạo/ Chủ biên: Ngô Đức Tính,...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia- sự thật, 2015.- 152tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã, phường, thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720981
(Công tác Đảng; Cơ sở; ) [Vai trò: Lã Hoàng Trung; Lê Thị Hằng; Ngô Quốc Khánh; Ngô Đức Tính; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 0 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450925. Điều lệ Đảng và văn kiện Đảng cộng Sản Việt Nam khóa XII các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016/ Hệ thống : Tiến Phát, Tiến Đạt.- H.: Thế giới, 2016.- 375 tr: ảnh; 27 cm.
    ISBN: 9786047721931
    Tóm tắt: Giới thiệu văn kiện, nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XII, điều lệ Đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành. Các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng.
(Công tác Đảng; Văn kiện Đảng; Điều lệ Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam; ) [Vai trò: Tiến Phát--hệ thống; Tiến Đạt--hệ thống; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546453. Cẩm nang tra cứu nhanh những tình huống thường gặp trong công tác Đảng dành cho bí thư Đảng ủy các cấp/ Tuyển chọn và hệ thống : Tài Thành, Vũ Thanh.- H.: Hồng Đức, 2015.- 399 tr: bảng; 27 cm.
    ISBN: 9786048663407
    Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ năng cần thiết dành cho bí thư Đảng ủy các cấp, nghiệp vụ và các tình huống trong việc thực hiện lãnh đạo quy chế dân chủ cơ sở, nghiệp vụ và các tình huống trong công tác dân vận, quy trình tiếp nhận xử lý đơn thư và tiến hành kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo trong Đảng, các mẫu văn bản thường dùng trong công tác tổ chức Đảng...
(Bí thư Đảng; Công tác Đảng; Đảng Cộng Sản Việt Nam; ) [Vai trò: Tài Thành--tuyển chọn và hệ thống; Vũ Thanh--tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451649. Sổ tay công tác Đảng viên 2017 - Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên và những vấn đề quan trọng Đảng viên cần biết/ Nguyễn Hữu Đại tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2017.- 367 tr; 28 cm.
    ISBN: 9786049514234
    Tóm tắt: Bao gồm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ; điều lệ Đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành ; nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng khóa XII ; công tác tổ chức và hoạt động trong các cơ sở Đảng
(Công tác Đảng; Sổ tay; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng viên; ) [Vai trò: Nguyễn Hữu Đại--tuyển chọn; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 350000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441387. Giáo trình công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ Nguyễn văn Dưỡng,...[và những người khác].- Tái bản lần thứ 1.- Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2016.- 191tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 189-191
    ISBN: 9786040072245
    Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và những nguyên tắc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam; công tác tư tưởng và tổ chức của Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam; công tác chi bộ đại đội; công tác chi đoàn ở đại đội; tổ chức thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam...
(Công tác Đảng; Công tác chính trị; Quân đội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Tượng; Nguyễn Văn Phương; Nguyễn Văn Dưỡng; Nguyễn Xuân Quang; ]
DDC: 324.25970750711 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115674. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên.- Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 408tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương
    Phụ lục: tr. 141-405
    ISBN: 9786045717769
    Tóm tắt: Giới thiệu về nghiệp vụ công tác đảng viên và một số biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng
(Đảng viên; Công tác Đảng; )
DDC: 324.2597075 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492348. Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị trong tổ chức Đảng - 230 câu hỏi đáp về nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ, đảng bộ các cấp 2015/ Sưu tầm, hệ thống hóa: Thùy Linh, Việt Trinh.- Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2014.- 431tr.; 27cm.
    ISBN: 9786046518464
(Bế mạc; Bí thư chi bộ; Công tác Đảng; Đảng bộ; Tổ chức Đảng; ) [Vai trò: Việt Trinh; Thùy Linh; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học50958. Quy định về nghiệp vụ công tác Đảng viên, kết nạp Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới/ Nguyễn Phương hệ thống.- H.: Thế giới, 2018.- 367tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047751785
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định về nghiệp vụ công tác Đảng viên và kết nạp Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; lế tân đối ngoại Đảng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức của Đảng; giám sát và xử lý kỷ luật Đảng viên
(Công tác Đảng; Qui định; Kết nạp Đảng; Sinh hoạt Đảng; ) [Vai trò: Nguyễn Phương--hệ thống; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76440. Giáo trình công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ Nguyễn Văn Dưỡng (ch.b.), Nguyễn Văn Tượng, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Xuân Quang.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Giáo dục, 2017.- 191tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 189-191
    ISBN: 9786040072245
    Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và những nguyên tắc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam; công tác tư tưởng và tổ chức của Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam; công tác chi bộ đại đội; công tác chi đoàn ở đại đội; tổ chức thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam
(Công tác chính trị; Công tác Đảng; Quân đội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Phương; Nguyễn Xuân Quang; Nguyễn Văn Tượng; Nguyễn Văn Dưỡng--ch.b.; ]
DDC: 324.25970750711 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116591. Giáo trình công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ Nguyễn Văn Dưỡng (ch.b.), Nguyễn Văn Tượng, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Xuân Quang.- H.: Giáo dục, 2015.- 191tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 189-191
    ISBN: 9786040072245
    Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và những nguyên tắc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; công tác tư tưởng và tổ chức của Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; công tác chi bộ đại đội; công tác chi đoàn ở đại đội; tổ chức thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam
(Quân đội; Công tác chính trị; Công tác Đảng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Dưỡng--ch.b.; Nguyễn Xuân Quang; Nguyễn Văn Tượng; Nguyễn Văn Phương; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học149693. Hỏi - Đáp về công tác đảng viên của chi bộ/ Ngô Đức Tính (ch.b.), Nguyễn Minh Tuấn, Lã Hoàng Trung....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 239tr.; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Tóm tắt: Gồm 77 câu hỏi - đáp về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên; công tác đánh giá, phân công, quản lý đảng viên; công tác kết nạp đảng; công tác khen thưởng, kỷ luật...
