Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 69.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122360. VŨ MINH TIẾN
    Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do: Sách tham khảo/ Vũ Minh Tiến.- H.: Lao động, 2015.- 252tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Phụ lục: tr. 138-240. - Thư mục: tr. 241-245
    ISBN: 9786045948767
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương. Trình bày tác động và khuyến nghị về hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP
(Việc làm; Quan hệ lao động; Hoạt động công đoàn; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.0409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88955. VŨ MINH TIẾN
    Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do: Sách tham khảo/ Vũ Minh Tiến.- H.: Lao động, 2016.- 252tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Phụ lục: tr. 138-328. - Thư mục: tr. 241-245
    ISBN: 9786045948767
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do nói chung và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương nói riêng và khuyến nghị về hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP
(Việc làm; Quan hệ lao động; Hoạt động công đoàn; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.0409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440981. Tài liệu tổ chức các hoạt động công đoàn hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII công đoàn Việt Nam: Dành cho cán bộ công đoàn các cấp/ Hệ thống: Tăng Bình, Ngọc Tuyền.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 383tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786049513893
(Công đoàn; Liên đoàn lao động; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Ngọc Tuyền; Tăng Bình; ]
DDC: 331.8709597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88402. Tìm hiểu luật công đoàn - Điều lệ công đoàn - Công tác xây dựng và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở vững mạnh.- H.: Thế giới, 2016.- 394tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047722839
    Tóm tắt: Giới thiệu về luật công đoàn - Điều lệ công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghiệp vụ trọng điểm của cán bộ công đoàn cơ sở. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Những chính sách pháp luật mới về lao động và các vấn đề quan hệ lao động, quy chế khen thưởng, quản lý
(Điều lệ Công đoàn; Luật công đoàn; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970187102638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học136708. Những hiểu biết về hoạt động công đoàn: Tài liệu dùng cho cán bộ công đoàn cơ sở trường học/ S.t., tuyển chọn: Tài Thành, Vũ Thanh.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 431tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786046515623
    Tóm tắt: Trình bày những hiểu biết cơ bản về tổ chức hoạt động của công đoàn dành cho cán bộ công đoàn cơ sở. Giới thiệu cẩm nang công tác của cán bộ công đoàn ngành giáo dục và các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến nhà giáo và công đoàn
(Công đoàn cơ sở; Trường học; Công đoàn; ) [Vai trò: Vũ Thanh--S.t., tuyển chọn; Tài Thành--S.t., tuyển chọn; ]
DDC: 331.8811371 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134863. Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, mẫu soạn thảo văn bản mới nhất trong hoạt động công đoàn 2014: Điều kiện, quy trình bổ nhiệm trưởng ban tài chính, trưởng phòng kế toán, trong các đơn vị kế toán công đoàn công tác thi đua khen thưởng và xử phạt về thu nộp tài chính công đoàn/ S.t., hệ thống hoá: Thuỳ Linh, Việt Trinh.- H.: Lao động Xã hội, 2014.- 398tr.: ảnh, bảng; 27cm.
    ISBN: 9786046512370
    Tóm tắt: Trình bày những quy định mới nhất về tài chính công đoàn, qui trình bổ nhiệm trưởng ban tài chính, trưởng phòng kế toán trong các đơn vị kế toán công đoàn. Giới thiệu các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị và mẫu soạn thảo văn bản trong hoạt động công đoàn
(Hoạt động công đoàn; Soạn thảo văn bản; Quản lí tài chính; Công đoàn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thuỳ Linh--s.t., hệ thống hoá; Việt Trinh--s.t., hệ thống hoá; ]
DDC: 331.8709597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học632806. Nguyễn Đức Cảnh người cộng sản kiên trung nhà hoạt động công đoàn mẫu mực của giai cấp công nhân VIệt Nam.- H.: Chính trị quốc gia, 2008.- 331tr.; 21cm.
