Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 760.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115865. ĐỖ ĐỨC HIỆP
    Kinh tế châu Phi - Cải cách, tăng trưởng, hội nhập và hợp tác với Việt Nam: Sách tham khảo/ Đỗ Đức Hiệp.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 243tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 222-231. - Thư mục: tr. 232-242
    ISBN: 9786045712832
    Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế Châu Phi trong những thập niên cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI; những yếu tố cơ bản chi phối tiến trình tăng trưởng kinh tế khu vực; những thành tựu, hạn chế, triển vọng trong việc mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Châu Phi
(Hợp tác kinh tế; Cải cách; Hội nhập kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; ) [Châu Phi; Việt Nam; ]
DDC: 338.96 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74338. NGUYỄN VĂN KHOA
    Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp/ Nguyễn Văn Khoa.- H.: Tư pháp, 2017.- 255tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 213-233. - Thư mục: tr. 234-253
    ISBN: 9786048111380
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, chủ trương, quá trình triển khai, kết quả và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp ở nước ta
(Tư pháp; Hành chính công; Cán bộ; )
DDC: 353.409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học507457. NGHIÊM ĐÌNH VỲ
    Cải cách giáo dục một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam/ Nghiêm Đình Vỳ, Phạm Đỗ Nhật Tiến.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016.- 352tr.; 24cm..
    ISBN: 9786045722176
    Tóm tắt: Nghiên cứu về vấn đề cải cách giáo dục: Các định hướng toàn cầu trong thế kỷ XXI, tiến trình cải cách của một số nước trên thế giới, rút ra kinh nghiệm, bài học cho Việt Nam. Tìm hiểu về quá trình cải cách giáo dục ở Việt Nam, đường lối phát triển giáo dục của Đảng, một số vấn đề lý luận và tổ chức thực hiện đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện
(Cải cách giáo dục; Giáo dục; Việt Nam; ) [Vai trò: Phạm Đỗ Nhật Tiến; ]
DDC: 370.9597 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67666. TRẦN NGHỊ
    Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước/ Trần Nghị.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 235tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 226-230
    ISBN: 9786045727669
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm, nội dung cơ bản về trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ. Thực trạng và giải pháp nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam
(Công chức; Trách nhiệm; Thực hiện; Công vụ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.609597 /Price: 51000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68369. Cải cách kế toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch: Sách chuyên khảo/ Lê Trung Thành, Trần Thế Nữ (ch.b.), Mai Thị Hoàng Minh....- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2017.- 235tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 220-231
    ISBN: 9786046709169
    Tóm tắt: Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế. Cải cách kế toán công hướng tới sự minh bạch, chống chuyển giá và các vấn đề về quản lý nhà nước, quản lý thuế hướng tới nền kinh tế minh bạch
(Minh bạch; Quản lí; Thuế; Cải cách; ) {Kế toán công; } |Kế toán công; | [Vai trò: Đoàn Thị Thảo Uyên; Mai Thị Hoàng Minh; Trần Thế Nữ--ch.b.; Lê Trung Thành--ch.b.; Phạm Trà Lam; ]
DDC: 657.6109597 /Price: 145000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440682. SAHLBERG, PASI
    Bài học Phần Lan 2.0: Chúng ta có thể học được gì từ cải cách giáo dục Phần Lan?/ Pasi Sahlberg ; Người dịch: Đặng Việt Vinh.- Hà Nội: Thế giới, 2016.- 427tr.; 21cm.- (Danh nhân thế giới)
    Thư mục: tr. 408-427
    ĐTTS ghi: Finnish lesson 2.0: What can the world learn from educational change in Finland?
    ISBN: 9786047727469
    Tóm tắt: Trong thời kỳ đầu của công cuộc CNH, kinh tế của Phần Lan dựa vào rừng, một nguồn tài nguyên rộng lớn. Từ đó Phần Lan đã đa dạng hóa sản xuất, từ các mặt hàng như giấy, máy móc thiết bị...