(Chi bộ; Công tác Đảng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Tuấn; Ngô Quốc Khánh; Nguyễn Thị Ngọc Loan; Ngô Đức Tính--ch.b.; Lã Hoàng Trung; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học171984. Cẩm nang công tác Đảng.- Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 286tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã, phường, thị trấn)
    ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Tổ chức Trung ương
    Tóm tắt: Giới thiệu một số quy định về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác xây dựng Đảng, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, đảng viên...
(Công tác Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; Tổ chức Đảng; )
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150890. Nghiệp vụ công tác đảng viên và văn bản hướng dẫn thực hiện/ Lê Minh Nghĩa (ch.b.), Thanh Sơn, Phạm Thu Huyền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 371tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản Sách xã, phường, thị trấn
    Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về công tác sinh hoạt đảng như vấn đề thực tế hiện nay về sinh hoạt chi bộ; về công tác phát triển đảng; việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của chi bộ...
(Đảng viên; Nghiệp vụ; Công tác đảng; ) [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Thanh Sơn; Phạm Thu Huyền; Nguyễn Đình Khôi; Trần Vọng; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học128198. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên. T.2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 334tr.: ảnh, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương
    Phụ lục: tr. 65-332
    ISBN: 9786045703199
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung trong việc hướng dẫn lập các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng
(Đảng viên; Công tác Đảng; )
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học128196. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên. T.1.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 99tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương
    ISBN: 9786045703182
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên: kết nạp đảng viên, phát thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, một số vấn đề liên quan đảng viên, chế độ báo cáo, sử dụng tài liệu, bố trí cán bộ thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên
(Công tác Đảng; Đảng viên; )
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học151209. Hỏi - Đáp về công tác Đảng ở cơ sở/ Ngô Đức Tính (ch.b.), Lê Văn Yên, Nguyễn Minh Tuấn....- Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 253tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 8935211101968
    Tóm tắt: Giới thiệu tương đối hệ thống các qui định của điều lệ Đảng, tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác khen thưởng và kỷ luật, công tác tuyên giáo
(Công tác Đảng; Cơ sở; ) [Vai trò: Lê Văn Yên; Nguyễn Minh Tuấn; Ngô Đức Tính--ch.b.; Nguyễn Thị Ngọc Loan; Lê Thị Hằng; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học275222. HỒ CHÍ MINH
    Về công tác đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang nhân dân/ Hồ Chí Minh ; S.t., tuyển chọn: Đinh Quang Thiệu....- In lần thứ 2.- H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 184tr.; 19cm.
    ISBN: 8935075900592
    Tóm tắt: Các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các mặt hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang, những yêu cầu đối với người làm công tác đảng, công tác chính trị...
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác Đảng; Công tác chính trị; Lực lượng vũ trang; ) [Vai trò: Đinh Quang Thiệu--s.t., tuyển chọn; Nguyễn Đăng Vinh--s.t., tuyển chọn; Mạc Văn Trọng--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 355.1 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học517988. Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.- Tái bản.- H.: Chính trị quốc gia, 2003.- 231tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương
    Tóm tắt: Hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các phương thức sinh hoạt thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, trường học;... các mẫu nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và một số văn bản công tác kiểm tra ở cơ sở đảng
(Bí thư chi bộ; Công tác đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; )
DDC: 324.2597071 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học410681. Tìm hiểu công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng.- H.: Sự thật, 1983.- 178tr; 19cm.
    Tóm tắt: Vai trò, vị trí, nhiệm vụ cơ bản, chức năng của tổ chức cơ sở Đảng, vấn đề nâng cao chất lượng, đội ngũ Đảng viên và một số hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng
{Cơ sở Đảng; Công tác Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; } |Cơ sở Đảng; Công tác Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; |
DDC: 324.2597071 /Price: 4,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411869. BƯRƠĐARỐP, GHÊOÓCGHI
    Xã hội học và công tác Đảng/ Ghêoócghi Bưrơđarốp.- H.: Thông tin lý luận, 1984.- 162tr; 19cm.
    Dịch qua bản tiếng Nga
    Tóm tắt: Nghiên cứu về lý luận, phương pháp và tổ chức các công trình nghiên cứu xã hội học về sự hoạt động của Đảng, vận dụng kết quả nghiên cứu xã hội học để nâng cao công tác chính trị-tư tưởng và công tác tổ chức của các cơ quan của Đảng
{Phương pháp; Xã hội học; Tổ chức; Đảng công nhân; Đảng cộng sản; } |Phương pháp; Xã hội học; Tổ chức; Đảng công nhân; Đảng cộng sản; |
DDC: 355.09499 /Price: 5,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.