(Chính trị; Chính trị gia; Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932); )
DDC: 324.59707092 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học227400. Nguyễn Đức Cảnh - người cộng sản kiên trung, nhà hoạt động công đoàn mẫu mực của giai cấp công nhân Việt Nam/ Đỗ Mười, Đặng Ngọc Tùng, Lê Mậu Hãn...- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 331tr.: ảnh; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, con người, những đóng góp lớn lao của Nguyễn Đức Cảnh đối với quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Đức Cảnh; (Chính trị gia; Tổng bí thư; ) [Vai trò: Lê Văn Yên; Lê Văn Tích; Lê Mậu Hãn; Đỗ Mười; Đặng Ngọc Tùng; ]
DDC: 324.259707092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55661. HOÀNG THỊ THANH DUNG
    Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế/ B.s.: Hoàng Thị Thanh Dung (ch.b.), Phan Thị Chiên, Vũ Thị Thiện Thanh.- H.: Lao động, 2018.- 319tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045958964
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trước xu thế hội nhập và một số bài tham luận tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
(Công đoàn; Hoạt động; Đổi mới; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thị Thiện Thanh--b.s.; Phan Thị Chiên--b.s.; ]
DDC: 331.8709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học160120. Tổ chức và hoạt động công đoàn trong tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo/ B.s.: Lê Thanh Hà (ch.b.), Đặng Quang Điều, Đặng Quang Hợp....- H.: Lao động, 2013.- 208tr.: bảng, sơ đồ; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân - Công đoàn
    Phụ lục: tr. 200-203. - Thư mục: tr. 204-205
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về tập đoàn kinh tế. Thực trạng tổ chức và hoạt động công đoàn trong tập đoàn kinh tế. Đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tập đoàn kinh tế ở Việt Nam
(Tổ chức; Tập đoàn kinh tế; Công đoàn; Hoạt động; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Quang Hợp--b.s.; Trần Tố Hảo--b.s.; Nguyễn Mạnh Thắng--b.s.; Đặng Quang Điều--b.s.; Lê Thanh Hà--ch.b.; ]
DDC: 331.88113387 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học200481. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.- H.: Lao động, 2010.- 419tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về đổi mới tổ chức và hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích của đoàn viên lao động, tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng... của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Giới thiệu các văn bản mới ban hành về tổ chức và hoạt động công đoàn
(Công đoàn; Hoạt động; Tổ chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.8709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37388. HOÀNG THANH XUÂN
    Kỹ năng tổ chức các sự kiện trong hoạt động công đoàn/ Hoàng Thanh Xuân.- H.: Lao động, 2019.- 212tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 45-204
    ISBN: 9786049865961
    Tóm tắt: Cung cấp những vấn đề cơ bản về kỹ năng và nội dung tổ chức sự kiện từ khâu lập kế hoạch, dự toán ngân sách, công tác chuẩn bị, nhiệm vụ của người tổ chức, danh sách đại biểu khách mời, công tác chuẩn bị bố trí chỗ nghỉ của đại biểu, công tác kiểm tra rà soát cho đến xây dựng kịch bản cho sự kiện
(Công đoàn; Kĩ năng; Tổ chức; Sự kiện; )
DDC: 331.87 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học288928. DƯƠNG VĂN SAO
    Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Sách tham khảo/ B.s: Dương Văn Sao (ch.b), Đặng Quang Hợp, Nguyễn Giang Tuệ Minh...- H.: Lao động, 2003.- 215tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tổng LĐLĐ Việt Nam. Viện công nhân và công đoàn
    Tóm tắt: Khái quát tình hình đầu tư nước ngoài và thực trạng đội ngũ công nhân, lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
{Hoạt động công đoàn; Việt Nam; Doanh nghiệp; } |Hoạt động công đoàn; Việt Nam; Doanh nghiệp; | [Vai trò: Đặng Quang Hợp--Tác giả; Nguyễn Giang Tuệ Minh--Tác giả; Vũ Minh Tiến--Tác giả; ]
DDC: 331.88 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học589550. DƯƠNG VĂN SAO
    Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn trong tình hình hiện nay/ Dương Văn Sao, Chử Văn Thịnh, Nguyễn Hương Giang....- H.: Lao động, 2010.- 448tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Nội dung, phương pháp hoạt động của Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Kinh nghiệm hoạt động Công đoàn ở một số ngành và Liên đoàn Lao động các tỉnh ở Việt Nam...
(Công đoàn; Thời kì đổi mới; Việt Nam; ) [Vai trò: Chử Văn Thịnh; Dương Văn Sao; Nguyễn Hương Giang; Ngô Thùy Dung; Nguyễn Mạnh Kiên; ]
DDC: 331.8809597 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học481313. Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn trong tình hình hiện nay/ Dương Văn Thao,...[và những người khác].- Hà Nội: Lao động, 2009.- 448tr.; 27cm.
