Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 513.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92678. Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế/ Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình (ch.b.), Đào Hữu Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 323tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 313-318
    ISBN: 9786045725214
    Tóm tắt: Trình bày các luận cứ khoa học cho việc đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2014; quy chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực sản xuất trong tăng trưởng kinh tế; cách thức phân bổ sản lượng tạo ra tổng cầu trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1986-2014...
(1986-2014; Đổi mới; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đào Hữu Hoà; Bùi Quang Bình--ch.b.; Nguyễn Thanh Trúc; Trương Bá Thanh--ch.b.; Nguyễn Hiệp; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450831. ÁNH TUYẾT
    Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và công nhân lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước/ Ánh Tuyết, Hữu Sơn biên soạn.- H.: Lao động, 2016.- 319tr; 21cm.
    ISBN: 9786045971383
    Tóm tắt: Trình bày báo cáo sơ kết nữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 và hướng dẫn số 1762/HD-TLĐ ngày 26/11/214của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động
(Bồi dưỡng; Công đoàn; Kĩ năng nghề; Người lao động; Đào tạo; ) [Vai trò: Hữu Sơn--biên soạn; ]
DDC: 331.88 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66500. ÁNH TUYẾT
    Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và công nhân lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước/ B.s.: Ánh Tuyết, Hữu Sơn.- H.: Lao động, 2017.- 319tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045971383
    Tóm tắt: Gồm những thông tư, quyết định, nghị định, công văn, báo cáo, chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, thực hiện, triển khai một số vấn đề liên quan tới việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động
(Công đoàn; Đào tạo; Người lao động; Nghề nghiệp; Kĩ năng; ) [Vai trò: Hữu Sơn--b.s.; ]
DDC: 331.88 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451245. VŨ THÙY AN
    Công nghệ chăn nuôi lợn hiện đại hóa/ B.s.: Vũ Thùy An, Trương Lương Tùng, Hoàng Hồng Qui.- H.: Hồng Đức, 2016.- 218tr: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786049481574
    Tóm tắt: Giới thiệu về đặc tính sinh học, kết cấu chuồng trại, các kỹ thuật nhân giống, quản lý chăn nuôi, thức ăn và dinh dưỡng của lợn. Kỹ thuật chẩn đoán bệnh và phòng chữa trị bệnh ở lợn...
(Chăn nuôi; Gia súc; Lợn; ) [Vai trò: Hoàng Hồng Qui--b.s.; Trương Lương Tùng--b.s.; ]
DDC: 636.4 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85768. ĐỖ VĂN ĐẠO
    Phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá quân đội nhân dân Việt Nam/ Đỗ Văn Đạo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 199tr.; 21cm.
    Thư mục: tr .193-197
    ISBN: 9786045722312
    Tóm tắt: Trình bày quan niệm về nguồn nhân lực (NNL) quân sự chất lượng cao (CLC); phát triển NNL quân sự CLC; vai trò của nó đối với yêu cầu hiện đại hoá quân đội và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển NNL quân sự CLC. Phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong phát triển NNL quân sự CLC. Dự báo xu hướng vận động; xây dựng quan điểm, giải pháp phát triển NNL quân sự CLC đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội
(Quân đội; Phát triển; Nguồn nhân lực; ) [Việt Nam; ]
DDC: 355.2209597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95454. Văn hoá biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá/ Hà Đình Thành (ch.b.), Trương Minh Dục, Nguyễn Minh Đức....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 451tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
    Phụ lục: tr. 297-440. - Thư mục: tr. 441-451
    ISBN: 9786049447327
    Tóm tắt: Khái quát về cư dân ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Giới thiệu một số vấn đề lý luận về văn hoá biển và giá trị văn hoá biển; nhận diện giá trị và biến đổi văn hoá biển trong đời sống văn hoá vật chất, xã hội và tinh thần của cư dân ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ; quan điểm, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá biển của cư dân ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
(Ven biển; Cư dân; Văn hoá dân tộc; ) [Nam Trung Bộ; ] [Vai trò: Hà Đình Thành--ch.b.; Đinh Như Hoài; Trương Minh Dục; Nguyễn Minh Đức; Ngô Thị Thu Hương; ]
DDC: 306.0959775 /Price: 112000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140819. TRẦN ĐĂNG BỘ
    Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: Sách chuyên khảo/ Ch.b.: Trần Đăng Bộ, Hoàng Văn Phai.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 234tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045708101
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực và việc quân đội tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực trạng, quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của quân đội
(Nguồn nhân lực; Quân đội; Đào tạo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Văn Phai--ch.b.; ]
DDC: 355.2209597 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90355. VƯƠNG BÂN THÁI
    Hiện đại hoá giáo dục: Sách tham khảo/ Vương Bân Thái ch.b. ; Dịch: Thanh Huyền, Thuý Lan.- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 579tr.: bảng; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 教育现代化
    ISBN: 9786045703144
    Tóm tắt: Đề cập đến tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở các quốc gia trên thế giới và ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Nghiên cứu và phân tích mục tiêu, con đường hiện đại hoá giáo dục ở Trung Quốc như: Vấn đề công bằng trong giáo dục, đầu tư, xây dựng, cải cách thể chế giáo dục, bồi dưỡng nhân tài...
