Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 984.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học898712. ADLER, PAUL S.
    Nền kinh tế 99%: Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản: Sách tham khảo/ Paul S. Adler ; An Khánh dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 407tr.; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: The 99 percent economy: How democratic socialism can overcome the crises of capitalism
    Thư mục: tr. 355-407
    ISBN: 9786045763483
    Tóm tắt: Phân tích các khía cạnh của 6 cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản về: nguyên nhân sâu xa, căng thẳng gia tăng, sự hứa hẹn và những giới hạn của cải cách... cùng những cách khắc phục hạn chế của chủ nghĩa tư bản, hướng tới xây dựng một mô hình dân chủ xã hội
(Chủ nghĩa tư bản; Chủ nghĩa xã hội; Kinh tế; ) [Vai trò: An Khánh; ]
DDC: 330.122 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học893885. NGUYỄN VIẾT THẢO
    Độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và cập nhật hoá mô hình xã hội chủ nghĩa ở Cuba/ Nguyễn Viết Thảo.- H.: Lý luận Chính trị, 2020.- 238tr.: ảnh; 24cm.
    Thư mục: tr. 233-236
    ISBN: 9786049625602
    Tóm tắt: Phản ánh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Cuba; cập nhật hoá mô hình kinh tế - xã hội Cuba và sự phát triển xã hội chủ nghĩa; giới thiệu tình đoàn kết hữu nghị thân thiết giữa 2 nước Việt Nam - Cuba anh em trong lịch sử 60 năm thuỷ chung, trong sáng giai đoạn (1960-2020)
(Chủ nghĩa xã hội; Lịch sử; Độc lập dân tộc; ) [Cuba; ]
DDC: 972.91 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học877281. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng/ Ban Tuyên giáo Trung ương tuyển chọn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 822 tr.; 24 cm.
    ISBN: 9786045770306
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phỏng vấn, đánh giá, bình luận về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phản ánh dư luận trong nước và quốc tế đối với bài viết như: Lan toả niềm tin và truyền cảm hứng về khát vọng phát triển đất nước; xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân...
(Chủ nghĩa xã hội; Lí luận; Thực tiễn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 335.009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học939963. 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-2017) giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 940tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương...
    ISBN: 9786045739679
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết từ Hội thảo cấp Nhà nước về Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại; Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới; Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
(1917-2017; Chủ nghĩa xã hội; Cách mạng tháng Mười Nga; Lịch sử; ) [Nga; ] [Vai trò: Nguyễn Xuân Thắng; Phạm Văn Linh; Võ Văn Thưởng; Vũ Khoan; Vũ Văn Hiền; ]
DDC: 947.08 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017482. LÊ MINH LẬP
    Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội/ Lê Minh Lập.- H.: Thế giới, 2015.- 157tr.; 19cm.
    Phụ lục: tr. 153-156. - Thư mục: tr. 157
    ISBN: 9786047718658
    Tóm tắt: Hệ thống các quan điểm lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và những nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
(Chủ nghĩa xã hội; Lí luận; Nhận thức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 335.4346 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1059180. LÊ DUẨN
    Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội: Tiến lên giành những thắng lợi mới/ Lê Duẩn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 206tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045805220
    Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm cơ bản nhất của Đảng về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; những vấn đề về sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; những vấn đề cơ bản, cấp thiết hiện nay của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
(Lãnh đạo; Thành tựu; )
DDC: 324.2597075 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1573188. LÊ DUẨN
    Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới/ Lê Duẩn.- TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp, 2013.- 206 tr.; 21 cm..
    ISBN: 9786045805220
{Chính trị; Chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam; } |Chính trị; Chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam; |
DDC: 324.2597071 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học853590. Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước: Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc/ Tạ Ngọc Tấn, Tạ Xuân Đào, Lê Hải Bình....- H.: Chính trị Quốc gia, 2022.- 203 tr.; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045781005
    Tóm tắt: Giới thiệu 12 bài tham luận trình bày về những thành tựu đạt được và bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo đất nước, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia
(Lãnh đạo; ) [Vai trò: Cận Nặc; Lê Hải Bình; Tạ Ngọc Tấn; Tạ Xuân Đào; Đào Minh Huấn; ]
DDC: 324.2075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1028610. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học/ B.s.: Đỗ Nguyên Phương, Hà Học Hợi, Nguyễn Đức Bách....- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 559tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn Khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
    ISBN: 9786045704769
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học: đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc...
