Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 28.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học197131. Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Huyên (ch.b.), Nguyễn Hữu Đổng, Lê Minh Quân....- Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 336tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Chính trị học
    Thư mục: tr. 361-364
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về con người chính trị. Phân tích đặc điểm con người chính trị Việt Nam trong truyền thống (đến năm 1945) và thời hiện đại (1945 - nay). Những yêu cầu đối với con người chính trị Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
(Chính trị gia; Chính trị; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Huyên--ch.b.; Đặng Đình Tân; Phan Xuân Sơn; Nguyễn Hữu Đổng; Lê Minh Quân; ]
DDC: 320.092 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học462232. NGUYỄN HỒNG PHONG
    Văn hóa chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại/ Nguyễn Hồng Phong.- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 1998.- 251tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Văn hóa chính trị trong xã hội truyền thống phương Đông khổng giáo, truyền thống hiện đại hóa, chủ nghĩa xã hội và những giải pháp kết hợp phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa nước ta.
{Truyền thống văn hóa; Văn hóa; } |Truyền thống văn hóa; Văn hóa; |
DDC: 306.209597 /Price: 26.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học531594. LƯU VĂN AN
    Thể chế chính trị Việt Nam trước cách mạng tháng Tám dưới góc nhìn hiện đại/ Lưu Văn An.- H.: Chính trị quốc gia, 2008.- 271tr; 21cm.
    Tóm tắt: Lịch sử về thể chế chính trị Việt Nam từ thời dựng nước - Thời Hùng Vương đến giữa thế kỷ XIX và từ giữa thế kỷ XIX đến trước cách mạng tháng Tám năm 1945
(Chính trị; Thể chế chính trị; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.4597 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học43383. Xây dựng con người chính trị Việt Nam trong thời kỳ đổi mới/ Nguyễn Văn Quang (ch.b.), Lê Văn Đính, Hồ Tấn Sáng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 191tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 185-189
    ISBN: 9786045737590
    Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề lý luận về con người chính trị; phân tích những nhân tố tác động và thực trạng con người chính trị Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; đề xuất quan điểm và giải pháp xây dựng con người chính trị Việt Nam trong thời gian tới
(Chính trị; Chính trị gia; Thời kỳ đổi mới; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Duy Trình; Hồ Tấn Sáng; Lê Văn Đính; Nguyễn Văn Quang--ch.b.; Trần Viết Quân; ]
DDC: 320.092 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89287. NGUYỄN MINH KHOA
    Văn hoá chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hoá chính trị Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Minh Khoa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 190tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 180-189
    ISBN: 9786045725443
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá chính trị và văn hoá chính trị Hồ Chí Minh. Trình bày định hướng, nội dung và giải pháp xây dựng văn hoá chính trị Việt Nam dưới ánh sáng văn hoá chính trị Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh; [Việt Nam; ] {Văn hoá chính trị; } |Văn hoá chính trị; |
DDC: 306.209597 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học211285. LÊ MINH THÔNG
    Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Hữu Đổng, Trịnh Thị Xuyến, Đặng Đình Tân... ; Nguyễn Hữu Đổng ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 174tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Chính trị học
    Thư mục: tr. 167-172
    Tóm tắt: Một số vấn đề lí luận về Đảng Cộng sản, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Giới thiệu chức năng, vai trò cũng như thực trạng hoạt động và giải pháp nhằm xác định rõ chức năng và nâng cao vai trò của Đảng Cộng sản, các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay
(Xã hội; Hệ thống chính trị; Đảng Cộng sản; Tổ chức chính trị; ) [Vai trò: Trịnh Thị Xuyến; Nguyễn Hữu Đổng--ch.b., tác giả; Phạm Thế Lực; Phan Xuân Sơn; Đặng Đình Tân; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học190794. Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Hữu Đổng (ch.b.), Trịnh Thị Xuyến, Đặng Đình Tân....- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 174tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Chính trị học
