Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 45.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121296. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 159tr.; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046522850
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp
(Pháp luật; Phạt hành chính; Bạo lực gia đình; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học701415. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ (biên soạn).- Hà Nội: Lao động Xã hội, c2015.- 159tr.; 21cm..
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046522850
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp
(Pháp luật; Phạt hành chính; Bạo lực gia đình; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545400. Luật hôn nhân và gia đình được quốc hội thông qua khóa XIII và các văn bản hướng dẫn công tác hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em/ Tuyển chọn và hệ thống; Quí Lâm, Kim Phượng.- H.: Hồng Đức, 2015.- 395tr; 28cm.
    ISBN: 9786048639341
    Tóm tắt: Hệ thống các văn bản luật và các quy định chi tiết hướng dẫn công tác phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ vị thành niên như : luật hôn nhân và gia đình; luật hộ tịch; luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; luật nuôi con nuôi; luật phòng chống bạo lực gia đình; luật phòng chống mua bán người và công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
(Luật nuôi con nuôi; Luật hộ tịch; Luật hôn nhân; Văn bản pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật hôn nhân và gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật phòng chống mua bán người; } |Luật hôn nhân và gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật phòng chống mua bán người; | [Vai trò: Quí Lâm--Tuyển chọn và hệ thống; Kim Phượng--Tuyển chọn và hệ thống; ]
DDC: 346.59701602632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học156155. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 218tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 194-218
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm về trẻ em và người chưa thành niên, chính sách về trẻ em trong từng giai đoạn, quy định pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kết quả công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em và xử lý hình sự đối với người phạm tội xâm hại quyền trẻ em
(Bảo vệ trẻ em; Chăm sóc; Trẻ bị thiệt thòi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 362.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học158331. Sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục dành cho cán bộ cấp xã, phường.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 139tr.: bảng; 21cm.
    Tóm tắt: Khái quát chung về trẻ em. Quyền, nghĩa vụ của trẻ em, những hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ. Giới thiệu qui trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục và chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020
(Xâm phạm tình dục; Bạo lực; Bảo vệ trẻ em; Chăm sóc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 362.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học484793. Hướng dẫn công tác truyền thông về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt/ Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở.- Hà Nội: Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở, 2006.- 184tr.: bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Hệ thống hóa một số văn bản của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng để giúp cán bộ nghiên cứu vận dụng vào công tác thực tiễn của ngành, cấp góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
(Chăm sóc; Trẻ em; Bảo vệ trẻ em; ) [Việt Nam; ]
DDC: 362.73 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học678831. FENELLA E.
    Cẩm nang chăm sóc trẻ em/ E.Fenella, ST.J.Adamson, David Hull ; BS. Hiền Phương dịch, GS.BS. Nhi khoa Lê Nam Trà hiệu đính.- Hà Nội: Y học, 1996.- 335 tr.; 19 cm.
    Tóm tắt: Phản ánh các khuynh hướng gần đây về triển vọng rộng lớn trong công tác chăm sóc trẻ em. Giúp những người làm công tác chăm sóc trẻ em xác định được việc nắm các nhu cầu riêng của từng đứa trẻ cũng quan trọng như việc xét đoán bệnh tình của nó
(Cẩm nang; Chăm sóc; Trẻ em; ) [Vai trò: BS. Hiền Phương dịch; David Hull; GS.BS. Nhi khoa Lê Nam Trà hiệu đính; ST.J.Adamson; ]
DDC: 618.92 /Price: 21000VND /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học298214. L.S THI NGỌC
    Những quy định của nhà nước về công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em/ L.S Thi Ngọc b.s.- H.: Lao động, 2002.- 248tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các văn bản pháp quy của nhà nước về công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình và các qui định về bảo vệ, chăm sóc trẻ em
{Dân số; Chăm sóc trẻ em; Kế hoạch hoá gia đình; Văn bản pháp qui; } |Dân số; Chăm sóc trẻ em; Kế hoạch hoá gia đình; Văn bản pháp qui; |
DDC: 344.59704 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học524598. Quy định mới về bảo vệ và chăm sóc trẻ em.- H.: Chính trị quốc gia, 2006.- 143tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các văn bản pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em như: Quyết định phê duyệt Đề án thuộc chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng,...
