Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 14747.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121550. ĐỖ XUÂN LÂN
    Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Đỗ Xuân Lân.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 155tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720127
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật cùng những kỹ năng cơ bản nhất giúp cán bộ, công chức cấp xã có điều kiện tham gia tích cực và chủ động hơn trong nâng cao kiến thức pháp luật
(Cán bộ cơ sở; Giáo dục; Phổ biến; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121297. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý người chưa thành niên trong thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 195tr.: bảng; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 159-192
    ISBN: 9786046522829
    Tóm tắt: Khái quát chung về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên; công tác giáo dục người chưa thành niên tại xã, phường, thị trấn; trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên. Giới thiệu một số biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên
(Vi phạm pháp luật; Trẻ em; Pháp luật; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708772 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141699. Giáo dục nếp sống văn hoá cho học sinh/ Nguyễn Đắc Hưng (ch.b.), Lê Thị Mai Hoa, Đỗ Đức Hồng Hà, Trần Thị Phương Lan.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 167tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045706985
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về nếp sống văn hoá và đặc điểm của học sinh; nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục nếp sống văn hoá cho học sinh; vai trò và những quy định của pháp luật liên quan tới giáo dục nếp sống văn hoá cho học sinh
(Giáo dục; Nếp sống văn hoá; Học sinh; ) [Vai trò: Trần Thị Phương Lan; Nguyễn Đắc Hưng--ch.b.; Lê Thị Mai Hoa; Đỗ Đức Hồng Hà; ]
DDC: 370.115 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học156084. Hỏi - Đáp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và luật thanh niên.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 166tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Hỏi đáp pháp luật)
    ISBN: 8935075930841
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và giải đáp những quy định trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và luật thanh niên về các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của thanh niên, trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên, trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, bồi dưỡng thanh niên từ đủ mười sau tuổi đến dưới mười tám tuổi, tổ chức thanh niên
(Pháp luật; Bảo vệ; Thanh niên; Trẻ em; Giáo dục; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học156052. Hỏi - Đáp luật phổ biến, giáo dục pháp luật và luật phòng, chống mua bán người.- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 170tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Hỏi đáp pháp luật)
    ISBN: 8935075930629
    Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và giải đáp những quy định trong luật phổ biến, giáo dục pháp luật và luật phòng, chống mua bán người về: nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật; các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa mua bán người, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân, hỗ trợ nạn nhân, trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán người, hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người
(Pháp luật; Phòng chống; Buôn người; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.597 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441895. Vai trò của công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và khu chế xuất/ Biên soạn: Hoàng Nam, Thanh Dung.- Hà Nội: Lao động, 2016.- 539tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045971376
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của công đoàn trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và một số văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
(Lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thanh Dung; Hoàng Nam; ]
DDC: 344.5970102638 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440226. Văn hóa giáo dục/ Biên soạn: Quế Thị Mai Hương.- Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2016.- 183tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục cuối mỗi phần
    ISBN: 9786049029622
    Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề khái quát liên quan đến giáo dục trên cơ sở tham khảo các thông tin ở những tài liệu có liên quan, đồng thời sưu tầm, thu thập một số bài nghiên cứu về văn hóa giáo dục giúp bạn đọc quan tâm có cái nhìn bao quát và nắm bắt được những thông tin cụ thể liên quan đến nội dung vấn đề.
(Giáo dục; Văn hóa; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quế Thị Mai Hương; ]
DDC: 306.4309597 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học439935. Cẩm nang giáo dục kỹ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên/ Biên soạn: Lê Văn Cầu (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Thanh niên, 2016.- 118tr.: hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr. 117-118
    ISBN: 9786046434863
    Tóm tắt: Trang bị cho cán bộ thanh niên, tuyên truyền viên thanh niên phương pháp vận dụng kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ năng sống để tổ chức giáo dục, hướng dẫn vị thành niên ứng xử, giải quyết những khó khăn thường gặp trong cuộc sống về sức khỏe sinh sản.
(Sức khỏe sinh sản; Kĩ năng sống; Giáo dục; Vị thành niên; ) [Vai trò: Ngô Khang Cường; Đặng Thị Huệ; Đỗ Thị Minh Châu; Nguyễn Bá Bình; Lê Văn Cầu; ]
DDC: 613.9071 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120480. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật/ Nguyễn Tất Viễn (ch.b.), Nguyễn Duy Quý, Dương Thị Thanh Mai....- H.: Tư pháp, 2015.- 303tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 295-301
    ISBN: 9786048107185
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, chính sách, pháp luật và một số văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
(Giáo dục; Phổ biến; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Hữu Nghị; Nguyễn Văn Quyền; Nguyễn Tất Viễn--ch.b.; Nguyễn Duy Quý; Dương Thị Thanh Mai; ]
DDC: 349.597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95955. DAISAKU IKEDA
    Đối thoại về sức khoẻ và cuộc sống, đạo đức và giáo dục: Sách tham khảo/ Daisaku Ikeda, René Simard, Guy Bourgeault ; Trần Quang Tuệ dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 331tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045724446
    Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề lớn mà nhân loại đã và đang đối mặt qua các cuộc đối thoại như sức khoẻ và bệnh tật, giáo dục nhân sinh quan cũng như triết lý riêng của họ về ý nghĩa cuộc sống, khám phá những vấn đề về đạo đức và tác động của nó đối với con người; từ đó mong muốn hướng tới một tương lai văn minh, lành mạnh cho nhân loại; nơi mà khoa học, tâm linh và tinh thần nhân văn được kết hợp hài hoà
(Xã hội học; Giáo dục; Cuộc sống; Con người; Đạo đức; ) [Vai trò: Bourgeault, Guy; Trần Quang Tuệ--dịch; Simard, René; ]
DDC: 301 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491526. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam: Thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra/ Biên soạn: Phạm Văn Linh (ch.b.),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2014.- 611tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045711576
    Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về thời cơ, thách thức đặt ra đối với nền giáo dục - đào tạo Việt Nam, trên cơ sở đó các tác giả cũng đề xuất một số phương án nhằm đổi mới quan điểm, nhận thức về giáo dục - đào tạo nói chung cũng như đổi mới giáo dục đại học, đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới công tác dạy nghề,...nói riêng.
