Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 114.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936565. PHAN HỮU DẬT
    Dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá/ Phan Hữu Dật.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 407tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 403-407
    ISBN: 9786046217817
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề dân tộc trong quốc gia Việt Nam đa dân tộc. Nhận diện tình hình các dân tộc nước ta: Sự ra đời, quá trình phát triển, các đặc điểm đặc trưng dân tộc. Vấn đề dân tộc trong xu thế toàn cầu hoá, nguy cơ tiềm ẩn đe doạ sự ổn định ở các vùng dân tộc và phương hướng giải quyết vấn đề này ở nước ta hiện nay
(Dân tộc học; Nhân học; Toàn cầu hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1009516. HOÀNG NAM
    Đại cương nhân học văn hoá Việt Nam/ Hoàng Nam.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 303tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 301-303
    ISBN: 9786049025631
    Tóm tắt: Trình bày khái quát nội dung về nhân học văn hoá Việt Nam như: đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ nghiên cứu nhân học; tiền đề văn hoá; nhân học văn hoá các dân tộc các hệ ngôn ngữ Nam Á, Thái, Hán - Tạng, Mông - Dao, Nam Đảo; sự biến đổi văn hoá cùng các giải pháp bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị văn hoá dân tộc
(Nhân học văn hoá; Văn hoá dân tộc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Price: 76000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1545479. TRẦN HOÀNG TIẾN
    Nhân học văn hóa tộc người ở Việt Nam/ Trần Hoàng Tiến.- H.: Nxb.Văn hóa dân tộc, 2017.- 303tr: Hình minh họa; 20cm.
    ISBN: 9786047014583
    Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình hình thành và các nội dung cơ bản của nhân học văn hóa tộc người ở Việt Nam
{Khoa học xã hội; Nhân học; Tộc người; Việt Nam; Văn hóa; } |Khoa học xã hội; Nhân học; Tộc người; Việt Nam; Văn hóa; |
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học917487. HOÀNG NAM
    Nhân học văn hoá Việt Nam/ Hoàng Nam.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 305tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 303-305
    ISBN: 9786047024308
    Tóm tắt: Trình bày khái quát nội dung cơ bản về Nhân học văn hoá Việt Nam ; tiền đề văn hoá; nhân học văn hoá các dân tộc hệ ngôn ngữ Nam Á, Thái, Hán - Tạng, Mông - Dao, Nam Đảo; sự biến đổi văn hoá cùng các giải pháp bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị văn hoá dân tộc
(Nhân học văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Price: 108000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học990787. BALANDIER, GEORGES
    Nhân học chính trị/ Georges Balandier ; Thắng Vũ dịch.- H.: Tri thức, 2016.- 426tr.; 20cm.
    Tên sách tiếng Pháp: Anthropologie politique
    Thư mục: tr. 421-426
    ISBN: 9786049433603
    Tóm tắt: Xem xét mối quan hệ của quyền lực với các cấu trúc cơ sở, các quan hệ thân tộc, phân tầng xã hội, tôn giáo. Trình bày những vấn đề về khía cạnh của Nhà nước truyền thống, nhà nước hiện đại; khám phá con người với các đặc tính chung gắn với mọi tổ chức chính trị
(Chính trị; Nhân học; ) [Vai trò: Thắng Vũ; ]
DDC: 301 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996633. TRẦN HOÀNG TIẾN
    Nhân học văn hoá tộc người ở Việt Nam/ Trần Hoàng Tiến.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 303tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 301
    ISBN: 9786047014583
    Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành và khái niệm nhân học văn hoá tộc người ở Việt Nam; lý thuyết, lĩnh vực nghiên cứu và nội dung nhân học văn hoá tộc người ở Việt Nam
(Nhân học văn hoá; Tộc người; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434375. Văn hóa nhân học Châu Âu/ Tuyển dịch và biên soạn : Phạm Minh Thảo, Nguyễn Kim Loan.- H.: Hồng Đức, 2017.- 591 tr.; 24 cm.- (Tủ sách bách khoa thư các nền văn hóa thế giới)
    Phụ lục : tr. 545 - 580 .- Thư mục : tr. 582 - 589
    ISBN: 9786048914103
    Tóm tắt: Giới thiệu những nền văn hóa có lịch sử lâu đời, tạo ra chiếc nôi cho văn minh nhân loại
(Nhân học; Văn hóa; ) [Vai trò: Nguyễn Kim Loan; Phạm Minh Thảo; ]
DDC: 305.8 /Price: 295000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1638920. MORIN, EDGAR
    Nhân học phức hợp: Phương pháp 5: Nhân loại về nhân loại - Bản sắc nhân loại/ Edgar Morin ; Chu Tiến Ánh (dịch).- Hà Nội: Tri thức, 2015.- 445 tr.: minh họa; 24 cm.- (Tủ sách Tri thức mới)
    ISBN: 9786049087479
    Tóm tắt: Giáo trình bao gồm 10 chương: Ch.1: Những vấn đề chung của nhân học; Ch.2: Nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người về sinh học và văn hóa; Ch.3: Tộc người và quá trình tộc người; Ch.4: Văn hóa; Ch.5: Tôn giáo; Ch.6: Ngôn ngữ; Ch.7: Kinh tế; Ch.8: Thân tộc, hôn nhân và gia đình; Ch.9: Các hiệp hội và phân tầng xã hội; Ch.10: Nhân học ứng dụng.
