Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 115.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63893. LÊ QUANG THƯỞNG
    Từ điển tổ chức và công tác tổ chức/ Lê Quang Thưởng.- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 1380tr.; 27cm.
    ISBN: 9786045727638
    Tóm tắt: Bao gồm 2745 mục từ về tổ chức, công tác tổ chức, các tổ chức của hệ thống chính trị ở Việt Nam đương đại
(Tổ chức; Công tác tổ chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 068.59703 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107339. Văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức, quản lý và tinh giản biên chế cán bộ công chức, viên chức mới nhất/ S.t., hệ thống hoá: Quí Lâm, Kim Phượng.- H.: Lao động, 2015.- 445tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045925768
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật cán bộ, công chức - luật viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành; quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính...
(Pháp luật; Luật công chức; Luật viên chức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quí Lâm--s.t., hệ thống hoá; Kim Phượng--s.t., hệ thống hoá; ]
DDC: 342.59706802632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87749. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở.- H.: Thế giới, 2016.- 423tr.; 28cm.
    ISBN: 9786047722846
    Tóm tắt: Giới thiệu điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành. Một số nội dung cơ bản về công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
(Đảng bộ cơ sở; Đại hội Đại biểu toàn quốc; )
DDC: 324.2597075 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135532. Nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính và tổ chức nhân sự: Các quy định mới về chế độ chính sách dành cho cán bộ công chức, viên chức 2014/ B.s., hệ thống hoá: Thuỳ Linh, Việt Trinh.- H.: Lao động, 2014.- 423tr.; 28cm.
    ISBN: 9786045913512
    Tóm tắt: Giới thiệu quản trị văn phòng và các nghiệp vụ cơ bản quản trị văn phòng. Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại đơn vị, tổ chức. Hệ thống văn bản mới nhất về công tác hành chính, văn thư và lưu trữ, công tác tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ, công chức viên chức. Giới thiệu toàn văn Luật công chức - Luật viên chức
(Hành chính; Nhân sự; Công tác tổ chức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Việt Trinh--b.s., hệ thống hoá; Thuỳ Linh--b.s., hệ thống hoá; ]
DDC: 352.209597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học175490. Cẩm nang công tác tổ chức - cán bộ xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Đức Hà (ch.b.), Phạm Văn Đồng, Đỗ Tuấn Nghĩa....- Tái bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 350tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - phường - thị trấn)
    ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương. Vụ Cơ sở Đảng. - Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn
    Tóm tắt: Giới thiệu vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quyền hạn của hội đồng nhân dân cấp xã. Vấn đề tuyển dụng, sử dụng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Tổ chức, hoạt động của thôn và tổ dân phố trên các mặt tổ chức hoà giải, thực hiện dân chủ trực tiếp và quy chế tổ chức hoạt động
(Công tác tổ chức; Thị trấn; ; Công chức; Cán bộ; ) {Phường; } |Phường; | [Vai trò: Đỗ Tuấn Nghĩa; Phạm Văn Đồng; Nguyễn Đức Hà--ch.b.; Kiều Cao Chung; Võ Thành Nam; ]
DDC: 352.1409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học178010. HÀ VĂN THUẬT
    Hỏi - đáp về Đảng Nhà nước đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng/ Hà Văn Thuật.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 266tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn
    Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống các quy định trong Điều lệ Đảng về tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng; các cơ quan nhà nước; một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; các cấp uỷ Đảng triển khai nhiệm vụ lãnh đạo hệ thống chính trị; chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành các chính sách, giải pháp thực hiện công cuộc đổi mới đất nước...
(Kiểm tra Đảng; Công tác tổ chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434310. NGUYỄN ANH SƠN
    Công tác tổ chức và giáo dục đội nhi đồng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Anh Sơn.- H.: Kim Đồng, 1979.- 99tr; 20cm.
