Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 35.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122360. VŨ MINH TIẾN
    Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do: Sách tham khảo/ Vũ Minh Tiến.- H.: Lao động, 2015.- 252tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Phụ lục: tr. 138-240. - Thư mục: tr. 241-245
    ISBN: 9786045948767
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương. Trình bày tác động và khuyến nghị về hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP
(Việc làm; Quan hệ lao động; Hoạt động công đoàn; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.0409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440211. BÙI THÀNH NAM
    Các hiệp định thương mại tự do ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Thực thi và triển vọng/ Bùi Thành Nam.- Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 342tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 319-335
    ISBN: 9786048015398
    Tóm tắt: Giới thiệu về cơ sở lý luận và thực tiễn của các hiệp định thương mại tự do; Bối cảnh khu vực và đặc điểm chính của các hiệp định thương mại tự do Châu Á - Thái Bình Dương; Các hiệp định thương mại tự do của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương....
(Quan hệ kinh tế; Quan hệ quốc tế; Thương mại tự do; ) [Châu Á; ]
DDC: 382 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88955. VŨ MINH TIẾN
    Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do: Sách tham khảo/ Vũ Minh Tiến.- H.: Lao động, 2016.- 252tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Phụ lục: tr. 138-328. - Thư mục: tr. 241-245
    ISBN: 9786045948767
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do nói chung và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương nói riêng và khuyến nghị về hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP
(Việc làm; Quan hệ lao động; Hoạt động công đoàn; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.0409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70373. Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do mới: Một số yêu cầu cải cách thể chế thương mại và đầu tư= The participation of Vietnam in new free trade agreements: Some requirements for the reform of trade and invesment institution/ Nguyễn Đình Cung, Võ Trí Thành, Nguyễn Anh Dương....- H.: Lao động, 2017.- 210tr.: hình vẽ, bảng; 30cm.
    ĐTTS ghi: RCV.... - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786045980750
(Cải cách; Chính sách; Thương mại; Thể chế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Đình Cung; Võ Trí Thành; Nguyễn Anh Dương; Trần Bình Minh; Lê Hương Linh; ]
DDC: 382.309597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33289. Tác động của Hiệp định Thương mại tự do đến phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long/ Võ Thị Kim Thu (ch.b.), Nguyễn Thị Nghĩa, Trần Hoàng Hiếu, Lê Văn Tuyên.- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 234tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 186-196. - Phụ lục: tr. 197-231
    ISBN: 9786049624278
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Hiệp định Thương mại tự do và những tác động của hiệp định đến sản xuất nông nghiệp bền vững, nhận diện những tác động của Hiệp định đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long theo hướng bền vững trước các cam kết trong Hiệp định
(Nông nghiệp; Tác động; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trâng Hoàng Hiếu; Nguyễn Thị Nghĩa; Võ Thị Kim Thu; Lê Văn Tuyên; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học4707. Những điều cần biết và hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc - Niudilan và ASEAN - Hàn Quốc/ B.s.: Đỗ Thị Hương, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Tuấn Anh.- H.: Công Thương, 2020.- 230tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 222-225. - Phụ lục: tr. 226-230
    ISBN: 9786049317651
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về hiệp định thương mại tự do, bộ quy tắc xuất xứ và hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ theo hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc - Niu Di Lân và ASEAN - Hàn Quốc
(Hàng hoá; Xuất xứ; Qui tắc; Hiệp định thương mại tự do; ) [Hàn Quốc; Niu Dilân; Ấn Độ; Ôxtrâylia; ] [Vai trò: Lê Tuấn Anh; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nguyễn Thanh Hải; Đỗ Thị Hương; ]
DDC: 382.9 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học495791. BÙI THÀNH NAM
    Các hiệp định thương mại tự do ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thực thi và triển vọng/ Bùi Thành Nam.- H.: Thông tin và Truyền Thông, 2016.- 342tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn của các hiệp định thương mại tự do; Bối cảnh khu vực và đặc điểm chính của các hiệp định thương mại tự do ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Các Hiệp định thương mại tự do của Mỹ ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
{Châu Á - Thái Bình Dương; Hiệp định thương mại; Thương mại; } |Châu Á - Thái Bình Dương; Hiệp định thương mại; Thương mại; |
DDC: 381.09597 /Price: 70000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học683192. Những điều cần biết và hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc - Niudilan và ASEAN - Hàn QuốcHàn Quốc/ Chủ biên: Đỗ Thị Hương, Nguyễn Thanh Hải ; Biên soạn: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Tuấn Anh.- Hà Nội: Công thương, 2019.- 230tr.: Bảng, biểu đồ, hình ảnh; 21cm..
