Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 55.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129360. Quy định pháp luật về hợp đồng lao động.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 103tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045703816
    Tóm tắt: Trích giới thiệu Bộ Luật lao động năm 2012 với những qui định chung và qui định cụ thể về hợp đồng lao động, thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật lao động và các điều khoản thi hành cùng các văn bản liên quan
(Hợp đồng lao động; Lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701891 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học12104. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày, soạn thảo văn bản hành chính trong các cơ quan, đơn vị - Tuyển chọn, tham khảo các mẫu hợp đồng lao động, kinh tế, dân sự thường dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp/ Nguyễn Phương hệ thống.- H.: Thế giới, 2020.- 391tr.: bảng; 28cm.
    Phụ lục cuối chính văn
    ISBN: 9786047778164
    Tóm tắt: Giới thiệu quy định mới nhất về công tác văn thư và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản. Hệ thống các mẫu hợp đồng, văn bản trong giao dịch lao động, dịch vụ, giao dịch mua bán hàng hoá, hợp tác kinh doanh, chuyển giao, chuyển nhượng, xây dựng, đấu thầu, đấu giá, đất đai, bất động sản, tín dụng, hợp đồng giao dịch bảo đảm và văn bản thường dùng trong doanh nghiệp
(Văn bản hành chính; Soạn thảo văn bản; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Phương--hệ thống; ]
DDC: 351.597 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140614. PHAN THỊ THANH HUYỀN
    Hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam/ B.s.: Phan Thị Thanh Huyền (ch.b.), Nguyễn Huy Khoa, Đoàn Xuân Trường.- H.: Tư pháp, 2014.- 251tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 250
    ISBN: 9786048104153
    Tóm tắt: Những nội dung quy định của pháp luật về hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động
(Pháp luật; Giải quyết tranh chấp; Hợp đồng lao động; Lao động; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đoàn Xuân Trường--b.s.; Nguyễn Huy Khoa--b.s.; ]
DDC: 344.59701 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học517523. PHẠM THỊ LAN ANH
    Hợp đồng lao động - Trình tự ký kết, thực hiện và trách nhiệm pháp lý/ Phạm Thị Lan Anh.- H.: Lao động - Xã hội, 2003.- 260 tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức pháp luật về hợp đồng lao động như giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp lao động, xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động và cung cấp các văn bản pháp luật có liên quan.
(Hợp đồng lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701 /Price: 31.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học620806. PHẠM THỊ LAN ANH
    Hợp đồng lao động, trình tự ký kết, thực hiện và trách nhiệm pháp lý/ Phạm Thị Lan Anh.- H.: Lao động xã hội, 2003.- 260tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Hỏi đáp về hợp đồng lao động-trình tự ký kết, thực hiện và trách nhiệm pháp lý. Các văn bản Luật có liên quan (Luật Lao động, Nghị định số 44, 38; Thông tư số 10, 02; Quyết định số 744...)
(Hợp đồng lao động; Luật lao động; )
DDC: 34(V)2 /Price: 31.500đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học326125. VIỆT NAM (CHXHCN). CHÍNH PHỦ
    Những quy định pháp luật về tuyển lao động và hợp đồng lao động.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.- 447tr; 21cm.
    Tóm tắt: Những văn bản hướng dẫn thi hành về Bộ luật lao động và những quy định về tuyển lao động, hợp đồng lao động
{Luật lao động; Hợp đồng lao động; Văn bản pháp qui; Quy định; } |Luật lao động; Hợp đồng lao động; Văn bản pháp qui; Quy định; | [Vai trò: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ]
DDC: 344.01 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học578205. PHẠM THỊ LAN ANH
    Hợp đồng lao động - trình tự kí kết, thực hiện và trách nhiệm pháp lí/ Phạm Thị Lan Anh.- H.: Lao động xã hội, 2003.- 260tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Hỏi đáp về hợp đồng lao động - trinh tự kí kết, thực hiện và trách nhiệm pháp lý. Phần 2: Các văn bản pháp luật có liên quan
(Hợp đồng lao động; Luật lao động; )
/Price: 31500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học385482. HOÀNG TRUNG TIẾU
    Hướng dẫn soạn thảo văn bản hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế: văn bản mới nhất/ Hoàng Trung Tiếu.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1995.- 474tr; 21cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn soạn thảo văn bản hợp đồng dân sự: khái quát hợp đồng, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng bảo hiểm; Soạn thảo văn bản hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội; Các văn bản hợp đồng kinh tế, hợp đồng vận chuyển hàng hoá
{hợp đồng kinh tế; hợp đồng lao động; Pháp luật; hợp đồng dân sự; } |hợp đồng kinh tế; hợp đồng lao động; Pháp luật; hợp đồng dân sự; |
DDC: 351.597 /Price: 32.000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học375663. VIỆT NAM (CHXHCN)
    Pháp lệnh hợp đồng lao động. Pháp lệnh bảo hộ lao động.- H.: Pháp lý, 1991.- 38tr; 19cm.
