Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 70.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923945. Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016)/ Lê Quốc Lý (ch.b.), Tạ Văn Nam, Lê Quốc....- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 326tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 319-322
    ISBN: 9786049623431
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về kinh tế tư nhân, thực trạng phát triển kinh tế tư nhân qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới
(1986-2016; Kinh tế tư nhân; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quốc; Lê Quốc Lý; Phan Thị Huê; Trịnh Đăng Cường; Tạ Văn Nam; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học965880. Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Lê Quang Cảnh (ch.b.), Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Quang Hồng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 311tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 297-306
    ISBN: 9786045729366
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tập đoàn kinh tế tư nhân và quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân; hoạt động và mô hình quản trị của tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam; ảnh hưởng của quản trị tới kết quả kinh doanh, giải pháp hoàn thiện và triển khai mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam trong thời gian tới
(Kinh tế tư nhân; Mô hình; Quản trị; Tập đoàn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bạch Ngọc Thắng; Lê Quang Cảnh; Nguyễn Quang Hồng; Nguyễn Văn Thắng; Nguyễn Vũ Hùng; ]
DDC: 658.04509597 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học966347. Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay: Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII/ Trịnh Đức Chiều, Nguyễn Thị Minh Thu, Võ Tá Tri, Nguyễn Thị Minh Hằng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 290tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Kinh tế Trung ương
    Thư mục: tr. 285-288
    ISBN: 9786045733608
    Tóm tắt: Trình bày thực trạng quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, thách thức và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hiện nay, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam và một số phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân
(Doanh nghiệp nhà nước; Kinh tế tư nhân; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Minh Hằng; Nguyễn Thị Minh Thu; Phan Đức Hiếu; Trịnh Đức Chiều; Võ Tá Tri; ]
DDC: 338.74909597 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học993555. PHẠM THỊ LƯƠNG DIỆU
    Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về kinh tế tư nhân (1986-2005)/ Phạm Thị Lương Diệu.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 283tr.: minh hoạ; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Thư mục: tr. 211-236 - Phụ lục: tr. 237-283
    ISBN: 9786046241430
    Tóm tắt: Trình bày tình hình phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1986 đến năm 1989. Vấn đề về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tạo hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển giai đoạn 1990-1999 cũng như phát huy vai trò kinh tế tư nhân trong những năm đầu thế kỷ XXI (2000-2005) cùng kết quả và một số kinh nghiệm trong phát triển lĩnh vực này
(1986-2005; Kinh tế tư nhân; Nhà nước; Phát triển; )
DDC: 338.9597 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học984879. Kinh tế tư nhân - Một động lực cơ bản cho phát triển: Sách chuyên khảo/ Vũ Hùng Cường (ch.b.), Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Kế Tuấn....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 351tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
    Thư mục: tr. 346-351
    ISBN: 9786049446924
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân đối với phát triển. Thực trạng vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Quan điểm, định hướng và giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân là một động lực cơ bản cho phát triển ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
(Kinh tế tư nhân; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lương Minh Huân; Nguyễn Kế Tuấn; Nguyễn Quang Thái; Phí Vĩnh Tường; Vũ Hùng Cường; ]
DDC: 338.9597 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1743014. ĐÀO, THỊ THU GIANG
    Khu vực kinh tế tư nhân của Ôxtrâylia và kinh nghiệm cho Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Đào Thị Thu Giang, Nguyễn Thu Thủy đồng chủ biên.- Hà Nội: Tài chính, 2014.- 302 tr.: biểu đồ, bảng; 21 cm.
    Thư mục tham khảo: tr.288 - 302
    ISBN: 9786047905973
    Tóm tắt: Tổng quan nền kinh tế Ôxtrâylia, quá trình phát triển và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân Ôxtrâylia trong nền kinh tế, mô hình phát triển của khu vực kinh tế tư nhân Ôxtrâylia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ mô hình phát triển kinh tế tư nhân Ôxtrâylia
(Kinh tế học; ) |Kinh tế tư nhân; Tư tưởng kinh tế; Australia; | [Vai trò: Nguyễn, Thu Thủy; ]
DDC: 330.150994 /Price: 90000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học896089. Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân/ Tô Hoài Nam, Trương Hồ Hải, Vũ Công Giao... ; Ch.b.: Nguyễn Thị Quế Anh, Lê Thị Hoài Thu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 471tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
    Thư mục: tr. 467-471
    ISBN: 9786045760451
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát triển của kinh tế tư nhân; đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, nhưng bền vững và lành mạnh vì sự phát triển chung của đất nước
(Kinh tế tư nhân; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Thị Hoài Thu; Nguyễn Hồng Sơn; Nguyễn Thị Kiều Viễn; Nguyễn Thị Quế Anh; Trương Hồ Hải; Tô Hoài Nam; Vũ Công Giao; ]
DDC: 343.59707 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1512981. TRỊNH THỊ HOA MAI
    Kinh tế tư nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập/ Trịnh Thị Hoa Mai.- H.: Thế giới, 2005.- 241tr; 21cm.
