Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 19.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học432957. NGUYỄN LAM
    Phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương/ Nguyễn Lam.- H.: Sự thật, 1980.- 79tr; 20cm.
    ISBN: vie
    Tóm tắt: Quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng về phương hưưongs, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng địa phương. Những biện pháp, chính sách và tổ chức quản lý ngành công nghiệp đó
{hàng tiêu dùng; quản lí; công nghiệp địa phương; công nghiệp; } |hàng tiêu dùng; quản lí; công nghiệp địa phương; công nghiệp; |
DDC: 338.4 /Price: 0,65d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140796. PHẠM HỒNG TÚ
    Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam/ B.s.: Phạm Hồng Tú (ch.b.), Hoàng Thọ Xuân, Đinh Thị Mỹ Loan.- H.: Công thương, 2014.- 273tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Công thương
    Phụ lục: tr. 178-273. - Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786049310430
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn. Nghiên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam thời kỳ 2001-2012 và phương hướng, giải pháp phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn giai đoạn 2011-2020
(Bán lẻ; Nông thôn; Thị trường; Hàng tiêu dùng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Thị Mỹ Loan--b.s.; Hoàng Thọ Xuân--b.s.; ]
DDC: 381.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học300928. LÊ VĂN TÂM
    Hoàn thiện môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất hàng tiêu dùng/ Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 314tr : bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 309-314
    Tóm tắt: Những vấn đề lí luận cơ bản về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sản xuất hàng tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay. Biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sản xuất hàng tiêu dùng ở Việt Nam
{Kinh doanh; Việt Nam; Doanh nghiệp nhà nước; Kinh tế; } |Kinh doanh; Việt Nam; Doanh nghiệp nhà nước; Kinh tế; | [Vai trò: Ngô Kim Thanh; ]
/Price: 29500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học457558. Hàng tiêu dùng và dịch vụ: Thông tin chuyên đề. T.2.- Hà Nội: Uỷ ban kế hoạch nhà nước, 1988.- 90tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề về hàng tiêu dùng và dịch vụ ở Việt Nam
{Hàng tiêu dùng; Kinh tế; dịch vụ; } |Hàng tiêu dùng; Kinh tế; dịch vụ; |
DDC: 339.4 /Price: ?đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434334. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
    Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu. Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá IV) về phương hướng nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương.- H.: Sự thật, 1979.- 32tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tình hình và phương hướng phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp địa phương. Các biện pháp và chính sách cụ thể để phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương
{công nghiệp; công nghiệp địa phương; Việt Nam; hàng tiêu dùng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết; hội nghị 6; } |công nghiệp; công nghiệp địa phương; Việt Nam; hàng tiêu dùng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết; hội nghị 6; |
DDC: 324.259707 /Price: 0đ15 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học615442. Công nghiệp hàng tiêu dùng ở một số nước Đông Nam á.- H: Nxb.Hà Nội, 1990.- 45tr.; 21cm.
(Hàng tiêu dùng; Kinh tế công nghiệp; )
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học639985. Nghiên cứu thị trường nhu cầu và quảng cáo hàng tiêu dùng: Tài liệu tham khảo nội bộ/ b.s. : Phạm Viết Muôn, Dương Hồng Phương.- H.: Trung tâm thông tin kinh tế và khoa học kỹ thuật công nghiệp, 1990.- 57tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Thị trường hàng tiêu dùng phân loại và đặc điểm, nghiên cứ thị trường và dự báo nhu cầu, quảng cáo hàng tiêu dùng
(Quảng cáo; Hàng tiêu dùng; Thị trường; ) [Vai trò: Phạm Viết Muôn; Dương Hồng Phương; ]
DDC: 381 /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học640729. Ở phương Tây người ta định giá hàng tiêu dùng như thế nào: Tài liệu tham khảo nội bộ/ b.s. : Trần Doãn Ấn, Phạm Viết Muôn, Dương Hồng Phương.- H.: Trung tâm thông tin, 1990.- 55tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Các chi phí về về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng ở phương tây, từ đó có thể định giá sản phẩm khi mang ra thị trường tiêu thụ ở Phương Tây
(Hàng tiêu dùng; Giá cả; Hàng hoá; ) [Vai trò: Dương Hồng Phương; Phạm Viết Muôn; Trần Doãn Ấn; ]
DDC: 338.5 /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học552486. Hàng tiêu dùng và dịch vụ: Thông tin chuyên đề.- H.: Trung tâm thông tin Ủy ban kế hoạch nhà nước, 1988.- 2 tập; 27cm..
    Tóm tắt: Những thông tin chọn lọc về quan điểm và thực tiễn về vấn đề hàng tiêu dùng và dịch vụ ở các nước Đông Âu, Liên xô, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, và 1 số nước châu á; xu hướng phát triển hàng tiêu dùng và dịch vụ trên thế giới trong tương lai...
