Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 15686.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924309. Tác động của Hiệp định Thương mại tự do đến phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long/ Võ Thị Kim Thu (ch.b.), Nguyễn Thị Nghĩa, Trần Hoàng Hiếu, Lê Văn Tuyên.- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 234tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 186-196. - Phụ lục: tr. 197-231
    ISBN: 9786049624278
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Hiệp định Thương mại tự do và những tác động của hiệp định đến sản xuất nông nghiệp bền vững, nhận diện những tác động của Hiệp định đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long theo hướng bền vững trước các cam kết trong Hiệp định
(Hiệp định thương mại tự do; Nông nghiệp; Tác động; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Văn Tuyên; Nguyễn Thị Nghĩa; Trâng Hoàng Hiếu; Võ Thị Kim Thu; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936420. LÊ QUANG THIÊM
    Sự phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ 1945 đến 2005/ Lê Quang Thiêm.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 278tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    Thư mục: tr. 275-278
    ISBN: 9786046217305
    Tóm tắt: Trình bày phạm vi nghiên cứu và nhân tố biến động; giới thuyết các thực thể nghĩa từ vựng và cách tiếp cận; sự phát triển nghĩa vĩ mô trường tầng nghĩa thực tiễn; sự phát triển nghĩa vĩ mô trường tầng nghĩa trí tuệ... và các nguyên nhân, tác dụng của sự phát triển nghĩa từ vựng
(Tiếng Việt; Từ vựng; )
DDC: 495.922014 /Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học948398. Tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam/ Trần Thị Minh Ngọc (ch.b.), Phan Tiến Ngọc, Nguyễn Văn Kiều....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 463tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 441-460
    ISBN: 9786049564727
    Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong thúc đẩy trung lưu hoá xã hội và phát huy vai trò của tầng lớp trung lưu; tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới; quan điểm định hướng và giải pháp thúc đẩy trung lưu hoá và phát huy vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay
(Phát triển; Tầng lớp trung lưu; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Mai Ngọc Cường; Nguyễn Văn Kiều; Phan Tiến Ngọc; Trần Thị Minh Ngọc; ]
DDC: 305.5509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học961264. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo/ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 763tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
    Thư mục: tr. 727-744
    ISBN: 9786045731475
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI
(Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Chủ thuyết phát triển; } |Chủ thuyết phát triển; | [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Phùng Hữu Phú; Phạm Xuân Nam; Tô Duy Hợp; Tô Huy Rứa; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970666. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam/ Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 757tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
    Thư mục: tr. 747-750
    ISBN: 9786045736418
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
(Môi trường; Pháp luật; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thế Liên; Lê Hồng Hạnh; Phạm Văn Lợi; Vũ Duyên Thuỷ; Đặng Vũ Huân; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học899018. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH
    Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng bằng Bắc Bộ/ Đặng Thị Phương Anh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.- 339tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 220-236. - Phụ lục: tr. 237-339
    ISBN: 9786043006209
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý thuyết về phát huy di sản văn hoá phi vật thể trong phát triển cộng đồng; tục chơi diều với tư cách là di sản văn hoá phi vật thể ở đồng bằng Bắc Bộ; đánh giá khả năng phát triển cộng đồng của tục chơi diều ở đồng bằng Bắc Bộ; đề xuất mô hình quản lý và giải pháp phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu
(Diều; Phong tục cổ truyền; Trò chơi; ) [Việt Nam; Đồng bằng Bắc Bộ; ]
DDC: 394.3095973 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924179. THẠCH SẾT (SANG SẾT)
    Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ/ Thạch Sết (Sang Sết).- H.: Sân khấu, 2019.- 383tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 377-378
    ISBN: 9786049072192
    Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê; giới thiệu một số nhạc cụ và kịch bản sân khấu ca kịch Dù Kê
(Dân tộc Khơ Me; Nghệ thuật sân khấu; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 792.089959320597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học918218. ĐỖ HỒNG KỲ
    Vai trò của luật tục Ê Đê đối với sự phát triển bền vững tộc người/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Sân khấu, 2019.- 231tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 221-223