    Thư mục: tr. 222-225 .- Phụ lục: tr. 226-230
    ISBN: 9786049317651
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Quy tắc xuất xứ và quy trình cấp xuất xứ, cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN - Ấn Độ; Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Úc - Niudilan; Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
(Hiệp định thương mại tự do; Hướng dẫn; ) {Qui tắc xuất xứ; ASEAN; } |Qui tắc xuất xứ; ASEAN; | [Vai trò: Nguyễn, Thanh Hải; Đỗ, Thị Hương; Lê, Tuấn Anh; Nguyễn, Thị Bích Ngọc; ]
DDC: 382.959 /Nguồn thư mục: [KHOVNI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120048. THÁI SƠN
    Sổ tay tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam/ B.s.: Thái Sơn, Lệ Nhung, Duy Quang.- H.: Công thương, 2015.- 268tr.: hình vẽ, bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Thông tin đối ngoại
    Phụ lục: tr. 230-261. - Thư mục: tr. 262-264
    ISBN: 9786049311161
    Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, bao gồm: Tổng quan các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế; tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; Việt Nam và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); Việt Nam và các Hiệp định Thương mại tự do (FTA); một số thuật ngữ và khái niệm thường gặp trong WTO và các Hiệp định FTA
(Hội nhập; Kinh tế quốc tế; ) [Việt Nam; ] {Hiệp định FTA; } |Hiệp định FTA; | [Vai trò: Lệ Nhung--b.s.; Duy Quang--b.s.; ]
DDC: 337.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học510496. ĐỖ THỊ HƯƠNG
    Những điều cần biết và hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ theo hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc - Niudilan và ASEAN - Hàn Quốc/ Đỗ Thị Hương, Nguyễn Thanh Hải (Đồng ch.b.).- H.: Công thương, 2019.- 230tr.; 21 cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về hiệp định thương mại tự do, bộ quy tắc xuất xứ và hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ theo hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc - Niu Di Lân và ASEAN - Hàn Quốc
{Hàn Quốc; Hiệp định thương mại tự do; ASEAN; Hàng hóa; Úc; Xuất xứ; Quy tắc; Niudilan; } |Hàn Quốc; Hiệp định thương mại tự do; ASEAN; Hàng hóa; Úc; Xuất xứ; Quy tắc; Niudilan; | [Vai trò: Nguyễn Thanh Hải--Đồng ch.b.; ]
DDC: 382.9 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học448273. VŨ THANH HƯƠNG
    Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Tác động đối với thương mại hành hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam: LATS Kinh tế: 62.31.01.06/ Vũ Thanh Hương.- Hà Nội, 2017.- xii, 241tr.: hình vẽ, bảng; 30cm.