(Cải cách; Giáo dục; ) [Phần Lan; ] [Vai trò: Đặng Việt Vinh; ]
DDC: 370.4897 /Price: 119000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88769. Cải cách hành chính công phục vụ phát triển kinh tế cải thiện môi trường kinh doanh: Sách tham khảo/ Đoàn Duy Khương (ch.b.), Trần Thị Thanh Thuỷ, Lê Anh Tuấn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 166tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 159-163
    ISBN: 9786045724767
    Tóm tắt: Phân tích quá trình cải cách hành chính ở một số quốc gia trong khu vực ASEAN, nhận định về xu hướng cải cách hành chính trong khu vực và quá trình cải cách hành chính công tại Việt Nam gắn với cải thiện môi trường kinh doanh. Từ đó đưa ra các khuyến nghị phù hợp
(Cải cách hành chính; Hành chính công; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Thị Châu; Nguyễn Thị Hoàng; Đoàn Duy Khương--ch.b.; Trần Thị Thanh Thuỷ; Lê Anh Tuấn; ]
DDC: 351.597 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94172. Cải cách hành chính nhà nước - Lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Hữu Hải (ch.b.), Lê Như Thanh, Phạm Đức Toàn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 306tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 300-303
    ISBN: 9786045726501
    Tóm tắt: Giới thiệu về quyền hành pháp và các cách tiếp cận về hành chính nhà nước, các mô hình hành chính nhà nước và xu hướng cải cách hành chính trên thế giới. Trình bày về cải cách hành chính nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ: 1945-1986, 1986-2012 và từ năm 2013 đến nay
(Cải cách hành chính; Hành chính nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Hải--ch.b.; Đào Thị Thanh Thuỷ; Trịnh Thị Thuỷ; Lê Như Thanh; Phạm Đức Toàn; ]
DDC: 351.597 /Price: 71000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90160. NGÔ THÀNH CAN
    Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước: Sách chuyên khảo/ Ngô Thành Can (ch.b.), Đoàn Văn Dũng.- H.: Tư pháp, 2016.- 457tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 405-449. - Thư mục: tr. 450-454
    ISBN: 9786048108342
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về hành chính nhà nước; những vấn đề cơ bản về công vụ, công chức; cải cách hành chính và triển khai thực hiện cải cách hành chính; các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam cùng một số kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính nhà nước
(Cải cách hành chính; Hành chính nhà nước; ) [Vai trò: Đoàn Văn Dũng; ]
DDC: 351 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95295. CHRISTENSEN, CLAYTON M.
    Lớp học đột phá: Cải cách đột phá sẽ thay đổi thế giới như thế nào?/ Clayton M. Christensen, Michael B. Horn, Curtis W. Johnson ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016.- 407tr.: hình vẽ; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Disrupting class : How disruptive innovation will change the way the world learns
    ISBN: 9786041091283
    Tóm tắt: Phân tích sự bất ổn trong hệ thống giáo dục Hoa Kì và những khó khăn của nhà trường để chứng minh nhu cầu đột phá trong giáo dục. Đề xuất về cải cách và tái cấu trúc, những mô thức để giúp hiện thực một nền giáo dục thích ứng với năng lực, tính cách của từng học sinh
(Giáo dục; Đổi mới; Công nghệ giáo dục; ) [Vai trò: Nguyễn Dương Hiếu--dịch; Horn, Michael B.; Johnson, Curtis W.; Đặng Nguyễn Hiếu Trung--dịch; Lương Ngọc Phương Anh--dịch; ]
DDC: 371.3 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88004. Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Lê Văn Chiến (ch.b.), Lê Hữu Nghĩa, Bùi Phương Đình....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 223tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 217-221
    ISBN: 9786045724453
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về quản trị, hành chính công và đo lường chất lượng quản trị, hành chính công. Giới thiệu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam từ kết quả nghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh
(Cải cách hành chính; Quản lí công; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Thanh Huyền; Đặng Ánh Tuyết; Lê Văn Chiến--ch.b.; Lê Hữu Nghĩa; Bùi Phương Đình; ]
DDC: 351.597 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học170874. PHAN ĐĂNG THANH
    Cải cách Hồ Quý Ly/ Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà.- Tái bản có bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 259tr.: minh hoạ; 19cm.- (Tủ sách Nghiên cứu)
    Thư mục: tr. 250-255
    ISBN: 9786045801598
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình khủng hoảng toàn diện cuối nhà Trần và cuộc đời, sự nghiệp Hồ Quý Ly cùng vương triều Hồ. Công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly về các mặt: chính trị, hành chính, quản lý lãnh thổ, an ninh, quốc phòng, kinh tế, tài chính, tư tưởng, văn hoá, giáo dục, xã hội. Phân tích nguyên nhân sụp đổ của nhà Hồ
Hồ Quý Ly; (Lịch sử trung đại; Cải cách; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trương Thị Hoà; ]
DDC: 959.70251 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76072. SAHLBERG, PASI
    Bài học Phần Lan 2.0: Chúng ta có thể học được gì từ cải cách giáo dục Phần lan/ Pasi Sahlberg ; Đặng Việt Vinh dịch ; Phạm Văn Lam h.đ..- Tái bản.- H.: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2017.- 429tr.: minh hoạ; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Finish lesson 2.0 : What can the world learn from educational change in Finland?
