Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 36.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122360. VŨ MINH TIẾN
    Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do: Sách tham khảo/ Vũ Minh Tiến.- H.: Lao động, 2015.- 252tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Phụ lục: tr. 138-240. - Thư mục: tr. 241-245
    ISBN: 9786045948767
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương. Trình bày tác động và khuyến nghị về hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP
(Việc làm; Quan hệ lao động; Hoạt động công đoàn; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.0409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học88955. VŨ MINH TIẾN
    Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do: Sách tham khảo/ Vũ Minh Tiến.- H.: Lao động, 2016.- 252tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Phụ lục: tr. 138-328. - Thư mục: tr. 241-245
    ISBN: 9786045948767
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do nói chung và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương nói riêng và khuyến nghị về hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP
(Việc làm; Quan hệ lao động; Hoạt động công đoàn; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.0409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34629. Giáo trình Quan hệ lao động/ B.s.: Vũ Hoàng Ngân, Vũ Thị Uyên (ch.b), Mai Quốc Bảo....- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019.- 285tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực
    Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 278-285
    ISBN: 9786049465635
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quan hệ lao động, các chủ thể của quan hệ lao động, hợp đồng lao động, thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể, tranh chấp lao động và đình công, quan hệ lao động trong khu vực công, quan hệ lao động tại một số nước trên thế giới
(Quan hệ lao động; ) [Vai trò: Vũ Hoàng Ngân; Hoàng Thị Huệ; Mai Quốc Bảo; Phạm Hương Quỳnh; Vũ Thị Uyên; ]
DDC: 331.0711 /Price: 73000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90318. VŨ HOÀNG NGÂN
    Giáo trình quan hệ lao động/ Ch.b.: Vũ Hoàng Ngân, Vũ Thị Uyên.- H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2016.- 285tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực
    Thư mục cuối mỗi chương
    ISBN: 9786049460739
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quan hệ lao động; các chủ thể của quan hệ lao động; hợp đồng lao động; thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể; tranh chấp lao động và đình công; quan hệ lao động trong khu vực công; quan hệ lao động tại một số nước trên thế giới
(Quan hệ lao động; ) [Vai trò: Vũ Thị Uyên--ch.b.; ]
DDC: 331 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55660. Pháp luật Việt Nam về thương lượng tập thể trong quan hệ lao động: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Huy Khoa (ch.b.), Phan Thị Thanh Huyền, Phan Thị Hiên, Lê Phương Thảo.- H.: Lao động, 2018.- 250tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 232-250
    ISBN: 9786045959145
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thương lượng tập thể và sự điều chỉnh của pháp luật đối với thương lượng tập thể trong quan hệ lao động, thực trạng và thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về thương lượng tập thể trong quan hệ lao động ở Việt Nam, hoàn thiện pháp luật và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thương lượng tập thể trong quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay
(Tập thể; Quan hệ lao động; Pháp luật; Thương lượng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Phương Thảo--b.s.; Phan Thị Hiên--b.s.; Phan Thị Thanh Huyền--b.s.; Nguyễn Huy Khoa--ch.b.; ]
DDC: 344.59701 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57033. Quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động ở Việt Nam: Sách tham khảo/ B.s.: Vũ Quang Thọ (ch.b.), Mạc Văn Tiến, Nguyễn Bá Ngọc....- H.: Lao động, 2018.- 368tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn
    Phụ lục: tr. 353-363
    ISBN: 9786045958469
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động; phân tích hiện trạng việc thực thi quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động và những vấn đề đặt ra; dự báo, thời cơ, thách thức và một số giải pháp về mô hình quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động
(Quan hệ lao động; ) [Việt Nam; ] {Quyền tự do liên kết; Thiết chế đại diện; } |Quyền tự do liên kết; Thiết chế đại diện; | [Vai trò: Nguyễn Đức Tĩnh--b.s.; Nguyễn Thị Thanh Quý--b.s.; Nguyễn Bá Ngọc--b.s.; Vũ Quang Thọ--ch.b.; Mạc Văn Tiến--b.s.; ]
DDC: 331.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489986. Quan hệ lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và vai trò của công đoàn/ Biên soạn: Lê Thanh Hà (ch.b.),...[và những người khác].- Hà Nội: Lao động, 2012.- 268tr.: bảng; 19cm.
