Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1128.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969189. TÔ NGỌC THANH
    Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc thiểu số Việt Nam/ Tô Ngọc Thanh.- Tái bản có sửa chữa.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 177tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 175-176
    ISBN: 9786047867363
    Tóm tắt: Giới thiệu một số nhạc cụ phổ biến nhất của một số dân tộc thiểu số Việt Nam như: Goong và goong-đe, bro, tính tảu, ta-in, ta-lư, đỉnh đơng, cò ke...
(Dân tộc thiểu số; Nhạc cụ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 784.19597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1010138. BÙI QUANG THANH
    Nghiên cứu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam/ Bùi Quang Thanh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 359tr.: biểu đồ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028953
    Tóm tắt: Khái quát về các dân tộc thiểu số và địa bàn cư trú ở miền núi Quảng Nam. Thực trạng vận hành luật tục ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số như: luật tục về tổ chức cộng đồng, về sử dụng, khai thác tài nguyên, luật tục hôn nhân - gia đình, thừa kế tài sản, trong sinh hoạt tôn giáo, luật tục bảo vệ tài sản, tính mạng, danh dự của các thành viên cộng đồng và những xu hướng biến đổi luật tục hiện nay
(Dân tộc thiểu số; Luật tục; Phong tục; Văn hoá dân gian; ) [Quảng Nam; ]
DDC: 390.0959752 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1114042. QUÁN VI MIÊN
    Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số Nghệ An/ Quán Vi Miên s.t., dịch và b.s..- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 669tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 663-664
    ISBN: 9786046201427
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Nghệ An; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949115. Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt - Trung: Sách chuyên khảo/ Trần Hồng Hạnh (ch.b.), Nguyễn Văn Minh, Bùi Thị Bích Lan....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 415tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 397-415
    ISBN: 9786049564673
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận và nghiên cứu về sinh kế. Nêu thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, sinh kế truyền thống và những thay đổi về sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt - Trung. Phân tích các nguyên nhân cũng như những ảnh hưởng của chuyển đổi sinh kế đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở vùng biên giới Việt - Trung và một số vấn đề đặt ra
(Biên giới; Dân tộc thiểu số; ) [Trung Quốc; Việt Nam; ] {Sinh kế; } |Sinh kế; | [Vai trò: Bùi Thị Bích Lan; Nguyễn Văn Minh; Phạm Thị Thu Hà; Trần Hồng Hạnh; Trần Hồng Thu; ]
DDC: 338.90089009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924037. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Trên đường tìm hiểu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 811tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047025640
    Tóm tắt: Trình bày về văn hoá, văn học dân gian các dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với văn hoá, văn học dân gian người Việt. Một số thể loại văn học dân gian các dân tộc thiểu số. Một số tác giả viết về văn học dân gian các dân tộc thiểu số
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991578. LƯỜNG SONG TOÀN
    Trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình/ Lường Song Toàn.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 231tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 214-222
    ISBN: 9786047842995
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về văn hoá-xã hội tỉnh Hoà Bình. Tìm hiểu môi trường tự nhiên cùng những nhân tố ảnh hưởng đến việc sáng tạo các trò chơi dân gian. Giới thiệu một số trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số của tỉnh Hoà Bình gồm: Trò chơi theo lứa tuổi, giới tính, trò chơi dưới nước và các trò chơi mang yếu tố tín ngưỡng dân gian
(Dân tộc thiểu số; Trò chơi dân gian; ) [Hoà Bình; ]
DDC: 394.30959719 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435725. Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 175 tr.: ảnh màu; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049729324
    Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm của các nhà nhiếp ảnh dân tộc thiểu số như: Chu Quang Phúc, Chế Kim Trung, Việt Hùng...
(Dân tộc thiểu số; Nhiếp ảnh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 770.9597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1030018. NGUYỄN THỊ YÊN
    Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam: Truyện cổ tích loài vật/ B.s.: Nguyễn Thị Yên (ch.b.), Trần Thị An.- H.: Khoa học xã hội, 2014.- 503tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049023453
(Văn học dân gian; Động vật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị An; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949987. HÀ VĂN THƯ
    Nụ cười các dân tộc thiểu số Việt Nam/ S.t.: Hà Văn Thư, Sa Phong Ba.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 327tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721847
    Tóm tắt: Giới thiệu một số câu chuyện cổ hài hước của các dân tộc thiểu số Việt Nam; một số truyện hài dân gian và truyện hài hiện đại Tây Bắc
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sa Phong Ba; ]
DDC: 398.709597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996222. NGUYỄN HỮU ĐỨC
    Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên/ Nguyễn Hữu Đức nghiên cứu, giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 135tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 121-129
    ISBN: 9786045369302
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở xã hội, lịch sử, văn hoá góp phần hình thành kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tìm hiểu hình tượng dũng sĩ chống áp bức và giá trị thẩm mỹ của hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên
(Dân tộc thiểu số; Dũng sĩ; Hình tượng; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011048. TRẦN THỊ AN
    Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca lao động/ B.s.: Trần Thị An (ch.b.), Vũ Quang Dũng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 279tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049025006
    Tóm tắt: Giới thiệu các làn điệu dân ca lao động của các dân tộc thiểu số Việt Nam như: dân ca về chăn nuôi, săn bắn, lao động sản xuất, trồng cấy, làm vườn, bài ca nông lịch...
