Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 63.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121384. Cẩm nang công tác dân vận/ B.s.: Lê Đình Nghĩa (ch.b.), Võ Thị Mai, Nguyễn Tiến Thịnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 291tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương. Vụ Nghiên cứu
    ISBN: 9786045700051
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về công tác dân vận, dân vận chính quyền, dân tộc và tôn giáo. Một số nghiệp vụ công tác dân vận ở cơ sở
(Công tác dân vận; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Tố Nga--b.s.; Nguyễn Tuấn Anh--b.s.; Lê Đình Nghĩa--ch.b.; Võ Thị Mai--b.s.; Nguyễn Tiến Thịnh--b.s.; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113065. NGUYỄN THẾ TRUNG
    Một số vấn đề về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Thế Trung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 215tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045717981
    Tóm tắt: Vận dụng tư tưởng V.I.Lênin vào công tác vận động quần chúng ở nước ta hiện nay; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới; Nghị quyết đại hội XI của Đảng và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới...
(Công tác dân vận; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120010. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới/ Hà Thị Khiết (ch.b.), Nguyễn Duy Việt, Nguyễn Văn Hùng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 339tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương
    ISBN: 9786045710296
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn về dân vận, về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới và trong những năm thực hiện đường lối đổi mới. Đồng thời đưa ra những quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới
(Thời kì đổi mới; Công tác dân vận; ) [Vai trò: Tô Duy Hợp; Võ Thị Mai; Hà Thị Khiết--ch.b.; Nguyễn Duy Việt; Nguyễn Văn Hùng; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129298. Lý luận và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận/ Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 240tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045704172
    Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ban, ngành... đưa ra những phân tích sâu sắc, toàn diện, làm nổi bật cơ sở lí luận, thực tiễn và kinh nghiệm của công tác dân vận trong thời gian qua
(Công tác dân vận; Kinh nghiệm; Lí luận; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nông Đức Mạnh; Lê Khả Phiêu; Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Linh; Đỗ Mười; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học445912. Cẩm nang công tác dân vận/ Biên soạn: Lê Đình Nghĩa (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016.- 291tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương. Vụ Nghiên cứu
    ISBN: 9786045700051
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về công tác dân vận, dân vận chính quyền, dân tộc và tôn giáo. Một số nghiệp vụ công tác dân vận ở cơ sở
(Công tác dân vận; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Tố Nga; Nguyễn Tiến Thịnh; Lê Đình Nghĩa; Nguyễn Tuấn Anh; Võ Thị Mai; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135623. Cẩm nang công tác dân vận/ Lê Đình Nghĩa (ch.b.), Trần Viết Hơn, Đinh Thị Xuân Trang....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 515tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương. Vụ Nghiên cứu
    ISBN: 9786045700051
    Tóm tắt: Một số vấn đề về công tác dân vận, dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo và công tác Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội. Vấn đề xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và một số nghiệp vụ công tác dân vận cùng địa chỉ hệ thống dân vận toàn quốc
(Công tác dân vận; ) [Vai trò: Nguyễn Tiến Thịnh; Đinh Thị Xuân Trang; Lê Đình Nghĩa--ch.b.; Trần Viết Hơn; Bùi Tuấn Quang; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 81000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học692219. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới/ Hà Thị Khiết (ch.b.), Nguyễn Duy Việt, Nguyễn Văn Hùng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 339tr.: bảng, biểu đồ; 24cm..
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn về dân vận, về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới và trong những năm thực hiện đường lối đổi mới. Đồng thời đưa ra những quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới
(Đảng Cộng sản Việt Nam; Thời kì đổi mới; Công tác dân vận; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134268. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 400tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác dân vận
(Thời kì đổi mới; Công tác dân vận; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 189000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học521410. NGUYỄN VĂN HÙNG
    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận trong thời kỳ mới/ Nguyễn Văn Hùng Ch.b, Trịnh Xuân Giới, Hoàng Tiến Cát....- H.: Chính trị quốc gia, 2005.- 399tr; 21cm.
    Tóm tắt: Khái quát khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận; vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác dân vận, các ngành, đoàn thể và địa phương. Những bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, các đoàn thể quần chúng nhân dân, một số ban ngành, địa phương, các nhà khoa học tham gia hội thảo khoa học của Ban Dân vận Trung ương.
(Dân vận; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Hoàng Tiến Cát; Trịnh Xuân Giới; ]
/Price: 45500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học542844. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay: Theo Hội Nghị lần thứ 7 Khóa XI/ Tài Thành, Vũ Thanh sưu tầm và tuyển chọn.- H.: Lao động xã hội, 2013.- 399tr; 27cm.
    Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận qua hai cuộc kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới đất nước,... bài học kinh nghiệm, mô hình thực hiện tốt công tác dân vận ở các địa phương trong cả nước,...
(Công tác dân vận; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vận dụng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tài Thành--sưu tầm và tuyển chọn; Vũ Thanh--sưu tầm và tuyển chọn; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 325000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học540686. NGUYỄN BÁ QUANG
    Hỏi và đáp về công tác dân vận của chính quyền ở nước ta hiện nay/ Nguyễn Bá Quang (ch.b. ).- H.: Chính trị Quốc gia, 2012.- 226tr; 21cm.
