Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 372.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013441. CHU QUANG TRỨ
    Di sản văn hoá dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam/ Chu Quang Trứ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 135tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028120
    Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị tinh thần của tôn giáo. Vai trò của lễ hội với văn hoá tâm linh người Việt. Kiến trúc và nghệ thuật tạo hình tôn giáo tại Việt Nam
(Di sản văn hoá; Tín ngưỡng; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 200.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015644. TRẦN NGỌC TAM
    Di sản văn hoá phi vật thể miệt vườn huyện Chợ Lách/ B.s.: Trần Ngọc Tam (ch.b.), Lư Văn Hội.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 207tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 199-203
    ISBN: 9786049027499
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược vùng đất và con người huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre); tìm hiểu các hình thức tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán, làng nghề truyền thống, nghệ thuật cổ truyền, ẩm thực dân gian, tri thức dân gian thuộc di sản văn hoá phi vật thể miệt vườn huyện Chợ Lách
(Di sản văn hoá; Văn hoá phi vật thể; ) [Bến Tre; Chợ Lách; ] [Vai trò: Lư Văn Hội; ]
DDC: 390.0959785 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013795. LÊ THẾ VỊNH
    Di sản văn hoá dân gian vùng cửa Sông Đà Diễn/ Lê Thế Vịnh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 479tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 447-464. - Thư mục: tr. 465-469
    ISBN: 9786049027451
    Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá dân gian vùng cửa sông Đà Diễn (thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) qua văn hoá vật thể, phi vật thể với những phong tục, tập quán, tín ngưỡng dân gian, lễ hội dân gian, văn học - nghệ thuật và tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống và những di sản văn hoá vùng cửa sông Đà Diễn trong cuộc sống đương đại
(Văn hoá dân gian; ) [Sông Đà Diễn; Phú Yên; Tuy Hoà; ]
DDC: 390.0959755 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969126. NGUYỄN THỊ NGÂN
    Nhận diện di sản văn hoá dân tộc Chứt ở Quảng Bình/ Nguyễn Thị Ngân ch.b..- H.: Sân khấu, 2017.- 395tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049071300
    Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, môi trường, nguồn gốc tộc người và dân số, các hoạt động kinh tế đảm bảo đời sống tộc người, văn hoá vật thể, văn hoá phi vật thể dân tộc Chứt tại Quảng Bình
(Di sản văn hoá; Dân tộc Chứt; ) [Quảng Bình; ]
DDC: 305.895922059745 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017193. Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường/ Bùi Thiện s.t., biên dịch, giới thiệu ; Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lý.- H.: Văn hoá dân tộc, 2015.- 1239tr.: ảnh màu; 24cm.
    Phụ lục: tr. 1201-1232
    ISBN: 9786047008339
    Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về huyền thoại, huyền tích, sử thi về nguồn gốc loài người, về cuộc chiến sinh tồn, về lao động và những cuộc chiến huyền thoại từ xưa của xứ Mường
(Di sản văn hoá; Diễn xướng; Dân tộc Mường; Nghi lễ; Phong tục; ) [Vai trò: Bùi Thiện; Hà Lý; ]
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1521154. NGUYỄN THỊ THỐNG NHẤT
    Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa thế giới vật thể/ Nguyễn Thị Thống Nhất.- Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng, 2016.- 239tr.; 24cm.
    ISBN: 9786048414375
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về du lịch và phát triển du lịch, những vấn đề cơ bản về Di sản văn hóa thế giới, tình hình khai tthác thị trường khách tại các Di sản văn hóa thế giới

DDC: 338.4791597 /Price: 84000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1027560. LÊ VĂN QUÝ
    Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá/ Lê Văn Quý.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 163tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045702567
    Tóm tắt: Gồm 98 câu hỏi - đáp pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá: khái niệm di sản văn hoá, đối tượng điều chỉnh của Luật di sản văn hoá hiện hành, qui định về những đối tượng có quyền quản lý, sở hữu di sản văn hoá, chính sách của nhà nước, mục đích của việc bảo tồn, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá...
