Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 88.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97578. Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công đoàn và các chế độ chính sách mới đối với người lao động.- H.: Thế giới, 2016.- 383tr.: bảng; 28cm.
    Phụ lục: tr. 343-379
    ISBN: 9786047727414
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định pháp luật về hoạt động công đoàn và các chế độ chính sách mới đối với người lao; về giải quyết khiếu nại tố cáo, tham gia khởi kiện, giải quyết tranh chấp lao động; về tổ chức bộ máy quản lý tài chính; về quy chế khen thưởng; về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng...
(Luật công đoàn; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970187 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450016. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII (sửa đổi, bổ sung) - Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động/ Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương.- Hà Nội: Hồng Đức, 2020.- 408tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786049927096
    Tóm tắt: Giới thiệu điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá XII). Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động...
(Bảo hiểm xã hội; Điều lệ Công đoàn; Pháp luật; Lao động; ) [Vai trò: Tăng Bình; Ái Phương; ]
DDC: 344.5970187102638 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66849. Sổ tay công chức, viên chức 2017 - Quy định về chế độ chính sách, quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức.- H.: Lao động, 2017.- 399tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045974476
    Tóm tắt: Gồm luật cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn; tập hợp những quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý cán bộ, đánh giá, phân loại và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức cán bộ, công chức, viên chức và những quy định khác: quy định về chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ...
(Pháp luật; Công chức; Viên chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59706802638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135532. Nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính và tổ chức nhân sự: Các quy định mới về chế độ chính sách dành cho cán bộ công chức, viên chức 2014/ B.s., hệ thống hoá: Thuỳ Linh, Việt Trinh.- H.: Lao động, 2014.- 423tr.; 28cm.
    ISBN: 9786045913512
    Tóm tắt: Giới thiệu quản trị văn phòng và các nghiệp vụ cơ bản quản trị văn phòng. Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại đơn vị, tổ chức. Hệ thống văn bản mới nhất về công tác hành chính, văn thư và lưu trữ, công tác tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ, công chức viên chức. Giới thiệu toàn văn Luật công chức - Luật viên chức
(Hành chính; Nhân sự; Công tác tổ chức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Việt Trinh--b.s., hệ thống hoá; Thuỳ Linh--b.s., hệ thống hoá; ]
DDC: 352.209597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học237545. HỒNG MINH
    Quy định mới về tiêu chuẩn chế độ chính sách đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp/ Hồng Minh b.s..- H.: Lao động, 2008.- 215tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các thông tư, quyết định của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
(Luật ngân sách; Cơ quan hành chính sự nghiệp; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140920. Cẩm nang cán bộ xã, phường về chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 215tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 150-210
    ISBN: 9786046519126
    Tóm tắt: Khái quát chung về người có công với cách mạng và các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng cùng một số hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ giúp các cán bộ xã, phường, đối tượng người có công và thân nhân hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp
(Pháp luật; Chính sách; Người có công; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970312502638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học215804. Một số văn bản chế độ chính sách về thể dục thể thao.- H.: Thể dục Thể thao, 2009.- 319tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tổng cục Thể dục Thể thao
    Tóm tắt: Gồm những văn bản chung về việc thời gian công tác, tuyển dụng cán bộ, cơ chế quản lí biên chế cán bộ, sự chịu trách nhiệm về sử dụng và quản lí cán bộ, chế độ đối với vận động viên... của ngành thể dục thể thao và của Chính phủ ban hành
(Chính sách; Chế độ; Thể dục thể thao; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học675812. Quy định mới về tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp/ Hồng Minh: biên soạn.- H.: Lao động, 2008.- 215 tr.; 21 cm..
    Tóm tắt: Trình bày các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước
{Pháp luật; Việt Nam; Đơn vị sự nghiệp; Chế độ; Chính sách; } |Pháp luật; Việt Nam; Đơn vị sự nghiệp; Chế độ; Chính sách; | [Vai trò: Hồng Minh; ]
DDC: 344.597 /Price: 35000đ.- 1000b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học552611. Một số nghị quyết và chế độ chính sách của Đảng và chính phủ về công tác dạy nghề.- H.: Công nhân kỹ thuật, 1986.- ...tập; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tổng cục dạy nghề
    Tóm tắt: Một số nghị quyết của Đảng và chính phủ về công tác dạy nghề; Những quy chế và chính sách, chế độ về công tác dạy nghề
{Công tác dạy nghề; chế độ; nghị quyết; quy chế; } |Công tác dạy nghề; chế độ; nghị quyết; quy chế; |
/Price: 5,50đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679264. NHẬT MINH
    Quy định pháp luật về chế đô chính sách đối với cán bộ công chức và lực lượng vũ trang/ Nhật Minh tuyển chọn.- H.: Lao động, 2009.- 447tr; 21cm.
(Pháp luật; chế độ; chính sách; )
DDC: 343.597 /Price: 68000 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học304905. VIỆT NAM (CHXHCN)
    Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên.- H.: Lao động xã hội, 2002.- 507tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản pháp luật của Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan hướng dẫn thi hành luật phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, qui chế tuyển sinh, trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số..
