Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 95.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936565. PHAN HỮU DẬT
    Dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá/ Phan Hữu Dật.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 407tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 403-407
    ISBN: 9786046217817
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề dân tộc trong quốc gia Việt Nam đa dân tộc. Nhận diện tình hình các dân tộc nước ta: Sự ra đời, quá trình phát triển, các đặc điểm đặc trưng dân tộc. Vấn đề dân tộc trong xu thế toàn cầu hoá, nguy cơ tiềm ẩn đe doạ sự ổn định ở các vùng dân tộc và phương hướng giải quyết vấn đề này ở nước ta hiện nay
(Dân tộc học; Nhân học; Toàn cầu hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học948052. Đời sống xã hội và văn hoá của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà - Góc nhìn dân tộc học/ Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình (ch.b.), Lê Ngọc Huynh....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 378tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
    Phụ lục: tr. 308-360. - Thư mục: tr. 361-378
    ISBN: 9786049564697
    Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng một số khía cạnh cơ bản về đời sống xã hội và đời sống văn hoá của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà hiện nay; thực trạng các vấn đề giáo dục và văn hoá của ngư dân; cơ hội, thách thức cho sự phát triển của các cộng động ngư dân ven biển và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp về vấn đề xã hội và văn hoá của ngư dân
(Ngư dân; Ven biển; Văn hoá; Đời sống xã hội; ) [Miền Trung; Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Xuân Đính; Lê Ngọc Huynh; Nguyễn Thị Thanh Bình; Nguyễn Văn Ngọc; Tạ Thị Tâm; ]
DDC: 306.095975 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học958764. Hỏi - Đáp về dân tộc học và một số vấn đề về dân tộc học ở Việt Nam hiện nay/ B.s.: Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Toàn (ch.b.), Lê Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Sơn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 171tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
    Thư mục: tr. 163-166
    ISBN: 9786045728055
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và trả lời về dân tộc học; lịch sử hình thành dân tộc học; các trường phái, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu dân tộc học; tộc người... đặc biệt là một số vấn đề dân tộc học ở Việt Nam
(Dân tộc học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Đại Nghĩa; Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Văn Toàn; ]
DDC: 305.8009597 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học913434. Đời sống xã hội và văn hoá của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà - Góc nhìn dân tộc học/ Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình (ch.b.), Lê Ngọc Huynh....- H.: Khoa học xã hội, 2019.- 378tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
    Phụ lục: tr. 308-360. - Thư mục: tr. 361-378
    ISBN: 9786049565687
    Tóm tắt: Nghiên cứu về đời sống xã hội và đời sống văn hoá của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà; thực trạng các vấn đề giáo dục và văn hoá của ngư dân; cơ hội, thách thức cho sự phát triển của các cộng đồng ngư dân ven biển
(Ngư dân; Ven biển; Văn hoá; Đời sống xã hội; ) [Miền Trung; Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Xuân Đính; Lê Ngọc Huynh; Nguyễn Thị Thanh Bình; Nguyễn Văn Ngọc; Tạ Thị Tâm; ]
DDC: 306.095975 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học946906. PARIS, PIERRE
    Phác thảo dân tộc học hàng hải Việt Nam/ Pierre Paris ; Đỗ Thái Bình dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 191tr.: hình vẽ, ảnh; 28cm.
    ISBN: 9786046849063
    Tóm tắt: Trình bày những dữ liệu lịch sử và ngôn ngữ. Giới thiệu về hình dáng thân thuyền, phương pháp đóng thuyền, mái chèo, dầm chèo, phương pháp chèo thuyền, bánh lái và vị trí đặt lái, buồm và các phụ tùng kèm theo, tâm xiếm và tâm buồm, trang trí.…
(Dân tộc học; Hàng hải; Tàu Thuyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Thái Bình; ]
DDC: 623.85009597 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1521674. Hỏi đáp về dân tộc học và một số vấn đề về dân tộc học ở Việt Nam hiện nay.- H.: Chính trị quốc gia, 2017.- 172tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045728055

DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1008835. Dân tộc học đại cương/ Lê Sĩ Giáo (ch.b.), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng.- Tái bản lần thứ 8.- H.: Giáo dục, 2015.- 219tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 217
    ISBN: 9786040039408
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung của dân tộc học. Trình bày các chủng tộc, các ngữ hệ trên thế giới, các tiêu chí, các loại hình cộng đồng tộc người, cùng một số vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thuỷ và các hình thái tôn giáo sơ khai
(Dân tộc học; ) [Vai trò: Hoàng Lương; Lâm Bá Nam; Lê Ngọc Thắng; Lê Sĩ Giáo; ]
DDC: 305.8 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936436. PHAN HỮU DẬT
    Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam/ Phan Hữu Dật.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 495tr.: bảng; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    ISBN: 9786049396175
    Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam; xã hội nguyên thuỷ; văn hoá các dân tộc Việt Nam; văn hoá và phát triển; quá trình phát triển tộc người và mối quan hệ giữa các dân tộc; Việt Nam và Đông Nam Á
(Dân tộc học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Price: 300000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1551119. DUMOUTIER (GUSTAVE)
    Nghi thức tang lễ của người An Nam: Nghiên cứu dân tộc học về mặt tôn giáo/ Gustave Dumoutier; Vũ Lưu Xuân dịch.- H.: Nxb.Hà Nội, 2020.- 448tr.: Tranh minh họa; 24cm.