    Thư mục: tr. 167-172
    Tóm tắt: Một số vấn đề lí luận về Đảng Cộng sản, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Giới thiệu chức năng, vai trò cũng như thực trạng hoạt động và giải pháp nhằm xác định rõ chức năng và nâng cao vai trò của Đảng Cộng sản, các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay
(Tổ chức chính trị; Hệ thống chính trị; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Đổng--ch.b.; Trịnh Thị Xuyến; Phạm Thế Lực; Phan Xuân Sơn; Đặng Đình Tân; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học218167. Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Văn Huyên (c.b.), Nguyễn Hữu Đổng, Lê Minh Quân, Phan Xuân Sơn, Đặng Đình Tân...- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 366tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Chính trị học
    Thư mục: tr. 361-364
[Vai trò: Nguyễn Văn Huyên--c.b.; Đặng Đình Tân; Nguyễn Hữu Đổng; Lê Minh Quân; Phan Xuân Sơn; ]
DDC: 320.01 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học11961. ĐINH XUÂN LÝ
    Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam/ Đinh Xuân Lý.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.- 238tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786043003857
    Tóm tắt: Trình bày nhập môn đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu hệ thống chính trị Việt Nam và một số vấn đề lý luận về hệ thống chính trị và hệ thống chính trị Việt Nam; tổng quan các bộ máy chính trị Việt nam từ thời kỳ dựng nước đến năm 1884; hệ thống chính trị Việt Nam từ sau năm 1945
(Hệ thống chính trị; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.09597 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29108. ĐINH XUÂN LÝ
    Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn/ Đinh Xuân Lý.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 296tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 293-296
    ISBN: 9786049805653
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu hệ thống chính trị Việt Nam; khái lược các thiết chế chính trị Việt Nam từ thời dựng nước đến năm 1884; hệ thống chính trị Việt Nam (1945 - 2018)
(Hệ thống chính trị; Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.9597 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học506148. ĐINH XUÂN LÝ
    Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử lý luận và thực tiễn/ Đinh Xuân Lý.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 296tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu học phần hệ thống chính trị Việt Nam; sự ra đời và phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam. Giới thiệu về hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và phân tích vấn đề đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam...
(Giáo trình; Hệ thống chính trị; Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.9597 /Price: 120000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học448351. TRẦN THỊ QUANG HOA
    Hệ thống chính trị Việt Nam dân chủ cộng hoà (1945-1954): LATS Lịch sử: 62.22.03.13/ Trần Thị Quang Hoa.- Hà Nội, 2017.- 165tr.; 30cm.
    Thư mục: tr. 150-165. - Phụ lục cuối chính văn
    Tóm tắt: Nghiên cứu xác lập và vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam dân chủ cộng hoà 1945-1946. Kiện toàn và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam dân chủ cộng hoà trong thời kỳ 1947-1954. Nêu rõ cơ cấu của hệ thống chính trị Việt Nam dân chủ cộng hoà thời ky 1945-1954 và một số kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay
(Hệ thống chính trị; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.9597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học507784. NGUYỄN MINH KHOA
    Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam: Sách tham khảo/ Nguyễn Minh Khoa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 192tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá chính trị và văn hoá chính trị Hồ Chí Minh. Trình bày định hướng, nội dung và giải pháp xây dựng văn hoá chính trị Việt Nam dưới ánh sáng văn hoá chính trị Hồ Chí Minh
(Chính trị; Hồ Chí Minh; Việt Nam; Văn hóa; )
DDC: 306.209597 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học647320. HOÀNG VĂN THẢO
    Hàn Phi Tử đích pháp trị tư tưởng đối tư tưởng chính trị Việt Nam truyền thống: LATS Triết học/ Hoàng Văn Thảo.- Thượng Hải: [k.nxb], 2012.- 166tr.; 32cm.