    Thư mục: tr. 261-264
    Tóm tắt: Một số vấn đề về vai trò công đoàn và quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Thực trạng quan hệ lao động và vai trò của công đoàn trong doanh nghiệp cùng những giải pháp xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
(Lao động; Giải pháp; Doanh nghiệp; Công đoàn; Thực trạng; ) {Quan hệ lao động; } |Quan hệ lao động; | [Vai trò: Nguyễn Mạnh Thắng; Phan Minh Quý; Trần Ngọc Ánh; Lê Thanh Hà; Đặng Quang Hợp; ]
DDC: 331.09597 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55845. Cẩm nang pháp luật về quan hệ lao động/ B.s.: Phan Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Lan Anh (ch.b.), Phan Thị Chiên, Vũ Thị Thiện Thanh.- H.: Lao động, 2018.- 481tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045959091
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quan hệ lao động; hỏi - đáp pháp luật quan hệ lao động và một số kỹ năng cần biết; giới thiệu một số văn bản pháp luật về quan hệ lao động
(Pháp luật; Quan hệ lao động; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thị Thiện Thanh; Phan Thị Chiên; Nguyễn Thị Lan Anh--ch.b.; Phan Thị Ánh Tuyết--ch.b.; ]
DDC: 344.59701 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học48215. NGUYỄN VĂN BÌNH
    Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động của kinh tế thị trường - Một số vấn đề lý luận/ Nguyễn Văn Bình.- H.: Lao động, 2018.- 239tr.: bảng; 19cm.
    Thư mục: tr. 223-236
    ISBN: 9786045992050
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đối thoại xã hội và sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với đối thoại xã hội trong quan hệ lao động, pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra
(Quan hệ lao động; Pháp luật; Đối thoại xã hội; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488042. Công đoàn và quan hệ lao động trong bối cảnh kinh tế thị trường tại Việt Nam: Tài liệu tham khảo.- Hà Nội: Lao động, 2011.- 279tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dự án quan hệ lao động Việt Nam - ILO
    Tóm tắt: Thực tiễn tổ chức, hoạt động và vấn đề sửa đổi Luật Công đoàn ở Việt Nam. Các vấn đề thành lập công đoàn cơ sở; thực trạng, thách thức cũng như các giải pháp về mối quan hệ giữa công đoàn cấp trên cơ sở với công đoàn cơ sở
(Công đoàn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.8809597 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học468467. 110 tình huống và xử lý trong quan hệ lao động/ Biên soạn: Bùi Sỹ Lợi, Nguyễn Tiến Tùng, Phạm Trọng Nghĩa.- Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2004.- 278tr.; 21cm.
{Luật lao động; Lao động; Xử lí; } |Luật lao động; Lao động; Xử lí; | [Vai trò: Bùi Sỹ Lợi; Nguyễn Tiến Tùng; Phạm Trọng Nghĩa; ]
DDC: 344.59701 /Price: 36.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học158823. LÊ THANH NGA
    Hỏi - Đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong quan hệ lao động của các loại hình doanh nghiệp: Theo Bộ luật lao động năm 2012/ Ch.b.: Lê Thanh Nga, Nguyễn Thị Huyền.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 386tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Gồm 533 câu hỏi - đáp xoay quanh vấn đề quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động dựa trên các quy định của pháp luật lao động hiện hành
(Luật lao động; Người lao động; Nghĩa vụ; Quyền hạn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Huyền--ch.b.; ]
DDC: 344.59701 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học704946. NGUYỄN VĂN BÌNH
    Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động của kinh tế thị trường - Một số vấn đề lý luận/ Nguyễn Văn Bình.- H.: Lao động, 2017.- 239tr.: bảng; 19cm.
    Thư mục: tr. 223-236
    ISBN: 9786045992050
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đối thoại xã hội và sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với đối thoại xã hội trong quan hệ lao động, pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra
(Quan hệ lao động; Pháp luật; Đối thoại xã hội; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59701 /Nguồn thư mục: [KHOCLA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498420. NGUYỄN VĂN BÌNH
    Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động của kinh tế thị trường/ Nguyễn Văn Bình.- H.: Lao động, 2018.- 239tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đối thoại xã hội và sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với đối thoại xã hội trong quan hệ lao động, pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra
{Kinh tế thị trường; Pháp luật; Quan hệ lao động; Việt Nam; Đối thoại xã hội; } |Kinh tế thị trường; Pháp luật; Quan hệ lao động; Việt Nam; Đối thoại xã hội; |
DDC: 344.59701 /Price: 70000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502919. NGUYỄN VĂN BÌNH
    Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động của kinh tế thị trường - Một số vấn đề lý luận/ Nguyễn Văn Bình.- Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động, 2017.- 240 tr.; 19 cm..
