Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 6860.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970666. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam/ Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 757tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
    Thư mục: tr. 747-750
    ISBN: 9786045736418
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
(Môi trường; Pháp luật; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thế Liên; Lê Hồng Hạnh; Phạm Văn Lợi; Vũ Duyên Thuỷ; Đặng Vũ Huân; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949548. Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Doãn Hồng Nhung (ch.b.), Nguyễn Thị Bình, Phạm Quang Phương, Hoàng Thị Ngọc Minh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 565tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 551-565
    ISBN: 9786046268086
    Tóm tắt: Tổng quan chung về luật môi trường, cụ thể gồm: Pháp luật về tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, pháp luật về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, pháp luật phát triển năng lượng sạch, về nguồn lợi thuỷ sản, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu...
(Bảo vệ môi trường; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Doãn Hồng Nhung; Hoàng Thị Ngọc Minh; Nguyễn Thị Bình; Phạm Quang Phương; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1446034. NGUYỄN MINH ĐỨC
    Nguyên nhân, điều kiện người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự và giải pháp phòng ngừa: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Minh Đức.- H.: Tư pháp, 2014.- 251tr: biểu đồ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 241 - 249
    ISBN: 9786048102920
    Tóm tắt: Làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự, từ đó đưa ra những giải pháp và khuyến nghị phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất
(Pháp luật; Phòng chống; Trẻ vị thành niên; Vi phạm pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 364.3609597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học938542. Cẩm nang pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.- H.: Lao động Xã hội, 2018.- 239tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 181-239
    ISBN: 9786046532088
    Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời về chế độ, chính sách của nhà nước dành cho đối tượng bảo trợ xã hội, cụ thể là nhóm người cao tuổi và người khuyết tật
(Bảo trợ xã hội; Chính sách; Pháp luật; Đối tượng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.597032 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học948156. QUÁCH VĂN DƯƠNG
    Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình/ Quách Văn Dương.- H.: Tư pháp, 2018.- 259tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 202-251. - Thư mục: tr. 252-254
    ISBN: 9786048113803
    Tóm tắt: Tìm hiểu những quy định chung của pháp luật về chế độ hôn nhân và chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn và gia đình
(Chế độ; Gia đình; Hôn nhân; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597016 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973081. Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/ B.s.: Trịnh Anh Tuấn (ch.b.), Cao Xuân Quảng, Trần Thị Minh Phương....- H.: Công Thương, 2017.- 214tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Công Thương
    Thư mục: tr. 175-177. - Phụ lục: tr. 178-214
    ISBN: 9786049312953
    Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm: Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; hợp đồng giao kết giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh...
(Luật bảo vệ người tiêu dùng; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cao Xuân Quảng; Hồ Tùng Bách; Phan Thế Thắng; Trần Thị Minh Phương; Trịnh Anh Tuấn; ]
DDC: 343.59707102638 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432838. Cuộc sống và pháp luật/ Nguyễn Nhật Ninh, Doãn Trung Đoàn, Trần Đức Hiếu....- H.: Hồng Đức, 2017.- 497tr; 21cm.
    ISBN: 9786049511790
    Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện có thật xảy ra trong cuộc sống hàng ngày giúp mỗi người chủ động hơn và tránh những điều đáng tiếc . Đồng thời đề cập một số văn bản quy phạm pháp luật tác động thường xuyên đến cuộc sống
(Cuộc sống; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Doãn Trung Đoàn; Nguyễn Hiếu; Nguyễn Nhật Ninh; Phạm Văn Phước; Trần Văn Huy; Trần Đức Hiếu; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học948155. NGUYỄN BÍCH THẢO
    Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Bích Thảo.- H.: Tư pháp, 2018.- 251tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 240-247
    ISBN: 9786048113797
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về hợp đồng tín dụng và giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng; thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ở Việt Nam; thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại toà án nhân dân; phương hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng trong giai đoạn hiện nay
(Giải quyết tranh chấp; Hợp đồng; Pháp luật; Tin dụng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597073 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học971030. NGUYỄN THỊ LAN
    Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam/ Nguyễn Thị Lan.- H.: Tư pháp, 2017.- 255tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 195-234. - Thư mục: tr. 235-251
    ISBN: 9786048111397
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự cũng như pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình qua các thời kỳ và thực tiễn áp dụng bộ luật hình sự năm 1999 cùng một số giải pháp bảo đảm thực thi bộ luật hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
(Gia đình; Hôn nhân; Luật hình sự; ) [Việt Nam; ]
DDC: 345.5970255 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học971339. DOÃN HỒNG NHUNG
    Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam/ Doãn Hồng Nhung (ch.b.), Trần Thị Mỹ Hạnh.- H.: Tư pháp, 2017.- 171tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048111403
    Tóm tắt: Trên cơ sở trình bày những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về môi giới bất động sản dưới góc độ pháp lý và vai trò của nó đối với sự phát triển của thị trường bất động sản nước ta hiện nay; đề xuất và đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực môi giới bất động sản, cải thiện môi trường làm việc cũng như tâm lý người dân về sự chuyên nghiệp hơn của nghề môi giới bất động sản
