Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 101.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học110160. TRẦN THỊ HOÀI
    Đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học/ Trần Thị Hoài.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 169tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    Thư mục: tr. 159-169
    ISBN: 9786046229087
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận về đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học. Công tác đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học ở Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học
(Thẩm định; Đánh giá; Chương trình giảng dạy; Giáo dục đại học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 378.19909597 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học20833. Luật Giáo dục - Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) - Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông & công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.- H.: Lao động, 2019.- 390tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045983294
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Giáo dục - Luật Giáo dục nghề nghiệp - Luật Giáo dục đại học và các quy định về: trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, kiểm định chất lượng giáo dục, học phí, quản lý, sử dụng kinh phí trong các cơ sở giáo dục, quy chế tuyển sinh, công tác thi đua, khen thưởng...
(Pháp luật; Luật giáo dục; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970702638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học449584. Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Mai Ngọc Anh (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2020.- 527tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 509-522
    ISBN: 9786045759820
    Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống chiến lược, chính sách của nhà nước Trung Quốc đối với giáo dục đại học từ năm 1978 đến nay; kết quả thực hiện chính sách phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc và một số khuyến nghị về quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ kinh nghiệm của Trung Quốc
(Kinh nghiệm; Giáo dục đại học; Quản lí nhà nước; ) [Việt Nam; Trung Quốc; ] [Vai trò: Mai Ngọc Anh; Bùi Thị Hồng Việt; Nguyễn Đình Hưng; Đỗ Thị Hải Hà; Nguyễn Đăng Núi; ]
DDC: 353.880951 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539953. Luật giáo dục đại học.- H.: Chính trị Quốc gia, 2012.- 76tr; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật giáo dục đại học gồm những qui định chung và qui định cụ thể về tổ chức cơ sở giáo dục đại học; nhiệm vụ và quyền hạn; hoạt động đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học; bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; các qui định về giảng viên; người học; tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục...
(Giáo dục đại học; Luật giáo dục; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.597 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488639. Phát huy hiệu quả của giáo dục đại học: Kỹ năng và nghiên cứu để tăng trưởng ở khu vực Đông Á.- Washington, D.C.: Ngân hàng Thế giới, 2012.- 224tr.: biểu đồ; 26cm.
    ĐTTS ghi: Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á Thái Bình Dương - báo cáo khu vực
    Phụ lục: tr. 175-214. - Thư mục: tr. 215-224
    Tóm tắt: Khảo sát nền giáo dục đại học ở Đông Á, xác định những kĩ năng thiết thực cần có để nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất, cũng như làm thế nào để các hệ thống giáo dục đại học cung cấp những loại kĩ năng, nghiên cứu có tính thực tiễn để thúc đẩy tăng trưởng.
(Giáo dục đại học; Kĩ năng; Nghiên cứu; ) [Đông Á; ]
DDC: 378.5 /Price: 22000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489900. Tìm hiểu luật giáo dục đại học/ Tuyển chọn: Anh Đào.- Hà Nội: Dân trí, 2012.- 67tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Tìm hiểu những quy định của pháp luật về giáo dục đại học: những qui định chung và qui định cụ thể về tổ chức cơ sở giáo dục đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế...
(Giáo dục đại học; Văn bản pháp luật; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Luật giáo dục đại học; } |Luật giáo dục đại học; | [Vai trò: Anh Đào; ]
DDC: 344.5970768402632 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469593. PHẠM PHỤ
    Về khuôn mặt mới của giáo dục đại học Việt Nam/ Phạm Phụ.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2005.- 324tr.; 24cm.
    Tóm tắt: 52 bài báo, kiến nghị, tham luận, phản biện và trả lời phỏng vấn về các vấn đề của giáo dục đại học Việt Nam.
(Giáo dục; Đại học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 378.597 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học173007. NGUYỄN VĂN TUẤN
    Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập/ Nguyễn Văn Tuấn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2011.- 335tr.: minh hoạ; 21cm.- (Tủ sách Tri thức hiện đại)
    Tóm tắt: Gồm những bài viết đề cập đến những vấn đề chung về giáo dục đại học, học vị tiến sĩ, thi cử và tiêu chuẩn cho chức danh giáo sư qua kinh nghiệm của các nước và Việt Nam
(Giáo dục đại học; Hội nhập; )
DDC: 378 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học139722. Giáo dục đại học Việt Nam - Góc nhìn từ lý thuyết kinh tế tài chính hiện đại: Sách chuyên khảo/ Phạm Đức Chính, Nguyễn Tiến Dũng (ch.b.), Nguyễn Hồng Nga....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 515tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Kinh tế - Luật
    Thư mục: tr. 509-512
    ISBN: 9786045700686
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận về sản phẩm giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường; mối quan hệ giữa giáo dục đại học và vốn con người; cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường; đặc thù của quản trị đại học và những bất cập trong cơ cấu tổ chức, quản lý hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay...
(Giáo dục đại học; Lí thuyết; Kinh tế tài chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Đức Chính--ch.b.; Nguyễn Tấn Phát; Nguyễn Hồng Nga; Nguyễn Tiến Dũng--ch.b.; Nguyễn Thị Thu Trang; ]
DDC: 378.597 /Price: 140000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học676627. Luật giáo dục đại học. Luật phổ biến giáo dục pháp luật.- H.: Lao động, 2012.- 119 tr.; 19 cm..

DDC: 344.597 /Price: 20.000đ.- 1000b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453669. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học/ Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu.- H.: Lao động, 2019.- 163 tr.; 19 cm.
    ISBN: 9786045989258
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung, tổ chức cơ sở giáo dục đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học,..