(Chủ nghĩa xã hội khoa học; ) [Vai trò: Hà Học Hợi; Nguyễn Đức Bách; Trịnh Quốc Tuấn; Đỗ Nguyên Phương; Đỗ Tư; ]
DDC: 335.423 /Price: 87000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học897609. 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội/ Nguyễn Xuân Thắng, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 375tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045761557
    Tóm tắt: Trình bày sự phát triển nhận thức lý luận chung về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, nhận thức và thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và đánh giá tổng quát, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị
(Cương lĩnh chính trị; Thời kì quá độ; Xã hội chủ nghĩa; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Thạo; Nguyễn Xuân Thắng; Phùng Hữu Phú; Tạ Ngọc Tấn; Vũ Văn Hiền; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học988541. Chủ nghĩa xã hội không tưởng: Trích văn tuyển/ B.s.: Bùi Thị Ngọc Lan (ch.b.), Phạm Thị Hoàng Hà, Vi Thị Hương Lan, Nguyễn Văn Quyết ; Biên dịch, h.đ.: Hồ Quý Truyện....- H.: Lý luận Chính trị, 2016.- 363tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học Viện Chính trị Hồ Chí Minh. Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học
    ISBN: 9786049015519
    Tóm tắt: Giới thiệu những trích đoạn các tác phẩm tiêu biểu của các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX: Thomas More, Tommaso Campella, Gerrard Winstanley...
(Chủ nghĩa xã hội không tưởng; ) [Vai trò: Bùi Thị Ngọc Lan; Hồ Quý Truyện; Nguyễn Thị Nhân; Nguyễn Văn Quyết; Phạm Thị Hoàng Hà; Vi Thị Hương Lan; Vũ Ngọc Sâm; ]
DDC: 335.02 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013727. LÊ DUẨN
    Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới/ Lê Duẩn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 206tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045805220
    Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm cơ bản nhất của Đảng về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; những vấn đề về sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; những vấn đề cơ bản, cấp thiết hiện nay của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
(Cách mạng XHCN; Cách mạng dân tộc dân chủ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1370587. VĂN TẠO
    Nông dân Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội/ Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, Thanh Đạm.- H.: Khoa học xã hội, 1979.- 446tr; 19cm.
    Đầu trang tên sách ghi: UB Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học
    Tóm tắt: Gồm 6 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử về vấn đề nông dân và vai trò của họ trong công cuộc xây dựng CNXH trên đất nước ta: Nêu bật đường lối của Đảng trong việc lãnh đạo nông dân đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa
{Nông nghiệp; Việt Nam; chủ nghĩa xã hội; hợp tác hoá; nông dân; xây dựng; } |Nông nghiệp; Việt Nam; chủ nghĩa xã hội; hợp tác hoá; nông dân; xây dựng; | [Vai trò: Nguyễn Công Bình; Nguyễn Hồng Phong; Phạm Xuân Nam; Thanh Đạm; Đinh Thu Cúc; ]
DDC: 305.5597 /Price: 3đ2 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1367327. LÊNIN, V.I.
    Một số vấn đề về kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội/ V.I.Lênin.- H.: Sự thật, 1978.- 97tr; 19cm.