    Thư mục: tr. 205-215. - Phụ lục: tr. 216-241
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về tác động của hiệp định thương mại tự do. Phân tích và đánh giá thực trạng thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và EU, từ đó rút ra được hàm ý cho nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng được các lợi ích, cơ hội và vượt khó khăn, thách thức mà hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU có thể mang lại
(Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ]
DDC: 382.959704 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120699. Tận dụng ưu đãi trong hiệp định thương mại tự do Asean - Úc - Niu Dilân để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam/ B.s.: Phạm Nguyên Minh, Phùng Thị Vân Kiều (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Thuý....- H.: Công thương, 2015.- 239tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Công Thương
    Phụ lục: tr. 217-234. - Thư mục: tr. 235-239
    ISBN: 9786049310942
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về Hiệp định Thương mại Tự do Asean - Úc - Niu Di Lân (AANZFTA), kinh nghiệm của một số quốc gia Asean trong tận dụng ưu đãi AANZFTA, thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam và tận dụng ưu đãi AANZFTA; định hướng, giải pháp, một số thông tin lưu ý khi kinh doanh, xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Úc và Niu Di Lân
(Ưu đãi; Hiệp định thương mại tự do; Xuất nhập khẩu; ) [Niu Dilân; Việt Nam; ASEAN; Ôxtrâylia; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Quỳnh Vân--b.s.; Nguyễn Thị Hoàng Thuý--b.s.; Phùng Thị Vân Kiều--ch.b.; Phạm Nguyên Minh--ch.b.; Nguyễn Quỳnh Anh--b.s.; ]
DDC: 382.91597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546542. Tổng quan về tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại tự do: Sách tham khảo/ Biên soạn: Phạm Văn Hồng, Trịnh Minh Anh, Lâm Thị Quỳnh Anh....- H.: Công thương, 2015.- 260tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế
    ISBN: 9786049311246
    Tóm tắt: Tổng quan về tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại tự do. Chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về nâng cao nhận thức của cộng đồng về WTO và quá trình đàm phán kí kết các FTA được trình bày dưới dạng hỏi đáp
(Hiệp định thương mại tự do; Thương mại thế giới; ) [Vai trò: Lâm Thị Quỳnh Anh--biên soạn; Phạm Văn Hồng--biên soạn; Trịnh Minh Anh--biên soạn; ]
DDC: 382.9597 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học5926. Sổ tay Hiệp định Thương mại tự do - Cơ hội xuất khẩu doanh nghiệp Hải Phòng/ Trung tâm Thương mại điện tử b.s..- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2020.- 199tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Sở Công Thương Hải Phòng. Trung tâm Thương mại điện tử
    ISBN: 9786048326333
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các hiệp định thương mại tự do (FTA), các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang đàm phán, các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia đã có hiệu lực và FTA - cơ hội xuất khẩu doanh nghiệp Hải Phòng
(Hiệp định thương mại tự do; Xuất khẩu; ) [Hải Phòng; ]
DDC: 382.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19675. Cẩm nang doanh nghiệp về thị trường các nước thành viên Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)/ B.s.: Nguyễn Thanh Hải, Hoàng Thị Diệu Hồng, Nguyễn Tú Oanh....- H.: Công thương, 2019.- 196tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Sở Công thương
    Thư mục: tr. 195
    ISBN: 9786049315565
    Tóm tắt: Bao gồm những thông tin cơ bản về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, thông tin về các thị trường thành viên EU như: thông tin về tổng quan kinh tế, quan hệ thương mại với Việt Nam và một số quy định trong hoạt động xuất nhập khẩu
(Hiệp định thương mại tự do; Doanh nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Hương; Nguyễn Tú Oanh; Lê Thị Thu Hiền; Hoàng Thị Diệu Hồng; Nguyễn Thanh Hải; ]
DDC: 382.959704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29444. Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong các Hiệp định thương mại tự do và áp dụng tại Việt Nam/ B.s.: Phan Văn Chinh, Trần Thanh Hải, Trịnh Thị Thu Hiền....- H.: Công Thương, 2019.- 198tr.: hình vẽ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Cục Xuất nhập khẩu
    ISBN: 9786049316371