    Tóm tắt: Lịch sử Đội nhi đồng, ý nghĩa việc tổ chức đội nhi đồng Hồ Chí Minh; Nội dung, phương pháp hoạt động và sinh hoạt của đội nhi đồng
{phương pháp; Đội nhi đồng Hồ Chí Minh; giáo dục; hoạt động; sinh hoạt; tổ chức; } |phương pháp; Đội nhi đồng Hồ Chí Minh; giáo dục; hoạt động; sinh hoạt; tổ chức; |
DDC: 324.2597 /Price: 0,45đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học436195. KECGENXEP, P.M.
    Những nguyên lý của công tác tổ chức/ P.M. Kecgenxep ; Lê Huy Phan, Hoàng Đức Tảo dịch.- In lần 2.- H.: Lao động, 1978.- 333tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản của công tác tổ chức lao động theo khoa học trong mọi lĩnh vực sản xuất và công tác kế hoạch, các loại hình phương pháp tổ chức, công tác chọn cán bộ, kiểm tra... và các nguyên tắc khác
{lao động; tổ chứccán bộ lãnh đạo; sản xuất; quản lí; } |lao động; tổ chứccán bộ lãnh đạo; sản xuất; quản lí; | [Vai trò: Lê Huy Phan; Hoàng Đức Tảo; ]
DDC: 658.1 /Price: 1,1đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học425384. KECGIENTXÉP, P.M.
    Những nguyên lý của công tác tổ chức/ P.M. Kecgientxép ; Lê Huy Phan, Hoàng Đức Tảo dịch.- H.: Lao động, 1974.- 306tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức, các loại hình tổ chức; các phương pháp tổ chức; tổ chức cơ quan; tổ chức nhà máy; Những điều kiện kĩ thuật của tổ chức; Lựa chọn cán bộ, tiêu chuẩn hoá; kiểm tra và tổ chức lao động theo khoa học
{Công tác tổ chức; nhà máy; cán bộ; lao động; cơ quan; } |Công tác tổ chức; nhà máy; cán bộ; lao động; cơ quan; | [Vai trò: Lê Huy Phan; Hoàng Đức Tảo; ]
DDC: 352.6 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học473835. Nghiệp vụ về công tác tổ chức nhà nước/ Biên soạn: Tô Tử Hạ (chủ biên),....[và những người khác].- Hà Nội: Thống kê, 2005.- 667tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Trình bày phương pháp, trình tự để thực hiện việc thành lập, tổ chức hoạt động, sáp nhập, giải thể các loại hình tổ chức. Công tác nhân sự trong các cơ quan. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bầu cử và phân vạch địa giới hành chính
(Nghiệp vụ; Hành chính; Nhà nước; Đào tạo; Tổ chức; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Dấu; Trần Hữu Thắng; Trần Quang Minh; Tô Tử Hạ; Đinh Duy Hoà; ]
DDC: 352.209597 /Price: 275000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học493912. HÀ VĂN THUẬT
    Hỏi - đáp về Đảng Nhà nước đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng/ Hà Văn Thuật.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2012.- 266tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn
    Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống các quy định trong Điều lệ Đảng về tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng; các cơ quan nhà nước; một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; các cấp uỷ Đảng triển khai nhiệm vụ lãnh đạo hệ thống chính trị; chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành các chính sách, giải pháp thực hiện công cuộc đổi mới đất nước...
(Công tác tổ chức; Kiểm tra Đảng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697412. HÀ VĂN THUẬT
    Hỏi - đáp về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng/ Hà Văn Thuật.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị quốc gia, 2011.- 267tr.; 21cm.- (Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn)
    ISBN: 8935211115811
    Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống các quy định trong Điều lệ Đảng về tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng; các cơ quan nhà nước; một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; các cấp uỷ Đảng triển khai nhiệm vụ lãnh đạo hệ thống chính trị; chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành các chính sách, giải pháp thực hiện công cuộc đổi mới đất nước...
(Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, chủ trương của Đảng; Công tác tổ chức; Kiểm tra Đảng; ) {Công tác tổ chức; Kiểm tra Đảng; Đảng cộng sản việt Nam; Đường lối, chủ trương của Đảng; } |Công tác tổ chức; Kiểm tra Đảng; Đảng cộng sản việt Nam; Đường lối, chủ trương của Đảng; |
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học589024. 101 câu hỏi và trả lời về công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 329tr.; 21cm.