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Quang Dũng; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018051. Hỏi đáp chính sách dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em dân tộc thiểu số.- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 121tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 86-120
    ISBN: 9786046522836
    Tóm tắt: Trình bày đưới dạng hỏi - đáp những quy định chung về giáo dục nghề nghiệp và chính sách dạy nghề đối với con em dân tộc thiểu số
(Chính sách; Dân tộc thiểu số; Dạy nghề; Pháp luật; Việc làm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970767 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học945888. Mấy suy nghĩ về nền văn học các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc/ Hoàng Như Mai, Nông Quốc Chấn, Phúc Tước....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 227tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721090
    Tóm tắt: Giới thiệu những cảm nhận, đánh giá về một số tác giả, tác phẩm thơ, truyện ngắn của các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc
(Bình luận văn học; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Thơ; Truyện ngắn; ) [Miền Bắc; Việt Nam; ] [Vai trò: Khái Vinh; Phúc Tước; Trang Nghị; Hoàng Như Mai; Nông Quốc Chấn; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950753. CAO THỊ THU HOÀI
    Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (Từ 1960 đến nay)/ Cao Thị Thu Hoài.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 307tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 272-292. - Phụ lục: tr. 293-302
    ISBN: 9786049721625
    Tóm tắt: Nghiên cứu sự phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam: Tổng quan tình hình nghiên cứu, khái quát lịch sử nửa thế kỷ hình thành và phát triển, nghiên cứu bối cảnh cuộc sống và hình tượng con người, phân tích bản sắc riêng của văn xuôi các dân tộc miền núi trong hình thức và ngôn ngữ tự sự
(Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Văn xuôi; ) [Phía Bắc; Việt Nam; ]
DDC: 895.9228340809 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950754. CAO THỊ HẢO
    Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại - Từ một góc nhìn/ Cao Thị Hảo.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 327tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049724091
    Tóm tắt: Nghiên cứu chung về văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại: Phác thảo diện mạo văn xuôi, văn học thiếu nhi, tiếp cận văn học thiểu số, tích hợp văn hoá bản địa, vấn đề bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số... và một số vấn đề về văn học Tày
(Dân tộc Tày; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học928129. LÂM TIẾN
    Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại: Nghiên cứu/ Lâm Tiến.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 249tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 243-246
    ISBN: 9786049775963
    Tóm tắt: Nghiên cứu chung về văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại: đối tượng và phương pháp nghiên cứu văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, những vấn đề liên quan tới văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, phác thảo diện mạo văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, thơ, văn xuôi, kịch
(Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1023166. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Q.1/ Trần Nguyễn Khánh Phong.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 791tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028915
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Thừa Thiên-Huế; ]
DDC: 398.20959749 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học878334. Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam (1990-2020)/ Trần Minh Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Tám, Vương Xuân Tình....- H.: Khoa học xã hội, 2021.- 874 tr.: bảng; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
    Thư mục: tr. 833-871. - Phụ lục: tr. 872-874
    ISBN: 9786043087826
    Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cách tiếp cận và các khái niệm; kết quả thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam từ năm 1990 đến nay; kết quả thực hiện các chương trình, dự án của tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút và thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi...
(1990-2020; Chính sách phát triển; Dân tộc thiểu số; Miền núi; Tổ chức quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Việt Quân; Nguyễn Thị Tám; Trần Minh Hằng; Vương Xuân Tình; Đặng Đức Anh; ]
DDC: 338.90089009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học902797. HOÀNG VĂN LONG
    Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới/ Hoàng Văn Long (ch.b.), Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hồng Nhung.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2020.- 177 tr.: minh hoạ; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông
    Thư mục: tr. 169-171
    ISBN: 9786048050474
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các tỉnh Tây Bắc; tình hình hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc; nghiên cứu tình hình hoạt động và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới
(Dân tộc thiểu số; Hợp tác xã nông nghiệp; ) [Tây Bắc; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Mạnh Cường; Nguyễn Thị Hồng Nhung; ]
DDC: 334.6830890095971 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học902717. CAO THỊ HẢO
    Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại: Chuyên luận/ Cao Thị Hảo (ch.b.), Đào Thuỷ Nguyên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020.- 309 tr.; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049950322
    Tóm tắt: Giới thiệu diện mạo chung văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; văn xuôi thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; thơ thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại... với những thành tựu tiêu biểu về phương diện nghệ thuật, xây dựng nhân vật, nghệ thuật sử dụng ngôn từ... miêu tả thế giới hồn nhiên, chân thực, phong phú và nhiều cung bậc cảm xúc của trẻ em dân tộc thiểu số Việt Nam
(Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Thơ; Truyện; Văn học thiếu nhi; ) [Chuyên luận; Việt Nam; ] [Vai trò: Đào Thuỷ Nguyên; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.