Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 72.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55020. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020/ B.s.: Phạm Huy Giang, Nguyễn Thị Phương Lan, Trịnh Thị Dung....- H.: Dân trí, 2018.- 251tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
    ISBN: 9786048861742
    Tóm tắt: Trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Tập hợp các bài viết tuyên truyền, phổ biến nhân rộng những mô hình cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện Phong trào thi đua
(Nông thôn; Xây dựng; Phong trào thi đua; 2016-2020; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Thanh Hải--b.s.; Trịnh Thị Dung--b.s.; Nguyễn Thị Phương Lan--b.s.; Phạm Huy Giang--b.s.; Nguyễn Thế Huân--b.s.; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học230862. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước/ Hồ Chí Minh, Lê Quang Thiệu, Vũ Trọng Bình...- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 405tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Kỷ niệm 60 năm lời kêu gọi thi đua ái quốc
    Tóm tắt: Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. Một số bài viết chọn lọc về phong trào thi đua yêu nước. một số văn kiện của Đảng về thi đua yêu nước.
(Yêu nước; Phong trào thi đua; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Lê Quang Thiệu; Hồ Chí Minh; Vũ Trọng Bình; Bạch Đình Ninh; Tô Công; ]
DDC: 302 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98192. Gương điển hình tiên tiến của đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua yêu nước/ Tống Thanh Bình, Vũ Văn Thống, Lý Thị Rơi....- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2016.- 198tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045728390
    Tóm tắt: Giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến, nhân tố tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc
(Dân tộc thiểu số; Tập thể; Cá nhân; Điển hình tiên tiến; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tống Thanh Bình; Triệu Văn Tiên; Vũ Văn Thống; Lý Thị Rơi; Lý Láo Lở; ]
DDC: 302.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431093. TỐ HỮU
    Đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" theo gương các điển hình tiên tiến về giáo dục/ Tố Hữu.- H., 1978.- 81tr; 19cm.
    Tóm tắt: Đánh giá thành quả của phong trào thi đua hai tốt trong ngành giáo dục qua các gương điển hình và động viên toàn ngành phấn đấu theo các đơn vị đó
{phong trào hai tốt; Giáo dục; đơn vị điển hình; } |phong trào hai tốt; Giáo dục; đơn vị điển hình; |
DDC: 370 /Price: 0,3đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học430692. Công đoàn vận động phong trào thi đua phát huy sáng kiến hợp lý hoá sản xuất cải tiến kỹ thuật.- H.: Lao động, 1977.- 43tr : bảng mẫu; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tổng công đoàn Việt Nam. Ban thi đua
    Tóm tắt: Y nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua phát huy sáng kiến hợp lý hoá sản xuất, cải tiến kỹ thuật. Xây dựng, thực hiện chương trình hợp lý hoá sản xuất và các nhóm sáng kiến của công đoàn
{cải tiến kỹ thuật; Công đoàn cơ sở; phong trào thi đua; } |cải tiến kỹ thuật; Công đoàn cơ sở; phong trào thi đua; |
DDC: 323.3 /Price: 0,15đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học537581. Đẩy mạnh, nhân rộng, phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới/ Nguyễn Thái Anh chủ biên, Phạm Thị Lai, Đàm Xuân,....- H.: Thanh niên, 2010.- 567tr; 27cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, viết, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các bài nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành về tư tưởng Hồ Chí Minh và Những kết quả, thành tựu của phong trào thi đua yêu nước trong thực tiễn cuộc sống hiện nay
(Phong trào yêu nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Thái Anh--chủ biên; Phạm Thị Lai; Đàm Xuân; ]
DDC: 335.4346 /Price: 298000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học235183. Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước/ Bảo tàng Hồ Chí Minh tuyển chọn, giới thiệu.- H.: Thanh niên, 2008.- 217tr.: ảnh; 21cm.- (Tủ sách Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)
    Tóm tắt: Những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Giới thiệu một số hình ảnh của Hồ Chí Minh với các Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và bút tích một số bài viết của Người
(Tinh thần yêu nước; Thi đua; Tư tưởng Hồ Chí Minh; )
DDC: 959.704 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học292642. HỒ CHÍ MINH
    Về phong trào thi đua yêu nước/ Hồ Chí Minh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2003.- 409tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh từ năm 1948 đến đầu tháng 12 năm 1968 về phong trào thi đua yêu nước
(Phong trào thi đua; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tinh thần yêu nước; ) [Việt Nam; ]
DDC: 335.4346 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học328519. LÊ VĂN YÊN
    Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước: Tuyển chọn và chuyên luận/ Tổ chức tuyển chọn, b.t.: Lê Văn Yên, Nguyễn Duy Cát.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.- 298tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề thi đua yêu nước; Phân tích và tiếp cận được một số vấn đề cơ bản trong tư tưởng, phương sách của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
{Phong trào yêu nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thi đua; Hồ Chí Minh; } |Phong trào yêu nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thi đua; Hồ Chí Minh; | [Vai trò: Nguyễn Duy Cát; ]
/Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học382921. LÊ QUANG THIỆU
    Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước/ Lê Quang Thiệu.- H.: Chính trị quốc gia, 1994.- 116tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một số vấn đề tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, công tác lãnh đạo, động viên thi đua và tấm gương mẫu mực về thi đua yêu nước của người
{chính trị; tư tưởng; Hồ Chí Minh; } |chính trị; tư tưởng; Hồ Chí Minh; |
/Price: 7000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học690830. Chủ tịch Hồ Chíminh với phong trào thi đua yêu nước.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 405tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Kỷ niệm 60 năm lời kêu gọi thi đua ái quốc
    Tóm tắt: Hồ Chíminh với phong trào thi đua yêu nước. Một số bài viết chọn lọc về phong trào thi đua yêu nước. một số văn kiện của Đảng về thi đua yêu nước.