(Humanity; Nhân loại học; ) |Nhân học; Nhân loại học; | [Vai trò: Chu, Tiến Ánh; ]
DDC: 306 /Price: 125000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1747064. CLARK, NANCY ANNE
    Sổ tay hướng dẫn người thực hành năng lượng nhân học: Chương trình năng lượng nhân học hợp nhât để phát triển bản thân và dạy học/ Nancy Anne Clark; Lê Hà Lộc dịch.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2017.- 431 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786048424497
    Tóm tắt: Cuốn sách trình bày 3 phần: Phần 1: Trình bày việc hướng dẫn mang tính giới thiệu được dùng rất hiệu quả cho những ai có quan tâm đến việc trở thành một nhà chữa trị bằng năng lượng. Ngoài ra, nó hướng đến các nhà chữa trị /thực hành chữa trị; Phần 2: Cách thức làm việc với khách hàng. Việc tiến hành một buổi chữa được trình bày rõ nét; Phần 3 là phần hướng dẫn các nguồn lực cho trên 100 chứng bệnh được liệt kê theo thứ tự abc
(Sức khỏe; Y học; ) |Năng lượng nhân học; Phương pháp chữa bệnh; | [Vai trò: Lê,Hà Lộc; ]
DDC: 615.8 /Price: 120000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1744110. BARNARD, ALAN
    Lịch sử và lý thuyết nhân học/ Alan Barnard; Dương Tuấn Anh, Đỗ Thị Thu Hà dịch.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 302 tr.; 24 cm.- (Tủ sách Khoa học)
    Phụ lục tr. : 261- 270
    Thư mục tham khảo tr. : 271 - 302
    ISBN: 9786046218142
    Tóm tắt: Trình bày sự phát triển những tư tưởng về nhân học trên cơ sở các mối quan tâm đồng quy và phân kỳ của các nhà nghiên cứu theo đuổi những giả định và vấn đề riêng của họ
(Lịch sử; ) |Nhân học; Lý thuyết; | [Vai trò: Dương, Tuấn Anh; Đỗ, Thị Thu Hà; ]
DDC: 301 /Price: 220000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1448327. BARNARD, ALAN
    Lịch sử và lý thuyết nhân học/ Alan Barnard ; dịch : Dương Tuấn Anh, Đỗ Thị Thu Hà.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 302 tr; 24 cm.- (Tủ sách khoa học)
    Phụ lục tr. : 261- 270 .- Thư mục: tr. 271 - 302
    ISBN: 9786046218142
    Tóm tắt: Trình bày những góc nhìn về nhân học, tiền thân của truyền thống nhân học, những thay đổi quan điểm về sự tiến hóa, các lí thuyết khuếch tán văn hóa và văn hóa - vùng v.v...
(Lý thuyết; Lịch sử; Nhân học; ) [Vai trò: Dương Tuấn Anh; Đỗ Thị Thu Hà; ]
DDC: 301 /Price: 220000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1524277. WEBER, FLORENCE
    Lược sử nhân học/ Florence Weber ; Người dịch: Phạm Anh Tuấn.- H.: Đại học Sư phạm, 2018.- 343tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045441107
    Tóm tắt: Trình bày lược sử của nhân học xã hội: Trước khi có bá quyền Châu Âu, phát hiện ra Châu Mĩ, ý chí hiểu biết, liệu có thể có một môn nhân học của Châu Âu, từ hộp sọ tới văn hóa, thời đại hoàng kim của nhân học xã hội, các nhà bác học trong sự giằng xé nội tâm, khủng hoảng và đổi mới. Kết luận bằng việc phân tích những triển vọng lí thuyết mới mẻ và bốn nguyên tắc của nhân học xã hội
{Lịch sử; Nhân học; Phát triển; } |Lịch sử; Nhân học; Phát triển; |
DDC: 301 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1035002. Văn hoá, môi trường, lễ nghi và sức khoẻ ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học/ A. Terry Rambo, Lương Văn Hy, Shaun Malarney... ; Dịch: Phan Ngọc Chiến, Ngô Thị Ngân Bình ; H.đ.: Lương Văn Hy, Trương Huyền Chi.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- 224tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Nhân học
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786047320899
    Tóm tắt: Giới thiệu một số công trình nghiên cứu về môi trường, văn hoá, đạo đức, lễ nghi và nhà nước Việt Nam của các nhà nhân học làm việc ở nước ngoài
(Lễ nghi; Môi trường; Nhân học; Sức khoẻ; Văn hoá; ) [Vai trò: Gammeltoft; Kwon, Heonik; Lương Văn Hy; Malarney, Shaun; Ngô Thị Ngân Bình; Phan Ngọc Chiến; Rambo, A. Terry; Trương Huyền Chi; ]
DDC: 306 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1444376. LÊ HÀ LỘC
    Năng lượng nhân học: Những điểm tương đồng và dị biệt của các phương pháp tập luyện/ Lê Hà Lộc.- H.: Thời đại, 2013.- 327tr: ảnh, hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr.326
    ISBN: 9786049286438
    Tóm tắt: Trình bày những mối tương đồng và khác biệt, nét độc đáo giữa các trường phái như: phái nhân điện, phái năng lượng sinh học, phái trường sinh học, phái cảm xạ học,... phương pháp luyện tập trong việc khai mở luân xa và cách dùng đôi tay, ánh mắt và suy nghĩ để chữa bệnh cho chính bản thân người tập hay cho người khác.
