Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 310.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697933. Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã: Ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.- H.: Tài chính, 2014.- 124tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
    ISBN: 9786045701058
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Trình bày về hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
(Kế toán; Kế toán ngân sách; Kế toán tài chính; Ngân sách nhà nước; Ngân sách xã; )
DDC: 657 /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442006. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp/ Sưu tầm, hệ thống: Tường Vy.- Hà Nội: Tài chính, 2017.- 391tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047915354
    Tóm tắt: Gồm các vấn đề về hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và luật kế toán số 88/2015/QH13
(Chế độ kế toán; Cơ quan hành chính sự nghiệp; ) [Vai trò: Tường Vy; ]
DDC: 657.835 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62535. Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-8-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 375tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045727959
    Tóm tắt: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
(Pháp luật; Doanh nghiệp vừa; Doanh nghiệp nhỏ; Chế độ kế toán; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59703402638 /Price: 67000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108014. Cẩm nang quản lý tài chính dành cho kế toán trưởng hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các văn bản thực hiện mới nhất/ S.t., hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng.- H.: Tài chính, 2015.- 422tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047911035
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các văn bản về chế độ kế toán, phương pháp hạch toán kế toán, chế độ khấu hao, quản lý, đấu thầu, đầu tư, mua sắm, đặt hàng... trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
(Cơ quan hành chính sự nghiệp; Pháp luật; Chế độ kế toán; Quản lí tài chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quí Lâm--s.t., hệ thống; Kim Phượng--s.t., hệ thống; ]
DDC: 343.597034 /Price: 3350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107826. Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn/ S.t., hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng.- H.: Tài chính, 2015.- 430tr.; 28cm.
    ISBN: 9786047910793
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách, chế độ kế toán ngân sách tài chính, chế độ đấu thầu mua sắm thiết bị tài sản tại xã, phường, thị trấn. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định sử dụng ngân sách nhà nước, quy trình thẩm tra quyết toán vốn ngân sách nhà nước. Hướng dẫn thực hiện tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính...
(; Thị trấn; Phường; Chế độ kế toán; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quí Lâm--s.t., hệ thống; Kim Phượng--s.t., hệ thống; ]
DDC: 343.59703402638 /Price: 3350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học105023. MINH NGỌC
    Chế độ kế toán doanh nghiệp. T.1: Hệ thống tài khoản kế toán: Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính/ Minh Ngọc tập hợp, b.s..- H.: Lao động, 2015.- 559tr.: bảng; 24cm.
    ISBN: 9786045938652
    Tóm tắt: Giới thiệu nguyên tắc kế toán tiền, danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp; các nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán của từng loại tài khoản như tài khoản tài sản, tài khoản nợ phải trả, vốn chủ sở hữu...
(Kế toán doanh nghiệp; Tài khoản kế toán; )
DDC: 657.9 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451920. Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp: Ban hành theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ tài chính/ Nguyễn Ngọc Đức biên soạn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 751 tr.: bảng, sơ đồ; 24 cm.
    ISBN: 9786049225963
    Tóm tắt: Gồm các vấn đề về hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn, sơ đồ kế toán...
(Chế độ kế toán; Cơ quan hành chính sự nghiệp; Quản lí tài chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Đức--biên soạn; ]
DDC: 657.835 /Price: 350000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74161. Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.- Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 447tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786049224812
    Tóm tắt: Gồm các vấn đề về hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
(Chế độ kế toán; Cơ quan hành chính sự nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 657.95 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học452021. Những quy định mới về báo cáo tài chính nhà nước, chế độ kế toán ngân sách và quản lý thu, chi tài chính áp dụng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp/ Hệ thống : Tăng Bình, Ngọc Tuyền.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 447 tr: bảng; 27 cm.
    ISBN: 9786049224874
    Tóm tắt: Bao gồm những quy định mới nhất của nhà nước về báo cáo tài chính ; chế độ kế toán và quản lý thu chi, áp dụng các nghiệp vụ kế toán TABMIS về ghi chép tài khoản, hạch toán kế toán, phương pháp ghi chép và luân chuyển chứng từ...
(Kế toán; Đơn vị hành chính; Đơn vị sự nghiệp; ) [Vai trò: Ngọc Tuyền--hệ thống; Tăng Bình--hệ thống; ]
DDC: 657.61 /Price: 350000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74688. Quy định chi tiết thi hành luật hợp tác xã & chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.- H.: Lao động, 2017.- 383tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045988732
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung về luật hợp tác xã và văn bản hướng dẫn thi hành, điều lệ liên minh hợp tác xã Việt Nam, chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các quy định mới nhất về thuế
(Chế độ kế toán; Luật hợp tác xã; Hợp tác xã; Pháp luật; )
DDC: 346.597066802638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84256. Cẩm nang quản lý thu - chi tài chính, sử dụng tài sản, dự án đầu tư & hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán ngân sách dành cho xã, phường, thị trấn năm 2016/ S.t., hệ thống: Tăng Bình, Ngọc Tuyền.- H.: Tài chính, 2016.- 431tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047913398
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tài chính xã. Quản lý thu, chi ngân sách và thu tài chính khác của xã. Quản lý tài chính dự án do xã làm chủ đầu tư. Quản lý tài sản nhà nước tại xã. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Giao dịch hoạt động tài chính xã qua kho bạc nhà nước. Nghiệp vụ kế toán ngân sách và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn
(Phường; Thị trấn; ; Chế độ kế toán; Quản lí tài chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Ngọc Tuyền--s.t., hệ thống; Tăng Bình--s.t., hệ thống; ]
DDC: 352.409597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99860. Chế độ kế toán mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Được áp dụng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.- H.: Lao động, 2016.- 447tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045968994
    Tóm tắt: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về chế độ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính hệ thống báo cáo tài chính, chứng từ kế toán và sổ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
(Doanh nghiệp nhỏ; Doanh nghiệp vừa; Chế độ kế toán; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59703402658 /Price: 450000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87906. Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp: Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.- H.: Lao động, 2016.- 430tr.; 28cm.