(Bảo tồn; Di sản văn hoá; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970902638 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1447134. Văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa: Lưu hành nội bộ.- H.: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2014.- 532tr; 19cm.
    ISBN: 9786049800603
    Tóm tắt: Giới thiệu văn bản do Quốc hội ban hành; văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn trên lĩnh vực hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa có được bộ tài liệu tương đối hoàn chỉnh để vận dụng trong thực tiễn công tác
(Di sản văn hóa; Pháp luật; Quản lí nhà nước; Văn bản; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59709 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học855620. Hướng tiếp cận giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hoá với phát triển kinh tế - xã hội/ Đặng Văn Bài, Từ Thị Loan, Lưu Trần Tiêu... ; Tuyển chọn: Bùi Hoài Sơn, Phạm Lan Oanh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2022.- 599 tr.; 21 cm.
    Thư mục trong chính văn
    ISBN: 9786047033676
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết làm rõ những quan điểm, cách tiếp cận, lý thuyết và đề xuất giải pháp có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn đối với mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hoá và phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực như di tích, bảo tàng, du lịch, trang phục, ngôn ngữ, phong tục tập quán, không gian số...
(Bảo tồn; Di sản văn hoá; Kinh tế; Phát triển; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Hoài Sơn; Lưu Trần Tiêu; Nguyễn Công Việt; Nguyễn Quốc Hùng; Phạm Lan Oanh; Từ Thị Loan; Đặng Văn Bài; ]
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994753. NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU
    Tìm trong di sản văn hoá phương Nam/ Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 391tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 385-387
    ISBN: 9786046831327
    Tóm tắt: Tìm hiểu về di sản văn hoá phương Nam gồm: Văn hoá Hán Nôm, văn học chữ Quốc ngữ
(Di sản văn hoá; ) [Miền Nam; Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Mạnh Hùng; ]
DDC: 306.095977 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học851085. NGUYỄN THỊ HIỀN
    Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dựa vào cộng đồng/ Nguyễn Thị Hiền.- H.: Văn hoá dân tộc, 2022.- 95 tr.; 20 cm.
    Thư mục: tr. 93-94
    ISBN: 9786047033782
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về di sản văn hoá. Quan điểm, nội dung và giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dựa vào cộng đồng. Một số giải pháp và kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam và quốc tế
(Bảo tồn; Di sản văn hoá; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học881550. VƯƠNG CHÍ BỀN
    Dân ca quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại/ Vương Chí Bền (ch.b.), Bùi Quang Thanh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2021.- 100 tr.: minh hoạ; 23 cm.
    Phụ lục: tr. 83-94. - Thư mục: tr. 95-100
    ISBN: 9786047032112
    Tóm tắt: Đề cập tới không gian văn hoá, lịch sử, địa lý và con người Bắc Ninh, làng Quan họ và nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh, những sáng tạo văn hoá mang tầm nhân loại cũng như vấn đề bảo vệ, phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh
(Di sản văn hoá; Dân ca quan họ; Văn hoá phi vật thể; ) [Bắc Ninh; ]
DDC: 398.80959727 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1439013. Di tích lịch sử và di sản văn hóa Việt Nam/ Thùy Linh, Việt Trinh sưu tầm và hệ thống hóa.- H.: Lao động, 2011.- 511tr: ảnh; 27cm.
    ISBN: 132448
    Tóm tắt: Giới thiệu các di tích lịch sử văn hoá Việt Nam và di sản văn hoá Việt Nam như: khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chùa một cột, Lam kinh, Bảo tàng phụ nữ Nam bộ, địa đạo Củ Chi, văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên,...
(Di sản văn hóa; Di tích lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thùy Linh; Việt Trinh; ]
DDC: 959.7 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995227. Di sản văn hoá Việt Nam - Khái lược và giới thiệu/ NguyễnThị Phương s.t., giới thiệu.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 398tr.; 27cm.
    Thư mục: tr. 394
    ISBN: 9786047012015
    Tóm tắt: Khái quát về di sản văn hoá Việt Nam. Giới thiệu một số di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể thế giới tại Việt Nam: Quần thể di tích cố đô Huế, vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, Thăng Long - Hà Nội, âm nhạc cung đình Việt Nam, văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù...
