Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học564201. TÔ TỬ HẠ
    Cải cách hành chính địa phương lý luận và thực tiễn/ Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Trị, Nguyễn Hữu Đức.- H.: Chính trị quốc gia, 1998.- 284tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về cải cách hành chính nhà nước trong nền kinh tế chuyển đổi hiện nay, cải cách hành chính địa phương trong cải cách nền hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự và đào tạo. Phân định đơn vị hành chính lãnh thổ. Phương hướng và giải pháp tổ chức quản lý chính quyền địa phương
{Cải cách; hành chính; địa phương; thực tiễn; lý luận; } |Cải cách; hành chính; địa phương; thực tiễn; lý luận; | [Vai trò: Nguyễn Hữu Trị--Tác giả; Nguyễn Hữu Đức--Tác giả; Tô Tử Hạ--Tác giả; ]
DDC: 351 /Price: 18.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.