Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 24.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112945. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Truyện cổ dân tộc Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế/ Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 550tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 543-544
    ISBN: 9786049028793
(Dân tộc Tà Ôi; Văn học dân gian; ) [Huế; ]
DDC: 398.20959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99634. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Tìm hiểu văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi/ Nghiên cứu, giới thiệu: Trần Nguyễn Khánh Phong.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 615tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369500
    Tóm tắt: Tìm hiểu văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi. Giới thiệu về tình hình sưu tầm, biên soạn và nghiên cứu truyện cổ Tà Ôi; nghệ thuật trình diễn và diễn xướng dân gian; văn hoá vật chất ẩm thực Tà Ôi; lễ hội, tri thức bản địa và tín ngưỡng dân gian
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Tà Ôi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.08995930597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94308. KÊ SỬU
    Truyền thuyết các dòng họ dân tộc Ta Ôi: Song ngữ Ta Ôi - Việt/ Kê Sửu.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 495tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Tà Ôi
    ISBN: 9786047011216
(Dòng họ; Văn học dân gian; Dân tộc Tà Ôi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492559. KÊ SỬU
    Achât: Sử thi của dân tộc Ta Ôi: Song ngữ Ta Ôi - Việt. Q.1/ Kê Sửu.- Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2015.- 550tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng Tà Ôi - Việt
    ISBN: 9786049028618
(Văn học dân gian; Dân tộc Tà Ôi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33039. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Một góc nhìn văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi/ Trần Nguyễn Khánh Phong.- H.: Sân khấu, 2019.- 699tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049072277
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi, nghiên cứu về môi trường sinh thái nhân văn với các tổ chức và thiết chế xã hội là các làng, dòng họ, gia đình, những hoạt động kinh tế tự cung, tự cấp đang trong quá trình chuyển đổi, giá trị văn hoá vật thể như kiến trúc cộng đồng, nhà làng, kiến trúc nhà ở, trang sức, trang phục..., giá trị văn hoá phi vật thể gồm các lễ hội, văn hoá văn nghệ dân gian, các hình thức diễn xướng dân gian...
(Dân tộc Tà ÔI; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.08995930597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57420. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Tìm hiểu văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi/ Trần Nguyễn Khánh Phong.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 511tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726491
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi. Tìm hiểu về nghề dệt Dzèng; các kiểu kiến thức trang trí; nghệ thuật cà răng, căng tai; cồng chiêng, chiếc khèn bè và sinh hoạt âm nhạc dân gian của người Tà Ôi; hình tượng con dê trong đời sống văn hoá; cách ứng xử đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên; các thể loại văn học dân gian dân tộc Tà Ôi...
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Tà Ôi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.08995930597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492542. KÊ SỬU
    Achât: Sử thi của dân tộc Ta Ôi: Song ngữ Ta Ôi - Việt. Q.2/ Kê Sửu.- Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2015.- 462tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng Tà Ôi - Việt
    ISBN: 9786049028625
(Dân tộc Tà Ôi; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77215. KÊ SỬU
    Tục ngữ dân tộc Ta Ôi: Sưu tầm và bình giải/ Kê Sửu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 374tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng hai thứ tiếng: Tà Ôi - Việt
    ISBN: 9786045394786
(Dân tộc Tà Ôi; Tục ngữ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.995922 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699117. Truyền thuyết các dòng họ dân tộc Ta Ôi/ Kê Sửu; 21 cm.
    ISBN: 9786047011216
(Dòng họ; Người Ta Ôi; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Quan hệ gia đình; )
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104281. KÊ SỬU
    Achât: Sử thi của dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt. Q.1/ Kê Sửu.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 550tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng Tà Ôi - Việt
    ISBN: 9786049028618
(Văn học dân gian; Dân tộc Tà Ôi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104436. KÊ SỬU
    Achât: Sử thi của dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt. Q.2/ Kê Sửu.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 462tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 439-441. - Phụ lục: tr. 443-458
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng Tà Ôi - Việt
    ISBN: 9786049028625
(Dân tộc Tà Ôi; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học161401. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Ca dao, cấu đố, đồng dao, tục ngữ và trò chơi dân gian dân tộc Tà Ôi/ Trần Nguyễn Khánh Phong.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 267tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 261-262
    ISBN: 9786045003701
(Trò chơi dân gian; Tục ngữ; Đồng dao; Câu đố; Dân tộc Tà Ôi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học125888. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Kho tàng văn học dân gian dân tộc Tà Ôi ở Việt Nam. Q.1/ Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 611tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 601-603
    ISBN: 9786045015247
(Văn học dân gian; Dân tộc Tà Ôi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học127495. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Kho tàng văn học dân gian dân tộc Tà Ôi ở Việt Nam. Q.2/ Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 535tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 525-527
    ISBN: 9786045015254
(Dân tộc Tà Ôi; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686575. NGUYỄN THỊ SỬU
    Ca Dao Dân Tộc Ta Ôi (Song Ngữ Ta Ôi - Việt). Q.2.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020.- 511tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049950919

DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học684450. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    ca dao, câu đố ,đồng dao, tục ngữ và trò chơi dân gian dân tộc tà ôi.- H.: Văn hóa thông tin, 2013.- 367tr; 21cm.
{Văn học dân gian; } |Văn học dân gian; |
DDC: 398.24 /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học684448. ca dao, câu đố ,đồng dao, tục ngữ và trò chơi dân gian dân tộc tà ôi

/Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441791. Tục ngữ dân tộc Ta Ôi/ Sưu tầm, bình giải: Kê Sửu.- Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017.- 374tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Những câu tục ngữ phản ánh mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, phản ánh kinh nghiệm lao động sản xuất của con người, giữa con người với đời sống vật chất,...
(Tục ngữ; Văn học dân gian; Dân tộc Ta Ôi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kê Sửu; ]
DDC: 398.909597 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498454. KÊ SỬU
    Tục ngữ dân tộc Ta Ôi: Sưu tầm và bình giải/ Kê Sửu.- H.: Hội Nhà văn, 2017.- 374tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
{Dân tộc Tà Tôi; Tục ngữ; Việt Nam; Văn học dân gian; } |Dân tộc Tà Tôi; Tục ngữ; Việt Nam; Văn học dân gian; |
DDC: 398.809597 /Price: 100000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học602189. KÊ SỬU
    Achât: Sử thi của dân tộc Ta Ôi: Song ngữ Ta Ôi - Việt. Q.1/ Kê Sửu.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 550tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
(Dân tộc Tà Ôi; Sử thi; Việt Nam; Văn học dân gian; )
DDC: 398.209597 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.