(Hiện đại hoá; Giáo dục; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Thuý Lan--dịch; Thanh Huyền--dịch; ]
DDC: 370.951 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95678. ĐỖ VĂN THẮNG
    Khoa học và công nghệ với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay/ Đỗ Văn Thắng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 363tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Thư mục: tr. 352-363
    ISBN: 9786045726266
    Tóm tắt: Lý luận chung về khoa học và công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ với sự phát triển xã hội. Đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của khoa học và công nghệ đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
(Khoa học công nghệ; Vai trò; Hiện đại hoá; Công nghiệp hoá; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ]
DDC: 338.959779 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học191078. Văn kiện Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá/ B.s.: Nguyễn Duy Hùng, Lê Minh Nghĩa, Nguyễn Đình Phan....- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 550tr.; 24cm.
    ISBN: 8935211101432
    Tóm tắt: Tuyển chọn, hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung liên quan đến vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta qua các thời kỳ xây dựng đất nước từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đến nay
(Công nghiệp hoá; Đảng Cộng sản Việt Nam; Hiện đại hoá; ) [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--b.s.; Nguyễn Đình Phan--b.s.; Nguyễn Duy Hùng--b.s.; Nguyễn Văn Lanh--b.s.; Đỗ Quang Dũng--b.s.; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học283490. Khoa học đại chúng phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Q.1/ Ch.b.: Vũ Tuyên Hoàng, Đái Duy Ban, Hồ Huy Liêm....- H.: Nông nghiệp, 2003.- 268tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
    Thư mục cuối mỗi bài
    Tóm tắt: Một số đặc điểm khoa học tiên tiến, các tiến bộ kĩ thuật mới được ứng dụng sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn: Sự chuyển gen, vệ sinh an toàn thực phẩm, phân hữu cơ, các thành tựu sinh học, bệnh tật, hệ sinh thái nông nghiệp
(Khoa học kĩ thuật; Ứng dụng; Nông nghiệp; ) [Vai trò: Hồ Huy Liêm; Lã Đình Mới; Lê Doãn Diên; Vũ Tuyên Hoàng; Đái Duy Ban; ]
DDC: 630 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140717. DƯƠNG TRUNG Ý
    Nâng cao chất lượng Đảng bộ xã trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn/ Dương Trung Ý.- Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung điều chỉnh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 302tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045704189
    Tóm tắt: Trình bày vị trí, vai trò của xã và Đảng bộ xã; vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các Đảng bộ xã hiện nay; chất lượng Đảng bộ xã với những quan niệm, tiêu chí đánh giá, thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn cùng một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng các Đảng bộ xã trong giai đoạn hiện nay
(Hiện đại hoá; Nông nghiệp; Nông thôn; Thời kì công nghiệp hoá; Đảng bộ xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469860. LÊ TRỌNG
    Phụ nữ nông thôn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá/ Lê Trọng, Nguyễn Minh Ngọc.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2005.- 164tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Cơ sở khoa học của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; nội dung và giải pháp đặc biệt để phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn với yêu cầu của phụ nữ; vai trò của phụ nữ nông thôn trong sản xuất và chiến lược giới;...
(Nông thôn; Nông nghiệp; Nông dân; Hiện đại hoá; Phụ nữ; ) [Vai trò: Nguyễn Minh Ngọc; ]
DDC: 305.42338 /Price: 11000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học517605. NGUYỄN VĂN RINH
    Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước/ Nguyễn Văn Rinh.- H.: Quân đội nhân dân, 2003.- 249 tr.: Chân dung; 19 cm.
