Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 5277.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học481572. Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Đồng chủ biên: Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 359tr.; 21cm.
    Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
    ISBN: 8935211103085
(Chủ nghĩa Xã hội; Di sản Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Đình Hòe; Bùi Đình Phong; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66030. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo/ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 763tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
    Thư mục: tr. 727-744
    ISBN: 9786045731475
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI
(Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Chủ thuyết phát triển; } |Chủ thuyết phát triển; | [Vai trò: Tô Huy Rứa--ch.b.; Tô Duy Hợp; Phạm Xuân Nam; Hoàng Chí Bảo--ch.b.; Phùng Hữu Phú; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488273. HỒ CHÍ MINH
    Hồ Chí Minh toàn tập. T.12: 1959-1960.- Xuất bản lần thứ 3.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.- 828tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 745-754
    ISBN: 8935211111929
    Tóm tắt: Gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, điện văn, thư từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1959 đến hết năm 1960, thể hiện sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH và nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.
Hồ Chí Minh; (Tác phẩm; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài viết; Xây dựng CNXH; )
DDC: 335.4346 /Price: 82000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489009. Thiên hùng ca bất tử đường Hồ Chí Minh trên biển/ Hoàng Thuỳ,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 251tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926912
    Tóm tắt: Lịch sử về con đường Hồ Chí Minh trên biển. Thành tích vận chuyển hàng chi viện cho chiến trường đánh thắng Mỹ, giải phóng miền Nam.
(Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử; ) [Việt Nam; ] {Đường Hồ Chí Minh trên biển; } |Đường Hồ Chí Minh trên biển; | [Vai trò: Quang Phong; Sông Lam; Thái Quỳnh; Hoàng Thuỳ; Phùng Quang Thanh; ]
DDC: 959.7043 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học46074. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ/ Lê Văn Lợi, Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Thị Kim Dung....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 512tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
    ISBN: 9786045738283
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Tập hợp các bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cũng như việc vận dụng tư tưởng của Người trong giai đoạn hiện nay như: Tư tưởng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát triển nguồn nhân lực cán bộ chất lượng cao; nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay...
(Cán bộ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác cán bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Công; Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Thế Thắng; Lê Văn Lợi; Bùi Đình Phong; ]
DDC: 352.609597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107478. NGUYỄN NHƯ Ý
    Sống - học tập - làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Như Ý, Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 391tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045710265
    Tóm tắt: Giới thiệu những lời dạy sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề cốt lõi của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; tính chất tiên phong của Đảng và tư cách người đảng viên; bản chất của Nhà nước dân chủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tự phê bình và phê bình...
(Học tập; Sống; Làm việc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn An Tiêm; Nguyễn Nguyên; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494123. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. T.2/ Biên soạn: Trương Minh Tuấn (chủ biên),...[và những người khác].- Xuất bản lần thứ 2.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2011.- 219tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo
    ISBN: 9786045713273
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về Bác Hồ giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhận thức về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(Đạo đức Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Đức Bình; Ngô Bá Toại; Lương Thị Bích Hường; Trương Minh Tuấn; Trịnh Duy Kim; ]
DDC: 170 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482556. LÊ XUÂN ĐỨC
    Lời bình thơ chữ Hán Hồ Chí Minh/ Lê Xuân Đức.- Hà Nội: Văn học, 2010.- 355tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045715123
(Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Bình thơ; Thơ chữ Hán; } |Bình thơ; Thơ chữ Hán; |
DDC: 895.922132 /Price: 75000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học601636. Từ cách mạng tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975/ Lương Thị Lan s.t., b.s..- H.: Văn hóa Thông tin, 2015.- 200tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 196-197
    ISBN: 8935075936911
    Tóm tắt: Cuốn sách Làm sáng tỏ cống hiến, vai trò to lớn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc đấu tranh cách mạng ở Việt Nam
(Cách mạng; Việt Nam; Lịch sử; Hồ Chí Minh (1890-1969); ) [Vai trò: Lương Thị Lan; ]
DDC: 959.704 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65318. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường/ Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng (ch.b.), Nguyễn Hoài Sanh....- Nghệ An: Đại học Vinh, 2017.- 431tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049232732
    Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường. Vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh để bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