{Luật giáo dục; Chế độ học bổng; Chính sách giáo dục; Việt Nam; Văn bản pháp qui; } |Luật giáo dục; Chế độ học bổng; Chính sách giáo dục; Việt Nam; Văn bản pháp qui; |
DDC: 344.59707 /Price: 5000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học393451. TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
    Một số nghị quyết và chế độ chính sách của Đảng và chính phủ về công tác dạy nghề. T.1.- H.: Công nhân kỹ thuật, 1986.- 120tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một số nghị quyết của Đảng và chính phủ về công tác dạy nghề; Những quy chế và chính sách, chế độ về công tác dạy nghề
{chế độ; Công tác dạy nghề; nghị quyết; quy chế; } |chế độ; Công tác dạy nghề; nghị quyết; quy chế; |
DDC: 370.113 /Price: 5,50đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học436150. Chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên và diễn viên ngành văn hoá: Tập luật lệ hệ thống hoá chính thức.- Tái bản lần 1 có bổ sung.- H.: Bộ Văn Hoá, 1976.- 469tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các văn bản pháp qui về các chế độ cho các ngành bảo tồn bảo tàng, khảo cổ, nghệ thuật sân khấu, phát hành sách, điện ảnh các trường nghệ thuật. Các thang bậc lương, chế độ bồi dưỡng, ưu đãi trong ngành văn hoá
{chế độ lao động; Văn bản pháp qui; chế độ đãi ngộ; công nhân viên chức; ngành văn hoá; diễn viên; lương; } |chế độ lao động; Văn bản pháp qui; chế độ đãi ngộ; công nhân viên chức; ngành văn hoá; diễn viên; lương; |
DDC: 339.5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học428321. Chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên và diễn viên ngành văn hoá.- H.: Bộ Văn hoá, 1975.- 467tr; 19cm.- (Tập luật lệ hệ thống hoá chính thức)
    Tóm tắt: Các văn bản về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức ngành văn hoá đã được ban hành đến tháng 7 năm 1974
{chế độ chính sách; cán bộ; viên chức nhà nước; văn hoá; } |chế độ chính sách; cán bộ; viên chức nhà nước; văn hoá; |
DDC: 344.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học529583. Hệ thống các quy định pháp luật về chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh gia đình liệt sĩ.- H.: Chính trị quốc gia, 2007.- 379tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu Lệnh, Pháp lênh, Nghị định của Chính phủ về chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng
(Chính sách; Người cách mạng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59702 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492436. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và các chế độ chính sách mới dành cho sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam/ Hệ thống: Thùy Linh, Việt Trinh.- Hà Nội: Hồng Đức, 2015.- 423tr.; 28cm.
(Pháp luật; Luật sĩ quan; Quân đội; ) [Việt Nam; ] {Luật sĩ quan quân đội; } |Luật sĩ quan quân đội; | [Vai trò: Thùy Linh; Việt Trinh; ]
DDC: 343.5970153302632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học525199. Hệ thống các quy định, quy chế mới về giáo dục - Đào tạo và các chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ công chức/ Quốc Cường, Thanh Thảo hệ thống hóa.- H.: Lao động xã hội, 2006.- 722tr; 28cm.
    Tóm tắt: Gồm những quy định chung, các quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trường; về đào tạo, thi, tuyển sinh và văn bằng; về quản lý tài chính và đổi mới cơ chế tài chính; về tiêu chuẩn, định mức, trang thiết bị, phương tiện làm việc; về tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ, công chức ngành giáo dục; đối với học sinh, sinh viên; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gáo dục
(Chế độ chính sách; Công chức; Văn bản pháp luật; Pháp luật; Giáo viên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quốc Cường--hệ thống hóa; Thanh Thảo--hệ thống hóa; ]
/Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học522201. NGUYỄN KHẢI NGUYÊN
    Chế độ chính sách mới về lao động- tiền lương và bảo hiểm xã hội/ Nguyễn Khải Nguyên, Đinh Thảo.- H.: Thống kê, 2005.- 1497tr; 27cm.
    Tóm tắt: Gồm các thông tư, nghị định về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc và công nhân, viên chức, trong các công ty nhà nước, hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm, độc hại, định mức lao động, tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân, chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
(Bảo hiểm xã hội; Tiền lương; Phụ cấp; Luật lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Thảo; ]
/Price: 325000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học638839. Chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên và diễn viên ngành văn hóa.- Tái bản lần 1 có bổ sung.- H.: Bộ Văn Hóa, 1976.- 469tr.; 19cm.- (Tập luật lệ hệ thống hóa chính thức)
    Năm xuất bản ngoài bìa 1977
    Tóm tắt: Các văn bản pháp qui về các chế độ cho các ngành bảo tồn bảo tàng, khảo cổ, nghệ thuật sân khấu, phát hành sách, điện ảnh các trường nghệ thuật. Các thang bậc lương, chế độ bồi dưỡng, ưu đãi trong ngành văn hóa
(Công nhân viên chức; Ngành văn hoá; Văn bản pháp quy; )
DDC: 344.597 /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học702623. HỒNG MINH
    Quy định mới về tiêu chuẩn chế độ chính sách đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp/ Hồng Minh (Biên soạn).- Hà Nội: Lao động, c2008.- 215tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Gồm các nghị định, thông tư về tiêu chuẩn và chế độ chính sách mới đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
(Chế độ chính sách; Qui định; Pháp luật; )
DDC: 339.5 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.