(Hoạt động công đoàn; Công đoàn; ) [Vai trò: Chử Văn Thịnh; Nguyễn Hương Giang; Nguyễn Mạnh Kiên; Ngô Thuỳ Dung; ]
DDC: 331.8809597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học48947. Tìm hiểu nghiệp vụ công tác công đoàn nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.- H.: Thế giới, 2018.- 366tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047749690
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật công đoàn - điều lệ công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; giải pháp nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn hiệu quả cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; những quy định về công tác kiểm tra, giám sát đối với đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp công đoàn; quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu, quản lí thu chi tài chính; nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đối với người lao động và doanh nghiệp; các quy chế khen thưởng, kỉ luật và một số tình huống cụ thể về chính sách, pháp luật trong quan hệ lao động, công tác nữ công, xây dựng tổ chcức công đoàn...
(Công đoàn; Nghiệp vụ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.87109597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học504108. Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội XII công đoàn Việt Nam dành cho cán bộ công đoàn các cấp: Tài liệu tổ chức các hoạt động công đoàn/ Tăng Bình, Ngọc Tuyền hệ thống.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 383tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Gồm 5 phần: Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023); Những điều cần biết về tổ chức đại hội công đoàn các cấp; Tuyển chọn các bài diễn văn, phát biểu thường sử dụng trong hoạt động của công đoàn; Một số kỹ năng, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn; Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn giai đoạn mới.
(Công đoàn; Hoạt động; Đại hội Công đoàn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Ngọc Tuyền--Hệ thống; Tăng Bình--Hệ thống; ]
DDC: 331.8709597 /Price: 350000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492307. Luật Công Đoàn - Điều lệ Công Đoàn quy chế quản lý tài chính và chế độ chi tiêu nội bộ dành cho hoạt động Công Đoàn các cấp/ Tuyển chọn, hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng.- Hà Nội: Hồng Đức, 2015.- 415tr.: bảng; 27cm.
    Tóm tắt: Trình bày về luật công đoàn, điều lệ công đoàn Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động công Đoàn đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, nghiệp vụ trọng điểm của cán bộ công đoàn cơ sở năm 2015; quy chế quản lí tài chính và chế độ chi tiêu nội bộ công đoàn; công tác quản lí cán bộ, công chức, viên chức theo bộ luật lao động;...
(Pháp luật; Luật công đoàn; Điều lệ Công đoàn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kim Phượng; Quí Lâm; ]
DDC: 344.597018702632 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492212. Sổ tay hướng dẫn các hoạt động công đoàn và giải đáp những chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dành cho cán bộ công đoàn các cấp năm 2015/ Tuyển chọn, hệ thống: Tài Thành, Vũ Thanh.- Hà Nội: Hồng Đức, 2015.- 399tr.: bảng; 27cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn hoạt động thi đua, khen thưởng và thực hiện dân chủ, tự chủ trong hoạt động công đoàn; quy định mới nhất về chế độ tiền lương và quyền lợi đối với cán bộ công đoàn và người lao động; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật...
(Chế độ; Khen thưởng; Hoạt động công đoàn; Công đoàn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tài Thành; Vũ Thanh; ]
DDC: 331.8809597 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492183. Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, mẫu soạn thảo văn bản mới nhất trong hoạt động công đoàn: Điều kiện, quy trình bổ nhiệm trưởng ban tài chính, trưởng phòng kế toán, trong các đơn vị kế toán công đoàn công tác thi đua khen thưởng và xử phạt về thu nộp tài chính công đoàn/ Sưu tầm, hệ thống hoá: Thuỳ Linh, Việt Trinh.- Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2014.- 398tr.: bảng; 27cm.
    Tóm tắt: Trình bày những quy định mới nhất về tài chính công đoàn, qui trình bổ nhiệm trưởng ban tài chính, trưởng phòng kế toán trong các đơn vị kế toán công đoàn. Giới thiệu các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị và mẫu soạn thảo văn bản trong hoạt động công đoàn
(Công đoàn; Hoạt động công đoàn; Quản lý tài chính; Soạn thảo văn bản; ) [Việt Nam; ] {Diễn văn khai mạc; } |Diễn văn khai mạc; | [Vai trò: Thuỳ Linh; Việt Trinh; ]
DDC: 331.8809597 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.