Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 396.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99116. PHẠM THỊ THANH HẢI
    Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học - Lí luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Vũ Bích Hiền.- H.: Giáo dục, 2016.- 159tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 158-159
    ISBN: 9786040097071
    Tóm tắt: Tổng quan những vấn đề chung về đánh giá học sinh tiểu học. Những kinh nghiệm quốc tế về đánh giá học sinh tiểu học của các nước trên thế giới và thực trạng đổi mới đánh giá học sinh tiểu học ở Việt Nam hiện nay
(Đánh giá; Học sinh tiểu học; ) [Vai trò: Nguyễn Vũ Bích Hiền; ]
DDC: 372.01 /Price: 38000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545535. CHO DONG-IL
    Lí luận nền văn minh Đông Á/ Cho Dong-IL; Hà Minh Thành dịch.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 503tr; 21cm.
    ISBN: 9786045342251
    Tóm tắt: Bao gồm 5 chương : Đánh giá lại di sản của Hán văn, văn học chữ Hán và văn học ngôn ngữ dân tộc, quan hệ tương quan giữa Hoa-Di và Thi-Ca, núi và biển trong thơ ca Hàn Quốc – Nhật Bản, thể chế sách phong và văn minh trung đại, diện mạo tương đồng của tài liệu quốc sử Hàn – Việt, so sánh quá trình giải thể chế độ thân phận, hình thái tư tưởng của tam giáo Nho – Phật – Đạo gia, vì lịch sử triết học Đông Á, con đường của học vấn Đông Á
(Di sản; Lịch sử; Lịch sử triết học; Sắc phong; Thể chế; ) [Đông Á; ] [Vai trò: Hà Minh Thành--dịch; ]
DDC: 959 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441604. ĐẶNG VŨ HOẠT
    Lí luận dạy học đại học/ Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Hà Thị Đức.- In lần thứ 8.- Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2017.- 187tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 186 - 187
    ISBN: 9786045434475
    Tóm tắt: Trình bày lý luận dạy đại học như là một bộ môn của khoa học giáo dục hiện đại. Quá trình dạy học đại học, quy luật và hệ thống các nguyên tắc dạy học đại học. Nội dung dạy và các phương pháp dạy...
(Giáo dục đại học; Lí luận; Phương pháp giảng dạy; ) [Vai trò: Hà Thị Đức; ]
DDC: 378.0071 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64806. NGUYỄN VĂN TÙNG
    Nghiên cứu văn học - Từ lí luận đến thực tiễn/ Nguyễn Văn Tùng.- H.: Giáo dục, 2017.- 251tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786040097477
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề quan trọng trong nghiên cứu lí luận và nghiên cứu thực tiễn các thể loại văn học Việt Nam gồm: Tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn, kịch
(Nghiên cứu văn học; Lí luận văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450543. NGUYỄN THU TUẤN
    Giáo trình lí luận dạy học mĩ thuật ở trường trung học cơ sở: Dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành sư phạm Mĩ thuật/ Nguyễn Thu Tuấn.- H.: Đại học Quốc gia, 2016.- 245 tr; 24 cm.
    Thư mục : tr. 241 - 245
    ISBN: 9786046248088
    Tóm tắt: Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung dạy học môn mĩ thuật ở trường trung học cơ sở ; quá trình phát triển, ngôn ngữ tạo hình của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở ; các nguyên tắc, phương pháp, hình thức, phương tiện trong dạy môn mỹ thuật ở trung học cơ sở ; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn mỹ thuật ở trường trung học cơ sở ; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn mỹ thuật của học sinh trung học cơ sở...
(Phương pháp giảng dạy; Trung học cơ sở; Mĩ thuật; )
DDC: 707 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học439854. ĐINH KIỀU CHÂU
    Ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị: Góc nhìn từ lí luận đến thực tiễn tiếng Việt/ Đinh Kiều Châu.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 286tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 273-286
    ISBN: 9786046252184
    Tóm tắt: Trình bày những khía cạnh lí luận quan yếu về truyền thông, từ giao tiếp ngôn ngữ đến ngôn ngữ truyền thông, những cơ sở ngôn ngữ của truyền thông, ngôn ngữ truyền thông và thay đổi hành vi, ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị, ngôn ngữ truyền thông trong các chương trình phát triển cộng đồng...
