Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 468.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142102. BÍCH LOAN
    Hỏi - Đáp về luật hợp tác xã năm 2012/ Bích Loan.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 104tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045702925
    Tóm tắt: Gồm 105 câu hỏi - đáp về những quy định chung, qui định cụ thể của thành viên và hợp tác xã thành viên, qui định về thành lập và đăng kí, về tổ chức, quản lí, tài sản, tài chính, chia tách, hợp nhất, phá sản...
(Pháp luật; Luật hợp tác xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.5970668 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441877. Luật hợp tác xã - Các văn bản hướng dẫn thực hiện và giả đáp một số tình huống thường gặp dành cho giám đốc, kế toán hợp tác xã/ Hệ thống: Nguyễn Đình Hùng.- Hà Nội: Lao động, 2016.- 398tr.: bảng; 19cm.
    ISBN: 9786045968857
(Luật hợp tác xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74688. Quy định chi tiết thi hành luật hợp tác xã & chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.- H.: Lao động, 2017.- 383tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045988732
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung về luật hợp tác xã và văn bản hướng dẫn thi hành, điều lệ liên minh hợp tác xã Việt Nam, chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các quy định mới nhất về thuế
(Chế độ kế toán; Luật hợp tác xã; Hợp tác xã; Pháp luật; )
DDC: 346.597066802638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học49090. Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Theo thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017.- H.: Tài chính, 2018.- 428tr.: bảng; 27cm.
    Phụ lục: tr. 78-407
    ISBN: 9786047918782
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hợp tác xã, thông tư số 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã...
(Pháp luật; Luật hợp tác xã; Chế độ kế toán; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597066802638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115214. QUANG MINH
    Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giám đốc và kế toán hợp tác xã/ Quang Minh hệ thống.- H.: Lao động, 2015.- 431tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045932063
    Tóm tắt: Trình bày các quy định mới ban hành liên quan đến hoạt động điều hành, chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã: luật hợp tác xã, quy định về quản lý tài chính, tín dụng, tổ chức hoạt động hợp tác xã, chế độ chính sách, xử phạt vi phạm hành chính, thuế và quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, một số mẫu hợp đồng thường dùng trong hợp tác xã
(Quản lí; Hợp tác xã; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.5970668 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học155978. MAI PHƯƠNG BẰNG
    Đào tạo nghề và việc làm cho lao động trong các hợp tác xã/ Mai Phương Bằng b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2013.- 239tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề
    Phụ lục: tr. 185-231. - Thư mục: tr. 232-234
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung chung về hợp tác xã, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trong hợp tác xã, đặc biệt là lao động nông thôn
(Lao động; Việc làm; Hợp tác xã; Đào tạo nghề; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.7009597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học636399. Quàn lý hợp tác xã.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2009.- 64tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi : Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I dự án AIDA
    Tóm tắt: Khái niệm và một số đặc trưng của hợp tác xã ; Công tác quản lý trong hợp tác xã ; Các công tác quản lý tài chính và kiểm soát, danh mục chứng từ kế toán, tài chính kế toán...
(Hợp tác xã; Kiểm soát; Kế toán tài chính; Quản lý; )
DDC: 658 /Price: 25.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71276. Những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014-2016/ Nguyễn Thiện Nhân ; B.s.: Trương Thị Ngọc Ánh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 403tr.: hình vẽ, ảnh màu; 24cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
    Phụ lục: tr. 329-399
    ISBN: 9786045728871
    Tóm tắt: Bao gồm những bài viết về chủ đề: Hợp tác xã kiểu mới - chủ trương, chính sách và xu hướng phát triển; giới thiệu những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 2016
(Hợp tác xã; 2014-2016; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Đắc Thắng--b.s.; Trương Thị Ngọc Ánh--b.s.; Nguyễn Thiện Nhân; Phan Vinh Điển--b.s.; ]
DDC: 334.0959709051 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học349431. VIỆT NAM (CHXHCN)
    Luật hợp tác xã.- H.: Chính trị quốc gia, 1996.- 54tr; 19cm.
