Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 498.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86887. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII/ B.s.: Uông Chu Lưu, Phan Trung Lý, Hà Hùng Cường (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 572tr., 8tr. ảnh; 27cm.
    Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Viện Nghiên cứu lập pháp
    Phụ lục: tr. 511-554. - Thư mục: tr. 555-565
    ISBN: 9786045724132
    Tóm tắt: Khái quát bối cảnh ra đời, quan điểm chỉ đạo và những giá trị cốt lõi của Hiến pháp năm 2013. Giới thiệu nội dung Hiến pháp gồm: Chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; bộ máy nhà nước và tổ chức thi hành Hiến pháp...
(Pháp luật; Hiến pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Xuân Thảo--ch.b.; Hà Hùng Cường--ch.b.; Phan Trung Lý--ch.b.; Uông Chu Lưu--ch.b.; Nguyễn Hạnh Phúc--b.s.; ]
DDC: 342.597023 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67209. Hiến pháp 1946 - Những giá trị lịch sử: Sách chuyên khảo/ Uông Chu Lưu, Dương Trung Quốc, Nguyễn Đăng Dung... ; B.s.: Uông Chu Lưu (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 383tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Văn phòng Quốc hội
    ISBN: 9786045732281
    Tóm tắt: Gồm 20 bài viết của các nhà nghiên cứu trong hội thảo khoa học "70 năm Hiến pháp Việt Nam" nhằm làm rõ bối cảnh lịch sử, giá trị nội dung và ý nghĩa lịch sử của Hiến pháp năm 1946
(Lịch sử; Giá trị; Hiến pháp 1946; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Công Giao--b.s.; Hoàng Minh Hiếu--b.s.; Phạm Hồng Thái; Trần Ngọc Đường; Uông Chu Lưu--tác giả, ch.b.; Dương Trung Quốc; Nguyễn Đăng Dung; ]
DDC: 342.59702 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545536. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Tổ chức bộ máy nhà nước theo hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013/ Nguyễn Minh Đoan.- H.: Hồng Đức, 2015.- 571tr; 21cm.
    Phụ lục : tr. 437 - 568
    ISBN: 9786048678074
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và bộ máy nhà nước của Việt Nam, quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước ở nước ta
(Hiến pháp; Tổ chức; Bộ máy nhà nước; ) [Việt Nam; ]
DDC: 321.009597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70407. Thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Hiển, Dương Bạch Long, Nguyễn Đăng Dung....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 200tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý
    Thư mục: tr. 190-194
    ISBN: 9786045733356
    Tóm tắt: Làm rõ quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền, quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo hiến pháp năm 2013 và một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vị trí, vai trò của chính phủ trong việc thực hiện quyền hành pháp
(Chính phủ; Hiến pháp; ) [Việt Nam; ] {Quyền hành pháp; } |Quyền hành pháp; | [Vai trò: Tô Văn Hoà; Nguyễn Văn Cương; Nguyễn Đăng Dung; Nguyễn Văn Hiển; Dương Bạch Long; ]
DDC: 342.59706 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107652. Hiến pháp năm 2013 - Những điểm mới mang tính đột phá: Sách chuyên khảo/ Hoàng Thế Liên (ch.b.), Trần Ngọc Đường, Phạm Hữu Nghị....- H.: Tư pháp, 2015.- 399tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 303-395. - Thư mục: tr. 396-397
    ISBN: 9786048106300
    Tóm tắt: Tổng quan những nội dung mới cơ bản của Hiến pháp năm 2013. Những phân tích sâu về những điểm mới, các qui định được sửa đổi, bổ sung quan trọng trong Hiến pháp năm 2013
(Hiến pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thế Liên--ch.b.; Giang Sơn; Nguyễn Văn Phúc; Phạm Hữu Nghị; Trần Ngọc Đường; ]
DDC: 342.597023 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545537. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Tổ chức chính quyền địa phương theo hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013/ Nguyễn Minh Đoan.- H.: Hồng Đức, 2015.- 471tr; 21cm.
    Phụ lục: tr. 335-467
    ISBN: 9786048678067
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tổ chức chính quyền địa phương của Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013 cùng một số câu hỏi đáp và một số luật liên quan đến chính quyền địa phương
(Chính trị; Hiến pháp; Chính quyền địa phương; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.1409597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86509. Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Ch.b: Nguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản, Đặng Minh Tuấn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 500tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
    Phụ lục: tr. 431-490. - Thư mục: tr. 491-499
    ISBN: 9786045723265
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm, vị trí, vai trò, lý do sửa đổi, những điểm mới cơ bản và bình luận các vấn đề, điều khoản của Hiến pháp năm 2013 như: chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc...