{Pháp lệnh; Bảo vệ lao động; Hợp đồng lao động; } |Pháp lệnh; Bảo vệ lao động; Hợp đồng lao động; |
DDC: 344.01 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học397160. NGUYỄN PHƯƠNG
    Hợp đồng lao động là gì/ Nguyễn Phương, Nguyễn Viết Thơ.- H.: Pháp lý, 1988.- 71tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1: Việc tuyển lao động theo hình thức hợp đồng lao động; Qui định về thôi việc, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, quyền lợi người lao động; Phần 2: Một số văn bản liên quan tới chế độ hợp đồng lao động
{lao động tiền lương; lao động; Hợp đồng lao động; } |lao động tiền lương; lao động; Hợp đồng lao động; | [Vai trò: Nguyễn Viết Thơ; ]
DDC: 331.89 /Price: 150d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học690316. Các văn bản pháp luật mới hướng dẫn về tuyển lao động, hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất.- H.: lao động - xã hội, 2003.- 1154tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Bao gồm những văn bản pháp lý hiện hành của Nhà nước quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đối với người lao động nói chung và công chức nói riêng
(Trách nhiệm vật chất; Văn bản pháp luật; Lao động; Kỉ luật lao động; Công chức; )
DDC: 344.59701 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685082. PHẠM THỊ LAN ANH
    Hợp đồng lao động trình tự ký kết, thực hiện và trách nhiệm pháp lý/ Phạm Thị Lan Anh.- H.: Nxb. Lao động xã hội, 2003.- 260tr; 19cm.
{Pháp luật; trách nhiệm pháp lý; hợp đồng lao động; } |Pháp luật; trách nhiệm pháp lý; hợp đồng lao động; | [Vai trò: Phạm Thị Lan Anh; ]
DDC: 340 /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học598696. Hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương, hợp đồng lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động công đoàn, tranh chấp và thanh tra lao động mới nhất năm 2013.- H.: Lao động, 2013.- 411tr.; 28cm.- (Cẩm nang pháp luật lao động dành cho trưởng phòng tổ chức hành chính và nhân sự)
    Tóm tắt: Trình bày nội dung Bộ luật lao động mới hiệu lực 1-5-2013, phân tích những điểm mới trong bộ luật lao động năm 2013 cũng như những vướng mắc về luật lao động hiện hành và các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện các nội dung trong bộ luật lao động
(Luật Lao động; Pháp luật; Tiền lương; Việt Nam; )
DDC: 344.59701 /Price: 165000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học597524. Hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, công đoàn, tranh chấp và thanh tra lao động mới nhất năm 2013/ Lê Anh Khoa.- H.: Lao động, 2013.- 411tr.; 28cm.- (Cẩm nang pháp luật lao động dành cho trưởng phòng tổ chức hành chính và nhân sự)
    Tóm tắt: Trình bày nội dung Bộ luật lao động mới hiệu lực 1-5-2013, phân tích những điểm mới trong bộ luật lao động năm 2013 cũng như những vướng mắc về luật lao động hiện hành và các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện các nội dung trong bộ luật lao động
(Luật lao động; Pháp luật; Việt Nam; Văn bản pháp luật; ) [Vai trò: Lê Anh Khoa; ]
DDC: 344.59701 /Price: 165000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học595307. Bộ luật lao động sửa đổi 2012 - Quy định mới nhất về hợp đồng lao động, tiền lương, nghỉ hưu, thai sản, làm thêm giờ và các chế độ chính sách của người lao động: Có hiệu lực từ 01-5-2013.- H.: Lao động, 2012.- 446tr.; 28cm.
    ĐTTS ghi: Bộ lao động - Thương binh và xã hội
    Tóm tắt: Gồm các bộ luật lao động, Quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động, chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...
(Bộ luật; Chính sách; Chế độ; Luật lao động; )
DDC: 344.597 /Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học636836. Pháp luật trong công đoàn vai trò của công đoàn trong lĩnh vực lao động các vấn đề mới về an toàn lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động/ Vũ Mạnh Thông biên soạn và sưu tầm.- Hà Nội: Lao động xã hội, 2010.- 562tr.; 27cm.- (Tủ sách Nâng cao hiểu biết về Công đoàn)
    Tóm tắt: Những quy định về vai trò công đoàn đối với người lao động, các quan hệ pháp luật lao động chủ yếu trong bộ luật lao động...
(Công đoàn; Văn bản pháp luật; Vai trò; Quyền lợi; Pháp luật; ) [Vai trò: Vũ, Mạnh Thông; ]
DDC: 344.59701 /Price: 295.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học207810. Quy định pháp luật về hợp đồng lao động.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 117tr.; 19cm.

DDC: 344.597 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học634174. Bộ luật lao động: Mẫu hợp đồng lao động và một số quy định về quyền lợi của người lao dộng.- H.: Lao động xã hội, 2008.- 285tr.; 19cm.
(Luật lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701 /Price: 40.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học586477. Bộ luật lao động mẫu hợp đồng lao động và một số quy định về quyền lợi của người lao động.- H.: Lao động Xã hội, 2008.- 285tr.; 19cm.
(Hợp đồng lao động; Luật lao động; Văn bản pháp luật; Quyền lợi; Người lao động; )
DDC: 344.59701 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học633565. NGUYỄN THỊ HẢI VÂN
    Hỏi đáp về chế độ, chính sách đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động/ Nguyễn Thị Hải Vân, Lê Xuân Từ.- H.: Thống kê, 2008.- 511tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Sách hỏi đáp về những vấn đề chung; Chế độ tuyển dụng lao động; Chế độ hợp đồng lao động...
(Chính sách; Luật lao động; Pháp luật; Sách hỏi đáp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Xuân Từ; ]
DDC: 344.59704 /Price: 195.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.