(Bảo vệ trẻ em; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.01 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học220103. Sáng giữa đời thường: Tập truyện, ký về đề tài chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được giải thưởng cuộc thi do Cục Văn hoá cơ sở tổ chức 2008/ Trần Nguyễn Khánh Phong, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Nam Đông....- H.: Văn hoá Thông tin, 2009.- 157tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về các tác phẩm đạt giải thưởng viết về những cá nhân điển hình tiêu biểu, gương các gia đình tiêu biểu, những tập thể, đơn vị tiêu biểu trong công tác chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
(Văn học hiện đại; Chăm sóc; Trẻ em; ) [Việt Nam; ] {Hoàn cảnh khó khăn; } |Hoàn cảnh khó khăn; | [Vai trò: Phùng Quốc Hùng; Nguyễn Nam Đông; Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Nguyễn Khánh Phong; Đỗ Thị Thu Hiền; ]
DDC: 362.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học217149. Gương trẻ em nghèo vượt khó và những mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em điển hình/ Lê Thị Tuyết Nhung, Thuý Hảo, Hùng Lân...- H.: Lao động Xã hội, 2009.- 291tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Tóm tắt: Giới thiệu những gương trẻ em nghèo vượt khó. Một số điển hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Định hướng bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến năm 2010 và tầm nhìn 2015
(Bảo vệ; Chăm sóc; Trẻ em; ) [Vai trò: Thuý Hảo; Lê Thị Tuyết Nhung; Hùng Lân; Hoàng Mừng; Quốc Hùng; ]
DDC: 362.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686027. ĐINH THỊ HỒNG THƠM
    Tri thức dân gian liên quan đến tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻ em của dân tộc sán dìu ở huyện sơn dương tỉnh tuyên quan/ Đinh Thị Hồng Thơm.- H: Thời Đại, 2013.- 150 tr; 21 cm.
    Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
{Tri thức; Dân gian; tỉnh tuyên quang; } |Tri thức; Dân gian; tỉnh tuyên quang; |
DDC: 392.1 /Price: VND /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học606115. Nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em. Làm thế nào để hiểu con bạn?: Văn hóa và gia đình/ Thiên Thanh dịch.- H.: Văn hóa thông tin, 1997.- 217tr.; 18cm.
    Tóm tắt: Giúp các bậc cha mẹ hiểu và theo dõi sự phát triển tâm lý của con mình theo từng lứa tuổi, dựa trên cơ sở đó có hướng giáo dục thích hợp
(Giáo dục; Nuôi dạy trẻ; ) [Vai trò: Thiên Thanh; ]
DDC: 649 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học561678. Nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em năm đầu tiên trong cuộc đời bé giai đoạn từ 1 ngày đến 1 năm tuổi: Văn hóa và gia đình/ Thiên Thanh biên dịch.- H.: Văn hóa thông tin, 1996.- 262tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức tổng quát nhất về y học để miễn dưỡng và chăm sóc trẻ em từ 1 ngày tuổi đến 1 năm tuổi
{1 ngày - 1 năm; gia đình; chăm sóc trẻ em; Nuôi dưỡng; } |1 ngày - 1 năm; gia đình; chăm sóc trẻ em; Nuôi dưỡng; | [Vai trò: Thiên Thanh--Biên dịch; ]
DDC: 610 /Price: 18.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học289769. ĐỖ DIỆP LAN
    132 điều cần biết về chăm sóc trẻ em/ Đỗ Diệp Lan.- H.: Y học, 2003.- 233tr.: bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Những đặc điểm sinh lí của sự phát triển ở trẻ em qua từng thời kỳ. Phương pháp chăm sóc dinh duõng trẻ em các độ tuổi khác nhau và trẻ đặc biệt suy dinh dưỡng. Chăm sóc sức khoẻ, phòng điều trị một số bệnh ở trẻ em
(Chăm sóc sức khoẻ; Sách thường thức; Điều trị; Dinh dưỡng; Phòng bệnh; )
DDC: 613.0432 /Price: 21500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học398792. TRẦN HIỆP CƯƠNG
    Chăm sóc trẻ em khi ho sốt/ Trần Hiệp Cương.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1989.- 150tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em: đặc điểm, tác nhân gây bệnh, triệu chứng nhiễm khuẩn, cách chăm sóc, phòng và chống bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính
{Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính; trẻ em; phòng bệnh; chữa bệnh; } |Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính; trẻ em; phòng bệnh; chữa bệnh; |
/Price: 3000c /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học701396. Sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục dành cho cán bộ cấp xã, phường.- Hà Nội: Lao động - Xã hội, c2013.- 139tr.; 21cm..
(Chăm sóc trẻ em; Trẻ em; Giáo dục; Pháp luật; )
DDC: 362.7 /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134236. Tìm hiểu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 43tr.; 19cm.
    ISBN: 9786046513797
    Tóm tắt: Tìm hiểu các qui định chung và qui định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em gồm: hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và điều khoản thi hành
(Pháp luật; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; Bảo trợ xã hội; Phạt hành chính; )
DDC: 342.59708 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699532. ĐỒNG THỊ THU THỦY
    Hổi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình: nxb, Lao Động - Xã Hội.- 159

DDC: 808.06 /Price: Sách nhà nước đặt hàng /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492101. Luật hôn nhân gia đình được Quốc hội thông qua khoá XIII và các văn bản hướng dẫn công tác hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em/ Tuyển chọn, hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng.- Hà Nội: Hồng Đức, 2015.- 395tr.: bảng; 28cm.
    Tóm tắt: Trình bày luật hôn nhân gia đình, các văn bản hướng dẫn thi hành; quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài và hệ thống các quy định chi tiết hướng dẫn công tác phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ vị thành niên
(Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật hôn nhân và gia đình; } |Luật hôn nhân và gia đình; | [Vai trò: Kim Phượng; Quí Lâm; ]
DDC: 346.59701602632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.