    ISBN: 9786047727469
    Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thống giáo dục Phần Lan, đặc biệt là hành trình cải cách giáo dục thành công của đất nước này dựa trên các trụ cột cốt lõi như nâng cao tính chuyên nghiệp của giáo viên, sát sao nhu cầu của học sinh, cơ chế tự chủ và trách nhiệm xã hội cùng việc tập trung có hệ thống vào bình đẳng trong giáo dục
(Giáo dục; Cải cách giáo dục; Bí quyết thành công; ) [Phần Lan; ] [Vai trò: Đặng Việt Vinh--dịch; Phạm Văn Lam--h.đ.; ]
DDC: 370.94897 /Price: 9786047727469 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68398. Minh bạch tài khoá ở Việt Nam - Cải cách hướng tới thông lệ quốc tế: Sách chuyên khảo/ Lê Trung Thành (ch.b.), Nguyễn Văn Hiệu, Trần Thị Vân Anh....- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2017.- 215tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 202-211
    ISBN: 9786046709176
    Tóm tắt: Những bước tiến minh bạch tài khoá ở Việt Nam hướng tới thông lệ quốc tế. Phân tích đa chiều về minh bạch tài khoá, quản lý nợ công và thâm hụt ngân sách. Một số góc nhìn về quản lý tài chính công hướng tới sự minh bạch
(Minh bạch; Tài chính công; Cải cách; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Văn Du; Trần Thị Vân Anh; Nguyễn Văn Hiệu; Lê Trung Thành--ch.b.; Hoàng Thị Thuý Nguyệt; ]
DDC: 352.409597 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84400. NGHIÊM ĐÌNH VỲ
    Cải cách giáo dục: Một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam/ Nghiêm Đình Vỳ, Phạm Đỗ Nhật Tiến.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 352tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 341-345
    ISBN: 9786045722176
    Tóm tắt: Nghiên cứu về vấn đề cải cách giáo dục: Các định hướng toàn cầu trong thế kỷ XXI, tiến trình cải cách của một số nước trên thế giới, rút ra kinh nghiệm, bài học cho Việt Nam. Tìm hiểu về quá trình cải cách giáo dục ở Việt Nam, đường lối phát triển giáo dục của Đảng, một số vấn đề lý luận và tổ chức thực hiện đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện
(Cải cách giáo dục; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Đỗ Nhật Tiến; ]
DDC: 370.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học79086. Giải chi tiết bài tập toán lớp 2: Mô hình trường học mới. Biên soạn theo SGK mới cải cách hiện hành. Sách tham khảo cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. T.1/ Phạm Văn Công.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 181tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786049471063
(Toán; Bài tập; Lớp 2; ) [Vai trò: Phạm Văn Công; ]
DDC: 372.7 /Price: 49000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học61045. Giải tiếng Việt 5: Biên soạn theo sách giáo khoa dựa trên chương trình cải cách giáo dục mới. Tài liệu tham khảo dành cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. T.1A/ Võ Thị Minh Trang.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 189tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786045866429
(Lớp 5; Tiếng Việt; ) [Vai trò: Võ Thị Minh Trang; ]
DDC: 372.6 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70373. Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do mới: Một số yêu cầu cải cách thể chế thương mại và đầu tư= The participation of Vietnam in new free trade agreements: Some requirements for the reform of trade and invesment institution/ Nguyễn Đình Cung, Võ Trí Thành, Nguyễn Anh Dương....- H.: Lao động, 2017.- 210tr.: hình vẽ, bảng; 30cm.
    ĐTTS ghi: RCV.... - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786045980750
(Cải cách; Chính sách; Thương mại; Thể chế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Đình Cung; Võ Trí Thành; Nguyễn Anh Dương; Trần Bình Minh; Lê Hương Linh; ]
DDC: 382.309597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97474. ĐÀO VĂN HÙNG
    Cải cách hệ thống tài chính Việt Nam: Động lực và trở ngại: Sách chuyên khảo/ Đào Văn Hùng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 291tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính sách và Phát triển
    Thư mục: tr. 288-291
    ISBN: 9786046253372
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hệ thống tài chính, cải cách hệ thống tài chính và vai trò của Nhà nước trong cải cách hệ thống tài chính. Phân tích xu hướng cải cách hệ thống tài chính trên thế giới và kinh nghiệm cải cách hệ thống tài chính các nước. Phân tích các vấn đề cần tiếp tục cải cách, nêu ra các động lực và trở ngại đối với cải cách hệ thống tài chính Việt Nam
(Cải cách; Hệ thống tài chính; ) [Việt Nam; ]
DDC: 332.09597 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100147. Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á: Giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX/ Vũ Dương Ninh (ch.b), Phạm Hồng Tung, Nguyễn Văn Kim....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 425tr.; 24cm.- (Tủ sách khoa học)
    Thư mục: tr. 413-425
    ISBN: 9786046264842
    Tóm tắt: Trình bày về phong trào cải cách ở một số nước Đông Á, giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX: cải cách Minh trị ở Nhật Bản, cải cách giáo dục ở Nhật Bản thời Minh trị Duy Tân, cải cách ở Xiêm thời kì ChuLaLongKorn, cải cách ở Trung Quốc, xu hướng cải cách ở Việt Nam từ nửa cuối thế kỉ XX...
(Cải cách; Lịch sử cận đại; ) [Đông Á; ] [Vai trò: Phạm Quang Minh; Đặng Xuân Kháng; Vũ Dương Ninh--ch.b.; Phạm Hồng Tung; Nguyễn Văn Kim; ]
DDC: 950.3 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.