    Phụ lục: tr. 209-212. - Thư mục: tr. 213-214
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp về quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về dân vận và công tác dân vận của bộ máy chính quyền nhà nước; tổ chức bộ máy nhà nước và công tác dân vận của chính quyền; nội dung trọng tâm về công tác dân vận của chính quyền cơ sở
(Chính quyền; Công tác dân vận; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học536989. Tim hiểu 80 năm vẻ vang ngày truyền thống công tác dân vận của đảng/ Phạm Hùng s.t.- H.: Lao động, 2010.- 511tr; 27cm.
    Tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2010)
    Tóm tắt: Trình bày lịch sử ngày truyền thống dân vận; những bài viết về công tác dân vận; những gương sáng tong công tác dân vận;... và các văn bản pháp luật về công tác dân vận
(Công tác dân vận; Lịch sử; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Hùng s.t--Tác giả; ]
DDC: 324.5970709 /Price: 298000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học525430. NGUYỄN TIẾN THỊNH
    Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong thời kỳ mới/ Nguyễn Tiến Thịnh chủ biên.- H.: Tư pháp, 2005.- 219tr; 21cm.
    Tóm tắt: Cung cấp cơ sở lý luận; giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng của các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương
(Công tác dân vận; Cơ quan nhà nước; Kinh nghiệm; ) [Việt Nam; ]
/Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học275653. Công tác dân vận: Giáo trình trung cấp lý luận chính trị/ B.s.: Phạm Tất Dong, Đỗ Quang Tuấn, Đinh Văn Tư....- H.: Lý luận chính trị, 2004.- 439tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
    Tóm tắt: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng về công tác dân vận. Công tác dân vận của chính quyền cơ sở, tổ chức cơ sở Đảng. mặt trận tổ quốc. Công tác vận động công nhân, nông dân, tri thức, phụ nữ, thanh niên, vùng dân tộc miền núi, tín đồ, chức sắc tôn giáo
(Công tác dân vận; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Quang Tuấn--b.s.; Đoàn Văn Thái--b.s.; Trần Văn Đam--b.s.; Đinh Văn Tư--b.s.; Phạm Tất Dong--b.s.; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học335629. Sổ tay công tác dân vận.- H.: Chính trị Quốc gia, 1999.- 212tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban dân vận trung ương
    Tóm tắt: Bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đoạn trích từ các trước tác của Các Mác, Ph. ừng Ghen, V.I. Lê Nin, Hồ Chí Minh; Các văn kiện của Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác vận động quần chúng, về Mặt trận, các đoàn thể
{Chính trị; Công tác dân vận; Sổ tay; } |Chính trị; Công tác dân vận; Sổ tay; |
/Price: 15.500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118447. Kỷ yếu truyền thống 85 năm công tác dân vận tỉnh Lâm Đồng (1930-2015).- Lâm Đồng: S.n, 2015.- 202tr.: hình vẽ, ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Lâm Đồng. Ban Dân vận
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về công tác dân vận tỉnh Lâm Đồng từ năm 1930 đến năm 2015. Một số bài viết của lãnh đạo tỉnh uỷ, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ qua các thời kỳ. Một số hình ảnh tư liệu về hoạt động danh sách cán bộ, công chức của Ban Dân vận Tỉnh uỷ
(Công tác dân vận; 1930-2015; ) [Lâm Đồng; ]
DDC: 324.25970750959769 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học670584. HÀ THỊ KHIẾT
    Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kì đổi mới/ Hà Thị Khiết.- Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015.- 338 tr.; 24 cm..
    ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương
{Công tác Dân vận; Thời kì đổi mới; Đảng Cộng sản Việt Nam; } |Công tác Dân vận; Thời kì đổi mới; Đảng Cộng sản Việt Nam; |
DDC: 324.2597 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135233. Tập bài giảng về công tác dân vận.- Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 255tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương. Vụ Nghiên cứu
    ISBN: 9786045700310
    Tóm tắt: Gồm các bài giảng về công tác dân vận trong thời kỳ mới; tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; công tác dân vận của chính quyền nhà nước; tổ chức hoạt động của ban dân vận cấp uỷ địa phương; công tác vận động quần chúng tôn giáo; thực hiện các chính sách, qui chế dân chủ và chương trình xây dựng nông thôn mới
(Công tác dân vận; )
DDC: 324.2597075 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học132480. Tập bài giảng về công tác dân vận ở cơ sở.- Xuất bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 175tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương. Vụ Nghiên cứu
    ISBN: 9786045700327
    Tóm tắt: Trình bày công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở và phân tích những vấn đề về cải cách hành chính, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới...
(Công tác dân vận; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học493949. Lịch sử công tác dân vận Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 1930-2010/ Biên soạn: Bùi Xuân,...[và những người khác].- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2013.- 335tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng
    Thư mục: tr. 333-335
    Tóm tắt: Sơ lược về vùng đất, con người và truyền thống lịch sử Đà Nẵng. Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ Đà Nẵng qua các thời kỳ cách mạng: giai đoạn vận động cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống Pháp, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội và thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
(Lịch sử; Công tác dân vận; Đảng bộ; ) [Đà Nẵng; ] [Vai trò: Bùi Xuân; Lưu Anh Rô; Phạm Hữu Bốn; Thanh Quế; Võ Ngọc Đồng; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 100000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.