    Tóm tắt: Một cách nhìn khách quan về kinh tế tư nhân với cả những ưu thế và những hạn chế vốn có; phân tích đánh giá vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
{Kinh tế tư nhân; Việt Nam; hội nhập; } |Kinh tế tư nhân; Việt Nam; hội nhập; |
DDC: 338.9597 /Price: 43000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học898713. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo/ Ninh Thị Minh Tâm (ch.b.), Hồ Sỹ Ngọc, Vũ Đức Oai....- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 247tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực I
    Thư mục: tr. 238-244
    ISBN: 9786045762578
    Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; lý luận cơ bản và thực tiễn, thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; đề xuất, phương hướng và giải pháp tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân
(Doanh nghiệp tư nhân; Quản lí nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hồ Sỹ Ngọc; Nguyễn Thành Tuân; Nguyễn Thị Thanh Chi; Ninh Thị Minh Tâm; Vũ Đức Oai; ]
DDC: 352.26609597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1473105. LÊ KHẮC TRIẾT
    Đổi mới và phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam - Thực trạng và giải pháp/ Lê Khắc Triết.- H.: Lao động, 2005.- 115tr; 19cm.
    Thư mục: tr. 111 - 113
    Tóm tắt: Thực trạng của kinh tế tư nhân ở Việt Nam từ những năm 1986 đến nay, những nhân tố tích cực, những cản trở tiêu cực, những đề xuất và giải pháp cho sự đổi mới, phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
(Kinh tế; Phát triển; Tư nhân hóa; Việt Nam; Đổi mới; )
DDC: 330.1209597 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1091822. Kinh tế tư nhân và vai trò động lực tăng trưởng: Sách chuyên khảo/ Vũ Hùng Cường (ch.b.), Phạm Sĩ An, Công Văn Dị....- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 310tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam
    Thư mục: tr. 294-301. - Phụ lục: tr. 302-310
    ISBN: 134864
    Tóm tắt: Vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010. Thực trạng và vấn đề phát triển khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn 2001 - 2010 và những quan điểm, định hướng, đề xuất giải pháp cho phát triển kinh tế giai đoạn 2011 - 2020
(Kinh tế tư nhân; Tăng trưởng kinh tế; Vai trò; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Công Văn Dị; Lê Văn Hùng; Lý Hoàng Mai; Phạm Sĩ An; Vũ Hùng Cường; ]
DDC: 338.9597 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1308692. TRẦN NGỌC BÚT
    Phát triển kinh tế tư nhân định hướng xã hội chủ nghĩa: Sách tham khảo/ Trần Ngọc Bút.- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 156tr; 19cm.
    Thư mục: tr. 149-150
    Tóm tắt: Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển kinh tế nhiều thành phần; Quá trình phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam đến những năm đầu của thời kì đổi mới, tình hình kinh tế tư nhân hiện nay và phát triển kinh tế tư nhân định hướng xã hội chủ nghĩa.
{Kinh tế; Kinh tế tư nhân; } |Kinh tế; Kinh tế tư nhân; |
/Price: 15500đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1113555. Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Thực trạng và giải pháp/ Trần Nguyễn Tuyên (ch.b.), Trần Ngọc Linh, Nguyễn Minh Phong....- Tái bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 259tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 251-257
    Tóm tắt: Trình bày về cơ sở khoa học của vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân và thực trạng đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay. Định hướng và những giải pháp nhằm thúc đẩy đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới
(Kinh tế; Kinh tế tư nhân; Đảng viên; ) [Vai trò: Hà Văn Tuấn; Nguyễn Minh Phong; Trần Chí Lý; Trần Nguyễn Tuyên; Trần Ngọc Linh; ]
DDC: 324.2597071 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1186647. Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thanh Tuyền (ch.b.), Nguyễn Quốc Tế, Lương Minh Cừ...- H.: Chính trị Quốc gia, 2006.- 361tr.; 21cm.
    Thư mục: trt. 349-354
    Tóm tắt: Lý luận chung về sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta, những chính sách và giải pháp thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân,...