(Giáo dục đại học; Pháp luật; Luật giáo dục; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Minh Ngọc--sưu tầm, giới thiệu; ]
DDC: 344.5970768402632 /Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học442798. VŨ THỊ LOAN
    Chính sách nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam: LATS Giáo dục: 62.14.01.14/ Vũ Thị Loan.- Hà Nội, 2016.- x, 233tr.: hình vẽ, bảng; 30cm.
    Thư mục: tr. 163-170. - Phụ lục: tr. 171-233
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam
(Giáo dục đại học; Chính sách; Thời kì hội nhập; ) [Việt Nam; ]
DDC: 378.101209597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443042. HOÀNG THỊ HỒNG NGA
    Giáo dục đại học dưới chế độ Việt Nam Cộng hoà (1956-1975): LATS Lịch sử: 62.22.03.13/ Hoàng Thị Hồng Nga.- Hà Nội, 2016.- IV, 170tr.: hình vẽ, bảng; 30cm.
    Thư mục: tr. 150-170. - Phụ lục cuối chính văn
    Tóm tắt: Nghiên cứu về giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng hoà. Phân tích và làm sáng tỏ sự chuyển hướng của giáo dục đại học dưới chế độ Việt Nam Cộng hoà từ ảnh hưởng của mô hình đại học Pháp (1956 - 1964) sang ảnh hưởng của mô hình đại học Mỹ (1965 - 1975) trên các phương diện: Cấu trúc hệ thống đại học, mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo, đội ngũ giảng viên - sinh viên, cơ sở vật chất - ngân sách và tổ chức quản lý đại học. Một số nhận xét và bài học kinh nghiệm qua nghiên cứu trên
(Chế độ cộng hoà; Giáo dục đại học; ) [Miền Nam; Việt Nam; ]
DDC: 378.597709045 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441406. Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam: Thành tựu, chính sách và kinh nghiệm thực tiễn.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 343tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Dự án Phát triển giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng ở Việt Nam giai đoạn 2
    ISBN: 9786046265504
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam (POHE), những thành tựu chủ yếu của 10 năm thực hiện dự án POHE cùng một số định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam với việc vận dụng các nguyên tắc và phát triển bền vững
(Giáo dục đại học; Hướng nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 378.01309597 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học131601. Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 262tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045703717
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật giáo dục đại học với những qui định chung và qui định cụ thể về tổ chức cơ sở giáo dục đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học; hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; các qui định liên quan đến giảng viên, người học, tài chính, tài sản, quản lí nhà nước về giáo dục đại học cùng một số văn bản hướng dẫn thi hành
(Pháp luật; Giáo dục đại học; Luật giáo dục; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970768402632 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học542468. Phát huy hiệu quả của giáo dục đại học: Kỹ năng và nghiên cứu để tăng trưởng ở khu vực Đông Á: Báo cáo khu vực.- H.: Ngân hàng thế giới, 2012.- 224tr: biểu đồ; 26cm.
    ĐTTS ghi: Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á Thái Bình Dương
    Phụ lục: tr. 175-214. - Thư mục: tr. 215-224
    Tóm tắt: Khái quát về nền giáo dục đại học ở khu vực Đông Á: những thay đổi, tiến triển, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Nghiên cứu những kỹ năng làm việc người lao động cần có để tìm được việc làm và làm việc hiệu quả. Khảo sát phương pháp giáo dục đại học áp dụng để thực hiện những nghiên cứu có khả năng ứng dụng thương mại
(Giáo dục đại học; Lao động; ) [Đông Á; ]
DDC: 378.5 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học595333. DƯƠNG THỊ HOÀNG OANH
    Giáo dục đại học Mỹ và Việt Nam: Cấu trúc giáo dục và khả năng tự học của sinh viên/ Dương Thị Hoàng Oanh.- Tp. Hồ Chí Minh: VNU-HCM Publishing House, 2011.- 212tr.; 24cm.
    Bibliogr.: p. 207-212
(Giáo dục đại học; Khả năng; Mỹ; Sinh viên; Tự học; )
DDC: 378 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học181136. PHẠM PHỤ
    Về khuôn mặt mới của giáo dục đại học Việt Nam. T.2/ Phạm Phụ.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 482tr.: minh hoạ; 24cm.
    Tóm tắt: Gồm các bài báo cáo, kiến nghị, tham luận, phản biện và trả lời phỏng vấn của tác giả về các nguyên lý mới, chính sách mới, tài chính và quản trị... của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá
(Giáo dục đại học; )
DDC: 378.597 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học591071. NGÔ VĂN HÀ
    Giáo dục đại học ở miền Bắc thời kỳ 1954-1975/ Ngô Văn Hà.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 279tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Cuốn sách phân tích một sách có hệ thống quan điểm của Đảng về giáo dục đại học, đào tạo cán bộ chuyên môn ở miền Bắc Việt Nam thời kỳ 1954-1975
(Giáo dục; Miền Bắc; Đại học; )
DDC: 378.9597 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học590658. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống kinh tế học đại cương: Dành cho chương trình giáo dục đại học ngành xã hội học và công tác xã hội/ Vũ Quang Thọ (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Tĩnh....- H.: Dân trí, 2010.- 175tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Công Đoàn - Bộ môn kinh tế
    Tóm tắt: Giới thiệu một hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống về kinh tế học đại cương, kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô...
(Câu hỏi; Bài tập; Kinh tế; Trắc nghiệm; ) [Vai trò: Hoàng Thanh Tuyền; Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thu Hồng; Nguyễn Thế Cường; Nguyễn Đức Tĩnh; Vũ Quang Thọ; ]
DDC: 330.1 /Price: 28500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.