(Chăm sóc sức khỏe; Luyện tập; Nhân điện; Trường sinh học; Y học; )
DDC: 613.7 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1056069. Nhân học đại cương/ B.s.: Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Thị Yến Tuyết, Thành Phần....- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 495tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Tóm tắt: Những vấn đề chung của nhân học; nguồn gốc và sự tiến hoá của loài người về sinh học và văn hoá; tộc người và quá trình tộc người; các khái niệm về văn hoá, tôn giáo và ngôn ngữ trong nhân học; mối quan hệ giữa kinh tế học và nhân học kinh tế; thân học, dòng họ, hôn nhân, gia đình; nhân học ứng dụng
(Nhân học; ) [Vai trò: Thành Phần; Nguyễn Khắc Cảnh; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Thị Yến Tuyết; Nguyễn Văn Tiệp; ]
DDC: 301 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học850841. Biển đảo Việt Nam - Từ góc nhìn nhân học: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Duy Thiệu (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ Chung, Phạm Văn Dương....- H.: Khoa học xã hội, 2022.- 483 tr.: ảnh, bảng; 24 cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
    Thư mục: tr. 441-483
    ISBN: 9786043641158
    Tóm tắt: Nghiên cứu cơ bản về văn hoá, lối sống của các cộng đồng ngư dân ở vùng biển Việt Nam: Nhân học biển - những mối quan tâm và các khuynh hướng; thuyền, bè; ngư cụ và kỹ thuật đánh bắt; muối và cá; tri thức dân gian; đời sống tín ngưỡng của ngư dân
(Biển; Nhân học; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Duy Thiệu; Nguyễn Thị Thuỳ Dương; Nguyễn Thị Thuỷ Chung; Phạm Văn Dương; Vũ Thị Hà; ]
DDC: 307.720959709162 /Price: 158000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1296133. PHẠM MINH THẢO
    Văn hoá nhân học Anh - Việt/ B.s.: Phạm Minh Thảo, Nguyễn Kim Loan.- H.: Văn hoá Thông tin, 2003.- 439tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Sách bao gồm các từ, thuật ngữ và cụm từ được xếp theo vần A, B,C dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Giới thiệu những nét đẹp độc đáo, sự đa dạng của rất nhiều nền văn hoá trên thế giới thông qua những quan niệm tín ngưỡng, phong tục tập quán
(Nhân học; Tiếng Anh; Tiếng Việt; Văn hoá; ) [Vai trò: Nguyễn Kim Loan; ]
DDC: 305.8 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1616335. Nhân học đại cương.- Tp.Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh, 2008.- 339 tr.; 27 cm.
|Nhân học; đại cương; |
DDC: 301 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1646678. CỪU , BÁI NHIÊN
    Nhân học tản mặc/ Cừu Bái Nhiên ; Vũ Thị Ngọc Bích (dịch).- Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.- 319 tr.; 24 cm.
    ISBN: 9786045803073
    Tóm tắt: Nội dung sách gồm 8 chương: nỗi oan thiên cổ, một lòng hướng về, tất cả hiện thực, con đường cứu chuộc, phép tắc đạo làm người, hoa trí tuệ, một điểm thiên hương, xuân khắp thế gian. Qua đó mang đến cho người đọc một số nhận thức mới về học thuyết của Khổng Tử, Mạnh Tử và một số nhà Nho khác.
(Philosophy, Chinese; Triết học Trung Quốc; ) |Nho giáo Trung Quốc; Nhân học; | [Vai trò: Vũ, Thị Ngọc Bích; ]
DDC: 181.112 /Price: 80000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1718499. MORIN, EDGAR
    Phương pháp 3 tri thức về tri thức: Nhân học về tri thức/ Edgar Morin ; Lê Diên dịch ; Phạm Khiêm Ích biên tập & giới thiệu.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.- 471 tr.; 24 cm.
(Epistemology; Theory of knowledge; ) |Lý thuyết về kiến thức; | [Vai trò: Lê, Diên; Phạm, Khiêm Ích; ]
DDC: 121 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.