    ISBN: 9786045571972
    Tóm tắt: Nghiên cứu các nghi thức tổ chức tang lễ và quan niệm thờ cúng, linh hồn người đã mất... của người An Nam
{Lễ tang; Nghi thức; Người An Nam; Văn hóa dân gian Việt Nam; } |Lễ tang; Nghi thức; Người An Nam; Văn hóa dân gian Việt Nam; | [Vai trò: Vũ Lưu Xuân; ]
DDC: 395.209597 /Price: 189000 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1472145. PHAN HỮU DẬT
    Góp phần nghiên cứu dân tộc học Việt Nam: sách tham khảo/ Phan Hữu Dật.- H.: Chính trị quốc gia, 2004.- 765tr; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề tổng quan về dân tộc học; một số vấn đề về dân tộc học ở Việt Nam; dân tộc học và chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta
(Chính sách dân tộc; Dân tộc học; Tài liệu tham khảo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.89592 /Price: 61000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1267834. LÊ SỸ GIÁO
    Dân tộc học đại cương/ B.s: Lê Sỹ Giáo (ch.b), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng.- Tái bản lần 1.- H.: Giáo dục, 1997.- 210tr; 21cm.
    Tóm tắt: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, các tiêu chí để xác định tộc người và các loại hình cộng đồng người các vấn đề chung của xã hội nguyên thuỷ, các hình thái tôn giáo sơ khai của dân tộc học nói chung và dân tộc học Việt Nam nói riêng
{Dân tộc học; giáo trình; lịch sử; tôn giáo; tộc người; đối tượng nghiên cứu; } |Dân tộc học; giáo trình; lịch sử; tôn giáo; tộc người; đối tượng nghiên cứu; | [Vai trò: Hoàng Lương; Lâm Bá Nam; Lê Ngọc Thắng; ]
DDC: 305.8 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1389932. CHIÊM THẾ
    Thuật ngữ sử học - Dân tộc học - Khảo cổ học Nga - Việt: Có chú thêm tiếng Pháp/ Chiêm Thế, Nguyễn Hữu Thấu, Hà Văn Tấn b.s..- H.: Khoa học xã hội, 1970.- 133tr; 27cm.
    ĐTTS ghi: Uy ban khoa học xã hội. Viện ngôn ngữ học
{Thuật ngữ; dân tộc học; khảo cổ học; sử học; tiếng Nga; tiếng Pháp; tiếng Việt; } |Thuật ngữ; dân tộc học; khảo cổ học; sử học; tiếng Nga; tiếng Pháp; tiếng Việt; | [Vai trò: Hà Văn Tấn; Nguyễn Hữu Thấu; ]
/Price: 0,50đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1109977. Dân tộc học đại cương/ Lê Sĩ Giáo (ch.b.), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng.- Tái bản lần thứ 14.- H.: Giáo dục, 2010.- 219tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 217
    Tóm tắt: Những vấn đề chung của dân tộc học. Các chủng tộc và ngữ hệ trên thế giới. Các tiêu chí và các loại hình cộng đồng tộc người. Một số vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thuỷ. Các hình thái tôn giáo sơ khai
(Dân tộc học; Ngôn ngữ; Tôn giáo; Tộc người; ) [Vai trò: Lê Sĩ Giáo; ]
DDC: 305.8 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1124789. Dân tộc học đại cương/ Lê Sĩ Giáo, Hoàng Lương, Lâm Bá Nam... ; Lê Sĩ Giáo ch.b..- Tái bản lần thứ 13.- H.: Giáo dục, 2009.- 219tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 217
    Tóm tắt: Những vấn đề chung của dân tộc học. Các chủng tộc trên thế giới. Các ngữ hệ trên thế giới. Các tiêu chí và các loại hình cộng đồng tộc người. Một số vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thuỷ. Các hình thái tôn giáo sơ khai
(Dân tộc học; Ngôn ngữ; Tôn giáo; Tộc người; ) [Vai trò: Hoàng Lương; Lâm Bá Nam; Lê Ngọc Thắng; Lê Sĩ Giáo; ]
DDC: 305.8 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1028327. EMERSON, ROBERT M.