(Giáo dục; Đổi mới; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nghiêm Đình Vỳ; Pham Đỗ Nhật Tiến; Phạm Văn Linh; Trần Quốc Toản; Đặng Ứng Vận; ]
DDC: 370.9597 /Price: 61000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86290. NGUYỄN VĂN TUẤN
    Trò chuyện khoa học và giáo dục/ Nguyễn Văn Tuấn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 535tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045850022
    Tóm tắt: Tập hợp những suy nghĩ, quan điểm và tầm nhìn của tác giả về các vấn đề liên quan đến khoa học, giáo dục, đạo đức khoa học và xuất bản khoa học
(Khoa học; Giáo dục; )
DDC: 507 /Price: 130000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122494. DƯƠNG TỰ ĐAM
    Giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay/ Dương Tự Đam.- H.: Thanh niên, 2015.- 98tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 95-96
    ISBN: 9786046433439
    Tóm tắt: Trình bày một số cơ sở lý luận nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; truyền thụ lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; tuổi trẻ Việt Nam sống và học tập theo lý tưởng, đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh
(Giáo dục; Thanh niên; Lí tưởng cách mạng; Đạo đức cách mạng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 320.560835 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121872. NGUYỄN ĐỨC TUẤN
    Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Đức Tuấn b.s..- H.: Lao động, 2015.- 700tr.: bảng; 27cm.
    Phụ lục: tr. 181-694. - Thư mục: tr. 695
    ISBN: 9786045948774
    Tóm tắt: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động. Giới thiệu một số nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động kèm theo các thông tư, nghị định và văn bản của Tổng Liên đoàn về hoạt động công đoàn
(Pháp luật; Giáo dục; Tuyên truyền; Công nhân; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107507. Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo/ Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Trọng Chuẩn, Hà Minh Đức....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 495tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội
    ISBN: 9786045700846
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời và những cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nhà tri thức, triết học Trần Đức Thảo
(Sự nghiệp; Cuộc đời; Tư tưởng triết học; ) [Việt Nam; ] {Trần Đức Thảo, Triết gia, 1917-1993, Việt Nam; } |Trần Đức Thảo, Triết gia, 1917-1993, Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn Tuấn Khang; Phạm Thành Hưng; Hà Minh Đức; Nguyễn Đình Chú; Nguyễn Trọng Chuẩn; ]
DDC: 181.197 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71510. Bác Hồ với ngành giáo dục/ Phan Tuyết s.t., tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2017.- 218tr.: ảnh; 21cm.- (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786049555589
    Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói, bài viết và thư của Bác Hồ về ngành giáo dục cùng những câu chuyện kể về Bác với sự nghiệp giáo dục
Hồ Chí Minh; (Giáo dục; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Tuyết--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 370.9597 /Price: 64000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441411. Luật giáo dục nghề nghiệp.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 159tr.; 19cm.
    ISBN: 9786049517891
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật giáo dục nghề nghiệp bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo và người học, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và các điều khoản thi hành
(Luật giáo dục nghề nghiệp; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970767 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95716. Các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.- H.: Lao động, 2016.- 388tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045966860
    Tóm tắt: Gồm hệ thống các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục mầm non: Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời, quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia... và một số Nghị định, Quyết định liên quan đến giáo dục mầm non
(Giáo đục mầm non; Văn bản pháp qui; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970768202638 /Price: 130000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96015. Các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học.- H.: Lao động, 2016.- 456tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045966853
    Tóm tắt: Trình bày nội dung các thông tư và một số nghị định, quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục tiểu học như: Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học, tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học...
(Pháp luật; Giáo dục tiểu học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970768202638 /Price: 140000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440396. Các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông/ Hệ thống: Phương Huyền.- Hà Nội: Lao động, 2016.- 583tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 345-575
    ISBN: 9786045966846
    Tóm tắt: Giới thiệu các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông cùng phụ lục văn bản tham khảo
(Pháp luật; Giáo dục trung học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phương Huyền; ]
DDC: 344.5970768302638 /Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.