(Kinh tế thị trường; Kinh tế tư nhân; Sở hữu tư nhân; Sở hữu xã hội chủ nghĩa; Thành phần kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lương Minh Cừ; Mai Tết; Nguyễn Quốc Tế; Nguyễn Thanh Tuyền; Nguyễn Văn Tuất; ]
DDC: 338.5 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học871838. Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới: Sách chuyên khảo/ Vũ Hùng Cường (ch.b.), Phí Vĩnh Tường, Đỗ Diệu Hương....- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.- 375tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Thông tin Khoa học xã hội
    Thư mục: tr. 311-330. - Phụ lục: tr. 331-375
    ISBN: 9786043085334
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong vùng kinh tế. Trình bày thực trạng và vai trò của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân đối với phát triển vùng Tây Nam Bộ. Nêu quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong vùng Tây Nam Bộ trong bố cảnh mới
(Doanh nghiệp; Phát triển; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Phí Vĩnh Tường; Trần Văn Hoàng; Vũ Hùng Cường; Đặng Thái Bình; Đỗ Diệu Hương; ]
DDC: 338.7095978 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1060508. Phát triển công nghiệp nhẹ tại Việt Nam: Tạo việc làm và sự thịnh vượng trong một nền kinh tế thu nhập trung bình. Các xu hướng phát triển. Phát triển kinh tế tư nhân/ Đinh Trường Hinh, Deepak Mishra, Lê Duy Bình....- H.: Ngân hàng Thế giới, 2013.- 137tr.: biểu đồ, bảng; 25cm.
    Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 135-137
    ISBN: 9781464800344
    Tóm tắt: Trình bày tăng trưởng công nghiệp trong bối cảnh phát triển chung; cơ cấu ngành công nghiệp và các vấn đề chuyên ngành; tăng cường ngành công nghiệp nhẹ và phân tích về các ngành may mặc, ngành da, đồ gỗ, kim khí, ngành kinh doanh nông nghiệp và tổng hợp, cải cách cùng khuyến nghị chính sách
(Công nghiệp nhẹ; Phát triển; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Duy Bình; Mishra Deepak; Phạm Minh Đức; Phạm Thị Thu Hằng; Đinh Trường Hinh; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1189949. Kinh tế tư nhân và Đảng viên làm kinh tế tư nhân/ Nguyễn Nhâm, Nguyễn Sinh Cúc, Đặng Hiếu...- H.: Lao động Xã hội, 2006.- 478tr.: bảng; 27cm.
    Tóm tắt: Những bài viết về phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề Đảng viên làm kinh tế; Đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề Đảng viên làm kinh tế; Một số văn bản pháp luật mới của nhà nước về phát triển kinh tế
(Chính sách nhà nước; Doanh nghiệp; Kinh tế; Kinh tế tư nhân; Đảng viên; ) [Vai trò: Nguyễn Nhâm; Nguyễn Sinh Cúc; Phạm Hằng; Đinh Thị Thơm; Đặng Hiếu; ]
DDC: 330.12 /Price: 280000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1650134. VŨ QUỐC TUẤN
    Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay/ Vũ Quốc Tuấn (chủ biên).- H.: Chính trị Quốc gia, 2006.- 198 tr.; 19 cm.
    Tóm tắt: Hình thành và phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam, thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay. Kinh nghiệm của Trung Quốc và những vấn đề rút ra cho Việt Nam
|Chính sách kinh tế; Kinh tế tư nhân; Phát triển kinh tế; Việt Nam; |
DDC: 330.1209597 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1085709. LƯƠNG MINH CỪ
    Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn: Sách tham khảo/ Lương Minh Cừ, Vũ Văn Thư.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 271tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 258-268
    Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc hình thành, đặc điểm của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển lịch sử thế giới và Việt Nam. Phân tích một số vấn đề lý luận về sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như trong đường lối đổi mới của Đảng; xu hướng phát triển của sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
(Kinh tế tư nhân; Lí luận; Sở hữu tư nhân; Thực tiễn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Văn Thư; ]
DDC: 338.709597 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1255988. Kinh tế tư nhân trong giai đoạn toàn cầu hoá hiện nay: Sách tham khảo/ Đinh Thơm (ch.b.), Wang Guogang, Shirokov G. K.... ; Viễn Phố dịch.- H.: Khoa học xã hội, 2004.- 269tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Thông tin Khoa học Xã hội
    Thư mục cuối mỗi bài
    Tóm tắt: Những vấn đề nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân. Phân tích và đánh giá sự tiến triển và những hình thức đa dạng của nó ở phương Đông và phương Tây. Khái quát về kinh tế tư nhân trong điều kiện toàn cầu hoá hiện nay. Những nét đặc trưng của các doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc. Chính sách và quá trình phát triển, trở ngại trước mắt của lĩnh vực kinh tế tư nhân Trung Quốc
(Chính sách; Doanh nghiệp tư nhân; Kinh tế tư nhân; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Viễn Phố; Hong Yinxing; Megginson, Wiliam; Shirokov, G. K.; Wang Guogang; Đinh Thơm; ]
DDC: 330.120951 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.