(Giao tiếp; Ngôn ngữ; Tiếng Việt; Truyền thông; )
DDC: 302.23 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100301. LÂM TIẾN
    Tuyển tập những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân học thiểu số của nhà văn Lâm Tiến/ Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn Đức Hạnh, Lâm Tú Anh.- Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2016.- 797tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049154706
    Tóm tắt: Giới thiệu những công trình nghiên cứu - phê bình văn học và những công trình nghiên cứu về tác phẩm của tác giả
(Dân tộc thiểu số; Phê bình văn học; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Tú Anh--tuyển chọn, b.s.; Nguyễn Đức Hạnh--tuyển chọn, b.s.; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98560. Giáo trình lí luận và phương pháp dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ B.s.: Nguyễn Văn Chung (ch.b.), Nghiêm Xuân Mạnh, Bùi Văn Tuần....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2016.- 439tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 439
    ISBN: 9786040072023
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lí luận dạy học đại học; lí luận và phương pháp dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh; những vấn đề chung về khoa học và nghiên cứu khoa học
(Phương pháp giảng dạy; An ninh; Giáo dục quốc phòng; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Chung--ch.b.; Nghiêm Xuân Mạnh--b.s.; Bùi Văn Tuần--b.s.; Doãn Văn Hậu--b.s.; Phan Xuân Thắng--b.s.; ]
DDC: 355.00711 /Price: 97000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95935. PHẠM XUÂN QUẾ
    Kĩ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí - Lí luận và thực hành tổ chức luyện tập, đánh giá trình độ phát triển/ Phạm Xuân Quế (ch.b.), Phạm Kim Chung.- H.: Đại học Sư phạm, 2016.- 167tr.: minh hoạ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 128-164. - Thư mục: tr. 165-167
    ISBN: 9786045427361
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển kĩ năng sử dụng thí nghiệm trọng dạy học cho sinh viên ngành sư phạm vật lí; các biện pháp cơ bản cũng như cách thức vận dụng nhằm phát triển kĩ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học
(Dạy học; Thí nghiệm; Vật lí; ) [Vai trò: Phạm Kim Chung; ]
DDC: 530.078 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92672. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Trên đường biên của lí luận văn học/ Trần Đình Sử.- H.: Phụ nữ, 2016.- 499tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045632697
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề của lí luận văn học Marxist và lí thuyết hiện đại; thực tiễn lí luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam và các khía cạnh của thi pháp học
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 130000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88134. LÊ MINH NGUYỆT
    Xung đột tâm lí giữa cha mẹ với con tuổi thiếu niên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ Lê Minh Nguyệt (ch.b.), Hồ Thị Dung, Vũ Thị Khánh Linh.- H.: Giáo dục, 2016.- 299tr.: bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 255-295. - Thư mục: tr. 296-299
    ISBN: 9786040088529
    Tóm tắt: Tổng quan về nghiên cứu xung đột tâm lí trong gia đình. Trình bày một số vấn đề lí luận về xung đột tâm lí giữa cha/mẹ với con tuổi thiếu niên. Thực trạng cũng như những yếu tố tác động và các biện pháp phòng ngừa, khắc phục xung đột tâm lí giữa cha/mẹ với con tuổi thiếu niên trong gia đình
(Xung đột; Con cái; Cha mẹ; Quan hệ gia đình; Tâm lí học lứa tuổi; ) [Vai trò: Vũ Thị Khánh Linh; Hồ Thị Dung; ]
DDC: 155.646 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546469. Giáo trình lí luận văn học: Tác phẩm và thể loại văn học/ Trần Đình Sử chủ biên, Phan Huy Dũng, La Khắc Hòa, Phùng Ngọc Kiếm....- In lần thứ 4.- H.: Đại học Sư phạm, 2015.- 232tr; 24cm.
    ISBN: 9786045406946
    Tóm tắt: Trình bày văn bản, tác phẩm văn học, ngôn từ văn học, sự kiện, cốt truyện và trần thuật, nhân vật văn học, kết cấu văn bản văn học, nội dung ý nghĩa tác phẩm văn học, thể loại văn học thơ ca, tiểu thuyết, kí văn học và một số thể loại văn học trung đại
(Lí luận văn học; Thể loại; Tác phẩm; ) [Vai trò: Lê Lưu Oanh; La Khắc Hòa; Phan Huy Dũng; Trần Đình Sử--chủ biên; Phùng Ngọc Kiếm; ]
DDC: 801 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76315. Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam/ Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hoà (ch.b.), Lê Thông....- H.: Giáo dục, 2017.- 543tr.: minh họa; 27cm.
    Thư mục: tr. 539-543
    ISBN: 9786040106025
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về địa lí du lịch, nhu cầu và tài nguyên du lịch, tổ chức không gian du lịch, chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch. Giới thiệu về tài nguyên du lịch và thực tiễn phát triển du lịch ở bảy vùng du lịch ở Việt Nam
(Phát triển; Du lịch; Địa lí; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Hoài; Nguyễn Lan Anh; Vũ Đình Hoà--ch.b.; Lê Thông; Nguyễn Minh Tuệ--ch.b.; ]
DDC: 915.97 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111032. HOÀNG THỊ PHƯƠNG
    Giáo trình lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh/ Hoàng Thị Phương.- In lần thứ 12.- H.: Đại học Sư phạm, 2015.- 196tr.: minh hoạ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 173-194. - Thư mục: tr. 195-196
    ISBN: 9786045406908
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Phương pháp hướng dẫn, các hình thức tổ chức, các phương tiện hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh...
