Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 9879.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120252. NGUYỄN HOÀNG QUY
    Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản/ Nguyễn Hoàng Quy, Phạm Thị Thanh Vân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721520
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về lập kế hoạch thôn bản. Các công cụ sử dụng trong quá trình lập kế hoạch thôn bản. Quy trình các bước lập kế hoạch thôn bản
(Thôn; Phát triển; Kế hoạch; Nông thôn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Thanh Vân; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97758. Chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất.- H.: Lao động Xã hội, 2016.- 226tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046527855
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số chính sách phát triển thuỷ sản cũng như nội dung một số văn bản liên quan đến phát triển sản xuất thuỷ sản ở nước ta như: Chính sách đầu tư, chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm đối với phát triển thuỷ sản, chính sách ưu đãi thuế cùng một số chính sách ưu đãi khác
(Pháp luật; Thuỷ sản; Chính sách phát triển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970769
KHXG: 343.0769/CH519.SA /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482615. Việt Nam đổi mới và phát triển.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 515tr.: minh họa; 27cm.
    ISBN: 8935211105843
    Tóm tắt: Những thành tựu kinh tế xã hội sau 25 năm đổi mới của Việt Nam
(Sách song ngữ; Phát triển; Kinh tế; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 330.9597 /Price: 51500 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66030. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo/ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 763tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
    Thư mục: tr. 727-744
    ISBN: 9786045731475
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI
(Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Chủ thuyết phát triển; } |Chủ thuyết phát triển; | [Vai trò: Tô Huy Rứa--ch.b.; Tô Duy Hợp; Phạm Xuân Nam; Hoàng Chí Bảo--ch.b.; Phùng Hữu Phú; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121283. NGUYỄN HÀ ANH
    Hỏi - Đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp/ Nguyễn Hà Anh b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 248tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721667
    Tóm tắt: Gồm 78 câu hỏi đáp đề cập những vấn đề chung về nông nghiệp, định hướng phát triển nông, lâm, ngư, nghiệp và một số chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Chính sách phát triển; Kinh tế ngư nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế lâm nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87035. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Thực tiễn; Lí luận; Thời kì đổi mới; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty--ch.b.; Nguyễn Viết Thông--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75053. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam/ Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 757tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
    Thư mục: tr. 747-750
    ISBN: 9786045736418
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
(Phát triển bền vững; Môi trường; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thế Liên--ch.b.; Đặng Vũ Huân; Lê Hồng Hạnh; Vũ Duyên Thuỷ; Phạm Văn Lợi; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86814. Phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế/ B.s.: Hoàng Văn Long (ch.b.), Nguyễn Minh, Lê Thị Thu Mai....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 280tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
    Phụ lục: tr. 177-273
    ISBN: 9786045714096
    Tóm tắt: Trình bày tình hình phát triển kinh tế tập thể qua các thời kỳ. Một số kết quả nổi bật cũng như tồn tại và nguyên nhân. Những kinh nghiệm quốc tế, từ đó định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta
(Đổi mới; Kinh tế tập thể; Hội nhập quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Văn Long--ch.b.; Trần Thị Thu Hà--b.s.; Nguyễn Minh--b.s.; Lê Thị Thu Mai--b.s.; Đỗ Phương Mai--b.s.; ]
DDC: 334.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150663. NGUYỄN DŨNG SINH
    Đảng uỷ cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tài liệu dành cho cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Dũng Sinh (ch.b.), Lâm Quốc Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 291tr.: sơ đồ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 285-288
    ISBN: 8935211124080
    Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng uỷ viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn: các kỹ năng cơ bản, xử lý thông tin, yêu cầu tự học, quan hệ với các cấp và tổ chức, quy trình ra quyết định và xây dựng kế hoạch hoạt động lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội
(Phát triển; Kinh tế; Xã hội; Đảng uỷ; Cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Quốc Tuấn; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92537. Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức/ Đinh Thế Huynh, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 326tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045723067
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trình bày những kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề hội nhập quốc tế và phát triển bền vững; kinh nghiệm của Đảng cộng sản Pháp trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững ở Châu Âu; quan điểm chính trị và kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế và khu vực...
(Hội nhập quốc tế; Phát triển bền vững; ) [Vai trò: Đặng Đình Quý; Đinh Thế Huynh; Nguyễn Đức Thắng; Lê Hữu Nghĩa; Vũ Văn Hiền; ]
DDC: 324.2075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118469. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn/ Đinh Thế Huynh, Kikẹo Khẳykhămphithun, Vương Đình Huệ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 175tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045720257
    Tóm tắt: Giới thiệu 10 chuyên đề cốt yếu nhất của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm các vấn đề: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường...
(Thực tiễn; Lí luận; Định hướng XHCN; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; Lào; ] [Vai trò: Đinh Thế Huynh; Trần Quốc Toản; Kikẹo Khẳykhămphithun; Vương Đình Huệ; Bunthi Khưamixay; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75668. NGUYỄN VĂN PHÚC
    Công nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới/ Nguyễn Văn Phúc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 510tr.: hình vẽ, bảng; aq.