    ISBN: 9786049072161
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, nhóm tộc người, phân bố dân cư, đời sống vật chất, đời sống văn hoá và đời sống xã hội của tộc người Ê Đê ở Đăk Lăk. Nghiên cứu tình hình sử dụng và vai trò của luật tục Ê Đê trong xã hội cổ truyền và xã hội hiện đại ngày nay. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của luật tục Ê Đê tại tỉnh Đăk Lăk trong giai đoạn hiện nay
(Dân tộc Ê Đê; Luật tục; Phát triển bền vững; ) [Đắk Lắk; ]
DDC: 390.080959765 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949090. Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế/ Vương Xuân Tình (ch.b.), Lê Minh Anh, Vũ Đình Mười....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 378tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
    Thư mục: tr. 349-374. Phụ lục ảnh: tr. 375-378
    ISBN: 9786049564666
    Tóm tắt: Giới thiệu tộc người nghiên cứu. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ tộc người, quan hệ về chính trị, quan hệ về kinh tế - xã hội của tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam. Nêu các yếu tố ảnh hưởng và dự báo xu hướng của quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam
(Quan hệ sắc tộc; ) [Việt Nam; ] {Cộng đồng quốc gia dân tộc; } |Cộng đồng quốc gia dân tộc; | [Vai trò: Lê Minh Anh; Phạm Thị Thu Hà; Trần Thị Mai Lan; Vũ Đình Mười; Vương Xuân Tình; ]
DDC: 305.8009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018805. ĐINH VĂN MINH
    Khiếu nại hành chính lịch sử phát triển và những vấn đề thực tiễn: So sánh với Pháp, Trung Quốc và một số nước trên thế giới/ Đinh Văn Minh.- H.: Hồng Đức, 2015.- 375tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678036
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính. Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính. Việc xem xét và giải quyết khiếu nại hành chính nói chung, tại toà án nhân dân nói riêng
(Hành chính công; Khiếu nại; Pháp luật; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1067850. Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch giai đoạn 2011-2020/ Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà (ch.b.), Đặng Minh Đức....- H.: Khoa học xã hội, 2012.- 255tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu
    Phụ lục: tr. 227-247. - Thư mục: tr. 248-255
    ISBN: 9786049021251
    Tóm tắt: Tìm hiểu cơ chế phát triển sạch trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Chiến lược triển khai cơ chế phát triển sạch toàn cầu của Liên minh châu Âu và chính sách, thực trạng triển khai ở Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch đến năm 2020
(Cơ chế; Hợp tác; Khí hậu; ) [EU; Việt Nam; ] {Biến đổi khí hậu; } |Biến đổi khí hậu; | [Vai trò: Bùi Việt Hưng; Nguyễn An Hà; Nguyễn Bích Thuận; Nguyễn Quang Thuấn; Đặng Minh Đức; ]
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học993765. Chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất.- H.: Lao động Xã hội, 2016.- 226tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046527855
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số chính sách phát triển thuỷ sản cũng như nội dung một số văn bản liên quan đến phát triển sản xuất thuỷ sản ở nước ta như: Chính sách đầu tư, chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm đối với phát triển thuỷ sản, chính sách ưu đãi thuế cùng một số chính sách ưu đãi khác
(Chính sách phát triển; Pháp luật; Thuỷ sản; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970769 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995254. TẠ VĂN HẠ
    Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay/ Tạ Văn Hạ ch.b..- H.: Thanh niên, 2016.- 175tr.: bảng, biểu đồ; 19cm.
    Phụ lục: tr. 120-172Thư mục: tr. 173-174
    ISBN: 9786046461807
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển lực lượng thanh niên xung phong; thực trạng tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong; giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay
(Giải pháp; Phát triển; Thanh niên xung phong; ) [Việt Nam; ]
DDC: 369.409597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996138. ĐẶNG THỊ HOA
    Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội: Sách chuyên khảo/ Đặng Thị Hoa ch.b..- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 455tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
    Thư mục: tr. 442-455
    ISBN: 9786049448898
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận, thực trạng, đặc điểm và xu hướng, vấn đề xã hội, thực trạng, giải pháp quản lý hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở các tỉnh miền núi trong bối cảnh phát triển và hội nhập
(Hôn nhân; Yếu tố nước ngoài; ) {Phát triển xã hội; } |Phát triển xã hội; |
DDC: 306.845 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017213. MAI THANH
    Quá trình phát triển của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam/ Mai Thanh.- H.: Lao động, 2015.- 131tr.; 19cm.