{Hàng tiêu dùng; dịch vụ; tài liệu tham khảo; thông tin chuyên đề; hàng hóa; } |Hàng tiêu dùng; dịch vụ; tài liệu tham khảo; thông tin chuyên đề; hàng hóa; |
/Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học549763. Hàng tiêu dùng và dịch vụ: Thông tin chuyên đề. T.1: Quan điểm và thực tiễn ở nước ngoài.- H.: Trung tâm thông tin Ủy ban kế hoạch nhà nước, 1988.- 116tr.; 27cm..
    Tóm tắt: Những thông tin chọn lọc về quan điểm và thực tiễn về vấn đề hàng tiêu dùng và dịch vụ ở các nước Đông Âu, Liên xô, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, và 1 số nước châu á; xu hướng phát triển hàng tiêu dùng và dịch vụ trên thế giới trong tương lai...
{Hàng tiêu dùng; dịch vụ; tài liệu tham khảo; thông tin chuyên đề; hàng hóa; } |Hàng tiêu dùng; dịch vụ; tài liệu tham khảo; thông tin chuyên đề; hàng hóa; |
/Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học662686. NGUYỄN LAM
    Phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địaphương/ Nguyễn Lam.- H.: Sự thật, 1980.- 79tr; 19cm.
{Công nghiệp; Hàng tiêu dùng; Công nghiệp địa phương; } |Công nghiệp; Hàng tiêu dùng; Công nghiệp địa phương; |
/Price: 0,60d /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học648555. Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IV về phương hướng nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương.- H.: Sự thật, 1979.- 32tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nội dung nghị quyết 6 của ban chấp hành trung ương Đảng gồm 2 phần: Phần 1: Tình hình và phương hướng phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương; Phần 2: Biện pháp và chính sách thực hiện
(Chủ nghĩa Mác-Lênin; Nghị quyết; Việt Nam; Đảng cộng sản; )
DDC: 324.25970754 /Price: 0.15đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học572154. Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa IV) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương/ Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Sự thật, 1979.- 31tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Tình hình và phương hướng phát triển Công nghiệp địa phương và công nghiệp hàng tiêu dùng
(Công nghiệp địa phương; Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung ương; Nghị quyết; Hội nghị; )
/Price: 0.15đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học613154. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IV về phương hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương.- H: Sự thật, 1979.- 31tr.; 19cm.
(Hội nghị; Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết; ) [Vai trò: Đảng Cộng sản Việt Nam; ]
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547456. Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu của ban chấp hành trung ương Đảng (Khoá IV) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương.- H.: Sự thật, 1979.- 32tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Nêu tình hình và phương hướng phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương từ năm 1979 đến năm 1985.
{Nghị quyết; công nghiệp nhẹ; Đảng cộng sản Việt nam; lần sáu; công nghiệp địa phương; hội nghị; khoá IV; } |Nghị quyết; công nghiệp nhẹ; Đảng cộng sản Việt nam; lần sáu; công nghiệp địa phương; hội nghị; khoá IV; |
/Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học648872. Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu 1978-1980.- Thanh Hóa: K.Nxb., 1978.- 27tr.; 19cm..
(Hàng tiêu dùng; Thường vụ; Thanh Hóa; Hàng xuất khẩu; Nghị quyết; )
DDC: 324.2597070959741 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học648940. Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu 1978-1980.- Thanh Hóa: K.Nxb., 1978.- 27tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh uỷ Thanh Hoá
(Hàng tiêu dùng; Đảng bộ Thanh Hoá; Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết; Thanh Hoá; )
DDC: 324.2597070959741 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học310569. Hàng tiêu dùng và thị trường Việt Nam.- H.: Thống kê, 2001.- 70tr : ảnh, bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về tiêu dùng. Công ty nghiên cứu và phát triển thương mại Minh Việt
    Tóm tắt: Vấn đề chống độc quyền trong kinh doanh. Những nét chính về hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lí chất lượng ISO 9000. Món ăn, bánh mứt, bảo quản thực phẩm ngày Tết Việt Nam
{Hàng tiêu dùng; Thị trường; Kinh tế thương mại; Việt Nam; } |Hàng tiêu dùng; Thị trường; Kinh tế thương mại; Việt Nam; |
/Price: 9700đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học357908. HOÀNG MẠNH TUẤN
    Hè và hàng tiêu dùng/ Ch.b: Hoàng Mạnh Tuấn.- H.: Thống kê, 1998.- 93tr, 10tr. quảng cáo : ảnh; 19cm.
    ĐTTS ghi: Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng ; Trung tâm nghiên cứu và tư vấn người tiêu dùng
    Tóm tắt: Giới thiệu mẫu mã, đại tính địa chỉ cung cấp, giá cả của các mặt hàng hoá tiêu dùng trên thị trường Việt Nam mùa hè như: Nước giải khát, đồ ăn, đồ mặc, phương tiện đi lại, vui chơi giải trí v.v...
{Việt Nam; Hàng tiêu dùng; thị trường; giá cả; } |Việt Nam; Hàng tiêu dùng; thị trường; giá cả; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.