Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117741. CHU THÁI SƠN
    Dân tộc Phù Lá/ Chu Thái Sơn.- H.: Kim Đồng, 2015.- 24tr.: ảnh; 21cm.- (Kể chuyện các dân tộc Việt Nam)
    Sách nhà nước tài trợ cho thiếu nhi các trường trung học cơ sở miền núi - vùng sâu - vùng xa
    Thư mục đầu chính văn
    ISBN: 9786042059138
    Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cho các em thiếu nhi về dân tộc Phù Lá: Lược sử dân tộc, công cuộc mưu sinh, tập quán sinh hoạt, phong tục cổ truyền, văn hoá và đời sống tâm linh, người Phù Lá trong bối cảnh mới
(Dân tộc học; Dân tộc Phù Lá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8954 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.