(Hiến pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Minh Tuấn; Trịnh Quốc Toản; Nguyễn Đăng Dung--ch.b.; Phạm Hồng Thái--b.s.; Đào Trí Úc--b.s.; ]
DDC: 342.597023 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85165. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013/ Nguyễn Minh Đoan b.s..- H.: Hồng Đức, 2016.- 471tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 335-467
    ISBN: 9786048678067
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tổ chức chính quyền địa phương của Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013 cùng một số câu hỏi đáp và một số luật liên quan đến chính quyền địa phương
(Chính quyền địa phương; Tổ chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.1409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64844. Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay: Sách chuyên khảo/ Ch.b.: Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 211tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
    ISBN: 9786045730867
    Tóm tắt: Giới thiệu các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực trạng hoạt động khiếu nại, tố cáo và áp dụng pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đóng góp những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay
(Tố cáo; Pháp luật; Khiếu nại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Hồng Thái--ch.b.; Nguyễn Minh Tuấn--ch.b.; Đặng Minh Tuấn--ch.b.; Nguyễn Đăng Dung; Vũ Công Giao--ch.b.; ]
DDC: 347.597053 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88480. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 451tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045723289
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số luật về tổ chức bộ máy nhà nước như: Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật tổ chức Toà án nhân dân 2014, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
(Pháp luật; Bộ máy nhà nước; Tổ chức; Hiến pháp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88470. LƯU ĐỨC QUANG
    Nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân: Sách tham khảo/ Lưu Đức Quang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 134tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 121-131
    ISBN: 9786045723128
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân và kinh nghiệm lập hiến của một số nước trên thế giới đối với nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân. Những nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam cùng những nguyên tắc theo quy định hiện hành và một số kiến nghị liên quan
(Hiến pháp; Quyền con người; Quyền công dân; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597085 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86651. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013/ Nguyễn Minh Đoan.- H.: Hồng Đức, 2016.- 571tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 437-568
    ISBN: 9786048678074
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và bộ máy nhà nước của Việt Nam, quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước ở nước ta
(Bộ máy nhà nước; Tổ chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 321.009597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129197. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 72tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045703342
    Tóm tắt: Trình bày nội dung Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ tổ quốc, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, toà án, viện kiểm sát nhân dân, quốc kì, quốc hiệu, quốc ca...
(Hiến pháp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597023 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159670. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 71tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045703342
    Tóm tắt: Trình bày Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm các nội dung về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ tổ quốc, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, toà án, viện kiểm soát nhân dân, quốc kì, quốc hiệu, quốc ca...
(Hiến pháp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597023 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111007. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các Hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992, 2013).- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 247tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045715178
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 và một số nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp Việt Nam năm 1992
(Hiến pháp; Tuyên ngôn độc lập; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597023 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135569. Hỏi - Đáp về những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013/ Vũ Thanh Xuân, Vũ Đăng Minh (ch.b.), Nguyễn Thế Vịnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 134tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ
    ISBN: 9786045708385
    Tóm tắt: Gồm 58 câu hỏi và trả lời về chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường; vấn đề bảo vệ tổ quốc... trong Hiến pháp năm 2013
(Hiến pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thế Vịnh; Thiều Huy Thuật; Vũ Đăng Minh--ch.b.; Vũ Thanh Xuân--ch.b.; Nguyễn Tiến Đạo; ]
DDC: 342.597023 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88932. Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam/ Nguyễn Văn Động (ch.b.), Vũ Trọng Lâm, Đinh Ngọc Thắng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 199tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 196-199
    ISBN: 9786045724897
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử lập hiến trên thế giới và ở Việt Nam. Nhận thức chung về luật hiến pháp Việt Nam; về chế độ chính trị; về chính sách đại đoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân. Tìm hiểu về vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm kỳ, nhiệm vụ và quyền hạn... của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Kiểm toán nhà nước và chế độ bầu cử của Việt Nam
(Luật hiến pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Văn Liêm; Nguyễn Văn Động--ch.b.; Vũ Trọng Lâm; Bùi Giang Hưng; Đinh Ngọc Thắng; ]
DDC: 342.59702 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453489. ĐINH NGỌC THẮNG
    Quyền con người qua 5 năm thực hiện Hiến pháp 2013/ Đinh Ngọc Thắng chủ biên.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 477 tr.; 24 cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Trà Vinh
    Thư mục: tr. 477
    ISBN: 9786049864285
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu về: bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực chính trị, dân chủ gắn với thực tiễn tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước trong yêu cầu về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tố tụng tư pháp.
(Quyền công dân; Hiến pháp; Quyền con người; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597085 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học51171. Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam/ Nguyễn Đăng Dung, Đặng Minh Tuấn, Vũ Công Giao (ch.b.)....- Tái bản lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 408tr.; 24cm.
    Đầu bìa sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
    ISBN: 9786046295105
    Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp. Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam. Phân tích các định chế cơ bản của luật hiến pháp bao gồm: chế độ chính trị, chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, quốc tịch Việt Nam...
(Luật hiến pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chu Hồng Thanh; Phạm Hồng Thái; Vũ Công Giao--ch.b.; Nguyễn Đăng Dung--ch.b.; Đặng Minh Tuấn--ch.b.; ]
DDC: 342.597020711 /Price: 122000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108922. Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: Sách chuyên khảo/ Đào Trí Úc, Vũ Công Giao (ch.b.), Vũ Hồng Anh....- H.: Công an nhân dân, 2015.- 799tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Chính Sách Công và Pháp luật
    ISBN: 9786047206131
    Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết đề cập đến các chế định quan trọng của Hiến pháp năm 2013, phân tích những điểm mới, ý nghĩa của các chế định đó và đề xuất những giải pháp thực thi
(Hiến pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Chí; Nguyễn Hoà Bình; Vũ Hồng Anh; Đào Trí Úc--ch.b.; Vũ Công Giao--ch.b.; ]
DDC: 342.597023 /Price: 198000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.