    ISBN: 9786045961087
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán, hình thức kế toán và tổ chức thực hiện. Trình bày một số văn bản pháp quy về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư này
(Kế toán doanh nghiệp; Chế độ kế toán; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59703402638 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108359. Chế độ kế toán doanh nghiệp - Các quy định mới kế toán trưởng doanh nghiệp cần biết 2015.- H.: Lao động, 2015.- 423tr.; 28cm.
    ISBN: 9786045929438
    Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung, những quy định cụ thể về tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán theo nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
(Chế độ; Kế toán doanh nghiệp; )
DDC: 657.9 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545999. Chế độ kế toán doanh nghiệp - Những quy định mới kế toán trưởng doanh nghiệp cần biết 2015: Phần phụ lục danh mục hệ thống tài khoản, biểu mẫu báo cáo tài chính, chứng từ, sổ/ Quang Minh hệ thống.- H.: Lao động, 2015.- 463tr: bảng; 28 cm.
    ISBN: 9786048640729
    Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán, các mẫu biểu báo cáo tài chính, mẫu sổ kế toán, mẫu chứng từ kế toán.Hướng dẫn phương pháp lập, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và các văn bản mới nhất về quản lý tài chính doanh nghiệp
(Doanh nghiệp; Kế toán; ) [Vai trò: Quang Minh--hệ thống; ]
DDC: 657.9 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546255. Chế độ kế toán doanh nghiệp những quy định mới nhất về kết cấu tài khoản, nghiệp vụ hạch toán, ghi chép sổ sách - chứng từ báo cáo tài chính kế toán/ Sưu tầm và biên soạn : Tài Thành, Vũ Thanh.- H.: Hồng Đức, 2015.- 463 tr; 28 cm.
    ISBN: 9786048640729
    Tóm tắt: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
(Báo cáo tài chính; Hạch toán kế toán; Kế toán; Kế toán doanh nghiệp; ) [Vai trò: Tài Thành--sưu tầm và biên soạn; Vũ Thanh--sưu tầm và biên soạn; ]
DDC: 657.9 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545442. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng/ S.t., hệ thống: Quý Long, Kim Thư.- H.: Tài chính, 2015.- 418tr: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047906819
    Tóm tắt: Giải đáp về công tác đấu thầu, mua sắm, đặt hàng, cung ứng tài sản, phục vụ hoạt động của cac cơ quan tổ chức nhà nước ; giải đáp về chế độ quản lý tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; giải đáp về công tác quản lý và sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, giải đáp về chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước...
(Cơ quan hành chính sự nghiệp; Chế độ kế toán; Kế toán; Đầu tư công; Đấu thầu; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quý Long--s.t., hệ thống; Kim Thư--s.t., hệ thống; ]
DDC: 657 /Price: 335000 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141979. Chế độ kế toán doanh nghiệp - Những nội dung cơ bản kế toán trưởng doanh nghiệp cần nắm vững/ S.t., hệ thống hoá: Quí Lâm, Kim Phượng.- H.: Tài chính, 2014.- 455tr.: bảng; 28cm.
    Phụ lục: tr. 451-453
    ISBN: 9786047901548
    Tóm tắt: Gồm quy định về hệ thống tài khoản kế toán; hệ thống báo cáo tài chính; chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp; chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán
(Chế độ; Kế toán doanh nghiệp; ) [Vai trò: Kim Phượng--s.t., hệ thống; Quí Lâm--s.t., hệ thống; ]
DDC: 657.9 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học26293. Hướng dẫn chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017: Bài tập thực hành và ví dụ.- H.: Tài chính, 2019.- 451tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047920952
    Tóm tắt: Giới thiệu Luật kế toán, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán; hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp trong đơn vị kế toán nhà nước, lập chứng từ kế toán bắt buộc, lập báo cáo tài chính và quyết toán; hệ thống tài khoản kế toán; một số ví dụ minh hoạ về nghiệp vụ kế toán chủ yếu phát sinh trong đơn vị hành chính sự nghiệp và mẫu biểu về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế
(Pháp luật; Cơ quan hành chính sự nghiệp; Kế toán; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59703402632 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học49090. Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Theo thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017.- H.: Tài chính, 2018.- 428tr.: bảng; 27cm.
    Phụ lục: tr. 78-407
    ISBN: 9786047918782
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hợp tác xã, thông tư số 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã...
(Pháp luật; Luật hợp tác xã; Chế độ kế toán; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597066802638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.