    Phụ lục: tr. 104-128. - Thư mục: tr. 129
    ISBN: 9786045948750
    Tóm tắt: Tiếp cận những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam. Vai trò của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười và chủ nghĩa xã hội hiện thực. Giới thiệu những giai đoạn lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam...
(Công đoàn; Giai cấp công nhân; Phát triển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.56209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435748. Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam.- H.: Văn hóa dân tộc, 2018.- 555 tr.; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047023721
    Tóm tắt: Tìm hiểu vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam; Nghiên cứu các giá trị văn hóa, các vùng văn hóa, chính sách văn hóa và đội ngũ người làm văn hóa, văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam
(Dân tộc Việt Nam; Phát triển; Văn hóa; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951534. TRỊNH THỊ THANH THUỶ
    Phát triển mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ tại Việt Nam/ B.s.: Trịnh Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Đặng Thanh Phương, Vũ Thuý Vinh.- H.: Công thương, 2018.- 210tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 189-204. - Thư mục: tr. 205-210
    ISBN: 9786049315473
    Tóm tắt: Tổng quan về mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ; phân tích thực trạng phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam giai đoạn 2012-2017 và đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam đến năm 2025
(Mô hình; Nông sản; Phát triển; ) [Việt Nam; ] {Nông sản hữu cơ; } |Nông sản hữu cơ; | [Vai trò: Vũ Thuý Vinh; Đặng Thanh Phương; ]
DDC: 338.1709597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học948870. Tiềm năng và định hướng phát triển của các làng nghề truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ/ Lưu Thị Tuyết Vân (ch.b.), Vũ Huy Phúc, Nguyễn Ngọc Mão....- H.: Hồng Đức, 2018.- 399tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 384-396
    ISBN: 9786048959999
    Tóm tắt: Sơ lược về công nghệ truyền thống đồng bằng Bắc Bộ trong lịch sử cho đến năm 1986, vai trò của các nghề truyền thống trong việc phát triển công nghiệp nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ, vai trò của các làng nghề, vai trò về kinh tế-xã hội của các nghề truyền thống đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân đồng bằng Bắc Bộ và những hạn chế, khó khăn của ngành nghề truyền thống đồng bằng Bắc Bộ trong quá trình phát triển
(Làng nghề truyền thống; Tiềm năng; Định hướng phát triển; ) [Bắc Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Lưu Thị Tuyết Vân; Nguyễn Ngọc Mão; Nguyễn Thuý Quỳnh; Phạm Thị Hồng Hà; Vũ Huy Phúc; ]
DDC: 680.95973 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học913433. MAI HIÊN
    Phát triển du lịch góp phần giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc/ B.s.: Mai Hiên, Đào Minh Ngọc.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2019.- 216tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông
    Thư mục: tr. 191. - Phụ lục: tr. 193-216
    ISBN: 9786048035631
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về phát triển du lịch gắn với giảm nghèo. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc
(Kinh tế du lịch; Miền núi; Xoá đói giảm nghèo; ) [Miền Bắc; Việt Nam; ] [Vai trò: Đào Minh Ngọc; ]
DDC: 338.47915971 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học938526. Phát triển kinh tế và những chính sách về an sinh xã hội ở Việt Nam.- H.: Lao động Xã hội, 2018.- 198tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Thư mục: tr. 198
    ISBN: 9786046532071
    Tóm tắt: Giới thiệu chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; những nội dung cơ bản của chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua và một số chính sách an sinh xã hội mới nhất
(An sinh xã hội; Chính sách; ) [Việt Nam; ]
DDC: 362.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.