    Thư mục: Tr.156-165
    Tóm tắt: Phân tích nội dung tư tưởng pháp trị và ảnh hưởng của tư tưởng pháp trị đến xã hội. Luận giải quá trình du nhập, ảnh hưởng của tư tưởng pháp trị đến xã hội truyền thống Việt Nam, đồng thời nghiên cứu tư tưởng chính trị của hoàng đế Lê Thánh Tông, triết gia Lê Quý Đôn và hoàng đế Minh Mệnh, từ đó chỉ ra đường lối trị nước của ba nhà tư tưởng đó và so sánh với tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử
Lê Quý Đôn; (Ảnh hưởng; Triết học; ) [Trung Quốc; ]
DDC: 181 /Price: 150000 /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học202373. Đại cương lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX/ Nguyễn Hoài Văn (ch.b.), Nguyễn Thừa Hỷ, Tống Đức Thảo....- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 370tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 361-368
    Tóm tắt: Nghiên cứu diễn biến chính trị và những điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ 16-18; sự suy giảm của tưởng chính trị Nho giáo trong nhà nước Lê - Trịnh thời Lê Trung Hưng; đời sống văn hoá thế kỷ 16, 17, 18 và tư tưởng Tam giáo đồng nguyên thời Mạc - Lê - Trịnh; mối quan hệ giữa Nho giáo với chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong và tư tưởng độc lập dân tộc, thống nhất các quốc gia của Quang Trung; triều Nguyễn và tưởng chính trị cùng tư tưởng cải cách của Nguyễn Trường Tộ nửa cuối thế kỷ XIX
(Tư tưởng chính trị; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Võ Thị Thanh Hải; Phạm Đức Thăng; Tống Đức Thảo; Nguyễn Hoài Văn--ch.b.; Nguyễn Thừa Hỷ; ]
DDC: 320.509597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học217087. Con người chính trị Việt Nam - truyền thống và hiện đại: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Văn Huyên (ch.b.), Nguyễn Hữu Đổng, Lê Minh Quân...- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 366tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Chính trị học
    Thư mục: tr. 361-364
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về con người chính trị. Phân tích đặc điểm con người chính trị Việt Nam trong truyền thống (đến năm 1945), thời hiện đại (1945 - nay). Những yêu cầu đối với con người chính trị Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
(Chính trị; Chính trị gia; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Đình Tân--b.s.; Phan Xuân Sơn--b.s.; Lê Minh Quân--b.s.; Nguyễn Hữu Đổng--b.s.; Nguyễn Văn Huyên--ch.b.; ]
DDC: 320.092 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học588244. NGUYỄN VĂN HUYÊN
    Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại: Sách tham khảo/ Ch.b.:Nguyễn Văn Huyên ; Nguyễn Hữu Đổng, Lê Minh Quân, Phan Xuân Sơn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 366tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Nhằm nhận thức đúng bản chất và vị thế con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại.
(Hiện đại; Con người; Chính trị; Truyền thống; Việt Nam; ) [Vai trò: Lê Minh Quân; Nguyễn Hoài Văn; Nguyễn Hữu Đổng; Nguyễn Văn Vinh; Phan Xuân Sơn; Đặng Đình Tân; ]
DDC: 320.092 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học588355. Đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Hữu Đổng (ch.b.), Trịnh Thị Xuyến, Đặng Đình Tân....- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 174tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Chính trị học
    Thư mục: tr. 167-172
    Tóm tắt: Một số vấn đề lí luận về Đảng Cộng sản, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Giới thiệu chức năng, vai trò cũng như thực trạng hoạt động và giải pháp nhằm xác định rõ chức năng và nâng cao vai trò của Đảng Cộng sản, các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện n
(Hệ thống chính trị; Tổ chức chính trị; Đảng Cộng sản Việt Nam; Xã hội; ) [Vai trò: Nguyễn Hữu Đổng; Phan Xuân Sơn; Phạm Thế Lực; Trịnh Thị Xuyến; Đặng Đình Tân; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657974. LƯU VĂN AN
    Thể chế chính trị Việt Nam trước cách mạng tháng tám: Dưới góc nhìn hiện đại/ TS. Lưu Văn An.- H.: Chính trị quốc gia, 2008.- 271tr.; 21cm..
(Chính trị; thể chế; chính trị; Trước cách mạng; Việt Nam; )
DDC: 321.597 /Price: 36000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học254139. DOÃN CHÍNH
    Quá trình chuyển biến tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX qua các nhân vật tiêu biểu/ Doãn Chính, Phạm Đào Thịnh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007.- 326tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 319-324
    Tóm tắt: Những tiêu đề hình thành quá trình chuyển biến tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Nội dung và đặc điểm tư tưởng chính trị Việt Nam qua các nhà tư tưởng tiêu biểu như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và Nguyễn An Ninh
Nguyễn An Ninh; Phan Chu Trinh; Phan Bội Châu; (Tư tưởng chính trị; Đặc điểm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Đào Thịnh; ]
DDC: 320.5 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.