{Kinh tế thị trường; Đối thoại xã hội; Quan hệ lao động; Pháp luật; } |Kinh tế thị trường; Đối thoại xã hội; Quan hệ lao động; Pháp luật; |
DDC: 344.597 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học661290. 100 thuật ngữ thông dụng nhất về quan hệ lao động được quốc tế sử dụng/ Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Thắng, Nguyễn Thu Hiền,...- H.: Lao động - Xã hội, 2012.- 103tr.; 21cm..
    ĐTTS ghi: Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Dự án quan hệ lao động Việt Nam - ILO
    Tóm tắt: Cuốn sách nói về 100 thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực quan hệ lao động và các thuật ngữ có liên quan. Nội dung sách chia làm 6 phần: Phần I giới thiệu 21 thuật ngữ thuộc nhóm Những vấn đề chung; phần II gồm 27 thuật ngữ được sử dụng để chỉ Các bên và các thiết chế trong quan hệ lao động; phần III gồm 14 thuật ngữ chuyên đề Đối thoại và Thương lượng; phần IV gồm 20 thuật ngữ chuyên về Tranh chấp và Giải quyết tranh chấp lao động; phần V gồm 18 thuật ngữ liên quan tới hai nội dung quan trọng trong quan hệ lao động là tiền lương. Thu nhập và Hợp đồng lao động; phần VI là thông tin bổ sung một số khái niệm
(ILO; Thuật ngữ; Quan hệ lao động; ) [Vai trò: Nguyễn Mạnh Cường; Nguyễn Thu Hiền; Trần Thị Thắng; ]
DDC: 331.8 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539458. Công đoàn và quan hệ lao động trong bối cảnh kinh tế thị trường tại Việt Nam: Tài liệu tham khảo.- H.: Lao động, 2012.- 279tr: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về thực tiễn tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn Việt Nam và vấn đề sửa đổi luật Công đoàn. Thực trạng, thách thức và giải pháp về việc thành lập công đoàn cơ sở và mối quan hệ giữa công đoàn cấp trên cơ sở với công đoàn cơ sở. Một số vấn đề về quan hệ lao động, đối thoại xã hội tại doanh nghiệp
(Công đoàn; Lao động; ) [Việt Nam; ] {Quan hệ lao động; } |Quan hệ lao động; |
DDC: 331.809597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học661293. Giới thiệu pháp luật về quan hệ lao động của một số nước trên thế giới.- H.: Lao động, 2011.- 535tr.; 24cm..

DDC: 344.01 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học525477. Quy định điều chỉnh các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài.- H.: Chính trị quốc gia, 2006.- 250tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những qui định pháp luật về điều chỉnh các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài; qui định về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài; qui định về người nước ngoài làm việc ở Việt Nam và những qui định có liên quan
(Lao động; Pháp luật; Yếu tố nước ngoài; ) [Việt Nam; ] {Quan hệ lao động; } |Quan hệ lao động; |
/Price: 21000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học27478. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến quan hệ lao động và chất lượng việc làm trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện nay= Proceedings of the National conference: Impact of the industry 4.0 on industrial relations and the quality of employment in FDI enterprises in Viet Nam/ Phạm Ngọc Thành (ch.b.), Hồ Xuân Thắng, Lê Thị Hoài Thu....- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- XII, 623tr.: hình vẽ, bảng; 28cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cở sở II - Trường Đại học Lao động - Xã hội
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786047359356
    Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến quan hệ lao động và chất lượng việc làm trong doanh nghiệp FDI Việt Nam hiện nay: Đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta đối với vấn đề hoạt động kinh doanh, điều phối nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0; cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề hoàn thiện pháp luật liên quan đến người lao động Việt Nam...
(Hội thảo khoa học; Cách mạng công nghiệp; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Doanh nghiệp; Việc làm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thanh Huyền; Doãn Hồng Nhung; Lê Thị Hoài Thu; Phạm Ngọc Thành; Hồ Xuân Thắng; ]
DDC: 331.119133267309597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.