(Di sản văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Phương; ]
DDC: 959.7 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994736. LÊ VĂN QUÝ
    Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá/ Lê Văn Quý.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 180tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045702567
    Tóm tắt: Gồm 98 câu hỏi - đáp pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá: khái niệm di sản văn hoá, đối tượng điều chỉnh của Luật di sản văn hoá hiện hành, qui định về những đối tượng có quyền quản lý, sở hữu di sản văn hoá, chính sách của nhà nước, mục đích của việc bảo tồn, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá...
(Bảo tồn; Di sản văn hoá; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970902638 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1433949. TRẦN LÂM BIỀN
    Thế giới biểu tượng trong di sản văn hoá/ Trần Lâm Biền, Trịnh Sinh.- H.: Hồng Đức, 2017.- 259 tr: ảnh; 24 cm.
    Thư mục: tr. 245 - 257
    ISBN: 9786048914097
    Tóm tắt: Trình bày về biểu tượng văn hoá nghệ thuật của cư dân Hà Nội thời tiền sử, thời sơ sử và dưới thời quân chủ dân tộc
(Biểu tượng; Di sản văn hóa; Nghệ thuật; Văn hóa; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Trịnh Sinh; ]
DDC: 704.90959731 /Price: 159000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432772. Giá trị của di sản văn hóa óc eo - An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 697tr: biểu đồ, bảng, ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. HCM. Trường đại học KHXH & NV. Ban quản lý di tích văn hóa óc eo - An Giang
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786047344093
    Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về di sản văn hoá Óc Eo từ góc nhìn lịch sử, một số bình diện về văn hóa óc eo, giá trị kinh tế xã hội của di sản văn hóa óc eo
(Di sản văn hóa; Văn hóa Óc Eo; ) [An Giang; ]
DDC: 959.701 /Price: 356000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1677633. Diễn xướng nghi lễ - di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường/ Bùi Thiện s.t., b.d., giới thiệu ; Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lý.- H.: Văn hóa dân tộc, 2015.- 1240tr.: ảnh màu; 24cm.
    ISBN: 9786047008339
    Tóm tắt: Giới thiệu không gian văn hóa Mường xưa và nay. Giới thiệu hát mo Đẻ đất đẻ nước, các Roóng mo chuyển kiếp về với Tổ và đạo lý Mường, tế trời đất, tổ tiên và mại nhà xe, cầu mát lành. Một số câu chuyện và tri thức dân gian liên quan đến diễn xướng nghi lễ và phong tục Mường...
|Di sản văn hóa; Diễn xướng nghi lễ; Dân tộc Mường; Việt Nam; Văn hóa dân gian; |
DDC: 390.09597 /Price: 300000 /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học832085. NGUYỄN VĂN TÂN
    Những di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam/ Nguyễn Văn Tân b.s..- H.: Nxb. Hà Nội, 2023.- 180 tr.; 21 cm.- (Tủ sách Văn hoá phổ thông)
    Thư mục: tr. 175
    ISBN: 9786043957099
    Tóm tắt: Giới thiệu về những di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam như: Nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc...
(Di sản văn hoá; Văn hoá phi vật thể; ) [Việt Nam; ]
DDC: 390.09597 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học832084. NGUYỄN VĂN TÂN
    Những di sản văn hoá vật thể và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam/ Nguyễn Văn Tân b.s..- H.: Nxb. Hà Nội, 2023.- 160 tr.; 21 cm.- (Tủ sách Văn hoá phổ thông)
    Thư mục: tr. 156-157
    ISBN: 9786043957082
    Tóm tắt: Giới thiệu các giá trị nổi bật, lịch sử, kiến trúc điển hình và mô tả chi tiết về tám di sản thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận từ năm 1993 đến 2014: Quần thể Di tích Huế, vịnh Hạ Long, đô thị cổ Hội An,Thánh địa Mỹ Sơn, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, khu di tích Trung tâm hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành nhà Hồ, Quần thể danh thắng Tràng An
(Di sản thiên nhiên; Di sản văn hoá; Văn hoá vật thể; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.