Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 121.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120936. Hướng dẫn phương pháp khuyến nông/ Ngô Xuân Hoàng (ch.b.), Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Thị Đào, Vũ Thị Quý.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 107tr.: minh hoạ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721742
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về khuyến nông như: Tổ chức, cán bộ, đối tượng, phương pháp, phương pháp phân tích tình huống, xác định các nhu cầu, phát triển các chủ đề, lập kế hoạch và đánh giá khuyến nông
(Khuyến nông; Nông nghiệp; ) [Vai trò: Ngô Xuân Hoàng--ch.b.; Vũ Thị Quý; Nguyễn Xuân Trạch; Phạm Thị Đào; ]
DDC: 630 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học106574. Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. T.2.- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2015.- 204tr.: minh hoạ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    ISBN: 9786045721858
    Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp và kỹ thuật nuôi một số loài thuỷ sản nước ngọt như keo lai, trám trắng, dó trầm, ba kích...
(Nuôi trồng thuỷ sản; Cây công nghiệp; Cây nông nghiệp; Trồng trọt; )
DDC: 630 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học106537. Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. T.1.- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2015.- 108tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
    ISBN: 9786045721841
    Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch một số cây nông nghiệp: Lúa, ngô, đậu tương, đu đủ, nhãn, ổi voi
(Cây ăn quả; Cây lương thực; Trồng trọt; )
DDC: 633 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học351147. JACOBSEN, CHANOCH
    Nguyên lý và phương pháp khuyến nông/ Chanoch Jacobsen.- H.: Nông nghiệp, 1996.- 198tr : hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học kinh tế quốc dân
    Tóm tắt: Những phương pháp luận về khuyến nông, cách lập kế hoạch khuyến nông, phương pháp và kỹ thuật, đánh giá hiệu quả
{Khuyến nông; kĩ thuật; phương pháp; kế hoạch; } |Khuyến nông; kĩ thuật; phương pháp; kế hoạch; |
DDC: 630 /Price: 7700đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học335171. BAN, A.W. VADEN ; HAWKINS, H.S.
    Khuyến nông/ A.W. Vaden Ban, H.S. Hawkins ; Nguyễn Văn Linh dịch.- In lần thứ 2.- H.: Nông nghiệp, 1999.- 202tr; 22cm.
    Tóm tắt: Các quan điểm cơ bản về công tác khuyến nông; Những phương pháp xây dựng kế hoạch, giám sát, đánh giá khuyến nông; Tổ chức và quản lý của tổ chức khuyến nông
{Nông nghiệp; Khuyến nông; Kinh tế nông nghiệp; } |Nông nghiệp; Khuyến nông; Kinh tế nông nghiệp; | [Vai trò: Nguyễn Văn Linh; ]
DDC: 630 /Price: 10.500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học478749. LÊ HƯNG QUỐC
    Một số chuyên đề khuyến nông khi hội nhập/ Lê Hưng Quốc.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2007.- 324tr.; 21cm.
    Thư mục: Tr.322
(Khuyến nông; Phát triển nông nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36452. Khuyến nông/ Trần Quang Hân (ch.b.), Văn Tiến Dũng, Trần Quang Hạnh....- H.: Nông nghiệp, 2019.- 200tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 196-198. - Thư mục: tr. 199
    ISBN: 9786046030829
    Tóm tắt: Trình bày đại cương về khuyến nông; tổ chức, quản lí khuyến nông và hoạt động của khuyến nông Việt Nam; phương pháp khuyến nông; giáo dục trưởng thành và huấn luyện nông dân; chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng tiến bộ kĩ thuật; lồng ghép giới trong khuyến nông
(Khuyến nông; Nông nghiệp; ) [Vai trò: Phạm Thế Huệ; Vũ Tiến Quang; Trần Quang Hạnh; Văn Tiến Dũng; Trần Quang Hân; ]
DDC: 630 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học692352. Sổ tay khuyến nông, khuyến lâm của nông dân miền núi. T.1, : Phương pháp tổ chức mạng lưới khuyến nông/ Biên soạn: Đoàn Diễm ... [và những người khác]..- H.: Nông nghiệp, 1999.- 92tr.: hình ảnh; 21cm.- (Dự án GCP/VIE/020/ITA: Tăng cường năng lực để thực thi kế hoạch hành động lâm nghiệp quốc gia ở VN)
    Đầu trang tên sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    Tóm tắt: Gồm các văn bản nhà nước về khuyến nông, giới thiệu dự án GCP/VIE/020/ITA, khuyến nông thôn xã như tổ chức truyền đạt thông tin, phương pháp, tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, áp dụng giống mới...