    Thư mục: tr. 503-508
    ISBN: 9786045736487
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về tiềm năng và chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam. Những cơ hội, thách thức cùng các đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới
(Phát triển; Giải pháp; Thực trạng; Công nghiệp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33051. THẠCH SẾT (SANG SẾT)
    Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ/ Thạch Sết (Sang Sết).- H.: Sân khấu, 2019.- 383tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 377-378
    ISBN: 9786049072192
    Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê; giới thiệu một số nhạc cụ và kịch bản sân khấu ca kịch Dù Kê
(Nghệ thuật sân khấu; Dân tộc Khơ Me; ) [Việt Nam; Nam Bộ; ]
DDC: 792.089959320597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111806. NGUYỄN VĂN PHÚC
    Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Văn Phúc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 399tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786045710678
    Tóm tắt: Cơ sở lí luận xác định các đột phá cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Sự cần thiết phải thực hiện các đột phá chiến lược cùng những thách thức và giải pháp đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược ở Việt Nam từ nay tới năm 2020
(Giải pháp; Thực trạng; Phát triển; Chiến lược; Xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34436. Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 228tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045751824
    Tóm tắt: Những thông tin cơ bản về bối cảnh thế giới và khu vực Biển Đông. Phân tích tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội và thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam dựa trên nền tảng của kinh tế biển xanh. Bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông cũng như các nhóm giải pháp thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030
(Biển; Đảo; Chủ quyền; Kinh tế biển; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ]
DDC: 333.916409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học27827. ĐỖ HỒNG KỲ
    Vai trò của luật tục Ê Đê đối với sự phát triển bền vững tộc người/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Sân khấu, 2019.- 231tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 221-223
    ISBN: 9786049072161
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, nhóm tộc người, phân bố dân cư, đời sống vật chất, đời sống văn hoá và đời sống xã hội của tộc người Ê Đê ở Đăk Lăk. Nghiên cứu tình hình sử dụng và vai trò của luật tục Ê Đê trong xã hội cổ truyền và xã hội hiện đại ngày nay. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của luật tục Ê Đê tại tỉnh Đăk Lăk trong giai đoạn hiện nay
(Dân tộc Ê Đê; Phát triển bền vững; Luật tục; ) [Đắk Lắk; ]
DDC: 390.080959765 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33286. ĐỖ HỒNG KỲ
    Vai trò của văn hoá truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên đối với sự phát triển bền vững vùng/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Sân khấu, 2019.- 299tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 287-291
    ISBN: 9786049072369
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các tộc người bản địa Tây Nguyên và quan điểm về vai trò của văn hoá đối với phát triển bền vững, văn hoá truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên và vai trò của nó trong xã hội cổ truyền, thực trạng và vai trò của văn hoá truyền thống các tộc người bản địa trong phát triển
(Văn hoá truyền thống; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; Tây Nguyên; ]
DDC: 390.095976 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học56635. CAO THỊ THU HOÀI
    Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (Từ 1960 đến nay)/ Cao Thị Thu Hoài.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 307tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 272-292. - Phụ lục: tr. 293-302
    ISBN: 9786049721625
    Tóm tắt: Nghiên cứu sự phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam: Tổng quan tình hình nghiên cứu, khái quát lịch sử nửa thế kỷ hình thành và phát triển, nghiên cứu bối cảnh cuộc sống và hình tượng con người, phân tích bản sắc riêng của văn xuôi các dân tộc miền núi trong hình thức và ngôn ngữ tự sự
(Văn xuôi; Văn học hiện đại; Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; ) [Phía Bắc; Việt Nam; ]
DDC: 895.9228340809 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học445938. Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam/ Phạm Văn Đồng,...[và những người khác] ; Biên soạn, tuyển chọn: Nông Quốc Chấn, Hoàng Tuấn Cư, Lò Giàng Páo.- Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2018.- 555tr.: ảnh, sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047023721
    Tóm tắt: Tìm hiểu vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam. Nghiên cứu các giá trị văn hoá, các vùng văn hoá, chính sách văn hoá và đội ngũ người làm văn hoá, văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam
(Dân tộc; Phát triển; Văn hóa; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tố Hữu; Vũ Oanh; Lò Giàng Páo; Nông Quốc Chấn; Phạm Văn Đồng; Võ Văn Kiệt; Hoàng Tuấn Cư; ]
DDC: 306.09597 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121998. ĐINH VĂN MINH
    Khiếu nại hành chính lịch sử phát triển và những vấn đề thực tiễn: So sánh với Pháp, Trung Quốc và một số nước trên thế giới/ Đinh Văn Minh.- H.: Hồng Đức, 2015.- 375tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678036
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính. Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính. Việc xem xét và giải quyết khiếu nại hành chính nói chung, tại toà án nhân dân nói riêng
(Pháp luật; Hành chính công; Khiếu nại; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.