    Dịch từ tiếng Nga
    Tóm tắt: Gồm 1 số bài viết của V.I.Lênin trích từ V.I.Lênin "Toàn tập": diễn văn tại hội nghị toàn thể Xô - Viết Matxcơva, ngày 20/11/1922; Những trang nhật ký; Bàn về chế độ hợp tác xã; về cuộc cách mạng của chúng ta; Cải tổ dân uỷ thanh tra công nông như thế nào? và thà ít mà tốt
{Kế hoạch; Liên Xô; hợp tác xã; thanh tra; } |Kế hoạch; Liên Xô; hợp tác xã; thanh tra; |
DDC: 320.53 /Price: 0,35đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040125. BÙI ĐÌNH PHONG
    Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong.- H.: Lao động, 2014.- 391tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045922255
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Đảng có vững cách mạng mới thành công; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đạo đức và pháp luật trong cấu trúc văn hoá; quan điểm Hồ Chí Minh về văn hoá và mối quan hệ giữa văn hoá với kinh tế, chính trị...
Hồ Chí Minh; (Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; )
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1050738. Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta/ Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Viết Thông... ; B.s.: Lê Hữu Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 502tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
    Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa qua các văn kiện đại hội XI của Đảng, phản bác các luận điệu công kích Việt Nam về dân chủ - nhân quyền, phòng và chống "diễn biến hoà bình"...
(Chủ nghĩa xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đức Lượng; Đức Vượng; Lê Hữu Nghĩa; Nguyễn Bá Dương; Nguyễn Viết Thông; Phạm Văn Chúc; Trần Văn Phòng; Trịnh Quốc Tuấn; ]
DDC: 335.43 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1502975. CUDƠNÉTXỐP, G.IA
    Hệ thống các quy luật kinh tế và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội/ G.Ia Cudơnétxốp.- H.: Sự thật, 1983.- 110tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Đặc điểm tác động và việc vận dụng những qui luật kinh tế trong thời kỳ quá độ. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất của chủ nghĩa xã hội. Một số các qui luật kinh tế: phân phối, phát triển có kế hoạch, giá trị...
{Chủ nghĩa xã hội; Liên Xô; Qui luật kinh tế; } |Chủ nghĩa xã hội; Liên Xô; Qui luật kinh tế; | [Vai trò: Cudơnétxốp, G.Ia; ]
DDC: 335 /Price: 4,00đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1366097. KÔZÔLÔPXKI, V.E.
    Phép biện chứng của sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội/ V.E. Kôzôlôpxki.- H.: Nông nghiệp, 1976.- 238tr; 19cm.- (Sách tham khảo nước ngoài)
    Tóm tắt: Những quy luật biện chứng của sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; Cái chung và cái riêng trong phép biện chứng của thời kỳ quá độ; Tính đa dạng của những hình thức quá độ; Những nghiên cứu của Lê Nin về phép biện chứng
{Triết học; chủ nghĩa tư bản; phép biện chứng; thời kỳ quá độ; } |Triết học; chủ nghĩa tư bản; phép biện chứng; thời kỳ quá độ; |
DDC: 335.423 /Price: 0,90đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học962528. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Tất Thắng, Nguyễn Linh Khiếu (ch.b.), Vũ Văn Hà, Phùng Văn Đông.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 408tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 392-404
    ISBN: 9786045728154
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Kinh nghiệm của một số nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Phân tích các nhân tố tác động và những vấn đề đang đặt ra, đề xuất các quan điểm, giải pháp lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu và nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
(Chủ nghĩa xã hội; Thời kì quá độ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Linh Khiếu; Phùng Văn Đông; Phạm Tất Thắng; Vũ Văn Hà; ]
DDC: 335.4 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1034810. ĐẶNG DŨNG TRÍ
    Chủ nghĩa xã hội và quyền con người/ Đặng Dũng Trí, Hoàng Văn Nghĩa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 495tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 486-490
    ISBN: 9786045710913
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành phát triển và quan điểm Macxit về quyền con người, đề cập sâu sắc đến quyền con người trong Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu và một số nước xã hội chủ nghĩa thời kỳ cải cách đổi mới. Đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của Chủ nghĩa xã hội hiện thực vào sự phát triển pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như những vấn đề đương đại của Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
(Chủ nghĩa xã hội; Nhân quyền; ) [Vai trò: Hoàng Văn Nghĩa; ]
DDC: 335.5 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.