    Tóm tắt: Nhiều bài viết và bài nói nêu bật phẩm chất tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện trên mặt trận xây dựng và phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh trên các địa bàn chiến lược.
(Quân đội nhân dân; Quốc phòng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 355.001 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488786. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá/ Lê Khả Phiêu,...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012.- 659tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương
    Tóm tắt: Gồm 59 bài phát biểu, bài viết và tham luận của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà nghiên cứu, nhà khoa học về các vấn đề như: cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nêu rõ thực trạng, mặt tích cực và hạn chế, kiến nghị các giải pháp quan trọng để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoạch định chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, góp sức thúc đẩy kinh tế, văn hoá, văn học, nghệ thuật phát triển
(Phát triển; Nghệ thuật; Tăng trưởng kinh tế; Văn học; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Duy Bắc; Nguyễn Đức Bình; Lê Khả Phiêu; Phan Xuân Biên; ]
DDC: 303.44 /Price: 65000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129267. Hiện đại hoá giáo dục/ B.s.: Vương Bân Thái (ch.b.), Ma Duy Na, Dương Hiểu Giang....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 579tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045703151
    Tóm tắt: Đề cập đến tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở các quốc gia trên thế giới và ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc; nghiên cứu và phân tích mục tiêu, con đường hiện đại hoá giáo dục ở Trung Quốc như: vấn đề công bằng trong giáo dục, đầu tư, xây dựng, cải cách thể chế giáo dục, bồi dưỡng nhân tài...
(Giáo dục; Hiện đại hoá; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguỵ Sở Khang--b.s.; Dương Hiểu Giang--b.s.; Ma Duy Na--b.s.; Vương Bân Thái--ch.b.; Ngô Nhân Lâm--b.s.; ]
DDC: 370.951 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học323019. PHAN CỰ ĐỆ
    Quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam 1900-1945/ B.s : Mã Giang Lân (ch.b), Hà Văn Đức, Phạm Văn Khoái...- H.: Văn hoá Thông tin, 2000.- 478tr; 19cm.- (Tủ sách Phổ biến kiến thức)
    Tóm tắt: Những tiền đề của quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam. Môi trường văn hoá. Hiện đại hoá văn học Việt Nam trên bình diện thể loại
{Lịch sử văn học; Việt Nam; Văn học cận đại; Nghiên cứu văn học; } |Lịch sử văn học; Việt Nam; Văn học cận đại; Nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Mã Giang Lân; Bùi Thiên Thai; Hà Văn Đức; Phạm Văn Khoái; Phạm Xuân Thạch; ]
DDC: 895.92209003 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học49748. NGUYỄN ĐẮC HƯNG
    Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Đắc Hưng, Phùng Thế Đông.- H.: Quân đội nhân dân, 2018.- 387tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 382-385
    ISBN: 9786045143438
    Tóm tắt: Giới thiệu về con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam; cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư; định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(Hiện đại hoá; Công nghiệp hoá; Cách mạng công nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phùng Thế Đông; ]
DDC: 338.06409597 /Price: 91000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học486655. LÊ DOÃN DIÊN
    Giải pháp tài chính nhằm phát triển lĩnh vực sau thu hoạch trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn/ Lê Doãn Diên, Hoàng Thị Tuyết.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2006.- 195tr.; 27cm.
    Phụ lục: tr. 184
    ISBN: 8936032941788
    Tóm tắt: Một số vấn đề cơ bản về lĩnh vực sau thu hoạch và công nghiệp sau thu hoạch trong ngành nông nghiệp. Tài chính đối với sự phát triển của lĩnh vực sau thu hoạch trong chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền công nghiệp nước ta. Kinh nghiệm sử dụng các giải pháp tài chính để phát triển công nghiệp sau thu hoạch của một số nước trên thế giới...
(Chiến lược phát triển; Công nghiệp hoá; Nông thôn; Kinh tế nông nghiệp; Hiện đại hoá; ) [Vai trò: Hoàng Thị Tuyết; ]
DDC: 338.1 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học316694. LÊ VĂN DŨNG
    Nâng cao chất lượng xây dựng quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước/ Lê Văn Dũng.- H.: Quân đội nhân dân, 2001.- 139tr, 1 ảnh chân dung; 19cm.
    Tóm tắt: Các bài viết về công tác xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, dân vận
{Xây dựng Đảng; Công tác cán bộ; Quân đội; Công tác dân vận; } |Xây dựng Đảng; Công tác cán bộ; Quân đội; Công tác dân vận; |
DDC: 355.2 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.