(Khuyến lâm; Khuyến nông; Miền núi; Nông dân; ) [Vai trò: Đoàn, Diễm,; Nguyễn, Văn Cương,; Phan, Thanh Ngọ,; ]
DDC: 631 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học526909. LÊ HƯNG QUỐC
    Đổi mới nội dung, hình thức và phương thức khuyến nông trong sản xuất hành hóa/ Lê Hưng Quốc.- H.: Nông nghiệp, 2006.- 292tr; 21cm.
    Thư mục: tr.289
    Tóm tắt: Đề cập một số vấn đề về khuyến nông nhằm đáp ứng yêu cầu mới của phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp, để nâng cao hiệu quả hoạt động ngang tầm với khuyến nông khu vực và thế giới
(Khuyến nông; Đổi mới; )
DDC: 338.1 /Price: 000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học478006. LÊ HƯNG QUỐC
    Đổi mới nội dung, hình thức và phương thức khuyến nông trong sản xuất hàng hóa/ Lê Hưng Quốc.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2006.- 292tr.; 21cm.
    Thư mục: tr.289
    Tóm tắt: Trình bày những đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức khuyến nông trong sản xuất hàng hóa.
(Khuyến nông; Nông nghiệp; Đổi mới; ) {Sản xuất hàng hóa; } |Sản xuất hàng hóa; |
DDC: 338.1 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674514. Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã: T.1.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật; Nông nghiệp, 2015.- 108 tr.; 21 cm.- (Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn)
    Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
{Khuyến nông; Kỹ thuật; Tài liệu tập huấn; } |Khuyến nông; Kỹ thuật; Tài liệu tập huấn; |
DDC: 630 /Price: 3174b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674142. Sổ tay khuyến nông, khuyến lâm của nông dân miền núi. T.1: Phương pháp tổ chức mạng lưới khuyến nông.- H.: Nông Nghiệp, 1999.- 92 tr.; 21 cm..- (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Dự án GCP/VIE/020/ITA)
{Nông Nghiệp; Nông thôn; KHUYẾN NÔNG; Khuyến Lâm; Nông Dân; } |Nông Nghiệp; Nông thôn; KHUYẾN NÔNG; Khuyến Lâm; Nông Dân; |
DDC: 631 /Price: 14000đ. /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học692353. Sổ tay khuyến nông, khuyến lâm của nông dân miền núi. T.2 , : Giới thiệu một số quy trình kỹ thuật nông, lâm, ngư/ Biên soạn: Đoàn Diễm ... [và những người khác]..- H.: Nông nghiệp, 1999.- 168tr.: minh họa; 21cm.- (Dự án GCP/VIE/020/ITA:Tăng cường năng lực để thực thi kế hoạch hành động lâm nghiệp quốc gia ở VN)
    Đầu trang tên sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    Thư mục: tr.164-165.
    Tóm tắt: Canh tác bền vững trên đất dốc, kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây lương thực, kỹ thuật chăn nu gia súc gia cầm, nuôi cá ở hộ nông dân miền núi và phòng trị bệnh gia súc gia cầm, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
(Khuyến lâm; Khuyến nông; Miền núi; Nông dân; ) [Vai trò: Đoàn, Diễm,; ]
DDC: 631 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [DLABHO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học579250. NGUYỄN XUÂN TRẠCH
    Khuyến nông chăn nuôi bò sữa/ Nguyễn Xuân Bình.- H.: Nông nghiệp, 2003.- 96tr.; 15cm.