    Tóm tắt: Luật hợp tác xã của Việt Nam quy định: Thủ tục, điều kiện thành lập và đăng ký kinh doanh, tư cách xã viên, tổ chức quản lý, tài sản và tài chính, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, liên hợp của hợp tác xã . Quản lý nhà nước và khen thưởng, xử lý vi phạm trong luật HTX của Việt Nam
{luật hợp tác xã; việt nam; hợp tác xã; luật pháp; } |luật hợp tác xã; việt nam; hợp tác xã; luật pháp; |
DDC: 343.597 /Price: 4000d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học606431. NGUYỄN VĂN BÍCH
    Phát triển và đổi mới quản lý hợp tác xã theo luật hợp tác xã/ Nguyễn Văn Bích.- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 173tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Quá trình phát triển kinh tế hợp tác và quá trình đổi mới quản lý hợp tác xã ở Việt Nam trên cơ sở đó góp phần tìm hiểu những nội dung cơ bản nhất của luật hợp tác xã, có sự so sánh luật hợp tác xã Việt Nam với luật của một số nước trên thế giới
(Hợp tác xã; Việt Nam; Quản lí; Kinh tế; )
DDC: 334 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học470001. Mô hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam/ Chủ biên: Hồ Văn Vĩnh, Nguyễn Quốc Thái.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2005.- 200tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội khoa học kinh tế nông lâm
    Tóm tắt: Cơ sở khoa học của mô hình hợp tác xã nông nghiệp; những nhận xét đánh giá qua khảo sát thực tiễn các hợp tác xã nông nghiệp sau 6 năm thực hiện Luật Hợp tác xã; đề xuất các mô hình hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam trong những năm sắp tới.
(Hợp tác xã; Nông nghiệp; sản xuất; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Văn Vĩnh; Nguyễn Quốc Thái; ]
DDC: 334.09597 /Price: 900đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học336481. NGUYỄN THẾ NHÃ
    Đổi mới tổ chức và quản lý các hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn/ B.s: Lương Xuân Quỳ, Nguyễn Thế Nhã (ch.b), Phạm Văn Khôi...- H.: Nông nghiệp, 1999.- 215tr; 21cm.
    Tóm tắt: Khái quát quá trình phát triển của các hình thức tổ chức, quản lý các hợp tác xã trong nông thôn Việt nam từ trước đây đến khi chuyển sang kinh tế thị trường và phân tích thực trạng mô hình tổ chức quản lý các hợp tác xã ở một số địa phương tiêu biểu như Nam Định, Hải Dương... Tìm ra phương hướng và giải pháp chủ yếu để xây dựng mô hình tổ chức quản lý có hiệu quả các loại hình hợp tác xã
{kinh tế nông nghiệp; hợp tác xã nông nghiệp; Hải Dương; Nam Định; quản lí kinh tế; Việt Nam; nông thôn; Nông nghiệp; } |kinh tế nông nghiệp; hợp tác xã nông nghiệp; Hải Dương; Nam Định; quản lí kinh tế; Việt Nam; nông thôn; Nông nghiệp; | [Vai trò: Nguyễn Sinh Cúc; Phạm Văn Khôi; Hoàng Việt; Mai Ngọc Cường; ]
DDC: 333 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học567229. VŨ NGỌC LƯƠNG
    100 câu hỏi, đáp về hợp tác xã nông nghiệp/ Vũ Ngọc Lương, Hoàng Ngọc Vĩnh, Nguyễn Duy Sĩ.- H.: Nông nghiệp, 1999.- 99tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về hợp tác xã, chính sách đối với hợp tác xã, cách chuyển đổi hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp hiện nay đang đổi mới và kinh nghiệm tổ chức hoạt động của hợp tác xã
{hợp tác xã nông nghiệp; } |hợp tác xã nông nghiệp; | [Vai trò: Hoàng Ngọc Vĩnh--Tác giả; Nguyễn Duy Sĩ--Tác giả; Vũ Ngọc Lương--Tác giả; ]
DDC: 334 /Price: 7.000đ/1530b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học269957. PHẠM KIM DUNG
    Hỏi đáp về Luật hợp tác xã năm 2003/ Phạm Kim Dung.- H.: Tư pháp, 2004.- 98tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Các câu hỏi và trả lời về luật hợp tác xã năm 2003 như: Những quy định chung về hợp tác xã, đối với xã viên, các quy định về tổ chức, quản lý hợp tác xã, về tài sản, tài chính, về tổ chức, giải thể hợp tác xã...