(Bất động sản; Môi giới; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Mỹ Hạnh; ]
DDC: 346.5970437 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học971297. NGUYỄN VĂN HUY
    Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam/ Nguyễn Văn Huy.- H.: Tư pháp, 2017.- 255tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 221-249. - Thư mục: tr. 250-252
    ISBN: 9786048111427
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về thừa kế. Trình bày về thừa kế theo di chúc và theo pháp luật; thanh toán và phân chia di sản thừa kế; thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết tranh chấp về thừa kế
(Luật dân sự; Pháp luật; Thừa kế; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.59705 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018050. Cẩm nang chính sách pháp luật đối với người nhiễm HIV, ảnh hưởng bởi HIV, người điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện, người cai nghiện và người bán dâm.- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 211tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 154-210
    ISBN: 9786046522843
    Tóm tắt: Trình bày dưới dạng những hỏi - đáp những tình huống pháp luật về người nhiễm HIV/AIDS, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; người điều trị thay thế nghiện chất thuốc phiện và người cai nghiện; người bán dâm
(Chính sách; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] {Người bán dâm; Người cai nghiện; Người nhiễm HIV; } |Người bán dâm; Người cai nghiện; Người nhiễm HIV; |
DDC: 344.59704 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017359. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật/ Nguyễn Tất Viễn (ch.b.), Nguyễn Duy Quý, Dương Thị Thanh Mai....- H.: Tư pháp, 2015.- 303tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 295-301
    ISBN: 9786048107185
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, chính sách, pháp luật và một số văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
(Giáo dục; Pháp luật; Phổ biến; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Thị Thanh Mai; Nguyễn Duy Quý; Nguyễn Tất Viễn; Nguyễn Văn Quyền; Phạm Hữu Nghị; ]
DDC: 349.597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016373. LÊ ĐINH MÙI
    Pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay/ Lê Đinh Mùi.- H.: Tư pháp, 2015.- 222tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 209-220
    ISBN: 9786048107178
    Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận của pháp luật về đạo đức công chức. Quá trình hình thành, phát triển, thực trạng cùng với quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay
(Công chức; Pháp luật; Đạo đức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.597068 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016134. LÊ THÀNH LONG
    Tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật Việt Nam/ Lê Thành Long, Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Anh Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 440tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 427-436
    ISBN: 9786045719213
    Tóm tắt: Tổng quan chung quá trình hình thành, phát triển của hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật, văn bản pháp luật, thiết chế pháp luật và các cơ quan tư pháp, đào tạo pháp luật và phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế
(Hội nhập quốc tế; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Khánh Ngọc; Trần Anh Tuấn; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học945876. NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG
    Hỏi - Đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả/ Nguyễn Thị Trà Giang ch.b..- H.: Công Thương, 2018.- 203tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Công Thương
    Thư mục: tr. 102-203
    ISBN: 9786049313769
    Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp, hoạt động dịch vụ và hộ gia đình...
(Năng lượng; Pháp luật; Tiết kiệm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.59709202638 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học958357. HOÀNG MINH KHÔI
    Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật: Sách chuyên khảo/ Hoàng Minh Khôi.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 207tr.: bảng; 23cm.
    Thư mục: tr. 189-207
    ISBN: 9786045859582
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Vấn đề hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật
(Pháp luật; Phạt hành chính; Tuổi vị thành niên; Vi phạm pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708772 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học961563. NGUYỄN MINH ĐOAN
    Một số vấn đề lý luận nhà nước và pháp luật: Theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII/ B.s.: Nguyễn Minh Đoan, Lưu Văn Tuấn.- H.: Hồng Đức, 2017.- 551tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049511837
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật. Định nghĩa, đặc điểm, nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức và các mối quan hệ của nhà nước và pháp luật. Tìm hiểu một vài hình thái nhà nước và pháp luật như: Nhà nước và pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu về nhà nước và pháp luật trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, hành vi, ý thức pháp luật...
(Lí luận; Nhà nước; Pháp luật; ) [Vai trò: Lưu Văn Tuấn; ]
DDC: 320.1 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432351. HOÀNG NAM
    Vai trò của công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và khu chế xuất/ Hoàng Nam, Thanh Dung biên soạn.- H.: Lao động, 2016.- 539tr; 21cm.
    ISBN: 9786045971376
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong công nhân lao động; hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động công đoàn; một số văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với công nhân lao động, khu công nghiệp, khu chế xuất,...
(Lao động; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thanh Dung; ]
DDC: 344.5970102638 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học852982. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính.- H.: Tài chính, 2022.- 539 tr.: bảng; 30 cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
    ISBN: 9786047932108
    Tóm tắt: Tập hợp hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/06/2020; Quyết định 72/QĐ-BTC ngày 20/01/2022 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính...
(Pháp luật; Tài chính; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970302638 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.