    Tóm tắt: Sách viết đơn giản, nhằm trang bị những kiến thức tối thiểu về chăn nuôi bò sữa cho nông dân thông qua việc trả lời câu hỏi có hình ảnh minh hoạ dễ hiểu dễ nhớ.
(Bò sữa; Chăn nuôi; )
DDC: 636.2 /Price: 9000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học474432. Một số quy định về chính sách khuyến nông khuyến ngư.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2005.- 159tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Tập hợp một số văn bản pháp quy của Việt Nam về chính sách khuyến nông khuyến ngư như: khuyến khích nuôi trồng thuỷ hải sản, thành lập trung tâm khuyến nông trung ương, công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa...
(Ngư nghiệp; Nông nghiệp; Pháp luật; )
DDC: 343.597 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học361020. BAN, A.W. VAN DEN
    Khuyến nông/ A.W. Van den Ban, H.S. Hawkins.- H.: Nông nghiệp, 1998.- 202tr; 22cm.
    Tóm tắt: Một số quan điểm về công tác khuyến nông. Những phương pháp xây dựng kế hoạch, giám sát và đánh giá khuyến nông
{kinh tế nông nghiệp; nông nghiệp; chính sách kinh tế; Khuyến nông; } |kinh tế nông nghiệp; nông nghiệp; chính sách kinh tế; Khuyến nông; | [Vai trò: Hawkins, H.S.; ]
/Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697314. Chính sách cơ chế tài chính: Với hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và phát triển kinh tế nông thôn/ Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn.- 1.- Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - NXB Tài chính, 2020.- 201tr: Sách in; 12.5 x 20.5 cm.
    Việt Nam
    ISBN: 978-604-57-6186-1
{chính sách, cơ chế tài chính; khuyến nông; khuyến lâm; khuyến ngư; phát triển kinh tế nông thôn; } |chính sách, cơ chế tài chính; khuyến nông; khuyến lâm; khuyến ngư; phát triển kinh tế nông thôn; |
/Price: 8935279126545 /Nguồn thư mục: [KGICTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697323. tài liệu tập huấn kỹ thuật cao khuyến nông viên cấp xã. T.1/ Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn.- 1.- Cty TNHH MTV in Báo Nhân Dân TP. Hồ Chí : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - NXB Nông nghiệp, 2015.- 107tr: Sách in; 12.5 x 20.5 cm.
    Việt Nam
    ISBN: 978-604-57-2184-1
{tài liệu tập huấn kỹ thuật cao; khuyến nông viên cấp xã; } |tài liệu tập huấn kỹ thuật cao; khuyến nông viên cấp xã; |
/Price: 8935211178649 /Nguồn thư mục: [KGICTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697324. PHẠM ĐỨC TUẤN - NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM
    tài liệu tập huấn kỹ thuật cao khuyến nông viên cấp xã. tâp 2/ Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn.- 1.- Cty TNHH MTV in Báo Nhân Dân TP. Hồ Chí : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - NXB Nông nghiệp, 2015.- 191tr: Sách in; 12.5 x 20.5 cm.
    Việt Nam
    ISBN: 978-604-57-2185-8
{tài liệu tập huấn kỹ thuật cao; khuyến nông viên cấp xã; } |tài liệu tập huấn kỹ thuật cao; khuyến nông viên cấp xã; |
/Price: 8935211178656 /Nguồn thư mục: [KGICTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699906. Hoạt động khuyến nông Việt Nam: ý nghĩa chính trị - xã hội/ Phan Thanh Khôi ch.b.- H.: Lý luận Chính trị, 2006.- 167tr.; 20cm.
    tr.163-166
(Khuyến nông; Khuyến nông; Khía cạnh chính trị; Việt Nam; Khía cạnh xã hội; ) [Vai trò: Phan Thanh Khôi; ]
DDC: 630.71509597 /Price: 20.000đ /Nguồn thư mục: [KGIABI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.