(Luật hợp tác xã; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học292327. Luật hợp tác xã.- H.: Chính trị Quốc gia, 2003.- 56tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày nội dung các phần qui định chung và qui định cụ thể về thành lập, đăng kí kinh doanh hợp tác xã, xã viên, tổ chức quản lí hợp tác xã, xã viên, tài sản, tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, khen thưởng và xử lí vi phạm, điều khoản thi hành
(Luật hợp tác xã; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 4500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học466161. 100 câu hỏi đáp về hợp tác xã nông nghiệp/ Vũ Ngọc Lương, Hoàng Ngọc Vĩnh, Nguyễn Duy Sĩ.- Hà Nội: Nông nghiệp, 1999.- 99tr.; 19cm.
(hợp tác xã; nông nghiệp; )
DDC: 334 /Price: ?đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411961. ĐÀO XUÂN KHẨU
    Kiểm kê tài sản thanh quyết toán tài chính: Trong hợp tác xã nông nghiệp/ Đào Xuân Khẩu, Hoàng Lan.- H.: Nông nghiệp, 1982.- 101tr; 21cm.
    Tóm tắt: Vị trí, vai trò, nội dung, phương pháp tiến hành cụ thể công tác kiểm kê tài sản thanh quyết toán tài chính, khoá sổ kế toán trong hợp tác xã nông nghiệp
{khoá sổ kế toán; hợp tác xã nông nghiệp; Kiểm kê tài sản; thanh quyết toán tài chính; } |khoá sổ kế toán; hợp tác xã nông nghiệp; Kiểm kê tài sản; thanh quyết toán tài chính; | [Vai trò: Hoàng Lan; ]
DDC: 658.15 /Price: 5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431744. LÊ MẠNH KHOA
    Định mức lao động trong Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp/ Lê Mạnh Khoa, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Huy Triệu, Nguyễn Phượng Vỹ.- H.: Nông nghiệp, 1978.- 319tr : minh hoạ; 19cm.
    Tóm tắt: Định mức lao động có căn cứ khoa học theo phương pháp phân tích thực nghiệm. Định mức các công việc chính trong HTX sản xuất nông nghiệp. Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn định mức và mức lao động mẫu. Vận dụng các phương pháp định mức lao động ở một HTX
{Định mức lao động; kinh tế nông nghiệp; Hợp tác xã nông nghiệp; } |Định mức lao động; kinh tế nông nghiệp; Hợp tác xã nông nghiệp; | [Vai trò: Nguyễn Phượng Vỹ; Nguyễn Đình Phúc; Nguyễn Huy Triệu; ]
DDC: 338.1 /Price: 0,9đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học221095. Luật Hợp tác xã.- H.: Tư pháp, 2009.- 47tr.; 19cm.
    ISBN: 8936046590620
    Tóm tắt: Trình bày nội dung của luật Hợp tác xã gồm 52 điều với các mục: qui định chung, thành lập và đăng kí kinh doanh hợp tác xã, xã viên, tổ chức quản lí hợp tác xã... ở Việt Nam
(Pháp luật; Luật hợp tác xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 7500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37262. Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp/ B.s.: Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Văn Long, Thân Thị Thuý Mai, Nguyễn Thị Mai.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2019.- 198tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông
    Phụ lục: tr. 145-192. - Thư mục: tr. 193-194
    ISBN: 9786048041861
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp; phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã tham gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp; hướng dẫn xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp
(Nông nghiệp; Tái cấu trúc; Đổi mới; Hợp tác xã; Nông thôn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Mai; Thân Thị Thuý Mai; Hoàng Văn Long; Nguyễn Mạnh Cường; ]
DDC: 334.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.