    Tóm tắt: Giới thiệu quy định chung về chứng nhận xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế quan; thực tiễn áp dụng chứng nhận xuất xứ hàng hóa của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam; quy định về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia; thực trạng cấp giấy chứng nhận xuất xứ và tỷ lệ sử dụng ưu đãi trong các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam; thủ tục cấp và kiểm tra C/O; một số khuyến nghị cho doanh nghiệp
(Xuất xứ; Hiệp định thương mại tự do; Hàng hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Hùng Thịnh; Phạm Thị Ngọc Minh; Trần Thanh Hải; Trịnh Thị Thu Hiền; Phan Văn Chinh; ]
DDC: 382.909597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học27520. Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) và tác động đối với quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc: Sách tham khảo/ B.s.: Vũ Thị Hồng Phượng (ch.b.), Phạm Thị Dự, Hoàng Thị Thắm, Đặng Minh Tiến.- H.: Lao động, 2019.- 256tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 122-143. - Phụ lục: tr. 244-255
    ISBN: 9786049831133
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc. Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc và tác động của việc thực thi AKFTA tới mối quan hệ này. Triển vọng và giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong điều kiện thực hiện hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
(Quan hệ thương mại; ) [Hàn Quốc; Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Minh Tiến; Hoàng Thị Thắm; Vũ Thị Hồng Phượng; Phạm Thị Dự; ]
DDC: 382.0959705195 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35639. Hiệp định Thương mại Tư do Việt Nam - EU (EVFTA): Cơ hội và thách thức đối với ngành hàng xuất khẩu của thành phố Hải Phòng/ B.s.: Phùng Thị Thuý, Lê Thị Thanh Nga, Phạm Thị Minh Hoa....- H.: Công thương, 2019.- 202tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Sở Công thương
    Thư mục: tr. 201
    ISBN: 9786049885679
    Tóm tắt: Giới thiệu các thông tin cơ bản về Hiệp định EVFTA, thông tin tổng quan thị trường EU và các nước thành viên, cơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng xuất khẩu khi EVFTA có hiệu lực
(Hiệp định thương mại tự do; Hợp tác thương mại; Xuất khẩu; ) [EU; Hải Phòng; ] [Vai trò: Phạm Hưng; Phùng Thị Thuý; Phạm Thị Minh Hoa; Lê Va Xi; Lê Thị Thanh Nga; ]
DDC: 382.9143 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29968. Hiệp định thương mại tự do: Các cam kết, nghĩa vụ về môi trường và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Phạm Văn Lợi (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Hải Yến, Hoàng Xuân Huy.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 212tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Tổng cục Môi trường. Viện Khoa học môi trường
    Thư mục: tr. 199-206
    ISBN: 9786045749333
    Tóm tắt: Tổng quan về hiệp định thương mại tự do và cam kết, nghĩa vụ về môi trường; các cam kết, nghĩa vụ môi trường trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia; đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam nhằm thực thi hiệu quả các cam kết môi trường trong các hiệp định thương mại tự do
(Hiệp định thương mại tự do; Cam kết; Môi trường; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hải Yến; Nguyễn Thị Quỳnh Hương; Phạm Văn Lợi; Hoàng Xuân Huy; ]
DDC: 382.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37525. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Kinh tế trẻ năm 2019: Đánh giá tác động của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam/ Lê Thị Yến, Hoàng Thuỳ Linh, Vũ Thị Thu Hiền....- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2019.- 247tr.: bảng, biểu đồ; 29cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ; Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786046714248
    Tóm tắt: Tập hợp các bài báo cáo, nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của lao động trẻ tới thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trong điều kiện Việt Nam tham gia vào các Hiệp định Thương mại tự do; bàn về thang bảng giá trị thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay; cơ hội và thách thức cho nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tham gia vào các Hiệp định Thương mại tự do FTA; CPTPP - lợi ích kinh tế và thách thức đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập...
(Hội nghị khoa học; Kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Vĩnh Khương; Đỗ Thị Thu Liễu; Vũ Thị Thu Hiền; Lê Thị Yến; Hoàng Thuỳ Linh; ]
DDC: 330.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.