    ISBN: 44000
    Tóm tắt: Tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng. Cơ quan nhà nước, đoàn thể: một số tổ chức chính trị -xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp.
(Hoạt động; Đảng cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; Kiểm tra; Tổ chức; )
DDC: 324.2597071 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học586614. Công tác tổ chức văn phòng và các mẫu soạn thảo văn bản: Dùng trong các cơ quan, trường học/ Thy Anh b.s..- H.: Lao động, 2008.- 587tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các văn bản pháp luật mới về công tác quản lí, sử dụng cán bộ, công chức, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, về quy chế làm việc, hội họp, về công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ, soạn thảo văn bản... của các cơ quan, đơn vị.
(Công tác; Văn phòng; Tổ chức; Mẫu văn bản; ) [Vai trò: Thy Anh; ]
DDC: 651.597 /Price: 310000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học652558. Hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn.- In lần thứ 5.- H.: Thanh niên, 2000.- 178tr; 19cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn nguyên tắc thủ tục, qui trình nghiệp vụ công tác tổ chức Đoàn
(Kỹ năng nghiệp vụ; Tổ chức; Công tác Đoàn; thanh niên; đoàn TNCS HCM; )
DDC: 324 /Price: 5 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539354. NGUYỄN VĂN GIANG
    Các lý thuyết tổ chức hiện đại và việc vận dụng vào công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay/ Nguyễn Văn Giang, Phạm Tất Thắng (ch.b.).- H.: Chính trị Quốc gia, 2012.- 286tr: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Xây dựng Đảng
    Thư mục: tr. 279-284
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về tổ chức và lý thuyết tổ chức hiện đại, quá trình phát triển và tổng quan các lý thuyết tổ chức hiện đại. Trình bày nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, những vấn đề còn tồn tại và việc vận dụng các lý thuyết tổ chức hiện đại để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong công tác này
(Công tác Đảng; Vận dụng; Xây dựng Đảng; ) [Việt Nam; ] {Tổ chức hiện đại; } |Tổ chức hiện đại; | [Vai trò: Phạm Tất Thắng--ch.b.; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539251. Công tác tổ chức cơ sở đoàn.- In lần thứ 1: có chỉnh sửa bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2012.- 381tr; 19cm.- (Bộ sách nghiệp vụ công tác Đoàn)
    ĐTTS ghi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản về những vấn đề công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn các khu vực và các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu quận - huyện Đoàn và tương đương
(Cơ sở; Hoạt động; Chính trị; Tổ chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597 /Price: 88000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học534159. 101 câu hỏi và trả lời về công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng.- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 329tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống các quy định trong Điều lệ Đảng về tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng; các cơ quan nhà nước; một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; các cấp uỷ Đảng triển khai nhiệm vụ lãnh đạo hệ thống chính trị; chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành các chính sách, giải pháp thực hiện công cuộc đổi mới đất nước...
(Kiểm tra Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác tổ chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195749. Cẩm nang công tác tổ chức, quản lý và phát triển chi bộ, đảng viên/ Khải Nguyên s.t., hệ thống hoá.- H.: Lao động Xã hội, 2010.- 522tr.: bảng; 27cm.
    Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về việc kết nạp đảng viên, công tác tổ chức, hoạt động, quản lí và phát triển chi bộ, đảng bộ. Các qui định mới về quản lí, kiểm tra, giám sát, kỉ luật, thi đua khen thưởng của cơ sở đảng và đảng viên. Các mẫu văn bản dùng cho chi bộ, đảng bộ và kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của đảng
(Hoạt động; Qui định; Tổ chức; Đảng viên; Chi bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Khải Nguyên--s.t., hệ thống hoá; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 295000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học222629. BÙI KIM HỒNG
    Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tổ chức, cán bộ/ Bùi Kim Hồng b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 343tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức và cán bộ cũng như công tác tổ chức, cán bộ theo tư tưởng của Người. Giới thiệu những câu chuyện, bài học về tổ chức và cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác tổ chức; Cán bộ; )
DDC: 352.6 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.