Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 821.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924487. LÊ THỊ THU HỒNG
    Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh/ Lê Thị Thu Hồng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 642tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049687310
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các tác phẩm lý luận đặc sắc. Nêu những luận điểm, tác phẩm, bài viết về đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh
(Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; )
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921562. TUẤN GIANG
    Đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông Quốc Chấn: Nghiên cứu, phê bình/ Tuấn Giang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 331tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 327-328
    ISBN: 9786049838620
    Tóm tắt: Nghiên cứu tiểu sử tác giả, tác phẩm và nội dung đề tài thơ Nông Quốc Chấn. Phân tích nội dung tập thơ Tiếng ca người Việt Bắc, Đèo gió, Suối và biển. Tìm hiểu về đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông Quốc Chấn
Nông Quốc Chấn; (Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thi pháp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922134 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học941865. Phong cách làm việc của Bác Hồ/ Lê Văn Yên, Nguyễn Văn Công, Thái Bảo... ; S.t., tuyển chọn: Phan Tuyết....- H.: Hồng Đức, 2018.- 250tr.: ảnh; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786048921231
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, các câu chuyện thể hiện phong cách làm việc của Bác Hồ: Hai bàn tay, những ngày làm việc của Bác trên cương vị Chủ tịch nước tại Bắc Bộ Phủ, bài học dựa vào dân, Bác trân trọng nêu gương người tốt việc tốt...
(Làm việc; Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Lê Văn Yên; Nguyễn Hoàng Anh; Nguyễn Thọ Chân; Nguyễn Thị Tuyết Nhung; Nguyễn Văn Công; Phan Tuyết; Thái Bảo; Vũ Thị Thuỷ; ]
DDC: 335.4346 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973850. CỒ HUY HÙNG
    Đàn nguyệt trong phong cách hát chầu văn và nhạc tài tử Nam Bộ/ Cồ Huy Hùng.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 302tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 203-210. - Phụ lục: tr. 211-297
    ISBN: 9786047867400
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu và nguồn gốc cây đàn nguyệt, ngón đàn nguyệt trong phong cách hát chầu văn, trong âm nhạc tài tử và phương pháp thể hiện
(Chầu văn; Nhạc tài tử; Đàn nguyệt; ) [Việt Nam; ]
DDC: 787.7162009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học941919. Phong cách nêu gương của Bác Hồ/ Hoàng Chí Bảo, Giôn Tác Man, Vũ Ngọc Am... ; Phan Tuyết s.t., tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2018.- 275tr.: ảnh; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786048921255
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết các câu chuyện sâu sắc về tấm gương đạo đức, phong cách học tập và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Học và làm theo Bác về phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm, Bác Hồ và các thiếu niên dũng sĩ... và những lời Bác dạy về phong cách nêu gương người tốt việc tốt, thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật...
(Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Anh Đức; Giôn Tác Man; Chu Đức Tính; Hoàng Chí Bảo; Phan Tuyết; Vũ Ngọc Am; ]
DDC: 335.4346 /Price: 76000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học941867. Phong cách quần chúng của Bác Hồ/ Đức Vượng, Nguyễn Công Tâm, Lý Việt Quang... ; Phan Tuyết s.t., tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2018.- 287tr.: ảnh; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786048921293
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, thư và các câu chuyện thể hiện phong cách quần chúng của Bác Hồ như: Tư tưởng trọng dân và gần dân, chăm lo lợi ích, đời sống cho nhân dân, phải tin vào dân, biết dựa vào dân... Qua đó, chúng ta thêm hiểu và học hỏi tốt hơn ý nghĩa trong lời dạy của Người
(Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Đức Vượng; Bùi Đình Phong; Lý Việt Quang; Nguyễn Công Tâm; Phan Tuyết; Vũ Ngọc Am; ]
DDC: 335.4346 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học941881. Phong cách tư duy của Bác Hồ/ Mạch Quang Thắng, Vũ Ngọc Am, Phạm Hồng Chương... ; Phan Tuyết s.t., tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2018.- 250tr.: ảnh; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786048921279
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, thư và các câu chuyện sâu sắc thể hiện phong cách tư duy của Bác Hồ như: Tư duy hài hoà, uyển chuyển, có lý, có tình... giúp chúng ta hiểu, học hỏi và vận dụng tốt hơn những ý nghĩa trong lời dạy của Người
(Phong cách; Tư duy; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Hà Huy Thông; Mạch Quang Thắng; Phan Tuyết; Phạm Hồng Chương; Phạm Ngọc Anh; Vũ Ngọc Am; ]
DDC: 335.4346 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học941882. Phong cách ứng xử của Bác Hồ/ Mạch Quang Thắng, Hoàng Chí Bảo, Lường Thị Lan... ; Phan Tuyết s.t., tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2018.- 250tr.: ảnh; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786048921286
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, thư, các câu chuyện kể về phong cách ứng xử tài tình của Bác Hồ như: Tài ứng khẩu, tài ngoại giao của Bác với Trung Quốc và Tưởng Giới Thạch, Bác Hồ với cụ Huỳnh Thúc Kháng...
(Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ứng xử; ) [Vai trò: Lường Thị Lan; Hoàng Chí Bảo; Lê Cẩm Tú; Mạch Quang Thắng; Phan Tuyết; Vũ Kim Yến; ]
DDC: 335.4346 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435451. Phong cách diễn đạt của Bác Hồ/ Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2018.- 263 tr.; 19 cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786048921224
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết: Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh, Khi Bác Hồ "xung phong phê bình" báo chí ,...thư và các câu chuyện như: Gửi anh em văn hóa và trí thức Nam Bộ, Tài ứng khẩu của Bác..thể hiện phong cách diễn đạt của Bác.
(Phong cách; Đạo đức Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Phan Tuyết; ]
DDC: 335.4346 /Price: 72000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435596. Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ/ Sưu tầm, tuyển chọn: Phan Tuyết, Mai Quý Dân.- H.: Hồng Đức, 2018.- 250 tr.; 19 cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786048921248
(Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Mai Quý Dân; Phan Tuyết; ]
DDC: 335.4346 /Price: 72000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434613. Phong cách sinh hoạt của Bác Hồ/ Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2018.- 250 tr.; 19 cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786048921262
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết và các câu chuyện sâu sắc như: Lối sống Hồ Chí Minh, thanh tao - giản dị và tinh tế, Bác ở chiến khu Việt Bắc... thể hiện phong cách sinh hoạt của Bác
(Bác Hồ; Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Phan Tuyết; ]
DDC: 959.7 /Price: 72000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học937044. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 288tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045737675
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 trên các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh...
(Cá nhân; Tập thể; Điển hình tiên tiến; ) [Việt Nam; ]
DDC: 302.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học992870. BARONCINI MOE, SUSAN
    Kinh doanh theo phong cách quần jean xanh: Năng động và sáng tạo mang đến sự khác biệt/ Susan Baroncini Moe ; Chương Ngọc dịch.- H.: Lao động, 2016.- 247tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Business in blue jeans: How to have a successful business on your own terms, in your own style
    ISBN: 9786045964170
    Tóm tắt: Giới thiệu phong cách kinh doanh hiện đại, năng động, sáng tạo nhằm mang đến sự khác biệt, từ đó nắm bắt được cách xây dựng và phát triển một doanh nghiệp phù hợp
(Bí quyết thành công; Kinh doanh; Quản trị doanh nghiệp; ) {Kế hoạch kinh doanh; } |Kế hoạch kinh doanh; | [Vai trò: Chương Ngọc; ]
DDC: 658.11 /Price: 88000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1436075. Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Lê Văn Tích, Nguyễn Sỹ Họa, Nguyễn Xuân Thắng,...Quí Lâm tuyển chọn, hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2019.- 399 tr.; 27 cm.
    ISBN: 9786048988920
    Tóm tắt: Một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập hợp các bài viết về : Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam; học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.