    Viết các ghi chép điền dã dân tộc học/ Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz, Linda L. Shaw ; Dịch: Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Thu Hằng.- H.: Tri thức, 2014.- 354tr.; 24cm.- (Tủ sách Đại học)
    Tên sách tiếng Anh: Writing ethnographic fieldnotes
    ISBN: 9786049087141
    Tóm tắt: Hướng dẫn các kĩ năng cơ bản trong ghi chép điền dã dân tộc học: tham dự quan sát và ghi chép nhanh tại thực địa; tại bàn viết, tạo cảnh trên trang viết; các mục đích phức hợp và lựa chọn phong cách viết; theo đuổi ý nghĩa của các thành viên; xử lý các ghi chép thực địa như mã hoá và ghi nhớ; viết hoàn chỉnh một tác phẩm miêu tả dân tộc học
(Dân tộc học; Ghi chép; Điền dã; ) [Vai trò: Fretz, Rachel I.; Ngô Thị Phương Lan; Shaw, Linda L.; Trương Thị Thu Hằng; ]
DDC: 808.066305 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1175893. Từ điển hiện vật văn hoá các dân tộc Việt Nam: Dựa trên bộ sưu tập của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam/ Vi Văn An, Nguyễn Trung Dũng, Phạm Văn Dương... ; Nguyễn Văn Huy ch.b..- H.: Giáo dục, 2007.- 772tr.: ảnh; 30cm.
    Phụ lục: tr. 728-759. - Thư mục: tr. 760-771
    Tóm tắt: Giới thiệu các hiện vật tiêu biểu của 54 dân tộc Việt Nam dựa trên bộ sưu tập của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Qua đó giúp việc tìm hiểu về văn hoá của từng dân tộc
(Dân tộc học; Hiện vật; Văn hoá vật chất; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Duy Đại; Nguyễn Trung Dũng; Nguyễn Trường Giang; Nguyễn Văn Huy; Phạm Văn Dương; Vi Văn An; ]
DDC: 305.8959 /Price: 500000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1239158. PHAN HỮU DẬT
    Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam/ Phan Hữu Dật.- In lần thứ 2.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.- 719tr : ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. - Thư mục trong chính văn
    Tóm tắt: Tuyển chọn các công trình nghiên cứu của tác giả về vấn đề Dân tộc học Việt Nam, Xã hội nguyên thuỷ, về văn hoá và sự phát triển, quá trình phát triển tộc người và mối quan hệ giữa các dân tộc, Việt Nam và Đông Nam á
{Dân tộc học; Việt Nam; Văn hoá; Xã hội; Đông Nam á; } |Dân tộc học; Việt Nam; Văn hoá; Xã hội; Đông Nam á; |
DDC: 305.89597 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1248477. PHAN HỮU DẬT
    Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam/ Phan Hữu Dật.- H.: Đại học quốc gia, 1998.- 720tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học quốc gia Hà Nội
    Tóm tắt: Tuyển tập 37 công trình nghiên cưú về dân tộc học Việt Nam, xã hội nguyên thuỷ, văn hoá các dân tộc văn hoá và phát triển, quan hệ giữa các dân tộc, quan hệ Việt Nam - Đông Nam á
{Dân tộc học; Việt Nam; văn hoá; xã hội nguyên thuỷ; Đông Nam á; } |Dân tộc học; Việt Nam; văn hoá; xã hội nguyên thuỷ; Đông Nam á; |
DDC: 305.89597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1370522. Từ điển thuật ngữ Sử học-Dân tộc học-Khảo cổ học: Nga-Pháp-Việt.- In lần 2, có bổ sung, sửa chữa.- H.: Khoa học xã hội, 1978.- 177tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện ngôn ngữ học
    Tóm tắt: Các thuật ngữ liên quan đến 3 ngành sử học, dân tộc học và khảo cổ học và một số thuật ngữ dùng chung với các ngành khác như: tôn giáo, chính trị, triết học, kinh tế học, quân sự, ngôn ngữ... bằng các ngôn ngữ Nga-Việt, Pháp-Việt và Việt Nga
{Từ điển thuật ngữ; dân tộc học; khảo cổ học; sử học; } |Từ điển thuật ngữ; dân tộc học; khảo cổ học; sử học; |
/Price: 0,65đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1405754. BUXƯGHIN, E.P.
    Dân tộc học đại cương/ E.P. Buxưghin ; Đặng Công Lý, Lê Thế Thép dịch.- H.: Giáo dục, 1961.- 433tr; 19cm.- (Tủ sách đại học tổng hợp)
    Tóm tắt: Mục đích, nhiệm vụ, lịch sử phát triển, phương pháp nghiên cứu ngành dân tộc học. Trường phái Xô viết trong dân tộc học. các tiêu chí phân loại chủng tộc. Vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thuỷ. Nguyên tắc phân loại các dân tộc và các tộc người ở châu úc, Mỹ, Phi, Hải dương châu, Liên Xô
{Dân tộc học; Giáo trình; } |Dân tộc học; Giáo trình; | [Vai trò: Lê Thế Thép; Đặng Công Lý; ]
/Price: 1,70đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.