(Bảo vệ môi trường; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Hoài Sanh; Dương Văn Mạnh; Bùi Văn Dũng--ch.b.; Đỗ Trọng Hưng--ch.b.; Mai Thị Quý; ]
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97896. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam/ B.s.: Phạm Ngọc Anh (ch.b.), Võ Văn Bé, Phạm Hồng Chương....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 215tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045728383
    Tóm tắt: Giới thiệu ngắn gọn, cô động nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư của Đảng, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước
Hồ Chí Minh; (Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng; Tiểu sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thị Thu Hồng--b.s.; Nguyễn Thị Kim Dung--b.s.; Phạm Ngọc Anh--ch.b.; Võ Văn Bé--b.s.; Phạm Hồng Chương--b.s.; ]
DDC: 959.70099 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98261. TÔ LÂM
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh/ Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 260tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 249-254
    ISBN: 9786045727775
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay
(Nhân dân; Vai trò; Bảo vệ Tổ quốc; An ninh quốc gia; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Việt Hùng; ]
DDC: 355.0330597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97812. LÊ VĂN YÊN
    Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Lê Văn Yên b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 191tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728284
    Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giúp chúng ta hiểu biết, suy ngẫm, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là phong cách làm việc và học tập suốt đời
Hồ Chí Minh; (Học tập; Làm việc; )
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78139. CAO HỒNG ÂN
    Làng nghề truyền thống sản xuất hàng xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh/ Cao Hồng Ân.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 195tr.: ảnh màu, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 169-182. - Thư mục: tr. 183-189
    ISBN: 9786047867356
    Tóm tắt: Tổng quan về các làng nghề truyền thống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Giới thiệu một số làng nghề và thực trạng hoạt động của các làng nghề truyền thống sản xuất hàng xuất khẩu như: Làng đan giỏ trạc Xuân Thới Sơn, Làng bánh tráng Phú Hoà Đông, Làng mành trúc Tân Thông Hợi.
(Làng nghề truyền thống; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ]
DDC: 680.959779 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115636. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 223tr.: ảnh; 24x24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương...
    Thư mục: tr. 221
    ISBN: 9786045707401
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về quê hương, gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động của Người cùng những người bạn Trung Quốc tại Pháp và Liên Xô (1919-1924), Trung Quốc (1924-1931), cùng nhân dân Trung Quốc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít tại Trung Quốc (1938-1944) và những mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân và đế quốc, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng đất nước (1950-1969)
Hồ Chí Minh; (Lịch sử; Quan hệ hữu nghị; ) [Việt Nam; Trung Quốc; ]
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121983. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng/ S.t., tuyển chọn: Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên.- H.: Hồng Đức, 2015.- 359tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678050
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trên các lĩnh vực: Chống nạn giấy tờ, bảo vệ tài sản công cộng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu...
(Phòng chống; Tham nhũng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Mạnh Cường--s.t., tuyển chọn; Đỗ Thị Quyên--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 364.1323 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97920. Những chuyện kể về tấm gương trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Lê Trang s.t..- H.: Chính trị Quốc gia ; Thông tin và Truyền thông, 2016.- 260tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728475
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về đạo đức và tư tưởng của Bác, đặc biệt là tấm gương trung thực và tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh; (Cuộc đời; Tư tưởng; ) [Vai trò: Lê Trang--s.t.; ]
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441670. BÙI ĐÌNH PHONG
    Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay/ Bùi Đình Phong.- Tái bản lần thứ nhất.- Hà Nội: Thanh niên, 2017.- 218tr.; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786046470809
    Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết khẳng định những giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay
Hồ Chí Minh; (Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 335.4346 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107287. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 252tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045710807
    Tóm tắt: Giới thiệu các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
(Điển hình tiên tiến; Cá nhân; Tập thể; ) [Việt Nam; ]
DDC: 302.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121999. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo/ S.t., tuyển chọn: Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên.- H.: Hồng Đức, 2015.- 455tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678043
    Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức chính quyền trong sạch, vững mạnh
(Tố cáo; Giải quyết; Khiếu nại; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Mạnh Cường--s.t., tuyển chọn; Đỗ Thị Quyên--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 352 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.