(Dân chủ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Lê Văn Tích; Nguyễn Sỹ Họa; Nguyễn Xuân Thắng; Quí Lâm; ]
DDC: 335.4346 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học968041. Học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/ Trường Chinh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Huyên... ; S.t., tuyển chọn: Bùi Thị Ánh Hồng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 258tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045734742
    Tóm tắt: Gồm các bài viết thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta
(Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Bùi Thị Ánh Hồng; Lê Thị Thu Mai; Nguyễn Phú Trọng; Nguyễn Văn Huyên; Trường Chinh; Trần Văn Giàu; Trịnh Thị Thu Hường; Vũ Khiêu; ]
DDC: 335.4346 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học889790. HOÀNG CHÍ BẢO
    Tấm gương Bác, ngọc quý của mọi nhà: Mẫu mực về đạo đức, đặc sắc về phong cách/ Hoàng Chí Bảo.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2020.- 239tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045559116
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc vận dụng thành công tư tưởng của Bác trong đời sống thực tiễn cách mạng nước ta
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; )
DDC: 335.4346 /Price: 96000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học914110. 9 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và một số bài dự thi đoạt giải/ Quang Lân tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2019.- 387tr.; 27cm.
    ISBN: 9786048871963
    Tóm tắt: Tập hợp Chỉ thị 3-CT/TW, 05-CT/TW, một số câu chuyện kể về Bác Hồ và các bài đoạt giải trong cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Quang Lân; ]
DDC: 335.4346 /Price: 365000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học914319. Hồ Chí Minh bàn về phong cách/ Tuyển chọn: Vũ Tình....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019.- 47tr.: ảnh; 21cm.- (Di sản Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786041149076
    Tóm tắt: Giới thiệu các câu nói, trích đoạn phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương
Hồ Chí Minh; (Chính trị; Phong cách; ) [Vai trò: Lê Thị Nhung; Phạm Văn Tuân; Vũ Tình; ]
DDC: 335.4346 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926260. HUGHES, DAMIAN
    Phong cách Barcelona= The Barcelona way : Giải mã ADN của nền văn hoá chiến thắng/ Damian Hughes ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019.- 327tr.; 23cm.
    Thư mục: tr. 317-327
    ISBN: 9786041150843
    Tóm tắt: Phân tích về thành công vượt trội trong thể thao của Câu lạc bộ bóng đá Barcelona dựa trên 5 nguyên tắc cốt lõi: Bức tranh tổng thể, hành trình thay đổi, sự lặp đi lặp lại, người kiến tạo văn hoá, lãnh đạo đích thực; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, cách thức vận dụng chúng để phát triển nền văn hoá chiến thắng của chính bạn
(Lịch sử; Thành công; ) [Tây Ban Nha; ] {Câu lạc bộ bóng đá Barcelona; } |Câu lạc bộ bóng đá Barcelona; | [Vai trò: Lê Anh Tú; Lê Minh Loan; Nguyễn Dương Hiếu; ]
DDC: 796.334094672 /Price: 155000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học919374. JOHN NG
    Phong cách lãnh đạo Châu Á: Bí mật thành công và những góc khuất cuộc đời của 28 nhà lãnh đạo tài năng hàng đầu châu lục/ John Ng, Alvin Foo ; Đinh Trọng Nhân dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2019.- 409tr.: ảnh; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: Heart to heart with Asian leaders: Exclusive interviews on crisis, comebacks & character
    ISBN: 9786047751068
    Tóm tắt: Trình bày bí quyết thành công và những thách thức mà 28 nhà lãnh đạo hàng đầu châu Á gặp phải trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ thương trường đến giáo dục, chính trị, từ những người thừa kế đến những người lập nghiệp với hai bàn tay trắng như: Amnuay Tapingkae, Chatree Duangnet, S. Dhanabalan, Edward Ong...
(Doanh nhân; Lãnh đạo; Phỏng vấn; ) [Châu Á; ] [Vai trò: Đinh Trọng Nhân; ]
DDC: 658.40095 /Price: 179000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.