Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57493. TRƯƠNG THÔNG TUẦN
    Văn hoá tín ngưỡng và tục thờ cúng thần linh của dân tộc Mnông/ Trương Thông Tuần.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 189tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 181-185
    ISBN: 9786047023769
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá tín ngưỡng của người Mnông qua các khía cạnh: ngồn gốc lịch sử tộc người; đặc điểm văn hoá, tiềm năng và giá trị văn nghệ dân gian; tín ngưỡng, tôn giáo, giải pháp phát huy giá trị tín ngưỡng, tôn giáo và nâng cao nhận thức về việc thờ cúng. Trình bày cụ thể các tục thờ cúng thần linh liên quan đến vòng đời người, liên quan đến hoạt động sản xuất và liên quan đến các hoạt động khác của người Mnông
(Dân tộc Mnông; Thần linh; Thờ cúng; Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.4108995930597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36668. VÕ THỊ THUỲ DUNG
    Tín ngưỡng và lễ hội của dân tộc Mnông/ Võ Thị Thuỳ Dung.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- VI, 152tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 140-152
    ISBN: 9786047373390
    Tóm tắt: Trình bày sơ lược về điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hoá và một số nét chính về dân tộc Mnông. Tìm hiểu tín ngưỡng và lễ hội truyền thống, sự biến đổi về tín ngưỡng, lễ hội của dân tộc Mnông hiện nay
(Tín ngưỡng dân gian; Lễ hội truyền thống; Dân tộc Mnông; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.4109597 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.