(Yêu nước; Phong trào thi đua; Tư tưởng Hồ Chíminh; )
DDC: 302 /Price: [89.000đ] /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674454. LÊ VĂN YÊN
    Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước: Tuyển chọn và chuyên luận/ Lê Văn Yên, Nguyễn Duy Cát.- H.: Chính trị quốc gia, 2000.- 298 tr.; 19 cm.
(Hoạt động cách mạng; Hồ Chí Minh; Yêu nước; ) [Vai trò: Nguyễn Duy Cát; ]
DDC: 335.4346 /Price: 24000đ.- 600b. /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502024. NGUYỄN DƯƠNG AN
    Những người thầy áo trắng: Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua - Ngành y tế Thái Bình/ Nguyễn Dương An.- H.: Thông tấn, 2019.- 103tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành y tế tỉnh Thái bình
(Y tế; Địa chí; Điển hình tiên tiến; ) [Thái Bình; ]
DDC: 610.92 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học506316. Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.- Hà Nội: Dân trí, 2018.- 251tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
    Tóm tắt: Trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Tập hợp các bài viết tuyên truyền, phổ biến nhân rộng những mô hình cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện Phong trào thi đua
(Nông thôn; Phong trào thi đua; Xây dựng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.7209597 /Price: 75000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học592946. PHẠM HÙNG
    Những mốc son vàng trong phong trào thi đua yêu nước/ Phạm Hùng.- H.: Lao động, 2011.- 267tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Trích dẫn những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mốc son vàng trong phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu một số văn bản pháp quy liên quan đến công tác thi đua khen thưởng
(Chính trị; Phong trào yêu nước; Thi đua yêu nước; Việt Nam; )
DDC: 324.2597 /Price: 325000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học585524. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước: Kỷ niệm 60 năm lời kêu gọi thi đua ái quốc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 405tr.; 21cm.
(1890-1969; Bài viết; Yêu nước; Phong trào thi đua; Chính trị gia; )
DDC: 335.4346 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học486684. Chân dung cuộc sống: Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng/ Vũ Thuý Ngân, Mầu Văn Hải, Phùng Văn Khai...[và những người khác].- Hà Nội: Phụ nữ, 2007.- 359tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Quân khu Thủ Đô. Cục Chính trị
    Tóm tắt: Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu thủ đô
(Văn học hiện đại; Điển hình tiên tiến; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Mầu Văn Hải; Phùng Văn Khai; Phạm Minh Hữu; Tâm Sen; Vũ Thuý Ngân; ]
DDC: 355.009597 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học530226. Hồ Chí Minh với phong trào thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí.- H.: Chính trị quốc gia, 2007.- 559tr; 21cm.
    Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết, bài nói về chủ đề thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu về lãnh đạo, tổ chức, vận động phong trào gắn với yêu cầu thực tế của từng giai đoạn cách mạng
(Quan liêu; Sản xuất; )
DDC: 335.4346 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học472167. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng (2001-2005).Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng (2006-2010): Tại Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ II.- Đà Nẵng: [K.Nxb], 2005.- 112tr.; 30cm.
    ĐTTS ghi: Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng
(Báo cáo tổng kết; Báo cáo; Thơ; Phong trào thi đua; ) [Việt Nam; Đà Nẵng; ]
DDC: 302.0959751 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học580406. Công đoàn với phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.- H.: Lao động, 2005.- 235 tr.; 19 cm.- (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam viện công nhân và công đoàn)
(Hiện đại hóa; Công đoàn; Công nhân; Lao động; Viên chức; )
/Price: 23500 đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.