(Giáo dục mẫu giáo; Phương pháp giảng dạy; Môi trường; )
DDC: 372.21 /Price: 46500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học582246. CHU XUÂN VIỆT
    Cơ sở lí luận và thực tiễn của chiến lược phát triển thanh niên/ Chu Xuân Việt.- H.: Thanh niên, 2005.- 235tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về cơ sở lí luận và thực tiễn của chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam
(Chiến lược phát triển; Thanh niên; Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; )
DDC: 305.23 /Price: 19500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học284723. NGUYỄN ĐỨC TỒN
    Mấy vấn đề lí luận và phương pháp dạy học từ ngữ tiếng Việt trong nhà trường/ Nguyễn Đức Tồn.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.- 247tr; 21cm.
    Thư mục cuối chính văn
    Tóm tắt: Cơ sở tâm lí ngôn ngữ học của sự tiếp thu và khái quát về phương pháp dạy học từ ngữ. Thực trạng của việc dạy và học từ ngữ tiếng Việt trong nhà trường hiện nay; Cấu tạo từ tiếng Việt
{Phương pháp học; Từ ngữ; Phương pháp giảng dạy; Tiếng Việt; } |Phương pháp học; Từ ngữ; Phương pháp giảng dạy; Tiếng Việt; |
DDC: 495.922 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học158552. HÀ HỌC TRẠC
    Lịch sử lí luận và thực tiễn phiên chuyển các ngôn ngữ trên thế giới/ Hà Học Trạc.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Tri thức, 2013.- 473tr.: bảng; 22cm.
    Thư mục: tr. 205. - Phụ lục: tr. 207-473
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và thực tiễn về phiên chuyển ngôn ngữ: phiên chuyển tên riêng nước ngoài sang tiếng Việt, quá trình phát triển của tiếng Việt và một số ngôn ngữ trên thế giới, Rômanh hoá các ngôn ngữ phi latinh. Giới thiệu bảng kí hiệu phiên âm quốc tế. Vấn đề chuyển tự và phiên âm một số ngôn ngữ trên thế giới: tiếng Trung Quốc, tiếng Triều Tiên, tiếng Nhật...
(Lí luận; Thực tiễn; Phiên âm; Ngôn ngữ; )
DDC: 401 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697119. NGUYỄN ĐỨC THÀNH
    Lí luận dạy học công nghệ ở trường trung học cơ sở: Phần kĩ thuật nông nghiệp: Giáo trình cao đẳng Sư phạm/ Nguyễn Đức Thành (ch.b.), Nguyễn Đình Tuấn.- H.: Đại học Sư phạm, 2007.- 275tr.: hình vẽ; 24cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo giáo viên THCS
    Thư mục: tr. 275
    Tóm tắt: Lý luận dạy học công nghệ, phần kĩ thuật nông nghiệp ở trường trung học cơ sở. Phương pháp dạy phần nông nghiệp ở trường trung học cơ sở
(Nông nghiệp; Trung học cơ sở; Phương pháp giảng dạy; Công nghệ; ) [Vai trò: Nguyễn Đình Tuấn; ]
DDC: 630 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [KGICTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học257077. ĐẶNG VĂN ĐỨC
    Lí luận dạy học địa lí: Phần đại cương/ Đặng Văn Đức.- H.: Đại học Sư phạm, 2007.- 364tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo Giáo viên THCS
    Thư mục: tr. 361-363
    Tóm tắt: Đối tượng và nhiệm vụ của lý luận dạy học địa lý. Môn địa lý trong nhà trường phổ thông. Hệ thống tri thức địa lý trong trường phổ thông và đặc điểm của quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh. Vận dụng các nguyên tắc dạy học vào giảng dạy địa lý. Hình thức tổ chức, thiết bị và phương tiện dạy học; phương pháp giảng dạy và đánh giá, kiểm tra kết quả học tập môn địa lý
(Địa lí; Dạy học; Lí luận; )
DDC: 910 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học671206. NGUYỄN ĐỨC TỒN
    Mấy vấn đề lí luận và phương pháp dạy - học từ ngữ tiếng việt trong nhà trường/ Nguyễn Đức Tồn.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.- 247 tr.; 21 cm.
    Tóm tắt: Đây là tài liệu tham khảo rất bổ ích đối với giáo viên và học sinh trong việc học tập và giảng dạy, rèn luyện năng lực tư duy, sử dụng tiếng mẹ đẻ khi nói và viết, đồng thời nó cũng cần thiết cho những người muốn tìm hiểu tiếng việt.
(Ngôn ngữ; )
DDC: 495.922 /Price: 35000VND /Nguồn thư mục: [LDOLHA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.