Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 5.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441670. BÙI ĐÌNH PHONG
    Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay/ Bùi Đình Phong.- Tái bản lần thứ nhất.- Hà Nội: Thanh niên, 2017.- 218tr.; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786046470809
    Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết khẳng định những giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay
Hồ Chí Minh; (Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 335.4346 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học30702. TRẦN THỊ MẠO
    Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh/ Trần Thị Mạo.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 476tr.: ảnh; 24cm.
    ISBN: 9786045895221
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, về tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với miền Nam và sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, về những lời dặn dò của Người thể hiện trong di chúc trước lúc Người đi xa...
Hồ Chí Minh; (Hoạt động cách mạng; Tiểu sử; )
DDC: 959.704092 /Price: 165000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học193448. TRẦN VĂN BÍNH
    Di sản Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức/ Trần Văn Bính.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2010.- 190tr.: ảnh; 20x24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức là những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc, của cách mạng. Những di sản của Người, mọi lý luận và hoạt động thực tiễn của Người nhằm xây dựng văn hoá - đạo đức Việt Nam có cốt cách dân tộc và hiện đại giúp các thế hệ sau mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá; Đạo đức; )
DDC: 170 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học193123. BÙI ĐÌNH PHONG
    Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay/ Bùi Đình Phong.- H.: Thanh niên, 2010.- 195tr.; 21cm.- (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về giá trị khái quát của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, độc lập, tự do, đại đoàn kết dân tộc, đạo đức cách mạng, khát vọng hoà bình, hạnh phúc và tiến bộ xã hội
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 335.4346 /Price: 32500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117749. TRẦN VĂN BÍNH
    Di sản Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức/ Trần Văn Bính.- Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2015.- 190tr.: ảnh; 20x24cm.
    ISBN: 9786048004415
    Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và những lý luận, hoạt động thực tiễn của Người đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản, cấp thiết về văn hoá - đạo đức con người ở nước ta hiện nay
(Đạo đức; Văn hoá; Tư tưởng Hồ Chí Minh; )
DDC: 170 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.